Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᓘᒃ 17

ᒪᒋ ᐋᔨᑎᐎᓐ

(ᒫᑎᐤ 18:6–7, 21–22; ᒫᕐᒃ 9:42)

1ᐁᑯ ᐁᑖᑦ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᓇᒪᐎᓚ ᑲᑕ ᑮ ᐃᑭᓐ ᐁᑳ ᑭᒋ ᐅᑎᒋᐸᓕᑭ ᒪᒋ ᐋᔨᑎᐎᓇ; ᒫᑲ ᑲᑕ ᑲᒀᑕᑭᓯᐤ ᐊᓇ ᑫ ᐅᒋ ᐅᑎᒋᐸᓕᑭ᙮ 2ᐊᐙᓯᑌ ᑲᑕ ᒥᓨᔑᓂᓕᐸᓐ ᐱᓂᐳᒋᑲᓐ ᐊᓯᓂᔭ ᑭᒋ ᐊᑯᓛᑲᓂᐎᓕᒋ ᐅᒀᔮᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋᑲᒦᒃ ᑭᒋ ᐃᔑ ᐌᐱᓈᑲᓂᐎᑦ, ᐃᔥᐱᔥ ᑭᒋ ᐗᓂᑐᑕᐙᑦ ᐯᔭᒃ ᐅᐅ ᑳ ᐋᐱᔑᔑᓕᒋ᙮ 3ᔮᒀᒥᓰᒃ:

ᑮᔥᐱᓐ ᑭᒋᔖᓐ ᐗᓂᑐᑖᔅᑫ, ᑭᑕᐊᒪᐤ: ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᒥᒋᓚᐌᔦᓕᑕᑫ, ᐌᐯᓕᑕᒪᐤ᙮ 4ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᓂᔀᔀᐤ ᐗᓂᑐᑖᔅᑫ ᐯᔭᑾᐤ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ, ᓀᔥᑕ ᓂᔂᔀᐤ ᑴᔅᑮᔅᑖᔅᑫ ᐯᔭᑾᐤ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᓂ ᒥᒋᓚᐌᔦᓕᑌᓐ; ᑭ ᑳ ᐌᐯᓕᑕᒪᐗᐤ᙮

ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ

5ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑌᐗᒃ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ, ᓚᑭᑖ ᓂ ᑖᐺᔦᓕᑦᒧᐎᓂᓈᓐ᙮

6ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᑮᔥᐱᓐ ᐁᔭᐌᑴ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐯᔭᒃ ᒪᔅᑕᑦ ᓯᒥᓐ, ᑭ ᑳ ᐃᑖᑕᐗᐤ ᐊᐗ ᓯᑭᒪᐃᓈᑎᒃ, ᑭ ᑳ ᐸᑾᒋᐱᑎᑳᐎᓐ ᑭᑭ ᐅᒉᐱᒃ, ᒋᒪᓕᑌᓱ ᒫᑲ ᑭᒋᑲᒦᒃ, ᑭ ᑳ ᐱᔑᒋᐃᑯᐗᐤ ᒫᑲ᙮

