Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᓘᒃ 10

ᒋᓴᔅ ᑭᒋᑎᔕᐌᐤ ᐊᓂᐃ ᓂᔂᓱᒥᑕᓇᐤ

1ᑳ ᐳᓂᐸᓕᑭ ᒫᑲ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᑮ ᐹᑳᓂᐁᐤ ᑯᑕᑭᔭ ᓂᔂᓱᒥᑕᓇᐤ ᐊᓯᒋ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᔑᑎᔕᐌᐤ ᓈᓂᔓ ᑭᒋ ᓂᑳᓄᑖᑯᑦ ᒥᓯᐌ ᐅᑌᓈᒃ ᓀᔥᑕ ᐃᑖᐎᓂᒃ ᐃᑕ ᐎᓚ ᑫᒋᐙᒃ ᐙ ᐃᑐᑌᑦ᙮ 2ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᐃᑖᑦ, ᑖᐺ ᐊᓂᒪ ᑫ ᒫᐗᒋᒋᑳᑌᒃ ᒥᒉᑎᓐ, ᒫᑲ ᐅᑕᑑᔅᑫᐗᒃ ᒐᑲᐙᔑᔑᐗᒃ: ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᓇᑐᑕᒫᒃ ᑳ ᑎᐯᓕᑕᒃ ᑫ ᒫᐗᒋᒋᑳᑌᓕᒃ ᑭᒋ ᐃᔑᑎᔕᐙᑦ ᐅᑕᑐᔅᑫᐗ ᐃᑕ ᑫ ᐃᔑ ᒪᐗᒋᒋᑳᓂᐗᓂᓕᒃ᙮ 3ᑭᑐᑌᒃ: ᒫᑎᑲ, ᑭᑦ ᐃᔑᑎᔕᐅᑎᓇᐗᐤ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᒫᓂᔥᒑᓂᔑᔕᒃ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᓕᒋ ᒫᐃᑲᓇ᙮ 4ᐁᑳᐎᓚ ᑭᑐᑖᑖᒃ ᔔᓕᐋᐗᑦ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᒥᒋᒥᐗᑦ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᒪᔅᑭᓯᓇ: ᐁᑳᐎᓚ ᓀᔥᑕ ᐊᐌᓇ ᐊᑖᒥᔅᑳᒃ ᓇᔅᑲᐌ᙮ 5ᐊᓂᒪ ᐱᑯ ᐙᔅᑳᔨᑲᓐ ᑫ ᐃᔑ ᐱᑐᑫᐌᑴ, ᓃᔥᑕᒻ ᐃᑗᒃ, ᑳᔮᒣᓕᑕᒧᐎᓐ ᑲᑕ ᐎ ᐃᑕᑾᓐ ᐅᑕ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒃ᙮ 6ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᐊᓐᑕ ᐁᑖᑴ ᐊᓇ ᐌᑯᓯᓯᒥᑯᑦ ᑳᔮᒣᓕᑕᒧᐎᓂᓕᐤ, ᑭ ᑳᔮᒣᓕᑕᒧᐎᓂᐗᐤ ᐁᑯᑕ ᑫ ᐃᑕᑾᒃ: ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑳ, ᒥᓇ ᑭ ᑳ ᑭᐌᑐᑖᑯᓇᐗᐤ᙮ 7ᑫᔮᐸᒡ ᐁᑯᑕ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒃ ᒫᑲ ᑕᔑᑫᒃ, ᐁ ᒥᒋᔦᒃ ᓀᔥᑕ ᐁ ᒥᓂᑴᔦᒃ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇᐧ ᐁ ᒥᓕᐌᒋᒃ: ᐌᓴ ᐅᑕᑑᔅᑫᐤ ᑌᐸᑫᓕᑖᑯᓯᐤ ᑭᒋ ᐋᔮᑦ ᐅ ᑌᐸᐊᒫᑯᓯᐎᓐ᙮ 8ᐱᑯ ᐊᓂᒪ ᐃᑖᐎᓐ ᑫ ᐃᔑ ᐱᑐᑫᐌᑴ, ᓀᔥᑕ ᐱᑐᑳᐃᑖᑾᐌ, ᒥᒋᒃ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᑫ ᐅᓚᔅᑣᑖᑾᒃ; 9ᒥᓇᐙᒋᐃᑯᒃ ᒫᑲ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐋᑯᓯᒋᒃ ᐁᑯᑕ ᑳ ᐃᑖᒋᒃ; ᐃᑎᑯᒃ ᒫᑲ, ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓐ ᐯᔓᒡ ᑭᑦ ᐅᑎᑎᑯᐙᓇᐗᐤ᙮ 10ᐱᑯ ᐊᓂᒪ ᐃᑖᐎᓐ ᒫᑲ ᑫ ᐃᔑ ᐱᑐᑫᐌᑴ, ᐁᑳ ᒫᑲ ᐱᑐᑳᐃᑖᑾᐌ, ᐗᓚᐐᒃ ᐁ ᐃᑐᑌᔦᒃ ᐱᒧᑌᔅᑲᓇᒃ ᐊᓐᑕ ᑳ ᐃᑕᑾᑭ, ᐃᑗᒃ ᒫᑲ, 11ᐙᐙᒡ ᒪᒋᑾᓛᔕ ᑭᑦ ᐃᑖᐎᓂᐙᒃ ᑳ ᐅᒋ ᔑᐱᑯᔑᔮᒃ ᓂ ᑳᓯᐌᐯᓀᓈᓐ ᑭᒋ ᒫᒥᔑᒥᑯᔦᒃ: ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ, ᑫᒋᓇᐅᒃ ᐅᒪ, ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓐ ᐯᔓᒡ ᑭᑦ ᐅᑎᑎᑯᐙᓇᐗᐤ᙮ 12ᒫᑲ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᐊᐙᓯᑌ ᑲᑕ ᒥᓗᐃᑌᓕᑖᑾᓐ ᓴᑕᒻ ᐊᓂᒪ ᑭᔑᑳᑫ ᐃᔥᐱᔥ ᐊᓂᒪ ᐃᑖᐎᓐ᙮

