Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᓘᒃ 11:2

2ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᐃᔅᐱ ᐃᐋᔭᒥᐋᔦᑯ, ᐃᑗᒃ, ᓄᑖᐎᓈᓐ, ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᑳ ᐃᑖᔭᓐ, ᑲᑕ ᐎ ᐸᓓᑫᓕᒋᑳᑌᐤ ᑭᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓐ᙮ ᑭᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓐ ᑲᑕ ᐎ ᐅᑎᒋᐸᓕᐤ᙮ ᐁ ᐃᑌᓕᑕᒪᓐ ᑲᑕ ᐎ ᑐᒋᑳᑌᐤ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ, ᐁᑯ ᓀᔥᑕ ᐊᔅᑮᒃ᙮