Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒑᓐ 3

ᒋᓴᔅ ᓀᔥᑕ ᓂᑯᑎᒪᔅ

1ᑮ ᐃᑖᐤ ᐃᓕᓕᐤ ᐁ ᐸᕋᓰᐎᑦ, ᓂᑯᑎᒪᔅ ᐁ ᐃᔑᓂᑳᓱᑦ, ᐁ ᑎᐯᓕᒫᑦ ᒎᐗ: 2ᐁᐗᑯ ᐊᐗ ᑮ ᐯᒋᓈᑌᐤ ᒋᓴᓴ ᓂᐹᑎᐱᔉ, ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᕌᐸᐃ, ᓂ ᑭᔅᑫᓕᑌᓈᓐ ᐁ ᐅᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᔭᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐᒃ ᐁ ᐯᒋ ᐅᒋᔭᓐ; ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᑮ ᑐᑕᒻ ᐅᐅ ᒫᒪᑖᐎ ᐃᓯᒋᑫᐎᓇ ᑭᓚ ᑳ ᑐᑕᒪᓐ, ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑳ ᐎᒋᐃᑯᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ᙮

3ᒋᓴᔅ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᑦ, ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑖᐺ, ᑖᐺ, ᑭᑦ ᐃᑎᓐ, ᑮᔥᐱᓐ ᐃᓕᓕᐤ ᐁᑳ ᒥᓇ ᓂᑖᐎᑭᑌ, ᓇᒪᐎᓚ ᑲᑕ ᑮ ᐙᐸᑕᒬᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᓕᐤ᙮

4ᓂᑯᑎᒪᔅ ᐃᑌᐤ, ᑖᓐᑌ ᑫ ᑮ ᐃᔑ ᓂᑖᐎᑭᑦ ᐃᓕᓕᐤ ᐃᔅᐱ ᑭᔐᓕᓕᐎᑦ? ᑲᑕ ᑮ ᐱᑐᑫᐌᐤ ᓈ ᒥᓇ ᐅᑳᐎᔭ ᐅᔅᐹᔮᓕᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᓂᑖᐎᑭᑦ?

5ᒋᓴᔅ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᐤ ᑖᐺ, ᑖᐺ, ᑭᑦ ᐃᑎᓐ, ᑮᔥᐱᓐ ᐃᓕᓕᐤ ᐁᑳ ᓂᑖᐎᑭᐃᑯᑌ ᓂᐱᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᐊᒑᑾ, ᓇᒪᐎᓚ ᑲᑕ ᑮ ᐱᑐᑫᐌᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᓕᒃ᙮ 6ᐊᓂᒪ ᐎᔮᓯᒃ ᑳ ᐅᒋ ᓂᑖᐎᑭᒪᑲᒃ ᐎᔮᓯᐗᓐ; ᓀᔥᑕ ᐊᓂᒪ ᐊᒑᑯᒃ ᑳ ᐅᒋ ᓂᑖᐎᑭᒪᑲᒃ ᐊᒑᑯᐗᓐ᙮ 7ᐁᑳᐎᓚ ᒫᒪᔅᑳᑕ ᐁ ᑮ ᐃᑎᑖᓐ ᒥᓇ ᐁ ᓇᑕᐌᓕᑖᑯᓯᔦᒃ ᑭᒋ ᓂᑖᐎᑭᔦᒃ᙮ 8ᐙ ᐃᔑᓚᐌᑭ ᐁᑯᑕ ᐁᔑᓚᐌᒃ, ᑭ ᐯᑌᓐ ᒫᑲ ᐁ ᐱᒬᐌᔅᑎᒃ, ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓐ ᑖᓐᑌ ᐌᒋᐸᓕᒃ, ᓀᔥᑕ ᑖᓐᑌ ᐁᔅᐸᓕᒃ: ᐁᑯ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁᑎᑦ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐊᐌᓇ ᐊᒑᑯᒃ ᑳ ᐅᒋ ᓂᑖᐎᑭᑦ᙮

9ᓂᑯᑎᒪᔅ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐋᑦ, ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑖᓐᑌ ᑫ ᑮ ᐃᔑ ᐃᑭᑭ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ?

