Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᓘᒃ 16

ᑳ ᓇᑲᒋᑖᑦ ᐅᑭᒪᐤ

1ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐗᑲᓇ, ᑮ ᐃᑖᐤ ᐯᔭᒃ ᐁ ᒥᔕᑭᓰᑦ ᐃᓕᓕᐤ, ᑳ ᐋᔭᐙᑦ ᑲᓇᐌᓕᑎᓛᑲᓇ; ᑮ ᐎᑕᒪᐗᐤ ᒫᑲ ᐊᓂᐃ ᐁ ᒫᒥᔑᒫᑲᓂᐎᓕᒋ ᐁ ᑮ ᓂᔑᐗᓈᒋᑖᓕᒋ ᐅᑦ ᐋᔮᓇ᙮ 2ᑮ ᓇᑐᒣᐤ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᐯᑕᒫᓐ ᐅᒪ ᐁ ᐃᑖᒋᒥᑲᐎᔭᓐ? ᒧᔐ ᐎᑕᒫᐎᓐ ᑳ ᐃᔑ ᑲᓇᐌᓕᑕᒥᔭᓐ ᓂᑦ ᐋᔮᓇ; ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᑫᔮᐸᒡ ᑭ ᑳ ᑲᓇᐌᓕᑎᓛᑲᓂᐎᓐ᙮ 3ᐁᑯ ᑲᓇᐌᓕᑎᓛᑲᓐ ᐁᑗᑦ ᐅᑌᐃᒃ, ᑖᓂ ᑫ ᑐᑕᒫᓐ? ᐌᓴ ᓂᑦ ᐅᑫᒫᒻ ᓂ ᒪᔅᑲᒥᒃ ᑲᓇᐌᓕᑎᓛᑲᓂᐌᐎᓂᓕᐤ: ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑮ ᒧᓇᐃᑳᓐ; ᑭᒋ ᐸᑯᔑᐃᐌᔮᓐ ᓂ ᓇᓀᐯᐎᓰᓐ᙮ 4ᒥᑐᓂ ᓂ ᑭᔅᑫᓕᑌᓐ ᑫ ᑐᑕᒫᓐ, ᑭᒋ ᐱᑐᑲᐃᒋᒃ ᐅ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒥᐙᒃ ᐃᔅᐱ ᐊᔐᔮᔅᑯᓂᑳᐎᔮᓀ ᑲᓇᐌᓕᑎᓛᑲᓂᐌᐎᓕᒃ ᐅᒋ᙮

5ᐁᑯ ᓀᑐᒫᑦ ᒥᓯᐌ ᐊᓂᐃ ᑳ ᒪᓯᓇᐃᑫᔅᑕᐙᓕᒋ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᒪ, ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ ᐊᓂᐃ ᓃᔥᑕᒻ, ᑖᓐ ᐃᔥᐱᔥ ᑳ ᒪᓯᓇᐃᑫᔅᑕᐗᑦ ᓂᑦ ᐅᑭᒫᒻ? 6ᑮ ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᒥᑖᑐᒥᑐᓇᐤ ᑎᐹᔨᑲᓇ ᒥᔅᑎᑯᐱᒥ᙮ ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᐅᑎᓇ ᑭ ᒪᓯᓇᐃᑲᓐ, ᑭᓕᐱ ᓇᐊᐱ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᓂᔮᓚᓗᒥᑕᓇᐤ ᒪᓯᓇᐊ᙮ 7ᐁᑯ ᐁᑖᑦ ᑯᑕᑭᔭ, ᑖᓐ ᐃᔥᐱᔥ ᒫᑲ ᑳ ᒪᓯᓇᐃᑫᔭᓐ ᑭᓚ? ᑮ ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ ᑎᐸᔨᑲᓇ ᐸᑴᔑᑲᓇᒥᓇ᙮ ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᐅᑎᓇ ᑭ ᒪᓯᓇᐃᑲᓐ, ᔮᓇᓀᒥᑕᓇᐤ ᒫᑲ ᒪᓯᓇᐊ᙮