ᑖᓂ ᑳ ᐃᔑ ᒪᒋᐸᓕᒋᒃ ᑳ ᑕᔑᑫᒋᒃ ᐃᑖᐎᓇ ᐃᑕ ᐁᑳ ᑳ ᐃᔑ ᑖᐺᑕᑭᒃ

(ᒫᑎᐤ 11:20–24)

13ᑭ ᑳ ᑲᒀᑕᑭᓰᓐ, ᑭᓚ ᑯᕃᓯᓐ! ᑭ ᑳ ᑲᒀᑕᑭ, ᑭᓚ ᐯᑦᓭᑕ! ᐌᓴ ᑮᔥᐱᓐ ᐊᓂᐃ ᒫᒪᔅᑳᒋ ᐊᑐᔅᑫᐎᓇ ᑳ ᑮ ᑐᒋᑳᑌᑭ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᔦᒃ, ᑮ ᐃᑐᒋᑲᑌᐗᐋᑯᐸᓀ ᑖᐃᕆᒃ ᓀᔥᑕ ᓵᐃᑕᓂᒃ, ᑳᔮᔥ ᑲᑕ ᑮ ᑴᔅᑳᑎᓯᐸᓇᒃ ᐁ ᐊᐱᒋᒃ ᐁ ᐎᓛᑕᑭᒃ ᓱᑫᑭᓂᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᐱᑯᑎᓕᐤ᙮ 14ᒫᑲ ᐊᐙᓯᑌ ᑲᑕ ᒥᓗᐃᑌᓕᑖᑯᓯᐗᒃ ᑖᐃᕐ ᓀᔥᑕ ᓵᐃᑕᓐ ᐃᔅᐱ ᑎᐹᔅᑯᓂᑳᓂᐗᑫ ᐃᔥᐱᔥ ᑭᓚᐗᐤ᙮ 15ᑭᓚ ᒫᑲ ᑲᐸᕐᓀᔭᒻ, ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᑳ ᐃᔑ ᐅᐱᓂᑳᐎᔭᓐ, ᒪᒋᐃᔥᑯᑌᒃ ᑭ ᑳ ᐃᔑ ᓂᒋᐌᐱᓂᑳᐎᓐ᙮

16ᐊᓇ ᑳ ᓇᑐᑖᑖᒃ ᓂᓚ ᓂ ᓇᑐᑖᒃ; ᐊᓇ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐋᑕᐌᓕᒥᑖᒃ ᓂᓚ ᓂᑦ ᐋᑕᐌᓕᒥᒃ; ᐊᓇ ᒫᑲ ᑳ ᐋᑕᐌᓕᒥᑦ, ᐋᑕᐌᓕᒣᐤ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐯᒋᑎᔕᐅᓕᒋ᙮

