Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒑᓐ 8

ᐊᓇ ᐃᔅᑴᐤ ᑳ ᑳᒋᑎᓈᑲᓂᐎᑦ ᐱᔑᒀᑎᓯᐎᓂᒃ

1ᒋᓴᔅ ᑮ ᐃᑐᑌᐤ ᐊᓕᑉᔅ ᐗᒌᒃ᙮ 2ᐎᐸᒡ ᒫᑲ ᐁ ᑭᑭᔐᐹᔮᓕᒃ ᒥᓇ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐤ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ, ᑮ ᐯᒋ ᓈᑎᑯ ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗ; ᐁᑯ ᓀᐊᐱᑦ, ᓀᔥᑕ ᑫᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑦ᙮ 3ᐅᒪᓯᓇᐃᑫᐗᒃ ᒫᑲ ᓀᔥᑕ ᐹᕋᓯᔭᒃ ᑮ ᐯᑐᐌᐗᒃ ᐃᔅᑴᐗ ᐁ ᑮ ᒥᔅᑲᐙᑲᓂᐎᓕᒋ ᐱᔑᒀᑎᓯᐎᓂᒃ; ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᐸᑭᑎᓈᒋᒃ ᑌᑖᐎᒡ, 4ᐃᑌᐗᒃ, ᑫᔅᑭᓄᐊᒫᑫᔭᓐ, ᐊᐗ ᐃᔅᑴᐤ ᑮ ᒣᒀᔥᑲᐙᑲᓂᐎᐤ ᐱᔑᒀᑎᓯᐎᓂᒃ, ᒣᒀᒡ ᐁ ᐃᑐᑕᒃ᙮ 5ᒧᓯᔅ ᒫᑲ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᒃ ᓂ ᑮ ᐃᑕᔓᐙᑎᑯᓈᓐ ᐊᓂᑭ ᐅᒣᓕᐤ ᑳ ᑐᑕᑭᒃ ᑭᒋ ᐱᒧᓯᓈᑕᐙᑲᓂᐎᒋᒃ: ᒫᑲ ᑖᓐ ᐁᑗᔭᓐ ᑭᓚ? 6ᐅᒣᓕᐤ ᑮ ᐃᑗᐗᒃ, ᐁ ᑲᑴᒋᐋᒋᒃ, ᑭᒋ ᐋᔮᒋᒃ ᑫ ᐅᒋ ᒫᒥᔑᒫᒋᒃ᙮ ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᑮ ᓇᐌᑳᐸᐎᐤ, ᓀᔥᑕ ᐅᓕᓕᑭᒋᒑᓐ ᑮ ᒪᓯᓇᐃᑳᑫᐤ ᒧᔅᑕᔅᑲᒥᒃ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁᑳ ᐁ ᐯᑕᐙᑦ᙮

7ᐁᑯ ᐁᑳ ᐁ ᐳᓂ ᑲᑴᒋᐃᑯᑦ, ᑮ ᑕᔓᑳᐸᐎᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᐊᓇ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ ᐁᑳ ᑳ ᒪᒑᑎᓯᑦ, ᐁᐗᑯ ᓃᔥᑕᒻ ᑫ ᐱᒸᑦ ᐊᓯᓂᓕᐤ᙮ 8ᒥᓇ ᒫᑲ ᑮ ᓇᐌᑳᐸᐎᐤ, ᐁ ᒪᓯᓇᐃᑫᑦ ᒧᔅᑕᔅᑲᒥᒃ᙮ 9ᐊᓂᑭ ᒫᑲ ᑳ ᐯᑕᑭᒃ, ᐅ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓂᐙᐗ ᐁ ᑎᐹᔅᑯᓂᑯᒋᒃ, ᑭ ᐗᓚᐎᐗᒃ ᐯᐯᔭᒃ, ᓃᔥᑕᒻ ᐊᓇ ᑳ ᑭᔐᓕᓕᐎᑦ ᐱᓕᔥ ᐊᓇ ᒫᒋᒡ; ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᓇᑲᑖᑲᓂᐎᐤ ᐁ ᐯᔭᑯᑦ, ᓀᔥᑕ ᐃᔅᑴᐤ ᑌᑖᐎᒡ ᐁ ᓂᐸᐎᑦ᙮ 10ᐃᔅᐱ ᒋᓴᔅ ᑳ ᑮ ᑕᔓᑳᐸᐎᑦ, ᐁᑳ ᒫᑲ ᐎᐋᐸᒫᑦ: ᐊᐌᓕᐗ ᐱᑯ ᐃᔅᑴᐗ, ᑮ ᐃᑌᐤ, ᐃᔅᑴᐤ, ᑖᓐᑌ ᐁᑖᒋᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᒫᒥᔑᒥᔅᑭᒃ? ᓇᒪ ᓈ ᐊᐌᓇ ᑭ ᐅᒋ ᓂᔑᐗᓈᒋᒥᒃ?

