Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᓘᒃ 10:27

27ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐋᑦ ᒫᑲ, ᑮ ᐃᑗᐤ, ᑭ ᑳ ᓵᐊᑭᐤ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᑭ ᑭᒋᒪᓂᑐᒻ ᒥᓯᐌ ᑭᑌᐃᒃ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᑭᑦ ᐊᒑᑯᒃ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᑭ ᒪᔥᑲᐎᓯᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᑭ ᒥᑐᓄᓕᒋᑲᓂᒃ; ᓀᔥᑕ ᑭᒋᐃᓕᓕᐤ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᐃᔑ ᓵᑭᐃᑎᓱᔭᓐ᙮