8ᐅᑭᒪᐤ ᒫᑲ ᑮ ᑲᑫᑕᔦᓕᒣᐤ ᐊᓂᐃ ᐁᑳ ᑳ ᒀᔭᔅᑭᑎᓕᒋ ᑲᓇᐌᓕᑎᓛᑲᓇ, ᐁ ᑭ ᑲᑫᑕᐎ ᑐᑕᒥᓕᒋ: ᐌᓴ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐅᑕᐙᔑᒥᔑᒥᑯᒋᒃ ᐅᒣᓕᐤ ᐊᔅᑭᓕᐤ ᐊᐙᓯᑌ ᑲᑫᑕᐌᓕᑕᒶᒃ ᐁ ᐋᔮᓂᔅᑫ ᐱᒫᑎᓯᒋᒃ ᐃᔥᐱᔥ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐅᑕᐙᔑᒥᔑᒥᑯᒋᒃ ᐙᓭᔮᓯᐎᓂᓕᐤ᙮

9ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ ᒫᑲ, ᐅᔑᑕᒪᓱᒃ ᐊᐌᓂᑭ ᑭᒋ ᐅᑐᑌᒥᒥᑖᑾᒃ ᒥᔭᓛᑕᒃ ᒥᔕᑭᓯᐎᓐ ᐅᒋ; ᓄᑌᐸᓕᔦᑴ ᑭᒋ ᐱᑐᑲᐃᑖᑾᒃ ᑳᑭᑫ ᑫ ᐃᔑ ᐎᑭᔦᒃ᙮ 10ᐊᓇ ᑳ ᒀᔭᔅᑭᑎᑦ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᑳ ᒫᐗᒋ ᐋᐱᔖᔑᓂᓕᒃ ᐅᒋ, ᑲᑕ ᒀᔭᔅᑭᑎᐤ ᓀᔥᑕ ᒥᔅᑕᐃ ᐅᒋ: ᐊᓇ ᒫᑲ ᐁᑳ ᑳ ᒀᔭᔅᑭᑎᑦ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᑳ ᒫᐗᒋ ᐋᐱᔖᔑᓂᓕᒃ ᐅᒋ, ᓇᒪᐎᓚ ᒀᔭᔅᑭᑎᐤ ᒥᔅᑕᐃ ᐅᒋ᙮ 11ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᐁᑳ ᑳ ᒀᔭᔅᑭᑎᐌᑴ ᒥᔭᓛᑕᑭ ᒥᔕᑭᓯᐎᓇ ᐅᒋ, ᐊᐌᓇ ᑫ ᑲᓇᐌᓕᑎᓕᑖᒃ ᑖᐺ ᒥᔕᑭᓯᐎᓇ? 12ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᐁᑳ ᑳ ᒀᔭᔅᑭᑎᐌᑴ ᐊᓂᒪ ᑳ ᐅᑦ ᐋᔮᓂᑦ ᑯᑕᒃ ᐃᓕᓕᐤ, ᐊᐌᓇ ᑫ ᒥᓕᑖᒃ ᐊᓂᒪ ᑳ ᑎᐱᓚᐌᐎᓯᔦᒃ?

13ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᐁ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓂᐎᑦ ᑲᑕ ᑮ ᐊᑐᔅᑲᐌᐤ ᓂᔓ ᐅᑭᒫᐗ: ᐌᓴ ᐯᔭᒃ ᑲᑕ ᐸᒀᑌᐤ, ᓀᔥᑕ ᑯᑕᑭᔭ ᑲᑕ ᓵᑭᐁᐤ; ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐯᔭᒃ ᑲᑕ ᑭᔅᑌᓕᒣᐤ, ᑯᑕᑭᔭ ᒫᑲ ᑲᑕ ᐋᑕᐌᓕᒣᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑳ ᑮ ᐊᑐᔅᑫᔅᑕᐙᐗᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᓀᔥᑕ ᒥᔕᑭᓯᐎᓐ᙮

ᐋᑎᑦ ᐅᑎᑗᐎᓇ ᒋᓴᔅ

(ᒫᑎᐤ 11:12–13; 5:31–32; ᒫᕐᒃ 10:11–12)

14ᐹᕋᓯᔭᒃ ᒫᑲ, ᑳ ᒧᔅᑌᓇᒫᑫᒋᒃ, ᑭ ᐯᑕᒶᒃ ᒥᓯᐌ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ; ᑮ ᐅᔑᓇᐌᐗᒃ ᒫᑲ᙮ 15ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᑭᓚᐗᐤ ᐁᐗᒀᓂᑭ ᑳ ᒥᓗᑡᐌᓕᑖᑯᐃᑎᓱᔦᒃ ᐅᑎᔥᑳᐤ ᐃᓕᓕᐗᒃ, ᒫᑲ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑭᔅᑫᓕᑕᒻ ᑭᑌᐃᐙᐗ: ᐌᓴ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᓈᔅᐱᒡ ᑳ ᑭᔅᑌᓕᑕᑭᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᒪᒑᐸᑕᒻ ᑭᒋᒪᓂᑐ᙮

16ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ ᓀᔥᑕ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐗᒃ ᑮ ᐃᑖᐗᒃ ᐱᓕᔥ ᒑᓐ: ᐊᔅᐱᓐ ᐁᑯᔅᐱ ᒫᑲ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓐ ᐙᐎᒋᑳᑌᓕᐤ, ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐊᐌᓇ ᒫᑲ ᐎᑳ ᑲᑴ ᐱᑐᑫᐤ᙮ 17ᐊᐙᓯᑌ ᐌᑕᓐ ᑭᔑᒃ ᓀᔥᑕ ᐊᔥᑭ ᑭᒋ ᐳᓂᐸᓕᑭ, ᐃᔥᐱᔥ ᐯᔭᒃ ᒐᑲᐯᐃᑲᓐ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᒃ ᐁᑳ ᑭᒋ ᑎᐱᐸᓕᒃ᙮

18ᐊᐌᓇ ᑫ ᐌᐱᓈᑴ ᐎᐗ, ᓀᔥᑕ ᑯᑕᑭᔭ ᑫ ᐎᑭᒫᑴ, ᑐᑕᒻ ᐱᔑᒀᑎᓯᐎᓂᓕᐤ: ᐊᐌᓇ ᒫᑲ ᑫ ᐎᑭᒫᑴ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐌᐱᓂᑯᓕᒋ ᐅ ᓈᐯᒥᓕᐗ, ᑐᑕᒻ ᐱᔑᒀᑎᓯᐎᓂᓕᐤ᙮

ᑳ ᒥᔕᑭᓯᑦ ᓈᐯᐤ ᓀᔥᑕ ᓛᓴᕋᔅ

19ᑮ ᐃᑖᐤ ᐯᔭᒃ ᐁ ᒥᔕᑭᓰᑦ ᐃᓕᓕᐤ, ᑳ ᑭᑭᔥᑲᒃ ᒥᑴᑭᓂᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᑳ ᒥᓨᔑᓂᓕᒃ ᐸᐸᑭᐙᔮᓀᑭᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒥᓗᐳ ᑕᑡᐤ ᑳᔑᑳᓕᑭ᙮ 20ᑮ ᐃᑖᐤ ᓀᔥᑕ ᐯᔭᒃ ᐅᐸᑯᔑᐃᐌᐤ ᓛᓴᕋᔅ ᐁ ᐃᔑᓂᑳᓱᑦ, ᑳ ᐱᒥᔑᒫᑲᓂᐎᑦ ᐅᑦ ᐃᔥᒀᑌᒥᓕᒃ ᒥᓯᐌ ᐁᔅᐱᔑᓚᐌᑦ ᐁ ᐅᒥᑭᑦ, 21ᐁ ᓇᑕᐌᓕᑕᒃ ᒫᑲ ᑭᒋ ᐊᔕᒫᑲᓂᐎᑦ ᐱᐗᒋᑲᓇ ᑳ ᐸᑭᑎᓂᓕᑭ ᐁ ᒥᔕᑭᓯᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ ᐅ ᒥᒋᓱᓈᑎᑯᓕᒃ ᐅᒋ; ᐊᑎᒶᒃ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐯᒋ ᓄᒀᑕᒬᐗᒃ ᐁ ᐅᒥᑭᓕᒋ᙮

22ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ, ᐁ ᑮ ᓂᐱᑦ ᐅᐸᑯᔑᐃᐌᐤ, ᐁᓐᒐᓚ ᒫᑲ ᑮ ᐃᔑᐎᓕᑯ ᐁᑉᕃᐊᒪ ᐅ ᐱᓗᒧᐎᓂᓕᒃ: ᑳ ᒥᔕᑭᓯᑦ ᐃᓕᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᑮ ᓂᐱᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓇᐃᑲᐗᐤ; 23ᒪᒋ ᐃᔥᑯᑌᒃ ᒫᑲ, ᑮ ᐅᐹᐱᐤ ᓈᔅᐱᒡ ᐁ ᐎᓴᑳᑭᓱᑦ, ᐙᐸᒣᐤ ᒫᑲ ᐁᑉᕃᐊᒪ ᐁ ᓚᐎᓈᑯᓯᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᓛᓴᕋᓴ ᐅ ᐱᓗᒧᐎᓂᓕᒃ᙮ 24ᑮ ᑌᐺᐤ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᓄᑖ ᐁᑉᕃᐋᒻ, ᔕᐌᓕᒥᓐ: ᐯᒋᑎᔕᐤ ᒫᑲ ᓛᓴᕋᔅ, ᑭᒋ ᑭᑖᓇᒃ ᐅ ᓕᓕᑭᒋᒑᓐ ᐁ ᐗᓇᔅᒀᓕᒃ ᓂᐱᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᑕᑲᐹᐗᑖᑦ ᓂᑌᓚᓕᓕᐤ; ᐌᓴ ᓂ ᐎᓴᑫᓕᑕᒥᐃᑳᐎᓐ ᐅᑕ ᐁ ᐗᓚᑌᒃ᙮

