Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᓘᒃ 2

ᒋᓴᔅ ᓂᑖᐎᑭᐤ

(ᒫᑎᐤ 1:18–25)

1ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ ᒣᒀᒡ ᐊᓂᐃ ᐁ ᑭᔑᑳᑭ, ᓯᓴᕐ ᐊᑲᔅᑕᔅ ᑮ ᐃᑕᔓᐌᐤ ᑭᒋ ᒪᓯᓇᐃᑳᑌᓕᑭ ᒥᓯᐌ ᐊᐌᓕᐗ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᒥᓕᐗ᙮ 2(ᐅᒪ ᐊᑭᑖᓱᐎ ᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓐ ᓃᔥᑕᒻ ᑮ ᐃᑭᓐ ᐃᔅᐱ ᓴᐃᕆᓂᔭᔅ ᑳ ᑎᐯᓕᑕᒃ ᓯᕆᔭ᙮) 3ᒥᓯᐌ ᐊᐌᓂᑭ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑑᑌᐗᒃ ᑭᒋ ᒪᓯᓇᐃᑳᑌᓕᑭ, ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐊᐌᓇ ᑎᐱᓚᐌ ᐅᑦ ᐃᑖᐎᓂᒃ᙮

4ᒍᓯᑉ ᓀᔥᑕ ᑳᓕᓕᒃ ᐁ ᐅᑐᑌᑦ, ᓇᔅᕆᑦ ᐃᑖᐎᓂᒃ ᐅᒋ, ᑮ ᐃᑐᑌᐤ ᒎᑎᐊᐃᒃ, ᑌᐱᑕᑦ ᐅᑦ ᐃᑖᐎᓂᓕᒃ, ᐯᑦᓕᔭᒻ, (ᑌᐱᑕ ᐎᑭᓕᒃ ᓀᔥᑕ ᐅ ᐯᔭᑯᑌᒥᓕᒃ ᐁ ᐅᒌᑦ,) 5ᑭᒋ ᒪᓯᓇᐃᑳᑌᓕᒃ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓐ ᐎᐗ ᒣᕆ ᐊᓯᒋ, ᐁ ᒥᓱᓯᓯᓕᒋ ᐁ ᑲᓄᔥᑲᔥᑖᐗᓱᓕᒋ᙮ 6ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ, ᒣᒀᒡ ᐊᓐᑕ ᐁ ᐃᑖᒋᒃ ᑭᔑᑳᐗ ᑮ ᑎᐱᐸᓕᐗ ᑭᒋ ᐙᐸᒫᐗᓱᑦ᙮ 7ᑮ ᓂᑖᐎᑭᐁᐤ ᒫᑲ ᐅ ᓃᔥᑕᒧᔖᓇ, ᑮ ᐌᐌᑭᓀᐤ ᒫᑲ ᐌᐌᑭᓂᐎ ᐎᓛᒋᑲᓂᒃ, ᑮ ᐱᒥᔑᒣᐤ ᒫᑲ ᐊᐗᑳᓂᑲᒥᑯᒃ; ᐁᑳ ᐁ ᑮ ᑕᐙᓕᒃ ᑭᒋ ᐃᑖᒋᒃ ᐃᑖᐎᑲᒥᑯᒃ᙮

