Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᓘᒃ 18:31

ᓂᔅᑡᐤ ᒋᓴᔅ ᐋᓕᒧᑕᒻ ᐅᓂᐱᐎᓐ

(ᒫᑎᐤ 20:17–19; ᒫᕐᒃ 10:32–34)

31ᐁᑯ ᐌᑎᓈᑦ ᐊᓂᐃ ᓂᔓᔖᑉ, ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᒫᑎᑲ, ᑭᑦ ᐃᑐᑖᓈᓇᐤ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ, ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᒫᑲ ᑳ ᒪᓯᓇᐊᑭᒃ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐗᒃ ᐁ ᑎᐹᒋᒧᔅᑕᐙᒋᒃ ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓇ, ᑲᑕ ᑎᐱᐸᓕᓕᐗ᙮