25ᒫᑲ ᐁᑉᕃᐋᒻ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᓂᑯᓯᔅ, ᑭᔅᑭᓯ, ᑭᓚ ᒣᒀᒡ ᑳ ᐱᒫᑎᓯᔭᓐ ᑭ ᑮ ᒥᓕᑳᐎᓐ ᒥᓗ ᑫᒀᓇ, ᓀᔥᑕ ᓛᓴᕋᔅ ᒪᒋ ᑫᒀᓇ: ᐊᓄᒡ ᒫᑲ ᐎᓚ ᒥᓜᓕᒧᐋᑲᓂᐎᐤ, ᑭᓚ ᒫᑲ ᑭ ᐎᓴᑫᓕᑕᒥᐃᑲᐎᓐ᙮ 26ᑫᔮᐸᒡ ᒫᑲ ᐊᐙᓯᑌ ᒥᓯᐌ ᐅᒪ ᑕᔅᑕᐎᒡ ᓂᓚᓈᓐ ᓀᔥᑕ ᑭᓚ ᐃᑕᑾᓐ ᐁ ᒥᔖᒃ ᐋᑕᑳᒣᔑᓄᐎᓐ: ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᐊᓂᑭ ᐅᑕ ᑳ ᐎ ᐅᑐᑌᒋᒃ ᑭᒋ ᓈᑎᑖᑾᒃ ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᑐᑕᒶᒃ; ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᓂ ᑮ ᓈᑎᑯᓈᓇᒃ ᐊᓂᑭ ᐊᓐᑕ ᑳ ᐎ ᐯᒋ ᐅᑐᑌᒋᒃ᙮ 27ᐁᑯ ᐁᑗᑦ, ᑭ ᓇᑐᑕᒫᑎᓐ ᒫᑲ, ᓄᑖ, ᑭᒋ ᐃᔑᑎᔕᐗᑦ ᓄᑖᐎᔭ ᐅ ᐙᔅᑲᔨᑲᓂᒥᓕᒃ: 28ᐌᓴ ᓂᔮᓚᓕᐗᒃ ᓂᒋᔖᓇᒃ; ᑭᒋ ᐃᑖᒋᒧᔅᑕᐙᑦ, ᐁᑳ ᐎᓚᐗᐤ ᐊᓯᒋ ᐅᑕ ᑭᒋ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᒋᒃ ᐃᑕ ᐁ ᐙᐎᓴᑫᓕᒋᑳᑌᒃ᙮

29ᐁᑉᕃᐋᒻ ᐃᑌᐤ, ᐋᔭᐌᐗᒃ ᒧᓯᓴ ᓀᔥᑕ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑴᐊ: ᑳᔮᒻ ᐊᓂᐃ ᑲᑕ ᓇᑐᑕᐌᐗᒃ᙮ 30ᑮ ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᓇᒪᐎᓚ, ᓄᑖ ᐁᑉᕃᐋᒻ: ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᓇᑕᐙᐸᒥᑯᑣᐌ ᐊᐌᓕᐗ ᑳ ᓂᐱᓕᒋ ᐅᒋ, ᑲᑕ ᑴᔅᑳᑎᓯᐗᒃ᙮ 31ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑳ ᓇᑐᑕᐙᑡᐌ ᒧᓯᓴ ᓀᔥᑕ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐗ, ᓇᒪᐎᓚ ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᔖᑯᒋᒫᐗᒃ ᐋᑕ ᐁ ᑮ ᐗᓂᔥᑳᓕᒋ ᐊᐌᓕᐗ ᐅᓂᐱᐗ ᐅᒋ᙮