ᒫᓂᔥᒑᓂᔑᐎᓕᓕᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᐁᓐᒐᓚᒃ

8ᐁᑯᑕ ᒫᑲ ᐊᔅᑮᒃ ᑮ ᐃᑖᐗᒃ ᒫᓂᔥᒑᓂᔑᐎᓕᓕᐗᒃ ᐁ ᐃᑖᒋᒃ ᓂᑖᐎᑭᒋᑲᓂᒃ, ᐁ ᑲᓇᐌᓕᒫᒋᒃ ᐅ ᒫᓂᔥᒑᓂᔑᒥᐙᐗ᙮ 9ᒫᑎᑲ ᒫᑲ ᑮ ᐯᒋ ᐅᑎᑎᑯᐌᐗᒃ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᐅᑦ ᐁᓐᒐᓕᒪ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᐙᔅᑲ ᑮ ᐙᓯᑌᓕᐤ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᐅ ᒪᓂᑐᐙᔅᑌᐎᓐ; ᓈᔅᐱᒡ ᒫᑲ ᑮ ᓭᑭᓯᐗᒃ᙮ 10ᑮ ᐃᑎᑯᐗᒃ ᒫᑲ ᐁᓐᒐᓚ, ᐁᑳᐎᓚ ᓭᑭᓯᒃ: ᐌᓴ, ᒫᑎᑲ, ᑭ ᐯᑣᑎᓇᐗᐤ ᒥᓗ ᑎᐹᒋᒧᐎᓐ ᑫ ᐅᒋ ᓈᔅᐱᒡ ᒥᓚᐙᒋᑳᑌᒃ, ᑫ ᐋᔮᒋᒃ ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗᒃ᙮ 11ᐌᓴ ᑭᓚᐗᐤ ᐅᒋ ᐊᓄᒡ ᑳ ᑭᔑᑳᒃ ᓂᑖᐎᑭᑦ ᑌᐱᑦ ᐅᑦ ᐃᑖᐎᓂᒃ ᐅᐱᒫᒋᐃᐌᐤ, ᐁᐗᒀᓇ ᙭ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ᙮ 12ᐅᒪ ᒫᑲ ᑭ ᑳ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᑣᑯᓇᐗᐤ; ᑭ ᑳ ᒥᔅᑲᐙᐗᐤ ᐊᓇ ᐊᐱᔅᑕᐙᔑᔥ ᐁ ᐌᐌᑭᓈᑲᓂᐎᑦ ᐌᐌᑭᓂᐎ ᐎᓛᒋᑲᓂᒃ, ᐁ ᐱᒥᔑᒃ ᐊᐗᑳᓂᑲᒥᑯᒃ᙮

13ᓴᔅᒋᑯᒡ ᒫᑲ ᐊᓇ ᐁᓐᒐᓪ ᑮ ᐯᒋ ᐎᒉᐎᑯ ᒥᔮᒪᐎᒥᒉᑎᓕᒋ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᑳ ᐃᑖᓕᒋ, ᐁ ᒫᒥᒋᒫᓕᒋ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ, ᐁ ᐃᑗᓕᒋ ᒫᑲ, 14ᑲᑕ ᐎ ᒫᒥᒋᒪᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ, ᐊᔅᑮᒃ ᒫᑲ ᑲᑕ ᐎ ᐃᑕᑾᓐ ᑳᔮᒣᓕᑕᒧᐎᓐ, ᑲᑕ ᐎ ᔕᐌᓕᒫᐗᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ᙮

15ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ, ᑳ ᓇᒪᑎᑯᒋᒃ ᐁᓐᒐᓚ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᐁ ᐃᑐᑌᓕᒋ, ᒫᓂᔥᒑᓂᔑᐎᓕᓕᐗᒃ ᑮ ᐃᑎᑐᐗᒃ, ᐁᑯ ᐃᑐᑌᑕᐤ ᐯᑦᓕᔭᒥᒃ, ᑭᒋ ᐋᐸᑕᒪᒃ ᐅᒪ ᑫᒀᓐ ᑳ ᐃᑭᒃ, ᑳ ᑭᔅᑫᓕᑕᒥᐃᑕᒃ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ᙮

16ᐁᑯ ᑭᓕᐱ ᐱᐁᒋ ᐃᑐᑌᒋᒃ, ᑮ ᒥᔅᑲᐌᐗᒃ ᒫᑲ ᒣᕆᐊ, ᓀᔥᑕ ᒍᓯᐸ, ᓀᔥᑕ ᐊᐱᔅᑕᐙᔑᔕ ᐁ ᐱᒥᔑᓂᓕᒋ ᐋᐗᑳᓂᑲᒥᑯᒃ᙮ 17ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᐙᐸᑕᑭᒃ, ᑮ ᑭᔅᑫᓕᑖᑯᑖᐗᒃ ᒥᓯᐌ ᐙᔅᑳ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐃᑗᐎᓂᓕᐤ ᑳ ᑮ ᐎᑕᒪᐙᑲᓂᐎᒋᒃ ᐅᐅ ᐊᐙᔑᔕ ᐅᒋ᙮ 18ᒥᓯᐌ ᐊᓂᑭ ᒫᑲ ᑳ ᐯᑕᑭᒃ ᑮ ᒫᒪᔅᑳᑌᓕᑕᒶᒃ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᑳ ᐎᑕᒫᑯᒋᒃ ᒫᓂᔥᒑᓂᔑᐎᓕᓕᐗ᙮ 19ᒫᑲ ᒣᕆ ᑮ ᑲᓇᐌᓕᑕᒻ ᒥᓯᐌ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒫᒥᑐᓀᓕᑕᒻ ᐅᑌᐃᒃ᙮ 20ᒫᓂᔥᒑᓂᔑᐎᓕᓕᐗᒃ ᒫᑲ ᑮ ᑭᐌᐗᒃ, ᐁ ᑭᔅᑕᒋᒫᒋᒃ ᓀᔥᑕ ᐁ ᒫᒥᒋᒫᒋᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᒥᓯᐌ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᐅᒋ ᑳ ᑮ ᐯᑕᑭᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑭ ᐙᐸᑕᑭᒃ, ᒬᒋ ᑳ ᑮ ᐃᔑ ᐎᑕᒫᒋᒃ᙮

