Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒑᓐ 8:12

ᒋᓴᔅ ᒥᓓᐤ ᐙᔅᑌᐎᓂᓕᐤ ᐃᓕᓕᐗ ᐅᑕ ᐊᔅᑭᒃ

12ᐁᑯ ᒋᓴᔅ ᒥᓇ ᐁᔭᒥᐋᑦ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᓂᓚ ᐁᐗᑯ ᑳ ᐅᒋ ᐋᔅᑌᒃ ᐊᔅᑭ: ᐊᓇ ᑳ ᓄᔅᐱᓇᔑᑦ ᓇᒪᐎᓚ ᑲᑕ ᐱᒧᑌᐤ ᐗᓂᑎᐱᔅᑭᓯᐎᓂᒃ, ᒫᑲ ᑲᑕ ᐊᔮᐤ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂ ᐙᓭᔮᓯᐎᓂᓕᐤ᙮