10ᒋᓴᔅ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐋᑦ, ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑭᓚ ᓈ ᑭ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐎᑭᒫᐎᓐ ᐃᔅᕃᐃᓕᒃ, ᓇᒪ ᒫᑲ ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓐ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ? 11ᑖᐺ, ᑖᐺ, ᑭᑦ ᐃᑎᓐ, ᓂ ᐎᑌᓈᓐ ᐊᓂᒪ ᑳ ᑭᔅᑫᓕᑕᒫᒃ, ᓀᔥᑕ ᓂᑦ ᐋᓕᒧᑌᓈᓐ ᐊᓂᒪ ᑳ ᑮ ᐙᐸᑕᒫᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑭᑦ ᐅᑎᓀᓇᐗᐤ ᓂ ᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓈᓐ᙮ 12ᑮᔥᐱᓐ ᐁ ᐎᑕᒫᑕᑾᒃ ᐊᔅᑭᐎ ᑫᒀᓇ, ᐁᑳ ᒫᑲ ᐁ ᑖᐺᑕᒣᒃ, ᑖᓐᑌ ᑫ ᑭ ᐃᔑ ᑖᐺᑕᒣᒃ ᑮᔥᐱᓐ ᐎᑕᒫᑕᑾᑫ ᑭᒋᑭᔑᑳᐎ ᑫᒀᓇ? 13ᓀᔥᑕ ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᐅᒋ ᐅᐱᔅᑲᐤ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ, ᐱᑯ ᐊᓇ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᑳ ᑮ ᐅᒋ ᐯᒋ ᓛᔑᑦ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ, ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ ᐅᑎ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᑳ ᐃᑖᑦ᙮

14ᑖᐱᔅᑯᒡ ᓀᔥᑕ ᒧᓯᔅ ᑳ ᑮ ᐃᔑ ᐅᐱᓈᑦ ᒥᔑᑭᓀᐱᑾ ᐸᑾᑕᔅᑲᒥᑳᒃ, ᐁᑯ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑫ ᐃᔑ ᐅᐱᓈᑲᓂᐎᑦ ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ: 15ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐊᐌᓕᐗ ᑳ ᑖᐺᔦᓕᒥᑯᑦ ᐁᑳ ᑭᒋ ᓂᔑᐗᓈᑎᓯᓕᒋ, ᒫᑲ ᑭᒋ ᐋᔮᓕᒋ ᑳᑭᑫ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᓕᐤ᙮ 16ᐌᓴ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐁᔅᐱᒋ ᓵᑭᑖᑦ ᐊᔅᑭᓕᐤ, ᑮ ᒥᓕᐌᐤ ᑳ ᐯᔭᑯᓕᒋ ᐅᑯᓯᓴ, ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐊᐌᓕᐗ ᑳ ᑖᐺᔦᓕᒫᓕᒋ ᐁᑳ ᑭᒋ ᓂᔑᐗᓈᑎᓯᓕᒋ, ᒫᑲ ᑭᒋ ᐋᔮᓕᒋ ᑳᑭᑫ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᓕᐤ᙮ 17ᐌᓴ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᓇᒪᐎᓚ ᐅᒋ ᐯᒋᑎᔕᐌᐤ ᐅᑯᓯᓴ ᑭᒋ ᓂᔑᐗᓈᒋᑕᒥᓕᒋ ᐊᔅᑭᓕᐤ; ᒫᑲ ᐎᓚ ᑭᒋ ᐅᒋ ᐱᒫᒋᑖᓂᐗᒃ ᐊᔅᑭ᙮

