Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᓘᒃ 11

ᒋᓴᔅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐤ ᐊᔭᒥᐊᐎᓂᓕᐤ

(ᒫᑎᐤ 6:9–13; 7:7–11)

1ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ ᐯᔭᑾᐤ ᑳ ᐋᔭᒥᐋᑦ ᐙᔦᔥ, ᐃᔅᐱ ᑳ ᐳᓂᑦ, ᑮ ᐃᑎᑯ ᐯᔭᒃ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐎᓈᓐ ᑭᒋ ᐋᔭᒥᐋᔮᒃ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᒑᓐ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐃᔑ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑦ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ᙮

2ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᐃᔅᐱ ᐃᐋᔭᒥᐋᔦᑯ, ᐃᑗᒃ, ᓄᑖᐎᓈᓐ, ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᑳ ᐃᑖᔭᓐ, ᑲᑕ ᐎ ᐸᓓᑫᓕᒋᑳᑌᐤ ᑭᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓐ᙮ ᑭᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓐ ᑲᑕ ᐎ ᐅᑎᒋᐸᓕᐤ᙮ ᐁ ᐃᑌᓕᑕᒪᓐ ᑲᑕ ᐎ ᑐᒋᑳᑌᐤ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ, ᐁᑯ ᓀᔥᑕ ᐊᔅᑮᒃ᙮ 3ᒥᓕᓈᓐ ᑕᑡᐤ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ ᑫ ᐅᒋ ᐱᒫᑎᓯᔮᒃ᙮ 4ᐌᐯᓕᑕᒪᐎᓈᓐ ᒫᑲ ᓂ ᒪᒋᑐᑕᒧᐎᓂᓈᓇ; ᐌᓴ ᓂᓚᓈᓐ ᓀᔥᑕ ᓂ ᐌᐯᓕᑕᒪᐙᓈᓐ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐊᐌᓇ ᑳ ᒪᓯᓇᐃᑫᑐᑕᐎᔭᒥᑦ᙮ ᐁᑳᐎᓚ ᒫᑲ ᐃᑐᑕᐃᓈᓐ ᑫ ᐃᔑ ᑲᑴᒋᐃᑲᐎᔮᒃ; ᒫᑲ ᒥᑖᑴᓇᒪᐎᓈᓐ ᒪᒋ ᑫᒀᓇ᙮

5ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᐊᐌᓇ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ ᐁ ᐅᑐᑌᒥᑦ ᑫ ᓇᑕᐙᐸᒫᑦ ᐁ ᐋᐱᑕ ᑎᐱᔅᑳᓕᒃ, ᓀᔥᑕ ᑫ ᐃᑖᑦ, ᓂᑐᑌᒻ, ᐋᐎᐃᓐ ᓂᔅᑐ ᐊᓚᑯᓇᐗᒃ; 6ᐌᓴ ᓂ ᑮ ᐯᒋ ᐅᑎᑎᒃ ᐯᔭᒃ ᓂᑐᑌᒻ ᐁ ᐱᒥᐱᒋᑦ, ᓇᒪᐎᓇ ᑫᒀᓐ ᒫᑲ ᓂᑦ ᐋᔮᓐ ᑭᒋ ᐅᓚᔅᑐᐗᒃ? 7ᐎᓚ ᒫᑲ ᐱᑐᑲᒥᒃ ᑲᑕ ᐅᒋ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᐤ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐁᑳᐎᓚ ᒥᑯᔅᑳᒋᐃᓐ; ᐃᔥᒀᑌᒻ ᐋᔕᔾ ᑭᐸᐃᑳᑌᐤ, ᓂᑦ ᐊᐙᔑᒥᔕᒃ ᓀᔥᑕ ᓂ ᐎᐯᒥᑾᒃ ᓂᐯᐎᓂᒃ: ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑮ ᐗᓂᔥᑳᓐ ᑭᒋ ᒥᓕᑖᓐ᙮ 8ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᐋᑕ ᐁᑳ ᐁ ᐎ ᐗᓂᔥᑳᑦ ᑭᒋ ᒥᓛᑦ ᐁ ᐅᑐᑌᒥᒫᑦ; ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ, ᒥᒉᑡᐤ ᐁ ᓇᑐᑕᒫᑯᑦ, ᑲᑕ ᐗᓂᔥᑲᐤ, ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᒥᓓᐤ ᑕᑐ ᑳ ᓇᑕᐌᓕᒫᓕᒋ᙮

9ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ ᒫᑲ, ᓇᑐᑕᒫᑫᒃ, ᑭ ᑳ ᒥᓕᑲᐎᓇᐗᐤ; ᓈᓇᑕᐌᓕᑕᒧᒃ, ᑭ ᑳ ᒥᔅᑫᓇᐗᐤ ᒫᑲ; ᐹᐹᐙᔨᑫᒃ, ᑭ ᑳ ᐹᔅᑭᑌᓇᒫᑲᐎᓇᐗᐤ ᒫᑲ᙮ 10ᐌᓴ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐊᐌᓇ ᑳ ᓇᑐᑕᒫᑦ, ᒥᓛᑲᓂᐎᐤ; ᐊᓇ ᒫᑲ ᑳ ᓈᓇᑕᐌᓕᑕᒃ, ᒥᔅᑲᒻ; ᐊᓇ ᒫᑲ ᑳ ᐸᐹᐙᔨᑫᑦ ᐹᔅᑭᑌᓇᒪᐗᐤ᙮ 11ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐌᓇ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ ᐁ ᐅᑖᐎᒫᐎᑦ ᐊᓚᑯᓇᐗ ᑫ ᓇᑐᑕᒫᑯᑦ ᐅᑯᓯᓴ, ᐅᓯᓂᔭ ᓈ ᑲᑕ ᒥᓓᐤ? ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑮᔥᐱᓐ ᓇᒣᓴ ᑫ ᓇᑐᑕᒫᑯᑦ, ᒦᒃᓱᒡ ᓇᒣᓴ ᓈ ᑲᑕ ᒥᓓᐤ ᑭᓀᐱᑾ? 12ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑮᔥᐱᓐ ᐙᐎᓕᐤ ᑫ ᓇᑐᑕᒫᑯᑦ, ᑲᑕ ᒥᓓᐤ ᓈ ᔅᑲᕐᐱᔭᓇ? 13ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᑭᓚᐗᐤ ᐁ ᐋᑕ ᒪᒋᑣᔦᒃ ᑫᔅᑫᓕᑕᒧᐌᑴ ᑭᒋ ᐃᔑ ᒥᓓᑾᒃ ᒥᓗ ᒥᓕᐌᐎᓇ ᑭᑦ ᐊᐙᔑᒥᔑᐙᐗᒃ, ᑖᓂ ᒫᑲ ᐊᐙᓯᑌ ᐃᔥᐱᔥ ᑯᑖᐎᐗᐤ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᑳ ᐃᑖᑦ ᐸᓓᑭ ᐊᒑᑾ ᑫ ᒥᓛᑦ ᐊᓂᐃ ᑳ ᓇᑐᑕᒫᑯᑦ?

ᒋᓴᔅ ᓀᔥᑕ ᐯᓪᓯᐸᑉ

(ᒫᑎᐤ 12:22–30; ᒫᕐᒃ 3:20–27)

14ᑮ ᐗᓚᐎᐌᐱᓀᐸᓐ ᒫᑲ ᒥᒋ ᐊᒑᑾ, ᓇᒪ ᒫᑲ ᑮ ᓂᑕᐌᓕᐗ᙮ ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ, ᐃᔅᐱ ᑳ ᐗᓚᐐᑦ ᒪᒋ ᐊᒑᒃ, ᐁᑳ ᑳ ᓂᑕᐌᑦ ᑮ ᐋᔭᒥᐤ; ᐃᓕᓕᐗᒃ ᒫᑲ ᑮ ᒫᒪᔅᑳᑕᒶᒃ᙮ 15ᒫᑲ ᐋᑎᑦ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᑮ ᐃᑗᐗᒃ, ᐗᓚᐎᐌᐯᓀᐤ ᒪᒋ ᐊᒑᑾ ᐁ ᐎᒋᐃᑯ ᐲᓪᓯᐸᓚ ᒪᒋ ᐊᒑᑾᒃ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᒥᐙᐗ᙮

