Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᓘᒃ 18

ᓈᔅᐱᑐᐌᐎ ᐋᑕᓗᑳᓐ ᑭᑎᒫᑭᔅᑴᐤ ᓀᔥᑕ ᐅᑎᐹᔅᑯᓂᑫᐤ

1ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ ᓇᔅᐱᑐᐌᐎ ᐋᑕᓗᑳᓂᓕᐤ ᐅᒪ ᐅᒋ, ᐃᓕᓕᐗᒃ ᒧᔕᒃ ᑭᒋ ᐋᔭᒥᐋᒋᒃ, ᐁᑳ ᒫᑲ ᑭᒋ ᓴᔅᑲᒋᒋᒃ; 2ᐁ ᐃᑗᑦ, ᑮ ᐃᑖᐤ ᐯᔭᒃ ᐃᑖᐎᓂᒃ ᐅᑎᐹᔅᑯᓂᑫᐤ ᐁᑳ ᑳ ᓇᓂᒌᔅᑕᐙᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐱᓯᔅᑫᓕᒫᑦ ᐃᓕᓕᐗ: 3ᐁᑯᑕ ᒫᑲ ᐃᑖᐎᓂᒃ ᐁᑖᑦ ᑭᑎᒪᑭᔅᑴᐤ, ᑮ ᐯᒋ ᓈᑌᐤ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐎᑾᒋᐃᓐ ᐊᓇ ᑳ ᒪᒋᑐᑖᐎᑦ ᐅᒋ᙮ 4ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᐎ ᑐᑕᒻ ᒥᔭᐙᒡ: ᐹᑎᒫ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑗᐤ ᐅᑌᐃᒃ, ᐋᑕ ᐁᑳ ᐁ ᓇᓂᒌᔅᑕᐗᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐱᓯᔅᑫᓕᒪᑭᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ; 5ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᐁ ᒥᑯᔥᑳᒋᐃᑦ ᐊᐗ ᑭᑎᒫᑭᔅᑴᐤ, ᓂ ᑳ ᐎᑾᒋᐊᐤ, ᑫᑲ ᒧᔕᒃ ᐁ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᑦ ᓂ ᑳ ᐋᔦᔅᑯᐃᒃ᙮

6ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᓇᑐᑕᒸᒃ ᑳ ᐃᑗᑦ ᐁᑳ ᑳ ᒀᔭᔅᑭᑎᑦ ᐅᑎᐹᔅᑯᓂᑫᐤ᙮ 7ᓇᒪ ᓈ ᒫᑲ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑲᑕ ᐎᑾᒋᐁᐤ ᑎᐱᓚᐌ ᐅ ᐙᐌᓛᐸᒫᑲᓇ, ᑳ ᒪᐎᒧᔅᑕᑯᑦ ᐁ ᑭᔑᑳᓕᒃ ᓀᔥᑕ ᐁ ᑎᐱᔅᑳᓕᒃ, ᐋᑕ ᑭᓉᔥ ᐁ ᔑᐱᑕᐙᑦ? 8ᑭ ᐎᑕᒫᑎᓇᐗᐤ, ᑲᑕ ᑭᓕᐱ ᐎᑾᒋᐁᐤ᙮ ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ, ᐃᔅᐱ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᑌ ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ, ᑲᑕ ᒥᔅᑲᒻ ᓈ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᓕᐤ ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ?

ᓈᔅᐱᑐᐌᐎ ᐋᑕᓗᑳᓐ ᐸᕋᓰ ᓀᔥᑕ ᔓᓕᔭᓐ ᑳ ᒪᐗᑐᓈᑦ

9ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ ᐅᒣᓕᐤ ᓇᔅᐱᑐᐌᐎ ᐋᑕᓗᑳᓂᓕᐤ ᐊᓂᐃ ᑳ ᒪᒥᔑᑐᑖᓱᓕᒋ ᓂ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᓈᓐ ᐁ ᐃᑌᓕᒥᑎᓱᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᒪᒉᓕᒫᓕᒋ ᑯᑕᑭᔭ: 10ᓂᔕ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑮ ᐃᑐᑌᐗᒃ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ ᑭᒋ ᐋᔭᒥᐋᒋᒃ; ᐯᔭᒃ ᐁ ᐸᕋᓯᐎᑦ, ᑯᑕᒃ ᒫᑲ ᐁ ᐸᑉᓕᑳᓂᐎᑦ᙮

