Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒑᓐ 8:44

44ᑭᓚᐗᐤ ᑭᑦ ᐅᒌᓇᐗᐤ ᑯᑖᐎᐗᐤ ᒪᒋᒪᓂᑐ, ᓀᔥᑕ ᑯᑕᐎᐗᐤ ᐅ ᒪᒋᐃᑌᓕᑕᒧᐎᓇ ᑭ ᑳ ᑐᑕᒸᓇᐗᐤ᙮ ᑮ ᓂᐸᔨᐌᔅᑭᐤ ᓃᔥᑕᒻ ᐅᒋ, ᓇᒪᐎᓚ ᓀᔥᑕ ᑖᐺᐎᓂᒃ ᐅᒋ ᐃᑖᐤ, ᐁᑳ ᒥᑐᓂ ᐁ ᐱᒋᔅᑳᑯᑦ ᑖᐺᐎᓂᓕᐤ᙮ ᐃᔅᐱ ᐁᑗᒋ ᑭᓛᔅᑭᐎᓂᓕᐤ, ᐁ ᐃᑖᑎᓰᑦ ᐃᔑ ᐋᔭᒥᐤ: ᐌᓴ ᑭᓛᔅᑭᔅᑭᐤ ᓀᔥᑕ ᐅᑖᐎᒥᑯ ᑭᓛᔅᑭᐎᓂᓕᐤ᙮