Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒑᓐ 21:7

7ᐊᓇ ᒫᑲ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓐ ᑳ ᓵᑭᐃᑯᑦ ᒋᓴᓴ ᐃᑌᐤ ᐱᑕᕋ, ᐁᐗᑯ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ᙮ ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᓵᐃᒪᓐ ᐱᑕᕐ ᐱᐁᑕᒃ ᐁ ᐋᐎᓕᒋ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ, ᑮ ᐸᑾᑌᐅᑐᑕᒻ ᐅ ᓄᑕᒣᓭᐗᑯᑉ, (ᐌᓴ ᑮ ᒧᔐᔥᑲᑌᐤ,) ᑮ ᐸᑲᔅᑕᐌᐸᓕᐅ ᒫᑲ ᑭᒋᑲᒦᒃ᙮