11ᑮ ᐃᑗᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓇ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ᙮

ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᓂᓚ ᓀᔥᑕ ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᓂᔑᐗᓈᒋᒥᑎᓐ: ᒫᒑ, ᐁᑳᐎᓚ ᒫᑲ ᒥᓇ ᒪᒋᐱᒫᑎᓯ᙮

ᒋᓴᔅ ᒥᓓᐤ ᐙᔅᑌᐎᓂᓕᐤ ᐃᓕᓕᐗ ᐅᑕ ᐊᔅᑭᒃ

12ᐁᑯ ᒋᓴᔅ ᒥᓇ ᐁᔭᒥᐋᑦ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᓂᓚ ᐁᐗᑯ ᑳ ᐅᒋ ᐋᔅᑌᒃ ᐊᔅᑭ: ᐊᓇ ᑳ ᓄᔅᐱᓇᔑᑦ ᓇᒪᐎᓚ ᑲᑕ ᐱᒧᑌᐤ ᐗᓂᑎᐱᔅᑭᓯᐎᓂᒃ, ᒫᑲ ᑲᑕ ᐊᔮᐤ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂ ᐙᓭᔮᓯᐎᓂᓕᐤ᙮

13ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᐃᑎᑯᒃ ᐸᕋᓯᔭ, ᑭ ᑎᐹᒋᒥᑎᓱᓐ; ᑭ ᑎᐹᒋᒧᐎᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᑖᐺᒪᑲᓐ᙮

14ᒋᓴᔅ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐋᑦ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᐋᑕ ᐁ ᑎᐹᒋᒥᑎᓱᔮᓐ, ᐁᓕᐌᒃ ᓂ ᑎᐹᒋᒧᐎᓐ ᑖᐺᒪᑲᓐ: ᐌᓴ ᓂ ᑭᔅᑫᓕᑌᓐ ᐃᑕ ᐌᒋᔮᓐ, ᓀᔥᑕ ᐃᑕ ᐁᑐᑌᔮᓐ; ᒫᑲ ᑭᓚᐗᐤ ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓇᐗᐤ ᐃᑕ ᐌᒋᔮᓐ ᓀᔥᑕ ᐃᑕ ᐁᑐᑌᔮᓐ᙮ 15ᑭᓚᐗᐤ ᐎᔮᓯᒃ ᑭᑦ ᐃᔑ ᑎᐹᔅᑯᓂᑳᓇᐗᐤ; ᓂᓚ ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᓂ ᑎᐹᔅᑯᓇᐤ᙮ 16ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᑌᐹᔅᑯᓂᑫᐙᓀ, ᓂ ᑎᐹᔅᑯᓂᑫᐎᓐ ᑖᐺᒪᑲᓐ: ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᐯᔭᑯᓐ, ᒫᑲ ᓂᓚ ᓀᔥᑕ ᐅᑖᐎᒪᐤ ᑳ ᑮ ᐯᒋᑎᔕᐅᑦ᙮ 17ᒪᓯᓇᐃᑳᑌᐤ ᓀᔥᑕ ᑭᑦ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᐙᒃ, ᓂᔓ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐅ ᑎᐹᒋᒧᐎᓂᐗᐤ ᐁ ᑖᐺᒪᑲᓂᓕᒃ᙮ 18ᓂᓚ ᐯᔭᒃ ᐁ ᑎᐹᒋᒥᑎᓱᔮᓐ, ᐅᑖᐎᒪᐤ ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᐯᒋᑎᔕᐅᑦ ᓂ ᑎᐹᒋᒥᒃ᙮

