Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒑᓐ 5:24

24ᑖᐺ, ᑖᐺ, ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᐊᓇ ᑳ ᓇᑐᑕᒃ ᓂᑦ ᐋᔭᒥᐎᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑖᐺᔦᓕᒫᑦ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑮ ᐯᒋᑎᔕᐅᓕᒋ, ᐋᔭᐤ ᑳᑭᑫ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᓕᐤ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᐅᑎᑎᑯ ᓂᔑᐗᓈᒋᒥᑯᓯᐎᓂᓕᐤ; ᒫᑲ ᑮ ᒥᔮᔥᑲᒻ ᓂᐱᐎᓂᓕᐤ ᐁ ᐅᑎᑕᒃ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᓕᐤ᙮