ᐊᑐᔅᑫᓛᑲᓐ ᐅᑎᐹᑎᓯᐎᓐ

7ᒫᑲ ᐊᐌᓇ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ, ᐁ ᐋᔭᐙᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓇ ᐁ ᐅᐺᐱᒋᑫᓕᒋ ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐁ ᐊᔕᒫᓕᒋ ᒥᔅᑐᓴ, ᑫ ᐃᑖᑦ ᐹᑎᒫ ᑕᑯᔑᓂᓕᑌ ᓂᑖᐎᑭᒋᑲᓂᒃ ᐅᒋ, ᓇᑕᐎ ᓇᐊᐱ ᑭᒋ ᒥᒋᓱᔭᓐ? 8ᓇᒪ ᓈ ᒫᑲ ᓇᐗᒡ ᑲᑕ ᐃᑌᐤ, ᐋᔦᔅᑲᐎᑕ ᑫ ᐅᒋ ᓂᐯᑴᔮᓐ, ᐸᑾᑌᐅ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᐸᒥᐃᓐ, ᐹᑎᒫ ᑭ ᒥᒋᓱᔮᓀ ᓀᔥᑕ ᑭ ᒥᓂᑴᔮᓀ; ᐹᑎᒫ ᒫᑲ ᑭᓚ ᑭ ᑳ ᒥᒋᓱᓐ ᓀᔥᑕ ᑭ ᑳ ᒥᓂᒀᓐ? 9ᓇᓈᔅᑯᒣᐤ ᓇ ᐊᓂᐃ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓇ ᐁ ᑐᑕᒥᓕᒋ ᑫᒀᓕᐤ ᑳ ᐃᑕᔓᐙᑖᑲᓂᐎᓕᒋ? ᐃᔥᑫᑲ᙮ 10ᐁᑯ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑭᓚᐗᐤ, ᐃᔅᐱ ᑭ ᑐᑕᒣᑴ ᒥᓯᐌ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᑳ ᐃᑕᔓᐙᑎᑲᐎᔦᒃ, ᐃᑗᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂᑦ ᐋᐸᑌᓕᑖᑯᓯᓈᓐ ᐁ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓂᐎᔮᒃ: ᓂ ᑮ ᑐᑌᓈᓐ ᐊᓂᒪ ᑳ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᔮᒃ ᑭᒋ ᑐᑕᒫᒃ᙮

ᒋᓴᔅ ᒥᓇᐙᒋᐁᐤ ᒥᑖᑦ ᓈᐯᐗ

11ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ ᐁ ᐊᑎ ᐃᑐᑌᑦ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ, ᑮ ᔖᐳᑕᐌᔥᑲᒻ ᑌᑖᐎᒡ ᓴᒣᕆᐊ ᓀᔥᑕ ᑳᓕᓕ᙮ 12ᐁ ᐊᑎ ᐱᑐᑫᑦ ᒫᑲ ᐯᔭᒃ ᐃᑖᐎᓂᔑᒃ, ᑮ ᓇᑭᔥᑳᑯ ᒥᑖᑦ ᐃᓕᓕᐗ ᐁ ᓓᑉᕈᓯᐃᑖᔅᐱᓀᓕᒋ, ᐙᓚᐤ ᑳ ᓂᐸᐎᓕᒋ: 13ᑮ ᑌᐺᐗᒃ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᒋᓴᔅ, ᑫᔅᑭᓄᐊᒫᑫᔭᓐ, ᔕᐌᓕᒥᓈᓐ᙮

14ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐎᐋᐸᒫᑦ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᓇᑕᐎ ᐙᐸᑎᓕᑯᒃ ᑭᔭᐎᐙᐗ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗᒃ᙮

ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ, ᒣᒀᒡ ᐁ ᐃᑐᑌᒋᒃ, ᑮ ᐹᔦᑭᐋᐗᒃ᙮ 15ᐯᔭᒃ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᒫᑲ, ᐃᔅᐱ ᐎᐋᐸᑕᒃ ᐁ ᒥᓇᐙᒋᐋᑲᓂᐎᑦ, ᑮ ᑭᐌᐤ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑭᔗᐌᑦ, ᑮ ᑭᔅᑖᒋᒣᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ; 16ᓀᔥᑕ ᑮ ᐅᑎᑖᒧᐗᓂᐸᑭᔑᓐ ᐅᓯᑎᓕᒃ ᐁ ᓇᓈᔅᑯᒫᑦ; ᐎᓚ ᒫᑲ ᑮ ᓴᒣᕆᐊᐃᓕᓕᐎᐤ᙮ 17ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᑦ, ᑮ ᐃᑗᐤ, ᓇᒪ ᓈ ᒥᑖᑦ ᑮ ᐃᑕᓯᐗᒃ ᑳ ᐹᔦᑭᐋᑲᓂᐃᒋᒃ? ᒫᑲ ᑖᓐᑌ ᐁᑖᒋᒃ ᐊᓂᑭ ᔖᑭᑖᑦ? 18ᓇᒪᐎᓚ ᒥᔅᑲᐙᐗᒃ ᐁ ᑭᐌᒋᒃ ᑭᒋ ᑭᔅᑖᒋᒫᒋᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ, ᐱᑯ ᐊᐗ ᒫᓐᑌᐤ᙮ 19ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᐗᓂᔥᑳ, ᑭᑐᑌ: ᑭ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᑭ ᑮ ᒥᓇᐙᒋᐃᑯᓐ᙮

