Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᓘᒃ 13

ᑴᔅᑭ ᑭᒪᒋᐃᑎᐎᓂᐙᐤ ᐅᒋ ᓀᔥᑕᐱᑯ ᓂᔑᐗᓈᑎᓯᒃ

1ᑮ ᐃᑖᐗᒃ ᐁᑯ ᒣᒀᒡ ᐋᑎᑦ ᐊᐌᓂᑭ ᑳ ᐋᓕᒧᑕᒪᐙᒋᒃ ᑳᓕᓕᐎᓕᓕᐗ, ᐅᒥᑯᓕᐤ ᐹᐃᓚᑦ ᑳ ᑭ ᐊᓯᑎᓇᒸᑦ ᐅ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓂᐙᒃ 2ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐋᑦ, ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑭᑦ ᐃᑌᓕᒪᐙᐗᒃ ᓈ ᐅᑯ ᑳᓕᓕᐎᓕᓕᐗᒃ ᐊᐙᓯᑌ ᐁ ᑮ ᒪᒋᑣᒋᒃ ᐃᔥᐱᔥ ᒥᓯᐌ ᑳᓕᓕᐎᓕᓕᐗᒃ ᐅᒪ ᐁ ᑮ ᐃᔑ ᐎᓴᑫᓕᑕᑭᒃ? 3ᑭ ᐎᑕᒫᑎᓇᐗᐤ, ᓇᒪᐎᓚ: ᒫᑲ, ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑳ ᑴᔅᑳᑎᓯᔦᑴ, ᒥᓯᐌ ᑭᓚᐗᐤ ᓀᔥᑕ ᑭ ᑳ ᓂᔑᐗᓈᑎᓯᓇᐗᐤ᙮ 4ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐊᓂᑭ ᔭᓇᓀᐅᔖᑉ ᑳ ᒫᑕᑲᐅᑯᒋᒃ ᐊᔕᐙᐱᐎᑲᒥᑯᓕᐤ ᓴᐃᓗᐊᒥᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᓂᐹᐃᑯᒋᒃ, ᑭᑦ ᐃᑌᓕᒫᐙᐗᒃ ᓈ ᐊᐙᓯᑌ ᐁ ᑮ ᒪᒋᑣᒋᒃ ᐃᔥᐱᔥ ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗ ᑳ ᐃᑖᓕᒋ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ? 5ᑭ ᐎᑕᒫᑎᓇᐗᐤ, ᓇᒪᐎᓚ: ᒫᑲ, ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑳ ᑴᔅᑳᑎᓯᔦᑴ, ᒥᓯᐌ ᑭᓚᐗᐤ ᓀᔥᑕ ᑭ ᑳ ᓂᔑᐗᓈᑎᓯᓇᐗᐤ᙮

