Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᓘᒃ 19:11

ᓈᔅᐱᑐᐌᐎ ᐋᑕᓗᑳᓐ ᐅᓵᐎᔓᓕᔭᓈᐱᔅᑯᔕᒃ ᐅᒋ

(ᒫᑎᐤ 25:14–30)

11ᒣᒀᒡ ᒫᑲ ᐱᐁᑕᒥᓕᒋ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ, ᑮ ᑕᑯᑕᐤ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑗᐤ ᓇᔅᐱᑐᐌᐎ ᐋᑕᓗᑳᓂᓕᐤ, ᐯᔓᒡ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᐁ ᐃᑖᑦ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐃᑌᓕᑕᒥᓕᒋ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓐ ᐎᐸᒡ ᑭᒋ ᓄᑾᓂᓕᒃ᙮