ᒋᓴᔅ ᐎᓚᑲᓂᐎᐤ

21ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑎᐱᐸᓕᑭ ᔭᓇᓀᐤ ᑭᔑᑳᐗ ᑭᒋ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᔣᑲᓂᐎᑦ ᐊᓇ ᐊᐙᔑᔥ, ᒋᓴᔅ ᑮ ᐃᔑᓂᑳᑕᐤ, ᒬᒋ ᑳ ᑮ ᐃᔑ ᐎᓕᑯᑦ ᐁᓐᒐᓚ ᐸᒧᔑ ᐊᔮᑯᑦ ᐅᑳᐎᔭ ᐅᔅᐹᔮᓕᒃ᙮

ᒋᓴᔅ ᐃᔑᐎᓚᑲᓂᐎᐤ ᑭᒋᐊᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ

22ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑎᐱᐸᓕᓕᑭ ᑭᔑᑳᐗ ᑭᒋ ᐹᔦᑭᐃᑎᓱᑦ ᒣᕆ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᐃᑗᒪᑲᓂᓕᒃ ᒧᓯᔅ ᐅᑦ ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ, ᑮ ᐯᔑᐌᐗᒃ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ, ᑭᒋ ᐸᑭᑎᓇᒪᐙᒋᒃ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ᙮ 23(ᐁ ᐃᑕᓯᓇᐃᑳᑌᓕᒃ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᐅᑦ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᒃ, ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᓈᐯᐋᔭ ᑳ ᐋᐸᐊᒃ ᒥᔅᐹᔭᓕᐤ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᐅ ᐸᓓᑭᓯᒪ ᑲᑕ ᐃᔑᓂᑳᑕᐤ;) 24ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᐸᑭᑎᓂᑫᒋᒃ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓂᓕᐤ, ᒬᒋ ᐁ ᐃᑣᓂᐗᒃ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᐅᑦ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᒃ, ᓂᔓ ᐅᒥᒥᐗ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᓂᔓ ᐅᒥᒥᔑᔕ᙮

25ᒫᑎᑲ, ᒫᑲ, ᑮ ᐃᑖᐤ ᐃᓕᓕᐤ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ, ᓯᒥᔭᓐ ᐁ ᐃᔑᓂᑳᓱᑦ: ᐁᐗᑯ ᐊᐗ ᑮ ᒀᔭᔅᑭᑎᐤ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐋᔭᒥᐁᐋᑎᓯᐤ, ᑮ ᐁᔑᓇᐙᑕᐌᐤ ᒫᑲ ᐃᔅᕃᐃᓚ ᐅ ᑲᑮᒋᐃᑯᓯᐎᓂᓕᐤ: ᑮ ᑭᑭᔥᑳᑯ ᒫᑲ ᐸᓓᑭ ᐊᒑᑾ᙮ 26ᑮ ᑭᔅᑫᓕᑕᒥᐃᑯ ᒫᑲ ᐸᓓᑭ ᐊᒑᑾ, ᐁᑳ ᑭᒋ ᐙᐸᑕᒃ ᓂᐱᐎᓂᓕᐤ ᐸᒧᔑ ᑮ ᐙᐸᒦᒫ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᐅ ᙭ᑎᒪ᙮ 27ᐊᒑᑯᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐅᒋ ᐯᒋ ᐱᑐᑫᐤ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ; ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐅᓂᑭᐃᑯᒫᐗᒃ ᐱᐁᒋ ᐱᑐᑲᐋᒋᒃ ᐊᓂᐃ ᐊᐙᔑᔕ ᒋᓴᓴ, ᑭᒋ ᑐᑕᒪᐙᒋᒃ ᑳ ᐃᑕᔅᑌᓕᒃ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᒃ, 28ᐁᑯ ᐌᑎᓈᑦ ᐅᔅᐱᑐᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒫᒥᒋᒣᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ, ᐁ ᐃᑗᑦ, 29ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᐁᑯ ᐁᓕᓇᐗᑦ ᑭᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓐ ᑭᒋ ᑭᑐᑌᑦ ