Search form

ᒎᑦ 1:4

4ᐌᓴ ᐋᑎᑦ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑭᒧᒡ ᑮ ᐱᑐᑫᑖᒋᒧᐗᒃ, ᐌᔅᑲᒡ ᑳ ᑮ ᐅᓚᑭᒫᑲᓂᐎᒋᒃ ᑭᒋ ᐋᔮᒋᒃ ᐅᒣᓕᐤ ᓂᔑᐗᓈᒋᒥᐌᐎᓂᓕᐤ; ᑳ ᒪᒋᑣᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ, ᐁ ᑴᔅᑭᓇᒸᒋᒃ ᑭ ᑭᒋᒪᓂᑐᒥᓇᐗ ᐅ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓂᓕᐤ ᑮᔥᑴᐙᑎᓯᐎᓂᒃ ᐃᔑ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐋᓉᑕᐙᒋᒃ ᐱᔦᔭᑯᓕᒋ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ, ᓀᔥᑕ ᑭ ᑎᐯᓕᒋᑫᒥᓇᐗ ᒋᓴᔅ ᙭᙮