ᐁ ᐯᔓᓈᑾᒃ ᐅᑭᒫᐎᐎᓐ

(ᒫᑎᐤ 24:23–28, 37–41)

20ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑫᑴᒋᒥᑯᑦ ᐸᕋᓯᔭ ᐃᔅᐱ ᑫ ᐅᑎᒋᐸᓕᓕᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓐ; ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐤ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᐅᑎᒋᐸᓕᓕᐤ ᒧᔑᔐ ᐁ ᓂᓯᑕᐎᓈᑾᓂᓕᒃ᙮ 21ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᐃᑗᐗᒃ, ᒫᑎᑲ, ᐅᑕ! ᓀᔥᑕᐱᑯ, ᒫᑎᑲ ᐊᓐᑕ! ᐌᓴ, ᒫᑎᑲ, ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓐ ᑭ ᐱᒋᔅᑳᑯᐙᓇᐗᐤ᙮

22ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᑭᔑᑳᐗ ᑲᑕ ᐅᑎᒋᐸᓕᐗ, ᐃᔅᐱ ᑫ ᐎ ᐙᐸᑕᒣᐤ ᐯᔭᒃ ᐅ ᑭᔑᑳᒪ ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ, ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑭ ᑳ ᐙᐸᑕᒸᓇᐗᐤ᙮ 23ᑭ ᑳ ᐃᑎᑯᐙᐗᒃ ᒫᑲ, ᒫᑎᑲ, ᐅᑕ, ᓀᔥᑕᐱᑯ, ᒫᑎᑲ ᐊᓐᑕ: ᐁᑳᐎᓚ ᓄᔥᐱᓈᑎᑯᒃ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᓄᔓᔥᑳᑯᒃ᙮ 24ᐌᓴ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᐙᔅᑌᐸᓕᒃ, ᓇᐸᑌ ᑭᔑᑯᒃ ᐅᒋ ᑳ ᐙᔅᑌᐸᓕᒃ, ᑴᔅᑭᑌ ᑭᔑᑯᒃ ᐁ ᐅᑎᑖᔅᑌᐸᓕᒃ, ᐁᑯ ᓀᔥᑕ ᑫ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᑦ ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ ᐅ ᑭᔑᑳᒻ ᐅᑎᒋᐸᓕᓕᑫ᙮ 25ᒫᑲ ᐱᑕᒫ ᑲᑕ ᐎᓴᑭᓕᑕᒻ ᒥᒉᑦ ᑫᒀᓇ, ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᐋᑕᐌᓕᒥᑯ ᐅᐅ ᑳ ᐋᓂᔅᑫ ᐱᒫᑎᓯᓕᒋ᙮ 26ᑖᐱᔅᑯᒡ ᒫᑲ ᑳ ᐃᑭᓂᓕᒃ ᒣᒀᒡ ᓄᐊ ᐁ ᑭᔑᑳᒥᑦ, ᐁᑯ ᓀᔥᑕ ᑫ ᐃᑭᓂᓕᒃ ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ ᐅ ᑭᔑᑳᒻ ᐅᑎᒋᐸᓕᓕᑫ᙮ 27ᑮ ᒥᒋᓱᐸᓇᒃ, ᑮ ᒥᓂᑴᐸᓇᒃ, ᑮ ᐎᐎᐸᓇᒃ, ᑮ ᐸᑭᑎᓈᐸᓇᒃ ᑭᒋ ᐎᑭᑐᐋᑲᓂᐃᒋᒃ, ᐱᓕᔥ ᐊᓂᒪ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ ᐃᔅᐱ ᓄᐊ ᑳ ᐳᓯᑦ ᐋᕐᑯᒃ; ᑮ ᐯᒋ ᐅᑎᒋᐸᓕᓕᐤ ᒫᑲ ᓕᔅᑭᐳᑌᐎᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓂᔑᐗᓈᒋᐃᑯᐗᒃ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ᙮ 28ᑖᐱᔅᑯᒡ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐃᑭᓂᓕᒃ ᒣᒀᒡ ᑳ ᐅᑭᔑᑳᒥᑦ ᓚᑦ; ᑮ ᒥᒋᓱᐸᓇᒃ, ᑮ ᒥᓂᑴᐸᓇᒃ, ᑮ ᐅᑎᓂᑫᐸᓇᒃ, ᑮ ᐊᑖᐌᐸᓇᒃ, ᑮ ᓂᑖᐎᑭᒋᑫᐸᓇᒃ, ᑮ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᑫᐸᓇᒃ: 29ᒫᑲ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐁ ᑭᔑᑳᓕᒃ ᑳ ᐙᓚᐎᑦ ᓚᑦ ᓴᑕᒥᒃ ᐅᒋ, ᑭ ᑭᒥᐗᓂᐸᑭᑎᓐ ᐃᔥᑯᑌᐤ ᓀᔥᑕ ᐅᓵᐙᐱᔅᑯᓯᓂ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᐅᒋ, ᑭ ᓂᔑᐗᓈᒋᐃᑯᐗᒃ ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ᙮ 30ᐁᑯ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑫ ᐃᑭᓂᓕᒃ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐁ ᑭᔑᑳᓕᒃ ᐃᔅᐱ ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ ᑫ ᓄᑯᓯᑦ᙮

