Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒑᓐ 5:19

ᐁ ᐃᔑ ᑲᔥᑭᐅᑦ ᐅᑯᓯᓯᒫᐤ

19ᐁᑯ ᓀᔥᑴᐗᔑᐋᑦ ᒋᓴᔅ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑖᐺ, ᑖᐺ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᐅᑯᓯᓯᒫᐤ ᐁ ᐯᔭᑯᑦ ᓇᒪᐎᓚ ᑫᒀᓕᐤ ᑲᑕ ᑮ ᑐᑕᒻ, ᐱᑯ ᑫᒀᓕᐤ ᐁ ᐙᐸᒫᑦ ᐅᑖᐎᒫᐗ ᐁ ᑐᑕᒥᓕᒋ, ᐅᐅ ᓀᔥᑕ ᑐᑕᒻ ᐅᑯᓯᓯᒫᐤ᙮