ᑳ ᐯᒋ ᑮᐌᒋᒃ ᐊᓂᑭ ᓂᔂᓱᒥᑕᓇᐤ

17ᐊᓂᑭ ᓂᔂᓱᒥᑕᓇᐤ ᒫᑲ ᑮ ᐯᒋ ᑭᐌᐗᒃ ᐁ ᒥᓚᐙᑕᑭᒃ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᐋᐙᒡ ᒪᒋ ᐊᒑᑾᒃ ᓂ ᐱᔑᒋᐃᑯᓈᓇᒃ ᑭᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᓕᐤ ᐅᒋ᙮

18ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᓂ ᑮ ᐙᐸᒪᐤ ᓭᑖᓐ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᐙᔅᑌᐸᓕᒃ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᐁ ᐅᒋ ᐸᑭᔑᒃ᙮ 19ᒫᑎᑲ ᑭ ᒥᓕᑎᓇᐗᐤ ᑲᔥᑭᐅᐎᓐ ᑭᒋ ᑕᑕᑯᔅᑳᑌᑾᒃ ᒥᔑᑭᓀᐱᑾᒃ ᓀᔥᑕ ᔅᑲᕐᐱᔭᓇᒃ, ᓀᔥᑕ ᐅᐸᒀᔑᐌᐤ ᒥᓯᐌ ᐅ ᑲᔥᑭᐅᐎᓂᓕᐤ; ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᑫᒀᓐ ᐙᔦᔥ ᑭ ᑳ ᐃᔑ ᐋᑯᐃᑯᓇᐗᐤ᙮ 20ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ, ᐁᑳᐎᓚ ᒧᒋᑫᓕᑕᒧᒃ ᐅᒪ ᐅᒋ, ᐁ ᐱᔑᒋᐃᑖᑾᒃ ᐊᒑᑾᒃ; ᒫᑲ ᐊᐙᓯᑌ ᒧᒋᑫᓕᑕᒧᒃ ᐁ ᒪᓯᓇᐃᑳᑌᑭ ᑭᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᐙᐗ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ᙮

ᒋᓴᔅ ᒥᓚᐙᑕᒻ

(ᒫᑎᐤ 11:25–27; 13:16–17)

21ᐁᐗᑯ ᑎᐹᔨᑲᓂᒃ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ ᒋᓴᔅ ᑮ ᒥᓚᐙᑕᒻ ᐅᑦ ᐊᒑᑯᒃ, ᑮ ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᑭ ᓇᓈᔅᑯᒥᑎᓐ, ᐅ ᐌᐅᑖᐎᒪᐎᔭᓐ ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ, ᓀᔥᑕ ᐊᔅᑭᒃ, ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᐁ ᑮ ᑳᑕᐗᒋᒃ ᐅᑲᑫᑕᐌᓕᑕᒶᒃ ᓀᔥᑕ ᐅᓕᑆᑳᐗᒃ, ᐁ ᑮ ᐙᐸᑎᓚᒋᒃ ᒫᑲ ᐅᔥᑲᐙᔑᔕᒃ: ᐁᑯᔑ ᐁᑯ ᑫ ᐃᑭᒃ, ᓄᑖ; ᐌᓴ ᐁᐗᑯ ᐁᔑ ᒥᓗ ᐃᑌᓕᑕᒪᓐ᙮

22ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᓂ ᐸᑭᑎᓇᒫᒃ ᓄᑖᐎ: ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᓀᔥᑕ ᑭᔅᑫᓕᒣᐤ ᐅᑯᓯᓯᒫᐗ ᐊᐌᓕᐗ ᐃᐋᐎᓕᒋ, ᐱᑯ ᐅᑖᐎᒪᐤ; ᓀᔥᑕ ᐊᐌᓕᐗ ᐃᐋᐎᓕᒋ ᐅᑖᐎᒫᐗ ᐱᑯ ᐅᑯᓯᓯᒫᐤ, ᓀᔥᑕ ᐊᓇ ᑫ ᑭᔅᑫᓕᑕᒥᐃᑯᑦ ᐅᑯᓯᓯᒫᐗ᙮

23ᑮ ᑴᔅᑭᑳᐸᐎᔅᑕᐌᐤ ᒫᑲ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᓀᔥᑕ ᑭᒧᒡ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᔕᐌᓕᑖᑾᓋ ᐊᓂᐃ ᒥᔅᑭᔑᑾ ᑳ ᐙᐸᑕᒧᒪᑲᑭ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᑭᓚᐗᐤ ᑳ ᐙᐸᑕᒣᒃ: 24ᐌᓴ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᒥᒉᑦ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᑭᒋᐅᑭᒫᐗᒃ ᑭ ᓇᑕᐌᓕᑕᒶᒃ ᑭᒋ ᐙᐸᑕᑭᒃ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᑭᓚᐗᐤ ᑳ ᐙᐸᑕᒣᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᐅᒋ ᐙᐸᑕᒶᒃ; ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᐯᑕᑭᒃ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᑭᓚᐗᐤ ᑳ ᐯᑕᒣᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᐅᒋ ᐯᑕᒶᒃ᙮

