Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᓘᒃ 10:40

40ᒫᑲ ᒫᕐᑕ ᑮ ᐅᑕᒣᓕᑕᒥᐃᑯ ᒥᔅᑕᐃ ᐁ ᐊᑑᔅᑫᔅᑖᑫᑦ, ᑮ ᐯᒋ ᓈᑌᐤ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᓇᒪ ᓈ ᐙᔦᔥ ᑭᑦ ᐃᑌᓕᑌᓐ ᐁ ᑮ ᓇᑲᔑᑦ ᓇᒋᔖᓂᔅᑴᒻ ᑭᒋ ᐯᔭᑯ ᐊᑑᔅᑫᔅᑖᑫᔮᓐ? ᐎᑕᒪᐤ ᒫᑲ ᑭᒋ ᐎᒋᐃᑦ᙮