16ᑯᑕᑭᔭᒃ ᒫᑲ, ᐁ ᑲᑴᒋᐋᒋᒃ, ᑮ ᓇᑕᐌᓕᑕᒪᐌᐗᒃ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋ ᐙᐸᑎᓕᐌᐎᓂᓕᐤ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᐅᒋ᙮ 17ᒫᑲ ᐎᓚ, ᐁ ᑭᔅᑫᓕᑕᒸᑦ ᐅ ᒥᑐᓀᓕᒋᑫᐎᓂᓕᐗ, ᑮ ᐃᑌᐤ, ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐅᑭᒫᐎᐎᓐ ᑳ ᓄᑎᓂᑎᓱᒪᑲᒃ ᐅᒋᑕᐤ ᑲᑕ ᓂᔑᐗᓈᑕᓐ; ᓀᔥᑕ ᐙᔅᑳᔨᑲᓐ ᑳ ᓄᑎᓂᑎᓱᒪᑲᒃ ᐸᑭᑎᓐ᙮ 18ᑮᔥᐱᓐ ᓀᔥᑕ ᓭᑖᓐ ᓂᐅᑎᓂᑎᓱᑴ, ᑖᓂ ᑫ ᐃᔑ ᐃᑕᔅᑭᑌᓕᒃ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓐ? ᐌᓴ ᑭᑦ ᐃᑣᓇᐗᐤ ᐁ ᐗᓚᐎᐌᐱᓇᑭᒃ ᒪᒋ ᐊᒑᑾᒃ ᐁ ᐎᒋᐃᑦ ᐲᓪᓯᐸᓪ᙮ 19ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᐲᓪᓯᐸᓪ ᐅᒋ ᐌᓚᐎᐌᐱᓈᓈᑫᓇᒃ ᒪᒋ ᐊᒑᑾᒃ, ᐊᐌᓇ ᐊᓇ ᑳ ᐅᒋ ᐗᓚᐎᐌᐱᓈᒋᒃ ᑭᑯᓯᓯᐙᐗᒃ? ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᐎᓚᐗᐤ ᑭ ᑳ ᑎᐹᔅᑯᓂᑯᐙᐗᒃ᙮ 20ᒫᑲ ᑮᔥᐱᓐ ᓂᓚ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅ ᓕᓕᑭᒋᒑᓐ ᐅᒋ ᐗᓚᐎᐌᐱᓇᑭᒃ ᒪᒋ ᐊᒑᑾᒃ, ᐁᑯ ᑫᒋᓈᔥ ᐌᑎᑎᑯᐌᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓐ᙮

21ᐃᔅᐱ ᐁ ᒪᔥᑲᐎᓯᑦ ᐃᓕᓕᐤ ᐁ ᓇᑐᐸᓕᐎᐅᑦ ᑫᓇᐌᓕᑕᑭ ᐅ ᑭᒋᐙᔅᑳᔨᑲᓐ, ᐅᑦ ᐋᔮᓇ ᑲᔭᒻ ᐃᑕᑾᓂᓕᐗ: 22ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᐅᑎᑎᑯᑌ ᐊᐙᓯᑌ ᐁ ᒪᔥᑲᐎᓯᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ, ᓀᔥᑕ ᔖᑯᒋᐃᑯᑌ, ᒪᔅᑲᒥᑯ ᒥᓯᐌ ᐅ ᓇᑐᐸᓕᐎ ᐋᐸᒋᑖᑲᓇ ᑳ ᑮ ᒪᒥᔑᑐᑕᒃ, ᓀᔥᑕ ᓈᓂᔓᑖᓕᐗ ᐅ ᒪᔅᑲᑗᐎᓂᓕᐗ᙮