11ᐊᓇ ᐸᕋᓯ ᐁ ᐯᔭᑯ ᓂᐸᐎᑦ ᐅᒪ ᑮ ᐃᔑ ᐋᔭᒥᐊᐤ, ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᑭ ᓇᓈᔅᑯᒥᑎᓐ, ᐁᑳ ᐁ ᓇᔅᐱᑕᐗᑭᒃ ᑯᑕᑭᔭᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ, ᐅᒪᔅᑲᑗᐗᒃ, ᐁᑳ ᑳ ᒀᔭᔅᑭᑎᒋᒃ, ᐅᐱᔑᒀᑎᓯᐗᒃ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐊᐗ ᐸᑉᓕᑳᓐ᙮ 12ᓂᔡᐤ ᓂ ᓂᑲᓱᓐ ᐯᔭᑾᐤ ᐁ ᑕᐙᔅᑌᒃ, ᓂ ᐸᑭᑎᓀᓐ ᐯᔭᒃ ᐁ ᒥᑖᑐᑖᓂᐗᑭ ᒥᓯᐌ ᑳ ᐋᔮᔮᓐ᙮

13ᐊᓇ ᐸᑉᓕᑳᓐ ᒫᑲ, ᐙᓚᐤ ᐁ ᓂᐸᐎᑦ, ᓇᒪᐎᓚ ᐙᐙᒡ ᐎ ᐅᐹᐱᐤ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ, ᑮ ᐅᑖᒫᔅᑭᑲᓀᐅᓱ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᔕᐌᓕᒥᓐ, ᐁ ᒪᒋᑣᔮᓐ᙮ 14ᑭ ᐎᑕᒫᑎᓐ, ᐊᐗ ᐃᓕᓕᐤ ᑮ ᑭᐌᐤ ᐎᑭᒃ ᐊᐙᓯᑌ ᐁ ᒥᓗᑡᐌᓕᒫᑲᓂᐎᑦ ᐃᔥᐱᔥ ᑯᑕᒃ: ᐌᓴ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐊᐌᓇ ᑳ ᑭᔅᑌᓕᒥᑎᓱᑦ ᑲᑕ ᒪᒉᓕᒪᐤ; ᐊᓇ ᓀᔥᑕ ᑳ ᑕᐸᑌᓕᒥᑎᓱᑦ ᑲᑕ ᑭᔅᑌᓕᒪᐤ᙮

ᒋᓴᔅ ᒥᓦᑭᒣᐤ ᐊᐱᔅᑕᐙᔑᔕ

(ᒫᑎᐤ 19:13–15; ᒫᕐᒃ 10:13–16)

15ᑮ ᐯᑐᐌᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᐊᐱᔅᑕᐙᔑᔕ ᑭᒋ ᓵᒥᓈᑦ: ᒫᑲ ᐃᔅᐃ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᐎᐋᐸᑕᒥᓕᒋ, ᑮ ᑭᑕᐊᒪᐌᓕᐗ᙮ 16ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᑮ ᓇᑐᒣᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᐃᓕᓈᑯᒃ ᐊᐱᔅᑕᐙᔑᔕᒃ ᑭᒋ ᐯᒋ ᓈᔑᒋᒃ, ᐁᑳᐎᓚ ᒫᑲ ᑭᑕᐊᒫᑯᒃ; ᐌᓴ ᐁᑯ ᑐᐎ ᑳ ᐃᑖᒋᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᓕᒃ᙮ 17ᑖᐺ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᐊᐌᓇ ᐁᑳ ᑫ ᐅᑎᓇᒸᑴ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓕᓕᐤ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐊᐱᔅᑕᐙᔑᔥ, ᓇᒪᐎᓚ ᐊᓐᑕ ᑲᑕ ᐱᑐᑫᐤ᙮

ᑳ ᒥᔕᑭᓯᑦ ᓈᐯᐤ

(ᒫᑎᐤ 19:16–30; ᒫᕐᒃ 10:17–31)

18ᐯᔭᒃ ᐅᑭᒪᐤ ᒫᑲ ᑮ ᑲᑴᒋᒣᐤ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᒥᓗ ᑫᔅᑭᓄᐊᒫᑫᔭᓐ, ᑫᒀᓐ ᑫ ᑐᑕᒫᓐ ᑭᒋ ᑮ ᐋᔮᔮᓐ ᑳᑭᑫ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ?

19ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᐅᒥᓗᑡᐤ ᑳ ᐃᔑᔭᓐ? ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᒥᓗᑡᐤ, ᐯᔭᒃ ᐱᑯ, ᐁᐗᑯ ᑭᒋᒪᓂᑐ᙮ 20ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓐ ᑲᑫᔅᑴᐎᓇ, ᐁᑳᐎᓚ ᐱᔑᒀᑎᓯ, ᐁᑳᐎᓚ ᓂᐹᔨᐌ, ᐁᑳᐎᓚ ᑭᒧᑎ, ᐁᑳᐎᓚ ᑭᓛᔅᑭ ᑎᐹᒋᒧ, ᑭᔅᑌᓕᒻ ᑯᑖᐎ ᓀᔥᑕ ᑭᑳᐎ᙮

21ᑮ ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᒥᓯᐌ ᐅᐅ ᓂ ᑮ ᑲᓇᐌᓕᑌᓐ ᑳ ᐯᒋ ᐊᐙᔑᔑᐎᔮᓐ᙮

22ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᐱᐁᑕᒃ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ, ᑮ ᐃᑌᐤ, ᐯᔭᒃ ᑫᒀᓇ ᑭ ᓄᑌᐸᓕᓐ: ᐊᑖᐙᑫ ᒥᓯᐌ ᑳ ᐋᔮᔭᓐ, ᒫᑎᓇᒪᐎᒃ ᒫᑲ ᐅᑭᑎᒫᑭᓯᐊᐧᒃ, ᐁᑯ ᒫᑲ ᑫ ᐋᔮᔭᓐ ᐌᓗᑎᓯᐎᓐ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ: ᐯᒋ ᓄᔅᐱᓇᔑᓐ ᒫᑲ᙮ 23ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐅᒣᓕᐤ ᐱᐁᑕᒃ, ᓈᔅᐱᒡ ᑮ ᒥᒋᓚᐌᓯᐤ; ᐌᓴ ᓈᔅᐱᒡ ᑭ ᒥᔕᑭᓯᐤ᙮

24ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᐎᐋᐸᑕᒃ ᓈᔅᐱᒡ ᐁ ᒥᒋᓚᐌᓯᓕᒋ, ᑮ ᐃᑗᐤ, ᐙ ᐋᓕᒪᓂᓕᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᒥᔕᑭᓯᒋᒃ ᑭᒋ ᐱᑐᑫᐙᒋᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᓕᒃ! 25ᐌᓴ ᐊᐙᓯᑌ ᐌᑕᓂᓕᐤ ᑳᒥᓪ ᑭᒋ ᔖᐳᑕᐌᔥᑲᒃ ᐁ ᐅᔥᑭᔑᑯᐗᓂᓕᒃ ᔖᐴᓂᑲᓂᓕᐤ, ᐃᔥᐱᔥ ᒥᔕᑭᓯᐎᓕᓕᐤ ᑭᒋ ᐱᑐᑫᐙᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᓕᒃ᙮

26ᐊᓂᑭ ᒫᑲ ᑳ ᐯᑕᑭᒃ ᑮ ᐃᑗᐗᒃ, ᐊᐌᓇ ᒫᑲ ᑫ ᑮ ᐱᒫᒋᐅᑦ?

27ᑮ ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᑫᒀᓇ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑳ ᐋᑕᐎᑖᒋᒃ, ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐌᒋᑕᐤ᙮

28ᐁᑯ ᐱᑕᕐ ᐁᑗᑦ, ᒫᑎᑲ, ᓂ ᑮ ᓇᑲᑌᓈᓐ ᒥᓯᐌ, ᓀᔥᑕ ᑭ ᑮ ᓄᔅᐱᓈᑎᑎᓈᓐ᙮

29ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᑖᐺ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᐃᑖᐤ ᑳ ᑮ ᓇᑲᑕᒃ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐅ ᓂᑭᐃᑾ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐎᒋᔖᓇ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐎᐗ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔕ, ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᓕᐤ ᐅᒋ, 30ᐁᑳ ᐊᓄᒡ ᑫ ᒥᓛᑲᓂᐎᑦ ᒥᒉᑡᐤ ᐃᔥᐱᔥ, ᓀᔥᑕ ᐊᔅᑭᒃ ᑫ ᐅᑎᒋᐸᓕᒃ ᑳᑭᑫ ᐱᒪᑎᓯᐎᓂᓕᐤ᙮

ᓂᔅᑡᐤ ᒋᓴᔅ ᐋᓕᒧᑕᒻ ᐅᓂᐱᐎᓐ

(ᒫᑎᐤ 20:17–19; ᒫᕐᒃ 10:32–34)