ᓈᔅᐱᑐᐌᐎ ᐋᑕᓗᑳᓐ ᐁᑳ ᑳ ᒥᓂᔑᐎᑦ ᐸᑫᓵᓂᒥᓈᑎᒃ

6ᑮ ᐃᑗᐤ ᓀᔥᑕ ᐅᒣᓕᐤ ᓇᔅᐱᑐᐌᐎ ᐋᑕᓗᑳᓂᓕᐤ: ᐯᔭᒃ ᐃᓕᓕᐤ ᑮ ᐋᔭᐌᐤ ᐸᑫᓵᓂᒥᓈᑎᑾ ᐁ ᓂᑖᐎᑭᐋᑲᓂᐎᓕᒋ ᐅ ᔓᒥᓈᑎᑯ ᓂᑖᐎᑭᒋᑲᓂᒃ: ᑮ ᐯᒋ ᓇᑕᐙᐸᑕᒻ ᒫᑲ ᒥᓂᔕ ᐊᓐᑕ, ᓇᒪ ᒫᑲ ᐅᒋ ᒥᔅᑲᒻ᙮ 7ᐁᑯ ᐁᑖᑦ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑲᓇᐌᓕᑕᒥᓕᒋ ᔓᒥᓈᑎᑯ ᓂᑖᐎᑭᒋᑲᓂᓕᐤ, ᒫᑎᑲ, ᐅᐅ ᓂᔅᑐ ᐱᐴᓋ ᓂ ᐯᒋ ᓈᓇᑕᐙᐸᑌᓐ ᒥᓂᔕ ᐊᐗ ᐸᑫᓵᓂᒥᓈᑎᑯᒃ, ᓇᒪ ᒫᑲ ᓂ ᒥᔅᑫᓐ; ᑳᐗᐤ; ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᐅᑕᒥᔅᑲᒃ ᐊᔅᑭᓕᐤ? 8ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐋᑦ ᒫᑲ, ᑮ ᐃᑌᐤ, ᐅᑭᒪᐤ, ᐁᑯᔑ ᐁᑳᐎᓚ ᑐᑕᐤ ᐊᓄᒡ ᐁ ᐱᐴᒃ ᓀᔥᑕ, ᐹᑎᒫ ᐙᔅᑲ ᑮ ᒧᓇᐃᑫᔮᓀ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐊᔅᑖᔭᓀ ᑳ ᐌᐸᐃᑳᑌᒃ ᐊᐗᑳᓂᑲᒥᑯᒃ ᐅᒋ: 9ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᒥᓂᔑᐎᑌ, ᑲᑕ ᒥᓨᔑᓐ, ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᐁᑳ, ᐁᑯ ᐹᑎᒫ ᑫ ᑲᐙᐗᑦ᙮

ᒋᓴᔅ ᒥᓇᐙᒋᐁᐤ ᐁ ᒫᔅᑭᓯᓕᒋ ᐃᔅᑴᐗ ᐁ ᐋᔭᒥᐁᐎᑭᔑᑳᓕᒃ

10ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐤ ᒫᑲ ᐯᔭᒃ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ ᐁ ᐋᔭᒥᐁᑭᔑᑳᓕᒃ: 11ᒫᑎᑲ ᒫᑲ, ᐁᑯᑕ ᐁᑖᑦ ᐃᔅᑴᐤ ᐁ ᐋᔮᐙᑦ ᐊᓕᒥᓯᐎ ᐊᒑᑾ ᔮᓈᓀᐁᔕᑉ ᐱᐴᓋ, ᓈᔅᐱᒡ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐙᑭᓯᑦ, ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑮ ᑕᔕᑳᐸᐎᐤ᙮ 12ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᐎᐋᐸᒫᑦ, ᑮ ᓇᑐᒣᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᐃᔅᑴᐤ, ᑭᑦ ᐊᐸᐅᑳᐎᓐ ᑭᑦ ᐊᓕᒥᓯᐎᓂᒃ ᐅᒋ᙮ 13ᑮ ᓵᒥᓀᐤ ᒫᑲ: ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᑮ ᑕᔓᑳᐸᐎᐊᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑭᔅᑖᒋᒣᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ᙮

14ᐊᓇ ᒫᑲ ᑳ ᑎᐯᓕᑕᒃ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᓕᐤ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᐤ ᐁ ᑭᓯᐙᓯᑦ, ᐁ ᑮ ᒥᓇᐙᒋᐃᐌᓕᒋ ᒋᓴᓴ ᐁ ᐋᔭᒥᐁᑭᔑᑳᓕᒃ, ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ ᐃᓕᓕᐗ, ᓂᑯᑣᔅ ᐃᑕᑎᓋ ᑭᔑᐗ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑫ ᐊᑑᔅᑫᐙᔅᐸᓐ: ᒣᒀᒡ ᐊᓂᐃ ᒫᑲ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᒃ ᑭᒋ ᒥᓇᐙᒋᐃᑲᐎᔦᒃ, ᐁᑳ ᒫᑲ ᐁ ᐋᔭᒥᐁᑭᔑᑳᒃ᙮

15ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᐁᑯ ᓀᔥᑴᐗᔑᐋᑦ, ᐁ ᐃᑖᑦ, ᑭᓚ ᐅᑖᔭᒥᐁᑳᓱᔉ, ᓇᒪ ᓈ ᑕᑐ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ ᐁ ᐋᔭᒥᐁᑭᔑᑳᓕᒃ ᐋᐸᐌᐤ ᐅ ᒥᔅᑐᓱᒪ ᓀᔥᑕ ᐅᑦ ᐋᓯᒪ ᐊᐗᑳᓂᑲᒥᑯᒃ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᐃᑐᑕᐁᐤ ᑭᒋ ᒥᓂᑴᓕᒋ? 16ᐊᐗ ᐃᔅᑴᐤ ᒫᑲ, ᐁ ᐅᑖᓂᓯᒥᑯᑦ ᐁᑉᕃᐊᒪ, ᑳ ᒫᒫᒋᑯᐱᑎᑯᑦ ᓭᑕᓇ, ᒫᑎᑲ, ᐃᔥᐱᔥ ᔭᓈᓀᐅᔖᑉ ᐱᐴᓋ, ᓇᒪ ᓈ ᑲᑕ ᐋᐸᐙᑲᓂᐎᐸᓐ ᐅᒣᓕᐤ ᒫᒫᒋᑯᐱᒋᑲᓂᓕᐤ ᐅᒋ ᐁ ᐋᔭᒥᐁᑭᔑᑳᓕᒃ? 17ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᑳ ᐃᑗᑦ, ᒥᓯᐌ ᐊᓂᐃ ᓇ ᓈᔦᑕᐌᓕᒥᑯᑦ ᑮ ᓇᓀᐯᐎᓯᓕᐗ: ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑮ ᒥᓚᐙᑕᒶᒃ ᒥᓯᐌ ᐊᓂᐃ ᑭᒋ ᑫᒀᓇ ᐅᒋ ᑳ ᑮ ᑐᑕᒥᓕᒋ᙮

ᓈᔅᐱᑐᐌᐎ ᐋᑕᓗᑳᓐ ᒪᔅᑕᕐᑦ ᓯᒥᓐ ᐅᒋ

(ᒫᑎᐤ 13:31–32; ᒫᕐᒃ 4:30–32)

18ᐁᑯ ᐁᑗᑦ, ᑫᒀᓕᐤ ᓀᔅᐱᑕᒧᒪᑲᓂᓕᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓐ? ᑫᒀᓐ ᒫᑲ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐃᔑᓈᑾᓂᓕᐤ ᑫ ᐃᑗᔮᓐ? 19ᐃᑌᓕᑖᑾᓐ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐯᔭᑯᒥᓐ ᒪᔅᑕᑦ ᓯᒥᓇ, ᑳ ᐅᑎᓇᒃ ᐃᓕᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᐸᑭᑎᓇᒃ ᐅ ᓂᑖᐎᑭᒋᑲᓂᒃ; ᑮ ᓂᑖᐎᑭᓐ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐊᑎ ᒥᔑᒥᔅᑎᑯᐒᓐ; ᐱᓓᓯᐗᒃ ᒫᑲ ᑳ ᐸᐸᒥᓛᒋᒃ ᑮ ᑕᔑᑫᐗᒃ ᐗᑎᑾᓂᒃ᙮

ᓈᔅᐱᑐᐌᐎ ᐋᑕᓗᑳᓐ ᐅᐱᓯᑲᓐ ᐅᒋ

(ᒫᑎᐤ 13:33)

20ᒥᓇ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᑫᒀᓐ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓐ ᐃᔑᓈᑾᓂᓕᐤ ᑫ ᐃᑗᔮᓐ? 21ᐃᑌᓕᑖᑾᓐ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐅᐱᓯᑲᓐ ᑳ ᐅᑎᓇᒃ ᐃᔅᑴᐤ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑳᑖᑦ ᓂᔅᑐ ᑎᐹᔨᑲᓇ ᐸᑴᔑᑲᓂᒃ ᐱᓕᔥ ᒥᓯᐌ ᑳ ᐅᐱᓯᐸᓕᒃ᙮