23ᐊᓇ ᐁᑳ ᑳ ᐎᒋᐃᑦ ᓂ ᓇᔅᑯᔅᑖᒃ: ᐊᓇ ᓀᔥᑕ ᐁᑳ ᑳ ᐎᒋᐃᑦ ᐁ ᒧᔕᑭᓂᑫᐗᒃ, ᐗᓴᓶᐱᓂᑫᐤ᙮

ᑳ ᐯᒋ ᑮᐌᑦ ᒪᒋ ᐊᒑᒃ

(ᒫᑎᐤ 12:43–45)

24ᐃᔅᐱ ᐎᓕᐱ ᐊᒑᒃ ᑳ ᐗᓚᐎᒋ ᐃᓕᓕᒃ ᐅᒋ, ᐹᐱᒧᑌᐤ ᐃᑕ ᐁ ᐹᒀᓕᒃ, ᐁ ᓈᓇᑕᐙᐸᑕᒃ ᑫ ᐃᔑ ᐋᓜᐱᑦ: ᐁᑳ ᒫᑲ ᐁ ᒥᔅᑲᒃ, ᐃᑗᐤ, ᓂ ᑳ ᑭᐙᓐ ᓂ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒥᒃ ᐃᑕ ᑳ ᑮ ᐅᒋ ᐙᓚᐎᔮᓐ᙮ 25ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑌᑯᔑᒃ, ᒥᔅᑲᒻ ᐁ ᐌᐸᐃᑳᑌᓕᒃ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐙᐌᔑᒋᑳᑌᓕᒃ᙮ 26ᐁᑯ ᐁᑐᑌᑦ, ᐅᑎᓇᒫᓱ ᒫᑲ ᓂᔂᔅ ᑯᑕᑭᔭ ᐊᒑᑾ ᐊᐙᓯᑌ ᒣᒋᑣᓕᒋ ᐃᔥᐱᔥ ᐎᓚ ᑫᒋᐙᒃ; ᐱᑐᑫᐗᒃ ᒫᑲ, ᐁᑯᑕ ᓀᔥᑕ ᐙᑭᒋᒃ: ᒫᒋᒡ ᐅᑦ ᐃᔑᐋᔭᐎᓐ ᒫᑲ ᐊᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᐊᐙᓯᑌ ᒫᓛᑕᓂᓕᐤ ᐃᔥᐱᔥ ᓃᔥᑕᒻ᙮

ᑖᐺ ᒥᓜᓕᒧᐎᓐ

27ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ, ᒣᒀᒡ ᐁ ᐋᔭᒥᑦ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ, ᐯᔭᒃ ᐃᔅᑴᐤ ᐁ ᒪᐗᒋᐃᑐᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ ᐅᒋ ᑮ ᑌᐺᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᔕᐌᓕᑖᑾᓐ ᐊᓂᒪ ᒥᔅᐹᔭᐤ ᑳ ᐱᒥᐎᓕᑯᔭᓐ, ᓀᔥᑕ ᒥᒍᒍᔑᒪᒃ ᑳ ᐅᒋ ᓄᔖᓂᔭᓐ᙮

28ᒫᑲ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᐁᐁ, ᐊᐙᓯᑌ ᔕᐌᓕᑖᑯᓯᐗᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐯᑕᒸᒋᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᐱᔑᒋᑕᒀᒋᒃ᙮

ᓇᑐᒫᐗᒃ ᒪᒫᑕᐎ ᐃᔑᒋᑫᐎᓐ

(ᒫᑎᐤ 12:38–42)

29ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐁ ᒥᒉᑌᒋᒃ ᒥᔭᒪᐎ ᒪᐗᒋᐃᑐᒋᒃ, ᑮ ᒫᒋ ᐃᑗᐤ, ᐅᑯ ᒪᒋ ᐋᓂᔅᑫ ᐃᓕᓕᐎᐗᒃ; ᓈᓇᑕᐌᓕᑕᒶᒃ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋ ᐙᐸᑎᓕᐌᐎᓂᓕᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑲᑕ ᒥᓛᐗᒃ ᐱᑯ ᒍᓇ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐤ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋ ᐙᐸᑎᓕᐌᐎᓐ᙮ 30ᐌᓴ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋ ᐙᐸᑎᓕᐌᐎᓂᐎᑦ ᒍᓇ ᑭᒋ ᐙᐸᒥᑯᑦ ᓂᓂᐱ, ᐃᓕᓕᐗ, ᐁᑯ ᓀᔥᑕ ᑫ ᐃᑎᑦ ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ ᑭᒋ ᐙᐸᒥᑯᑦ ᐅᐅ ᐋᓂᔅᑫ ᐃᓕᓕᐗ᙮ 31ᑭᒋᐅᑭᒫᔅᑴᐤ ᔖᐗᓄᑖᒃ ᑳ ᑎᐯᓕᒋᑫᑦ ᑲᑕ ᐎᒋᑳᐸᐎᔅᑕᐌᓐ ᑎᐹᔅᑯᓂᑫᐎᓂᒃ ᐅᐅ ᐃᓕᓕᐗ ᐊᓄᒡ ᑳ ᐱᒫᑎᓯᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᓂᔑᐗᓈᒋᒣᐤ: ᐌᓴ ᐎᓚ ᐃᔅᒀᔮᒃ ᐊᔅᑮᒡ ᑮ ᐯᒋ ᐅᑐᑌᐤ ᑭᒋ ᐯᑕᒸᑦ ᓴᓚᒪᓇ ᐅ ᑲᑫᑕᐌᓕᑕᒧᐎᓂᓕᐤ; ᒫᑎᑲ, ᒫᑲ, ᐊᐌᓇ ᐊᐙᓯᑌ ᐁ ᐃᔅᐯᓕᑖᑯᓯᑦ ᐃᔥᐱᔥ ᓴᓚᒪᓐ ᐅᑕ ᐃᑖᐤ᙮ 32ᓂᓂᐱ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑲᑕ ᐎᒋᑳᐸᐎᔅᑕᐌᐗᒃ ᐅᐅ ᐊᓄᒡ ᑳ ᐱᒫᑎᓯᓕᒋ, ᑲᑕ ᓂᔑᐗᓇᒋᒣᐗᒃ ᒫᑲ: ᐌᓴ ᑮ ᒥᒋᓇᐌᔦᓕᑕᒶᒃ ᐁ ᑮ ᑲᑫᔅᑭᒥᑯᒋᒃ ᒍᓇᐗ; ᒫᑎᑲ, ᒫᑲ, ᐊᐌᓇ ᐊᐙᓯᑌ ᐁ ᐃᔅᐯᓕᑖᑯᓯᑕ ᐃᔥᐱᔥ ᒍᓇ ᐅᑕ ᐃᑖᐤ᙮

ᐙᓭᔮᓯᐎᓐ

(ᒫᑎᐤ 5:15; 6:22–23)

33ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓇ, ᑳ ᓴᔅᑲᐊᑭ ᐙᔅᑌᓇᒫᑲᓂᓕᐤ, ᑳᑕᓄᒃ ᐊᔅᑕᐤ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᔑᐹ ᐙᐎᐋᑖᑲᓂᒃ, ᒫᑲ ᐙᔅᑌᓇᒫᑲᓈᑎᑯᒃ, ᐊᓂᑭ ᑳ ᐱᑐᑫᒋᒃ ᑭᒋ ᐙᐸᑕᑭᒃ ᐙᔅᑌᐎᓂᓕᐤ᙮ 34ᒦᔅᑭᔑᒃ ᐌᒋ ᐙᓭᔮᒃ ᒥᔭᐤ: ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᑮᔅᑭᔑᒃ ᐯᓓᑲᓄᑴ, ᒥᓯᐌ ᑭᔭᐤ ᑲᑕ ᐅᒋ ᓵᑲᔅᑭᓀᐤ ᐙᓭᔮᓯᐎᓐ; ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᒥᔭᓛᑕᓄᑴ ᑭᔅᑭᔑᒃ, ᑭᔭᐤ ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᐅᒋ ᓵᑲᔅᑭᓀᐤ ᐗᓂᑎᐱᔅᑭᓯᐎᓐ᙮ 35ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᔮᒀᒥᓰ ᐊᓂᒪ ᐙᓭᔮᓯᐎᓐ ᑳ ᐱᒋᔅᑳᑯᔭᓐ ᐁᑳ ᑭᒋ ᐗᓂᑎᐱᔅᑭᓯᐃᓂᐗᒃ᙮ 36ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᑭᔭᐤ ᓯᐋᑲᔅᑭᓀᑴ ᐙᓭᔮᓯᐎᓐ, ᐁᑳ ᐙᔦᔥ ᐃᑕ ᐁ ᑎᐱᔅᑭᓯᒪᑲᒃ, ᒥᓯᐌ ᑲᑕ ᐅᒋ ᓵᑲᔅᑭᓀᐤ ᐙᓭᔮᓯᐎᓐ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᐙᔅᑌᓇᒫᑯᔭᓐ ᐙᔅᑌᓇᒫᑲᓐ ᐁ ᐙᔅᑌᒃ᙮

ᒋᓴᔅ ᐋᑕᐌᓂᒣᐤ ᐸᕋᓰᔭ ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᒋᒃ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᓕᐤ

(ᒫᑎᐤ 23:1–36; ᒫᕐᒃ 12:38–40)

37ᒣᒀᒡ ᒫᑲ ᐁ ᐋᔭᒥᑦ, ᑮ ᓇᑕᐌᓕᒥᑯ ᐯᔭᒃ ᐸᕋᓯᔭ ᑭᒋ ᐎ ᒥᒋᓱᒫᑦ: ᑮ ᐱᑐᑫᐤ ᒪᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓇᐊᐱᐤ ᑭᒋ ᒥᒋᓱᑦ᙮ 38ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐊᓇ ᐸᕋᓯ ᐎᐋᐸᑕᒃ, ᑮ ᒫᒪᔅᑳᑕᒻ ᐁᑳ ᐱᑕᒫ ᐁ ᐅᒋ ᑭᒋᔅᑖᐸᐗᓗᓕᒋ ᐸᒧᔑ ᒥᒋᓱᓈᓂᐗᒃ᙮ 39ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑭᓚᐗᐤ ᐁ ᐸᕋᓯᐎᔦᒃ ᑭ ᑳᓯᓀᓇᐗᐤ ᐗᔅᑭᒡ ᒥᓂᒀᑲᓐ ᓀᔥᑕ ᓇᐸᑯᓛᑲᓐ; ᒫᑲ ᐱᒋ ᑭ ᓵᑲᔅᑭᓀᓇᐗᐤ ᒪᔅᑲᑗᐎᓐ ᓀᔥᑕ ᒪᒑᑎᓯᐎᓐ᙮ 40ᑭᓚᐗᐤ ᑲᑫᐹᑎᓯᑐᒃ! ᓇᒪ ᓈ ᐊᓇ ᑳ ᑮ ᐅᔑᑖᑦ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐗᔅᑮᒡ, ᑮ ᐅᔑᑕᐤ ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐱᒋ ᑳ ᐃᑕᑾᓂᓕᒃ? 41ᒫᑲ ᓇᐗᒡ ᒥᓕᐌᒃ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᑳ ᐋᔮᔦᒃ ᐅᒋ, ᐁᑯ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᑫ ᐹᔦᑭᑣᑯᔦᒃ᙮

