Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᓘᒃ 19:8

8ᓵᑭᐊᔅ ᒫᑲ ᑮ ᓂᐸᐎᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑌᐤ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ, ᒫᑎᑲ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᐋᐱᑕᐤ ᓂᑦ ᐋᔮᓇ ᓂ ᒥᓚᐗᒃ ᐅᑭᑎᒫᑭᓯᐗᒃ; ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᑳ ᒪᔅᑲᒪᑭ ᐊᐌᓇ ᑫᒀᓕᐤ ᐁ ᑭᓛᔅᑭ ᑎᐹᒋᒧᔮᓐ, ᒥᓇ ᓂ ᒥᓚᐤ ᓀᐗᐤ ᐃᔥᐱᔥ᙮