19ᐁᑯ ᐁᑖᒋᒃ, ᑖᓐᑌ ᐁᑖᑦ ᑯᑖᐎ?

ᒋᓴᔅ ᑭ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑭᔅᑫᓕᒥᓇᐗᐤ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᓄᑖᐎ: ᑮᔥᐱᓐ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᒥᐌᑯᐸᓀ, ᑭ ᑳ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᒫᑕᐗᐤ ᓄᑖᐎ ᓀᔥᑕ᙮

20ᐅᐅ ᐋᔭᒥᐎᓇ ᒋᓴᔅ ᑮ ᐃᑗᐤ ᔔᓕᔭᐎᑲᒥᑯᒃ, ᒣᒀᒡ ᐁ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᑦ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ: ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓕᐗ ᒫᑲ ᑮ ᒫᑯᓂᑯ; ᐌᓴ ᐅ ᑎᐹᔨᑲᓐ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ ᓇᒪᐎᓚ ᐁᔥᑾ ᑮ ᐅᑎᒋᐸᓕᓕᐤ᙮

ᒧᓚ ᑳ ᑮ ᐃᑐᑌᓈᐗᐤ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑐᑌᔮᓐ, ᒋᓴᔅ ᐃᑗᐤ

21ᐁᑯ ᒋᓴᔅ ᒥᓇ ᐁᑖᑦ, ᓂ ᑭᑐᑖᓐ, ᑭ ᑳ ᓈᓇᑕᐌᓕᒥᓇᐗᐤ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑭ ᑳ ᓂᐱᓇᐗᐤ ᑭ ᒪᒋᑐᑕᒧᐎᓂᐙᒃ: ᐃᑕ ᐁᑐᑌᔮᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑳ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑖᓇᐗᐤ᙮

22ᐁᑯ ᐁᑗᒋᒃ ᒎᐗᒃ, ᑲᑕ ᓂᐹᐃᑎᓱ ᓈ? ᐌᓴ ᐃᑗᐤ, ᐃᑕ ᐁ ᐃᑐᑌᔭᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑳ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑖᓇᐗᐤ᙮

23ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᑭᓚᐗᐤ ᑕᐸᔒᔥ ᑮᑦ ᐅᒌᓇᐗᐤ; ᓂᓚ ᐃᔥᐱᒥᒃ ᓂᑦ ᐅᒌᓐ: ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ ᑭᓚᐗᐤ ᑮᑦ ᐅᒌᓇᐗᐤ; ᓂᓚ ᓇᒪᐎᓚ ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ ᓂᑦ ᐅᒌᓐ᙮ 24ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᐃᑎᑕᑾᒃ, ᑭ ᑳ ᓂᐱᓇᐗᐤ ᑭ ᒪᒋᑐᑕᒧᐎᓂᐙᒃ: ᐌᓴ ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑳ ᑖᐺᑕᒣᑴ ᓂᓚ ᐁᐗᑯ ᐁ ᐋᐎᔮᓐ, ᑭ ᑳ ᓂᐱᓇᐗᐤ ᑭ ᒪᒋᑐᑕᒧᐎᓂᐙᒃ᙮

25ᐁᑯ ᐁᑖᒋᒃ, ᐊᐌᓇ ᑭᓚ?

ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᐃᑌᐤ, ᐊᓇ ᐅᑎ ᑳ ᑮ ᐃᑎᑕᑾᒃ ᓃᔥᑕᒻ ᐅᒋ᙮ 26ᓂᑦ ᐋᔮᓐ ᒥᒉᑦ ᑫᒀᓇ ᑭᓚᐗᐤ ᑭᒋ ᐅᒋ ᐃᑗᔮᓐ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᑎᐹᔅᑯᓂᑫᔮᓐ: ᒫᑲ ᐊᓇ ᑳ ᑮ ᐯᒋᑎᔕᐅᑦ ᑖᐺᐎᓂᐎᐤ; ᓀᔥᑕ ᓂ ᐎᑌᓐ ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᑳ ᑮ ᐎᑕᒫᐎᑦ᙮

27ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᓂᓯᑐᑕᒶᒃ ᐁ ᐋᓕᒧᑕᒫᑯᒋᒃ ᐅᑖᐎᒪᐗ᙮ 28ᐁᑯ ᒋᓴᔅ ᐁᑖᑦ, ᐃᔅᐱ ᑮ ᐅᐱᓀᑴ ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ, ᐁᑯ ᑫ ᑭᔅᑫᓕᑕᒣᒃ ᓂᓚ ᐁᐗᑯ ᐁ ᐋᐎᔮᓐ, ᓀᔥᑕ ᐁᑳ ᐁ ᑐᑕᒫᓐ ᑫᒀᓐ ᓂᓚ ᑎᐱᓚᐌ ᓂ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓂᒃ ᐅᒋ; ᒫᑲ ᐁ ᑮ ᐃᔑ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐎᑦ ᓄᑖᐎ, ᓂᑦ ᐋᔭᒥᓐ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ᙮ 29ᓀᔥᑕ ᐊᓇ ᑳ ᑮ ᐯᒋᑎᔕᐅᑦ ᓂ ᐎᒉᐎᒃ: ᐅᑖᐎᒪᐤ ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᐅᒋ ᓇᑲᑎᒃ ᑭᒋ ᐯᔭᑯᐗᒃ; ᐌᓴ ᒧᔕᒃ ᓂᑦ ᐃᑐᑕᒸᓐ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᑳ ᓇᐃᓚᐌᐃᑯᑦ᙮

30ᒣᒀᒡ ᐁᔭᒥᑦ ᐅᐅ ᐋᔭᒥᐎᓇ ᒥᒉᑦ ᑮ ᑖᐺᔦᓕᒥᑯᑦ᙮

ᐊᐌᓂᑭ ᐋᐸᐗᑲᓇᒃ ᓀᔥᑕ ᑭᐸᐗᑲᓇᒃ

31ᐁᑯ ᒋᓴᔅ ᐁᑖᑦ ᐊᓂᐃ ᒎᐗ ᑳ ᑖᐺᔦᓕᒥᑯᒃ, ᑮᔥᐱᓐ ᒧᔕᒃ ᑐᑕᒣᑴ ᓂᑦ ᐋᔭᒥᐎᓐ, ᐁᑯ ᑖᐺ ᐌᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓂᒥᑕᑾᒃ; 32ᓀᔥᑕ ᑭ ᑳ ᑭᔅᑫᓕᑌᓇᐗᐤ ᑖᐺᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᑖᐺᐎᓐ ᑭ ᑳ ᐋᐱᑯᓂᑯᓇᐗᐤ᙮

33ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐗᒃ, ᓂᓚᓈᓐ ᐁᑉᕃᐋᒻ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔕ, ᓇᒪᐎᔅᑳᑦ ᓀᔥᑕ ᐊᐌᓇ ᓂᑦ ᐅᒋ ᐊᐗᑳᑎᑯᓈᓐ: ᑖᓐᑌ ᐌᒋ ᐃᑗᔭᓐ, ᑭ ᑳ ᐋᐱᑯᓂᑲᐎᓇᐗᐤ?

34ᒋᓴᔅ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐤ, ᑖᐺ, ᑖᐺ, ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᑕᑐ ᐊᐌᓇ ᑳ ᒪᒋᑐᑕᒃ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓂᒥᑯ ᒪᒋᑐᑕᒧᐎᓂᓕᐤ᙮ 35ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓐ ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᑳᑭᑫ ᐱᒋ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒃ ᐃᑖᐤ: ᒫᑲ ᐅᑯᓯᓯᒫᐤ ᑳᑭᑫ ᐃᑖᐤ᙮ 36ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᐅᑯᓯᓯᒫᐤ ᐋᐱᑯᓂᑖᑴ, ᑖᐺ ᑭ ᑳ ᐋᐱᑯᓂᑲᐎᓇᐗᐤ᙮ 37ᓂ ᑭᔅᑫᓕᑌᓐ ᐁᑉᕃᐋᒻ ᐁ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔑᒥᑖᒃ; ᒫᑲ ᑭ ᐎ ᓂᐸᐃᓇᐗᐤ, ᐁᑳ ᒥᑐᓂ ᐁ ᐱᒋᔅᑳᑯᔦᒃ ᓂᑦ ᐋᔭᒥᐎᓐ᙮ 38ᓂᑦ ᐃᑣᓐ ᐊᓂᒪ ᑳ ᑮ ᐙᐸᑕᒫᓐ ᐁ ᐎᒉᐗᒃ ᓄᑖᐎ: ᑭᓚᐗᐤ ᒫᑲ ᑭᑦ ᐃᑐᑌᓇᐗᐤ ᐊᓂᒪ ᑳ ᑮ ᐙᐸᑕᒣᒃ ᐁ ᐎᒉᐌᒃ ᑯᑖᐎᐗᐤ᙮

39ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐋᒋᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑌᐗᒃ, ᐁᑉᕃᐋᒻ ᐁᐗᑯ ᓄᑖᐎᓈᓐ᙮

ᒋᓴᔅ ᐃᑌᐤ, ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑉᕃᐋᒻ ᐌᑕᐙᔑᒥᔑᒥᑖᑴ, ᑭ ᑳ ᑐᑕᒸᑕᐗᐤ ᐁᑉᕃᐋᒻ ᐅᑦ ᐋᔨᑎᐎᓇ᙮ 40ᐊᓄᒡ ᒫᑲ ᑭ ᐎ ᓂᐸᐃᓇᐗᐤ, ᐁ ᐃᓕᓕᐎᔮᓐ ᐁ ᐎᑕᒫᑕᑾᒃ ᑖᐺᐎᓐ, ᑳ ᑮ ᐎᑕᒪᐎᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ: ᐅᒣᓕᐤ ᓇᒪᐎᓚ ᐅᒋ ᑐᑕᒻ ᐁᑉᕃᐋᒻ᙮ 41ᑭᑦ ᐃᑐᑕᒸᓇᐗᐤ ᐅᑦ ᐋᔨᑎᐎᓇ ᑯᑖᐎᐗᐤ᙮

ᐁᑯ ᐁᑖᒋᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᐱᔑᒀᑎᓯᐎᓂᒃ ᓂ ᑮ ᐅᒌᓈᓐ; ᐯᔭᑯ ᓄᑖᐎᓈᓐ, ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑎ᙮

42ᒋᓴᔅ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑮᔥᐱᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐌᑖᐎᔦᑯ, ᑭ ᑳ ᓵᑭᐃᑕᐗᐤ: ᐌᓴ ᑭᒋᒪᓂᑐᒃ ᓂᑦ ᐅᒌᓐ ᓀᔥᑕ ᓂᑦ ᐅᑐᑖᓐ; ᓇᒪᐎᓚ ᓀᔥᑕ ᓂᓚ ᑎᐱᓚᐌ ᓂ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓂᒃ ᓂᑦ ᐅᒋ ᐯᒋ ᐃᑐᑖᓐ, ᒫᑲ ᓂ ᑮ ᐯᒋᑎᔕᐅᒃ᙮ 43ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᐁᑳ ᓂᓯᑐᑕᒣᒃ ᓂᑦ ᐃᑗᐎᓐ? ᐁᑳ ᐁ ᑮ ᓇᑐᑕᒣᒃ ᓂᑦ ᐋᔭᒥᐎᓐ᙮ 44ᑭᓚᐗᐤ ᑭᑦ ᐅᒌᓇᐗᐤ ᑯᑖᐎᐗᐤ ᒪᒋᒪᓂᑐ, ᓀᔥᑕ ᑯᑕᐎᐗᐤ ᐅ ᒪᒋᐃᑌᓕᑕᒧᐎᓇ ᑭ ᑳ ᑐᑕᒸᓇᐗᐤ᙮ ᑮ ᓂᐸᔨᐌᔅᑭᐤ ᓃᔥᑕᒻ ᐅᒋ, ᓇᒪᐎᓚ ᓀᔥᑕ ᑖᐺᐎᓂᒃ ᐅᒋ ᐃᑖᐤ, ᐁᑳ ᒥᑐᓂ ᐁ ᐱᒋᔅᑳᑯᑦ ᑖᐺᐎᓂᓕᐤ᙮ ᐃᔅᐱ ᐁᑗᒋ ᑭᓛᔅᑭᐎᓂᓕᐤ, ᐁ ᐃᑖᑎᓰᑦ ᐃᔑ ᐋᔭᒥᐤ: ᐌᓴ ᑭᓛᔅᑭᔅᑭᐤ ᓀᔥᑕ ᐅᑖᐎᒥᑯ ᑭᓛᔅᑭᐎᓂᓕᐤ᙮ 45ᐁ ᐃᑡᒫᑕᑾᒃ ᒫᑲ ᑖᐺᐎᓐ, ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑖᐺᑕᐎᓇᐗᐤ᙮ 46ᐊᐌᓇ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ ᑫ ᑮ ᐙᐸᑎᓕᐌᑦ ᐁ ᒪᒋᑐᑕᒫᓐ? ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᑖᐺᐎᓐ ᐁᑗᐗᓀ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᐁᑳ ᑖᐺᑕᐎᔦᒃ? 47ᐊᓇ ᑭᒋᒪᓂᑐᒃ ᑳ ᐅᒌᑦ ᐯᑕᒬᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓂᓕᐗ: ᑭᓚᐗᐤ ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᐯᑕᒸᓇᐗᐤ ᐁᑳ ᑭᒋᒪᓂᑐᒃ ᐁ ᐅᒋᔦᒃ᙮

ᒋᓴᔅ ᓀᔥᑕ ᐁᑉᕃᐋᒻ

48ᐁᑯ ᒎᐗᒃ ᓀᔥᑴᐗᔑᐋᒋᒃ, ᐁ ᐃᑖᒋᒃ, ᓇᒪ ᓈ ᒀᔭᔉ ᓂᑦ ᐃᑣᓈᓐ ᐁ ᐃᑗᔮᒃ, ᑭ ᓴᒣᕆᔭ ᐁᓕᓕᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᑭᑦ ᐋᔭᐗᐤ ᒪᒋ ᐊᒑᒃ?

49ᒋᓴᔅ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂᑦ ᐋᔭᐗᐤ ᒪᒋ ᐊᒑᒃ; ᒫᑲ ᓂ ᑭᔅᑌᓕᒪᐤ ᓄᑖᐎ, ᑭᓚᐗᐤ ᒫᑲ ᑭ ᒪᒉᓕᒥᓇᐗᐤ᙮ 50ᓇᒪᐎᓚ ᓀᔥᑕ ᓂ ᓈᓇᑕᐌᓕᑌᓐ ᓂᓚ ᑎᐱᓚᐌ ᓂ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓐ: ᐃᑖᐤ ᐊᐌᓇ ᑳ ᓈᓇᑕᐌᓕᑕᒃ ᓀᔥᑕ ᑳ ᑎᐹᔅᑯᓂᑫᑦ᙮ 51ᑖᐺ ᑖᐺ, ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐌᓇ ᑲᓇᐎᑖᑌ ᓂᑦ ᐃᑗᐎᓂᓕᐤ, ᓇᒪᐎᔅᑳᑦ ᑲᑕ ᐙᐸᑕᒻ ᓂᐱᐎᓂᓕᐤ᙮

52ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᐃᑎᑯᑦ ᒎᐗ, ᐁᑯ ᑫᔅᑫᓕᑕᒫᒃ ᐁ ᐋᔭᐗᑦ ᒪᒋ ᐊᒑᒃ᙮ ᐁᑉᕃᐋᒻ ᑮ ᓂᐱᐤ, ᓀᔥᑕ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐗᒃ; ᑭᓚ ᒫᑲ ᑭᑦ ᐃᑣᓐ, ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐌᓇ ᑲᓇᐎᑖᑌ ᓂᑦ ᐃᑗᐎᓂᓕᐤ, ᓇᒪᐎᔅᑳᑦ ᑲᑕ ᑯᒋᔅᑕᒻ ᓂᐱᐎᓂᓕᐤ᙮ 53ᐊᐙᓯᑌ ᓈ ᑭ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᓐ ᐃᔥᐱᔥ ᓄᑖᐎᓈᓐ ᐁᑉᕃᐋᒻ, ᑳ ᑮ ᓂᐱᑦ? ᓀᔥᑕ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐗᒃ ᑳ ᑮ ᓂᐱᒋᒃ: ᐊᐌᓇ ᐙ ᐃᑌᓕᑖᑯᐃᑎᓱᔭᓐ?

54ᒋᓴᔅ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᐤ, ᑮᔥᐱᓐ ᑫᔅᑌᓕᒥᑎᓱᐙᓂ ᓂ ᑭᔅᑌᓕᒧᐎᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᐎᓛᐸᑲᓐ: ᓄᑖᐎ ᐁᐗᑯ ᑳ ᑭᔅᑌᓕᒥᑦ; ᐊᓇ ᓂ ᑭᒋᒪᓂᑐᒥᓈᓐ ᑳ ᐃᑌᒃ᙮ 55ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᐅᒋ ᑭᔅᑫᓕᒪᐗᐤ; ᒫᑲ ᓂᓚ ᓂ ᑭᔅᑫᓕᒪᐤ: ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᐃᑗᔮᓀ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑭᔅᑫᓕᒪᐤ, ᓂ ᑳ ᑭᓛᔅᑭᔅᑭᓐ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑭᓚᐗᐤ: ᒫᑲ ᓂ ᑭᔅᑫᓕᒪᐤ, ᓀᔥᑕ ᓂ ᑲᓇᐎᑕᐙᓐ ᐅᑦ ᐃᑗᐎᓐ᙮ 56ᑯᑕᐎᐗᐤ ᐁᑉᕃᐋᒻ ᑮ ᒥᓚᐙᑕᒻ ᑭᒋ ᐙᐸᑕᒃ ᓂ ᑭᔑᑳᒥᓕᐤ: ᑮ ᐙᐸᑕᒻ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓯᑭᓓᓯᐤ᙮

57ᐁᑯ ᒎᐗᒃ ᐁᑖᒋᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᐁᔥᑾ ᑭ ᓂᔭᓚᓗᒥᑕᓇᐤ ᐱᐴᓀᓯᓐ, ᑭ ᑮ ᐙᐸᒪᐤ ᓈ ᒫᑲ ᐁᑉᕃᐋᒻ?

58ᒋᓴᔅ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑖᐺ, ᑖᐺ, ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᐸᒧᔑ ᐃᑖᑦ ᐁᑉᕃᐋᒻ, ᓂ ᑮ ᐃᑖᓐ᙮

59ᐁᑯ ᐌᑎᓈᒋᒃ ᐊᓯᓂᔭ ᑭᒋ ᐱᒸᒋᒃ: ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᑮ ᑳᓱ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐅᒋ ᐗᓚᐎᐤ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ, ᐁ ᔕᐳᔥᑲᐙᑦ, ᐁᑯ ᒫᑲ ᐁᔑ ᒥᔮᔥᑳᑫᑦ᙮