31ᐁᑯ ᐌᑎᓈᑦ ᐊᓂᐃ ᓂᔓᔖᑉ, ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᒫᑎᑲ, ᑭᑦ ᐃᑐᑖᓈᓇᐤ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ, ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᒫᑲ ᑳ ᒪᓯᓇᐊᑭᒃ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐗᒃ ᐁ ᑎᐹᒋᒧᔅᑕᐙᒋᒃ ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓇ, ᑲᑕ ᑎᐱᐸᓕᓕᐗ᙮ 32ᐌᓴ ᑲᑕ ᐸᑭᑎᓇᐤ ᐅᒋᒋᓕᒃ ᒉᓐᑖᐃᓚ, ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᐋᔭᓵᒋᐊᐤ, ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᒫᒪᒋᑐᑕᐗᐤ, ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᓯᒀᑕᐤ: 33ᑲᑕ ᐸᐸᓴᔅᑌᐌᐗᒃ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᓂᐸᐁᐗᒃ; ᓂᔅᑐ ᑭᔑᑳᓕᑫ ᒫᑲ ᒥᓇ ᑲᑕ ᐗᓂᔥᑲᐤ᙮

34ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᐅᒋ ᓂᓯᑐᑕᒶᒃ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ: ᐅᒣᓕᐤ ᐃᑗᐎᓂᓕᐤ ᒫᑲ ᑮ ᑳᑕᐙᐗᒃ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᐅᒋ ᑭᔅᑫᓕᑕᒶᒃ ᑫᒀᓇ ᑳ ᐃᑣᓂᐗᓂᓕᑭ᙮

ᒋᓴᔅ ᒥᓇᐙᒋᐁᐤ ᐁᑳ ᑳ ᐙᐱᓕᒋ ᐅᐸᑯᔑᐃᐌᐗ

(ᒫᑎᐤ 20:29–34; ᒫᕐᒃ 10:46–52)

35ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᐱᐁᔣᐸᑕᒃ ᒉᕆᑯ, ᐯᔭᒃ ᐃᓕᓕᐤ ᐁᑳ ᐁ ᐙᐱᑦ ᑮ ᐊᐱᐤ ᐅᐱᒣᔅᑲᓈᒃ ᐁ ᐸᑯᔑᑣᑦ᙮ 36ᐁ ᐯᑕᐙᑦ ᒫᑲ ᒥᔮᒪᐎᒥᒉᑎᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ ᐁ ᐱᒧᑌᓕᒋ, ᑮ ᑲᑴᒋᑫᒧ ᑖᓂ ᐋᔭᑎᓈᓂᐗᒃ᙮

37ᑮ ᐎᑕᒪᐌᐗᒃ ᒫᑲ ᒋᓴᓴ ᓈᓴᕋᑎᒃ ᑳ ᐅᒋᓕᒋ, ᐊᓐᑕ ᐁ ᐱᒧᑌᓕᒋ᙮

38ᑮ ᑌᐺᐤ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᒋᓴᔅ, ᑌᐱᑦ ᐌᑯᓯᓯᒥᒃ, ᔕᐌᓕᒥᓐ᙮

39ᐊᓂᑭ ᒫᑲ ᑳ ᓂᑳᓄᑌᒋᒃ ᑮ ᑭᑕᐊᒪᐌᐗᒃ ᑭᒋ ᑭᐱᑐᐌᓕᒋ: ᒫᑲ ᐋᒋᐱᑯ ᐋᒋᐱᑯ ᑮ ᑌᐺᐤ, ᑭᓚ ᑌᐱᑦ ᐌᑯᓯᓯᒥᔉ, ᔕᐌᓕᒥᓐ᙮

40ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᑭᐱᒋᑳᐸᐎᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑕᔓᐌᐤ ᑭᒋ ᐯᑐᐙᑲᓂᐎᑦ; ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐱᐁᔓᓈᑯᓯᓕᒋ, ᑮ ᑲᑴᒋᒣᐤ, 41ᐁ ᐃᑗᑦ, ᑫᒀᓐ ᓀᑕᐌᓕᒥᔭᓐ ᑭᒋ ᑐᑖᑖᓐ?

ᑮ ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᑭᒋ ᐋᐱᔮᓐ᙮

42ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᐙᐱ: ᑭ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᑭ ᑮ ᐱᒫᒋᐃᑯᓐ᙮

43ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐙᐱᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓄᔅᐱᓇᑌᐤ, ᐁ ᑭᔅᑖᒋᒫᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ: ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᒫᑲ, ᐃᔅᐱ ᐎᐋᐸᑕᑭᒃ, ᑮ ᒫᒥᒋᒣᐗᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ᙮