42ᒫᑲ ᑭ ᑳ ᑲᒀᑕᑭᓯᓇᐗᐤ, ᐸᕋᓯᐃᑐᒃ! ᐌᓴ ᑭ ᐸᑭᑎᓀᓇᐗᐤ ᐯᔭᒃ ᐃᔥᐱᔥ ᐁ ᑮ ᒥᑖᑐᑖᓂᐗᑭ ᒥᓐᑦ ᓀᔥᑕ ᕉ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᓇᓈᑲᐤ ᓂᑖᐎᑭᑖᑲᓂᔕ, ᑭᑦ ᐋᔗᐁᓇᐗᐤ ᑎᐹᔅᑯᓂᑫᐎᓐ ᓀᔥᑕ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅ ᓵᑭᐃᑯᓯᐎᓐ: ᐅᐅ ᑭ ᑳ ᑮ ᑐᑌᑕᐗᐤ, ᐁᑳ ᒫᑲ ᑭ ᑳ ᐋᔗᐁᑕᐗᐤ ᐊᓂᒪ ᑯᑕᒃ᙮

43ᑭ ᑳ ᑲᒀᑐᑭᓯᓇᐗᐤ, ᐸᕋᓯᐃᑐᒃ! ᐌᓴ ᑭ ᓵᑭᑖᓇᐗᐤ ᑭᒋ ᑌᑕᐱᐎᓇ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ, ᓀᔥᑕ ᐊᑕᒥᔅᑳᑯᓯᐎᓇ ᐃᑕ ᐁ ᐊᑖᒥᑐᓈᓂᐗᒃ᙮ 44ᑭ ᑳ ᑲᒀᑕᑭᓯᓇᐗᐤ, ᐅᒪᓯᓇᐃᑫᑐᒃ ᓀᔥᑕ ᐸᕋᓯᐃᑐᒃ: ᐅᑕᔭᒥᐁᑳᓱᑐᒃ! ᐌᓴ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᓕᑾᐊᔅᑳᓇ ᐁᑳ ᐁ ᓄᑾᑭ ᑭᑦ ᐃᔑᓈᑯᓯᓇᐗᐤ, ᐃᓕᓕᐗᒃ ᒫᑲ ᑕᑯᒡ ᑳ ᐱᒧᑌᒋᒃ ᓇᒪᐎᓚ ᑭᔅᑫᓕᑕᒶᒃ᙮

45ᐁᑯ ᓀᔥᑴᐗᔑᐃᐌᑦ ᐯᔭᒃ ᐊᓂᑭ ᐅᓚᔓᐌᐎᓕᓕᐙᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑫᔅᑭᓄᐊᒫᑫᔭᓐ, ᐅᒪ ᐁ ᐃᑗᔭᓐ, ᓂᓚᓈᓐ ᓀᔥᑕ ᑭ ᒫᓓᓕᒥᓇᓐ᙮

46ᑮ ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᑭ ᑳ ᑲᒀᑕᑭᓯᓇᐗᐤ ᓀᔥᑕ ᐅᓚᔓᐌᐎᓕᓕᑐᒃ! ᐌᓴ ᑭ ᐳᔅᒋᐗᑕᐊᐙᐗᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐎᐗᔑᐎᓇ ᐁ ᐋᓕᒪᑭ ᑭᒋ ᐎᐗᔑᓈᓂᐗᑭ, ᑭᓚᐗᐤ ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᓵᒥᓀᓇᐗᐤ ᐎᐗᔑᐎᓇ ᐯᔭᒃ ᑭ ᓕᓕᑭᒋᒑᓂᐗᐤ ᐅᒋ᙮ 47ᑭ ᑳ ᑲᒀᑕᑭᓯᓇᐗᐤ! ᐌᓴ ᑭᑦ ᐅᔑᑕᒸᓇᐗᐤ ᐅ ᒋᐹᔨᑲᒥᑯᐙᐗ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐗ ᑯᑖᐎᐙᐗᒃ ᒫᑲ ᑭ ᓂᐸᐁᐗᐤ᙮ 48ᑖᐺ ᑭ ᓄᑯᑖᓇᐗᐤ ᐁ ᒥᓜᓕᑕᒬᒃ ᑯᑖᐎᐙᐗᒃ ᐅᑦ ᐋᔨᑎᐎᓂᐙᐗ: ᐌᓴ ᐎᓚᐗᐤ ᑖᐺ ᑮ ᓂᐸᐁᐗᒃ, ᑭᓚᐗᐤ ᒫᑲ ᑭ ᐅᔑᑕᒸᓇᐗᐤ ᐅ ᒋᐹᔨᑲᒥᑯᐙᐗ᙮ 49ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᐃᑗᒪᑲᓂᓕᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅ ᑲᑫᑕᐌᓕᑕᒧᐎᓐ, ᓂ ᑳ ᐃᔑᑎᔕᐊᒪᐙᐗᒃ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐗ ᓀᔥᑕ ᐊᐸᔅᑕᓚ, ᐋᑎᑦ ᒫᑲ ᐁ ᐃᑕᓯᓕᒋ ᑲᑕ ᓂᐸᐁᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᑲᒀᑕᑭᐁᐗᒃ; 50ᑭᒋ ᐅᒋ ᓇᑕᐌᓕᑕᒫᒋᒃ ᐅᑯ ᐊᓄᒡ ᑳ ᐱᒫᑎᓯᒋᒃ ᒥᓯᐌ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐗ ᐅᒥᑯᓕᐤ, ᑳ ᑮ ᓯᑭᓂᑳᑌᓕᒃ ᐊᔅᐱᓐ ᑳ ᐯᒋ ᐊᔅᑭᐗᒃ; 51ᐁᐱᓪ ᐅᒥᑯ ᐅᒋ, ᐱᓕᔥ ᐅᒥᑯ ᓵᑲᕌᔭ, ᑳ ᑮ ᓂᐸᐋᑲᓂᐎᑦ ᑕᔅᑕᐎᒡ ᐸᑭᒋᑲᓈᐱᔅᑯᒃ ᓀᔥᑕ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ: ᑖᐺ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᐅᑯ ᐊᓄᒡ ᑳ ᐱᒫᑎᓯᒋᒃ ᑲᑕ ᓇᑕᐌᓕᑕᒪᐙᐗᒃ᙮

52ᑭ ᑳ ᑲᒀᑕᑭᓯᓇᐗᐤ, ᐅᓚᔓᐌᐎᓕᓕᑐᒃ! ᐌᓴ ᑭ ᑮ ᐅᑎᓀᓇᐗᐤ ᑭᔅᑫᓕᑕᒧᐎᓂ ᐎᑯᑖᔨᑲᓐ: ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᐅᒋ ᐱᑐᑳᓇᐗᐤ ᑭᓚᐗᐤ, ᐊᓂᑭ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐊᑎ ᐱᑐᑫᒋᒃ ᑮ ᑭᐱᒋᐋᐙᐗᒃ᙮

53ᒣᒀᒡ ᒫᑲ ᐁ ᐃᑖᑦ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ, ᐅᒪᓯᓇᐃᑫᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᐸᕋᓯᔭᒃ ᓱᑳ ᑭ ᑯᒋ ᑭᔑᐙᐁᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓇᓈᑐᑯᒣᐗᒃ ᒥᒉᑦ ᑫᒀᓇ ᑭᒋ ᐊᔨᑗᓕᒋ; 54ᐁ ᐊᔅᑲᒪᐙᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑯᒋ ᒫᑯᓇᒸᒋᒃ ᑫᒀᓕᐤ ᐅᑐᓂᓕᒃ ᐅᒋ, ᑭᒋ ᐅᒋ ᒫᒥᔑᒫᒋᒃ᙮