18ᐊᓇ ᑳ ᑖᐺᔦᓕᒫᑦ ᓇᒪᐎᓚ ᓂᔑᐗᓈᒋᒪᐤ: ᒫᑲ ᐊᓇ ᐁᑳ ᑳ ᑖᐺᔦᓕᒫᑦ ᐋᔕᔾ ᓂᔑᐗᓈᒋᒪᐤ, ᐁᑳ ᐁ ᐅᒋ ᑖᐺᔦᓕᑕᒸᑦ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᓕᐤ ᑳ ᐯᔭᑯᓕᒋ ᐅᑯᓯᓴ ᑭᒋᒪᓂᑐ᙮ 19ᐁᐗᑯ ᐅᒪ ᒫᑲ ᓂᔑᐗᓈᒋᑕᒧᐎᓐ, ᐙᔅᑌᐎᓐ ᐁ ᑮ ᑕᑯᔑᓄᒪᑲᒃ ᐊᔅᑮᒃ, ᐃᓕᓕᐗᒃ ᒫᑲ ᐊᐙᓯᑌ ᑮ ᓵᑭᑖᐗᒃ ᐗᓂᑎᐱᔅᑭᓯᐎᓂᓕᐤ ᐃᔥᐱᔥ ᐙᔅᑌᐎᓂᓕᐤ, ᐁ ᒫᓛᑕᓂᓕᑭ ᐅᑦ ᐋᔨᑎᐎᓂᐗᐗ᙮ 20ᐌᓴ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐊᐌᓇ ᑳ ᒪᒋᑐᑕᒃ, ᐸᒀᑕᒻ ᐙᔅᑌᐎᓂᓕᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᓀᔥᑕ ᐯᒋ ᓈᑕᒻ ᐙᔅᑌᐎᓂᓕᐤ, ᐁᑳ ᑭᒋ ᑭᔅᑫᓕᒋᑳᑌᓕᑭ ᐅᑦ ᐋᔨᑎᐎᓇ᙮ 21ᐊᓇ ᒫᑲ ᑳ ᑐᑕᒃ ᑖᐺᐎᓂᓕᐤ ᐯᒋ ᓈᑕᒻ ᐙᔅᑌᐎᓂᓕᐤ, ᑭᒋ ᓄᑯᑖᓂᐗᓂᓕᑭ ᐅᑦ ᐋᔨᑎᐎᓇ, ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐁ ᐃᑌᓕᑕᒥᓕᒋ ᐁ ᑐᑕᒃ᙮

ᒋᓴᔅ ᓀᔥᑕ ᒑᓐ

22ᑳ ᐳᓂᐸᓕᑭ ᐅᐅ ᒋᓴᔅ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐤ ᓀᔥᑕ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᒎᑎᐊ ᐊᔅᑮᒃ; ᐁᑯᑕ ᒫᑲ ᐙᒋᑕᔑᑫᒫᑦ, ᓀᔥᑕ ᓯᐃᑲᐋᑖᑫᑦ᙮ 23ᒑᓐ ᓀᔥᑕ ᑮ ᓯᑲᐋᑖᑫᐸᓐ ᐃᓇᓂᒃ, ᑭᔑᐙᒃ ᓭᓕᒥᒃ, ᐁ ᒥᒉᓂᓕᒃ ᓂᐱᓕᐤ ᐊᓐᑕ: ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐗᒃ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓯᑲᐋᑕᐗᐗᒃ᙮ 24ᐌᓴ ᒑᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᐁᔥᑾ ᑮ ᐃᔑ ᐌᐱᓇᐤ ᑭᐸᐅᑐᐎᑲᒥᑯᒃ᙮

25ᐁᑯ ᐁᑎ ᐋᓉᑖᑐᒋᒃ ᐋᑎᑦ ᒑᓐ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᓀᔥᑕ ᒎᐗᒃ ᐁ ᐊᓕᒧᑕᑭᒃ ᐹᔦᑭᐃᐌᐎᓂᓕᐤ᙮ 26ᓀᔥᑕ ᒫᑲ ᐁ ᐯᒋ ᓈᑖᒋᒃ ᒐᓇ, ᑮ ᐃᑌᐗᒃ, ᕌᐸᐃ, ᐊᓇ ᑳ ᑮ ᐎᒉᐎᔉ ᐊᑳᒥᒃ ᒐᕐᑕᓂᒃ, ᐊᓇ ᑳ ᑮ ᑎᐹᒋᒪᑦ, ᒫᑎᑳ, ᐊᐗ ᓯᑲᐋᑖᑫᐤ, ᓀᔥᑕ ᐯᒋ ᓈᑎᑯ ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗ᙮

27ᒑᓐ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᑦ, ᑮ ᐃᑗᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᑫᒀᓕᐤ ᑲᑕ ᑮ ᐋᔭᐤ ᐃᓕᓕᐤ ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑳ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᐅᒋ ᒥᓛᑲᓂᐎᑌ᙮ 28ᑭᓚᐗᐤ ᑫᒋᐙᒃ ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓇᐗᐤ ᐁ ᑮ ᐃᑗᔮᓐ, ᓇᒪᔦᐤ ᓂᓚ ᙭, ᒫᑲ ᓂᑳᓐ ᓂᑦ ᐃᑎᔕᐅᑳᐎᓐ᙮ 29ᐊᓇ ᑳ ᐋᔭᐙᑦ ᐅᔥᑭᔅᑴᐙᓇ, ᐁᐗᑯ ᐅᔥᑭᔅᑴᐌᐤ: ᒫᑲ ᐅᔥᑭᔅᑴᐌᐤ ᐅᑐᑌᒪ ᑳ ᓂᐸᐎᓕᒋ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐯᑖᑯᑦ, ᓈᔅᐱᒡ ᒥᓜᓕᑕᒥᓕᐗ ᐁ ᐯᑕᐙᓕᒋ ᐅᔥᑭᔅᑴᐌᐗ: ᐁᐗᑯ ᐅᒪ ᒫᑲ ᓂ ᒥᓚᐙᑕᒧᐎᓐ ᑎᐱᐸᓕᐤ᙮ 30ᐎᓚ ᔮᓕᑌᓪ ᑲᑕ ᐊᑎ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐤ, ᓂᓚ ᒫᑲ ᓂ ᑳ ᐊᑎ ᐋᐱᔅᑌᓕᑖᑯᓯᓐ᙮

ᐊᓇ ᐃᔥᐱᒥᒃ ᑳ ᐅᒋᑦ

31ᐊᓇ ᐃᔥᐱᒥᒃ ᑳ ᐅᒌᑦ ᐊᐙᓯᑌ ᐃᔅᐯᓕᑖᑯᓯᐤ ᐃᔥᐱᔥ ᒥᓯᐌ: ᐊᓇ ᐊᔅᑮᒃ ᑳ ᐅᒌᑦ, ᐊᔅᑭᐎ ᐃᑖᑎᓯᐤ, ᓀᔥᑕ ᐊᔅᑭᓕᐤ ᐋᓕᒧᑕᒻ: ᐊᓇ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᑳ ᐅᒌᑦ ᐊᐙᓯᑌ ᐃᔅᐯᓕᑖᑯᓯᐤ ᐃᔥᐱᔥ ᒥᓯᐌ᙮ 32ᐊᓂᐁᓕᐤ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᐙᐸᑕᒃ ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᐯᑕᒃ ᐁᐗᑴᓕᐤ ᑳ ᑎᐹᑐᑕᒃ; ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᒫᑲ ᐅᑎᓇᒬᐤ ᐅ ᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓕᐤ᙮ 33ᐊᓇ ᑳ ᑮ ᐅᑎᓇᒸᑦ ᐅ ᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓕᐤ ᓱᑲᔅᑕᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐁ ᑖᐺᐎᓂᐎᓕᒋ᙮ 34ᐌᓴ ᐊᓇ ᑳ ᐃᑎᔕᐅᑯᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ, ᐋᔭᒥᐌᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓂᓕᐗ: ᐌᓴ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᓇᒪᐎᓚ ᑎᐯᓕᑕᒫᑯ ᐊᒑᑾ᙮ 35ᐅᑖᐎᒪᐤ ᓵᑭᐁᐤ ᐅᑯᓯᓯᒫᐗ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐸᑭᑎᓇᒻ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᐅᒋᒌᓕᒃ᙮ 36ᐊᓇ ᑳ ᑖᐺᔦᓕᒫᑦ ᐅᑯᓯᓯᒫᐗ ᐋᔭᐤ ᑳᑭᑫ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᓕᐤ: ᐊᓇ ᒫᑲ ᐁᑳ ᑳ ᑖᐺᑕᐙᑦ ᐅᑯᓯᓯᒫᐗ ᓇᒪᐎᓚ ᑲᑕ ᐙᐸᑕᒻ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᓕᐤ; ᒫᑲ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅᑦ ᐊᑯᓚᐌᓯᐎᓂᓕᐤ ᒫᑕᑯᔅᑳᑯᐌᐤ᙮