ᓇᔅᐱᑐᐌᐎ ᐋᑕᓗᑲᓐ ᒥᓗ ᓴᒫᕆᑕᓐ ᐅᒋ

25ᒫᑎᑲ, ᒫᑲ, ᐯᔭᒃ ᐅᓚᔓᐌᐎᓕᓕᐤ ᑮ ᓂᐸᐎᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑲᑴᒋᐁᐤ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᑫᔅᑭᓄᐊᒫᑫᔭᓐ, ᑫᒀᓐ ᑫ ᑐᑕᒫᓐ ᑭᒋ ᐋᔮᔮᓐ ᑳᑭᑫ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ?

26ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᑫᒀᓐ ᒣᓯᓇᐃᑳᑌᒃ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᒃ? ᑖᑦ ᐁᔑ ᐋᔭᒥᑖᔭᓐ?

27ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐋᑦ ᒫᑲ, ᑮ ᐃᑗᐤ, ᑭ ᑳ ᓵᐊᑭᐤ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᑭ ᑭᒋᒪᓂᑐᒻ ᒥᓯᐌ ᑭᑌᐃᒃ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᑭᑦ ᐊᒑᑯᒃ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᑭ ᒪᔥᑲᐎᓯᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᑭ ᒥᑐᓄᓕᒋᑲᓂᒃ; ᓀᔥᑕ ᑭᒋᐃᓕᓕᐤ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᐃᔑ ᓵᑭᐃᑎᓱᔭᓐ᙮

28ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᒀᔭᔉ ᑭ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐙᓐ: ᐅᒪ ᑐᑕ, ᐁᑯ ᒫᑲ ᑫ ᐱᒫᑎᓯᔭᓐ᙮

29ᒫᑲ ᐎᓚ, ᐁ ᐎ ᒀᔭᔅᑭᑌᓕᑖᑯᐃᑎᓱᑦ, ᑮ ᐃᑌᐤ ᒋᓴᓴ, ᐊᐌᓇ ᒫᑲ ᓂᒋᐃᓕᓕᐤ?

30ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐋᑦ, ᑭ ᐃᑗᐤ, ᐯᔭᒃ ᐃᓕᓕᐤ ᑮ ᐅᑐᑌᐤ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᐁ ᐃᑐᑌᑦ ᒉᕆᑯᐃᒃ, ᑮ ᐅᑎᑎᓂᑯ ᒫᑲ ᑭᒧᑎᔅᑾ, ᑳ ᒪᔅᑲᒥᑯᑦ ᐅ ᐎᓛᒋᑲᓇ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᒥᔣᑲᓂᑳᑎᑯᑦ, ᐁᑯ ᑫᑐᑌᓕᒋ, ᐁ ᓇᑲᑎᑯᑦ ᐋᐱᑕᐤ ᐁ ᓂᐱᑦ᙮ 31ᒦᔅᑲᐤ ᒫᑲ ᐯᔭᒃ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐤ ᐊᓐᑕ ᑮ ᐱᒧᑌᐤ; ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐎᐋᐸᒫᑦ, ᑮ ᒥᔭᔥᑲᐌᐤ ᑴᔅᑭᑌ ᐃᑌᑫ᙮ 32ᑖᐱᔅᑯᒡ ᓀᔥᑕ ᐯᔭᒃ ᓕᐸᐃᑦ, ᐃᔅᐱ ᐊᓐᑕ ᐁᑖᑦ, ᑮ ᐯᒋ ᑲᓇᐙᐸᒣᐤ, ᑮ ᒥᔮᔥᑲᐌᐤ ᒫᑲ ᑴᔅᑭᑌ ᐃᑌᑫ᙮ 33ᒫᑲ ᐯᔭᒃ ᓴᒫᕆᑖᓐ ᒣᒀᒡ ᐁ ᐱᒥᐱᒋᑦ, ᑮ ᐯᒋ ᐅᑎᑕᒻ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᓕᒋ: ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐎᐋᐸᒫᑦ, ᑮ ᑭᑎᒫᑫᓕᒣᐤ, 34ᑮ ᓈᑌᐤ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒫᑯᐱᑕᒬᐤ ᐅ ᒥᔣᑲᓂᑳᑎᑯᐎᓂᓕᐗ, ᐁ ᐸᐎᓇᒸᑦ ᒥᔅᑎᑯᐱᒥᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᔓᒥᓈᐳᓕᐤ; ᓀᔥᑕ ᑮ ᑌᑕᓓᐤ ᑎᐱᓚᐌ ᐅᑦ ᐊᐗᑳᓂᒥᒃ, ᑮ ᐯᔑᐌᐤ ᒫᑲ ᐃᑖᐎᑲᒥᑯᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑲᓇᐌᓕᒣᐤ᙮ 35ᐎᐋᐸᓂᓕᒃ ᒫᑲ, ᐃᔅᐱ ᑫᑐᑌᑦ ᑮ ᒧᔅᑭᓇᒻ ᓂᔓ ᔖᓕᐋᓈᐱᔅᑯᔕ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒥᓓᐤ ᐃᑖᐎᑲᒥᑯᑭᒫᐗ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑲᓇᐌᓕᒻ: ᐱᑯ ᐊᓂᒪ ᒫᑲ ᐊᐙᓯᑌ ᑫ ᒣᔅᑎᓇᒧᐗᓀ, ᒥᓇ ᐯᒋ ᑕᑯᔑᓂᔮᓀ ᑭ ᑳ ᑎᐸᐊᒫᑎᓐ᙮