ᑳ ᔖᑯᐗᒃ ᐃᔥᒀᑌᒻ

(ᒫᑎᐤ 7:13–14, 21–23)

22ᑮ ᔖᐳᑕᐌᔥᑲᒻ ᒫᑲ ᐃᑖᐎᓇ ᓀᔥᑕ ᐃᑖᐎᓂᔕ ᐁ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᑦ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐱᒧᑌᑦ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᐁ ᐃᑐᑌᑦ᙮ 23ᐁᑯ ᐁᑎᑯᑦ ᐊᐌᓕᐗ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᒐᑲᐙᔑᔑᐗᒃ ᓈ ᐊᓂᑭ ᑫ ᐱᒫᒋᐋᑲᓂᐎᒋᒃ?

ᑮ ᐎᑌᐤ ᒫᑲ, 24ᑯᒋ ᐱᑐᑫᒃ ᑳ ᔖᑲᐙᒃ ᐃᔥᒀᑌᒻ; ᐌᓴ ᒥᒉᑦ, ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᑲᑕ ᐎ ᐱᑐᑫᐗᒃ ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑲᑕ ᑮ ᑐᑕᒶᒃ᙮ 25ᐃᔅᐱ ᑳ ᑎᐯᓕᑕᒃ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᓕᐤ ᐯᔭᑾᐤ ᑮ ᐸᓯᑯᒋ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑭᐸᐊᑭ ᐃᔥᒀᑌᒥᓕᐤ, ᑭᓚᐗᐤ ᒫᑲ ᒫᒋ ᓂᐹᐎᔦᑴ ᐗᓚᐎᑎᒥᒃ, ᓀᔥᑕ ᐹᐸᐎᐃᑫᔦᑴ ᐃᔥᒀᑌᒥᒃ, ᐁ ᐃᑗᔦᒃ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᐋᐸᐊᒫᐎᓈᓐ; ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᑌ ᒫᑲ ᐁ ᐃᑎᑖᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑭᔅᑫᓕᒥᑎᓇᐗᐤ ᑖᓐᑌ ᐌᒋᔦᒃ; 26ᐁᑯ ᑫ ᒫᒋ ᐃᑗᔦᒃ, ᓂ ᑮ ᒥᒋᓱᓈᓐ ᓀᔥᑕ ᓂ ᑮ ᒥᓂᒀᓈᓐ ᐁ ᐙᐸᒥᔮᒃ, ᑭ ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑳᓐ ᓀᔥᑕ ᓂ ᐱᒧᑌᔅᑲᓈᓈᒃ᙮ 27ᒫᑲ ᑲᑕ ᐃᑗᐤ, ᑭ ᐎᑕᒫᑎᓇᐗᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑭᔅᑫᓕᑌᓐ ᑖᓐᑌ ᐌᒋᔦᒃ: ᐊᐗᓯᒃ ᒥᓯᐌ ᑭᓚᐗᐤ ᑳ ᒪᒋᑐᑕᒣᒃ᙮ 28ᐁᑯ ᑫ ᐃᑕᑾᒃ ᒫᑐᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᒫᑗᐋᐱᑌᔑᓂᓈᓂᐗᒃ, ᐃᔅᐱ ᐙᐸᒣᑾᐌ ᐁᑉᕃᐋᒻ, ᓀᔥᑕ ᐋᐃᓯᒃ, ᓀᔥᑕ ᒉᑲᑉ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐗᒃ, ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᓕᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭᓚᐗᐤ ᑫᒋᐙᒃ ᐁ ᐗᓚᐎᑎᔑᓂᑲᐎᔦᒃ᙮ 29ᑲᑕ ᐯᒋ ᐅᑐᑌᐗᒃ ᒫᑲ ᐙᐸᓄᒃ ᓀᔥᑕ ᓂᑳᐯᐊᓄᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭᐌᑎᓄᒃ, ᓀᔥᑕ ᔖᐗᓄᒃ, ᑲᑕ ᓇᐊᐱᐗᒃ ᒫᑲ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᓕᒃ᙮ 30ᒫᑎᑲ, ᒫᑲ, ᐃᑖᐗᒃ ᑳ ᒫᒋᒡ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᒋᒃ ᑫ ᓃᔥᑕᒻ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᓃᔥᑕᒻ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᒋᒃ ᑫ ᒫᒋᒡ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᒋᒃ᙮

