Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᓘᒃ 13:35

35ᒫᑎᑲ, ᑭ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒥᐗᐤ ᑭ ᓇᑲᑕᒫᑲᐎᓇᐗᐤ ᐁ ᓂᔑᐗᓈᑕᒃ: ᑖᐺ ᒫᑲ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑳ ᐙᐸᒥᓇᐗᐤ ᐹᑎᒫ ᐅᑎᒋᐸᓕᑫ ᑭᒋ ᐃᑗᔨᒃ, ᔕᐌᓕᑖᑯᓯᐤ ᐊᓇ ᑳ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᑦ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᓕᒃ᙮