Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒑᓐ 9:11

11ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐤ ᒫᑲ ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐃᓕᓕᐤ ᒋᓴᔅ ᐁ ᐃᔑᓂᑳᓱᑦ, ᑮ ᐊᔑᔥᑭᑫᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᔑᔓᓇᒻ ᓂᔅᑭᔑᑾ, ᓀᔥᑕ ᓂ ᑮ ᐃᑎᒃ, ᐃᑐᑌ ᓴᐃᓗᐋᒻ ᓵᑲᐃᑲᓂᔑᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋᔅᑖᐸᐗᓗ: ᐁᑯ ᐁᑐᑌᔮᓐ ᓀᔥᑕ ᑫᒌᔅᑖᐸᐗᓗᔮᓐ, ᓂ ᑮ ᒥᓕᑲᐎᓐ ᒫᑲ ᑭᒋ ᐗᐱᔮᓐ᙮