36ᑖᓐ ᐊᓇ ᐅᑯ ᐁ ᓂᔅᑎᒋᒃ ᐙᒋᐃᓂᓕᒫᑦ, ᑭᑦ ᐃᑌᓕᑌᓐ, ᐊᓂᐃ ᑳ ᐅᑎᑎᓂᑯᓕᒋ ᑭᒧᑎᔅᑾ?

37ᑮ ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᐊᓇ ᑳ ᑭᔐᐙᑐᑕᐙᑦ᙮

ᐁᑯ ᒋᓴᔅ ᐁᑖᑦ, ᑭᑕᑌ, ᐁᑯ ᓀᔥᑕ ᑭᓚ ᑐᑕ᙮

ᒋᓴᔅ ᒪᐗᑎᑗᐤ ᒫᕐᑕ ᓀᔥᑕ ᒣᕇ

38ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ, ᐁ ᐊᑎ ᐃᑐᑌᒋᒃ, ᑮ ᐱᑐᑫᐤ ᐯᔭᒃ ᐃᑖᐎᓂᔑᒃ: ᑮ ᐱᑐᑲᐃᑯ ᒫᑲ ᐅ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒥᓕᒃ ᐯᔭᒃ ᐃᔅᑴᐗ ᒫᕐᑕ ᐁ ᐃᔑᓂᑳᓱᓕᒋ᙮ 39ᑮ ᐅᐎᒋᔖᓂᔅᑴᒥᐤ ᒫᑲ ᒣᕆ ᐁ ᐃᔑᓂᑳᓱᓕᒋ, ᑳ ᐊᐱᓕᒋ ᓀᔥᑕ ᒋᓴᓴ ᐅᓯᑎᓕᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᐯᑕᒸᓕᒋ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓂᓕᐤ᙮ 40ᒫᑲ ᒫᕐᑕ ᑮ ᐅᑕᒣᓕᑕᒥᐃᑯ ᒥᔅᑕᐃ ᐁ ᐊᑑᔅᑫᔅᑖᑫᑦ, ᑮ ᐯᒋ ᓈᑌᐤ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᓇᒪ ᓈ ᐙᔦᔥ ᑭᑦ ᐃᑌᓕᑌᓐ ᐁ ᑮ ᓇᑲᔑᑦ ᓇᒋᔖᓂᔅᑴᒻ ᑭᒋ ᐯᔭᑯ ᐊᑑᔅᑫᔅᑖᑫᔮᓐ? ᐎᑕᒪᐤ ᒫᑲ ᑭᒋ ᐎᒋᐃᑦ᙮

41ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐋᑦ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᒫᕐᑕ, ᒫᕐᑕ, ᑭᑦ ᐊᓕᒥᐃᑎᓱᓐ ᓀᔥᑕ ᑭᑦ ᐋᓕᒣᓕᑕᒥᐃᑯᓐ ᒥᒉᑦ ᑫᒀᓇ; 42ᒫᑲ ᐯᔭᒃ ᑫᒀᓐ ᓇᑕᐌᓕᑖᑾᓐ: ᒣᕆ ᒫᑲ ᑮ ᐙᐌᓛᐸᑕᒫᓱ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᑳ ᒥᓨᔑᓂᓕᒃ ᐁᑳ ᑫ ᒪᔅᑲᒫᑲᓂᐎᑦ᙮