Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒑᓐ 21:17

17ᐃᑌᐤ ᐁᑯ ᓂᔅᑡᐤ, ᓵᐃᒪᓐ, ᒑᓐ ᐅᑯᓯᓴ, ᑭ ᓵᑭᐃᓐ ᓈ?

ᐱᑕᕐ ᓇᒪ ᑭ ᓇᐁᓕᑕᒻ ᐁᑯ ᓂᔅᑡᐤ ᐁ ᑮ ᐃᑎᑯᑦ, ᑭ ᓵᑭᐃᓐ ᓈ? ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓐ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ; ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓐ ᐁ ᓵᑭᐃᑖᓐ᙮

ᒋᓴᔅ ᐃᑌᐤ, ᐊᔕᒥᒃ ᓂ ᒫᓂᔥᒑᓂᔑᒪᒃ᙮