31ᐊᓂᒪ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ, ᐊᓇ ᑫ ᐃᑖᑦ ᑕᑯᒡ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒃ, ᐅᑦ ᐋᐸᒋᑖᐎᓇ ᒫᑲ ᐱᒋ ᐙᔅᑲᔨᑲᓂᒃ, ᐁᑳᐎᓚ ᑲᑕ ᓂᔕᑕᐎᐤ ᑭᒋ ᐅᑎᓇᒃ; ᐊᓇ ᓀᔥᑕ ᓂᑖᐎᑭᒋᑲᓂᒃ ᑫ ᐃᑖᑦ ᐁᑳᐎᓚ ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᐯᒋ ᑭᐌᐤ᙮ 32ᑭᔅᑭᓯᑐᑕᒫᒃ ᓚᑦ ᐎᐗ᙮ 33ᐊᐌᓇ ᑫ ᐎ ᐱᒫᒋᑖᑴ ᐅ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᑲᑕ ᐗᓂᑕᐤ; ᐊᐌᓇ ᒫᑲ ᑫ ᐗᓂᑖᑴ ᐅ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ, ᑲᑕ ᐱᒫᒋᑕᐤ᙮ 34ᑭ ᐎᑕᒫᑎᓇᐗᐤ, ᐊᓂᒪ ᐁ ᑎᐱᔅᑳᒃ ᓂᔓ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑲᑕ ᐃᑖᐗᒃ ᐯᔭᒃ ᓂᐯᐎᓂᒃ; ᐯᔭᒃ ᑲᑕ ᐅᑎᓇᐤ, ᑯᑕᒃ ᒫᑲ ᑲᑕ ᐃᔥᑯᓇᐤ᙮ 35ᓂᔓ ᐃᔅᑴᐗᒃ ᑲᑕ ᐎᒋᐱᓂᐳᒋᑫᒥᑐᐗᒃ; ᐯᔭᒃ ᑲᑕ ᐅᑎᓇᐤ, ᑯᑕᒃ ᒫᑲ ᑲᑕ ᐃᔥᑯᓇᐤ᙮ 36ᓂᔓ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑲᑕ ᐃᑖᐗᒃ ᓂᑖᐎᑭᒋᑲᓂᒃ; ᐯᔭᒃ ᑲᑕ ᐅᑎᓇᐤ, ᑯᑕᒃ ᒫᑲ ᑲᑕ ᐃᔥᑯᓇᐤ᙮

37ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐗᒃ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑖᒋᒃ, ᑖᓐᑌ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ?

ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᐱᑯ ᐃᑕ ᒥᔭᐤ ᐁ ᐃᑕᑾᒃ, ᐁᑯᑕ ᒥᑭᓯᐗᒃ ᑫ ᒫᒪᐎ ᒪᐗᒋᐃᑐᒋᒃ᙮