ᒋᓴᔅ ᐁ ᐃᔑ ᓵᑭᑖᑦ ᒋᕉᓴᓚᒻ

(ᒫᑎᐤ 23:37–39)

31ᐁᐗᑯ ᑫᔮᐸᒡ ᐁ ᑭᔑᑳᓕᒃ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐗᒃ ᐋᑎᑦ ᐸᕋᓯᔭᒃ, ᐁ ᐃᑖᒋᒃ, ᐗᓚᐎ, ᑭᑐᑌ ᒫᑲ: ᐌᓴ ᐦᐁᕋᑦ ᑭ ᑳ ᓂᐸᐃᒃ᙮

32ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᓇᑕᐎ ᐎᑕᒫᒃ ᐊᓇ ᒪᑫᓯᐤ, ᒫᑎᑲ, ᓂ ᐗᓚᐎᐌᐱᓈᐗᒃ ᒪᒋ ᐊᒑᑾᒃ, ᓀᔥᑕ ᓂ ᒥᓇᐙᒋᐃᐙᓐ ᐊᓄᒡ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ ᓀᔥᑕ ᑫ ᐙᐸᒃ, ᓂᔅᑐ ᑭᔑᑳᑫ ᒫᑲ ᓂ ᑳ ᒥᑐᓂᐎᐃᑳᐎᓐ᙮ 33ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ, ᓂ ᑳ ᐱᒧᑖᓐ ᐊᓄᒡ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ ᓀᔥᑕ ᑫ ᐙᐸᒃ, ᓀᔥᑕ ᒥᓇ ᐊᑎ ᑭᔑᑳᑫ: ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᑲᑕ ᑮ ᐃᑭᓐ ᑭᒋ ᓂᔑᐗᓈᑎᓰᑦ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐤ ᐱᑯ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ᙮

34ᐅ ᒋᕉᓴᓚᒻ, ᒋᕉᓴᓚᒻ, ᑳ ᓂᐸᐊᒋᒃ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᐱᒶᓯᓈᑕᐗᒋᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐃᑎᔕᐊᒫᑲᐎᔭᓐ: ᑖᓐ ᐁᔅᐱᒋ ᒥᒉᑡᐤ ᑫ ᐎ ᒪᐗᓴᑯᓇᒀᐸᓐ ᑭᑦ ᐊᐙᔑᒥᔕᒃ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐹᑲᐋᒀᓐ ᐁ ᒪᐗᓴᑯᓈᑦ ᐅ ᐹᑲᐋᑾᓂᔑᔑᒪ ᔑᐹ ᐅᑕᑲᑾᓂᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑭ ᐅᒋ ᐯᑌᓈᐗᐤ! 35ᒫᑎᑲ, ᑭ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒥᐗᐤ ᑭ ᓇᑲᑕᒫᑲᐎᓇᐗᐤ ᐁ ᓂᔑᐗᓈᑕᒃ: ᑖᐺ ᒫᑲ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑳ ᐙᐸᒥᓇᐗᐤ ᐹᑎᒫ ᐅᑎᒋᐸᓕᑫ ᑭᒋ ᐃᑗᔨᒃ, ᔕᐌᓕᑖᑯᓯᐤ ᐊᓇ ᑳ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᑦ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᓕᒃ᙮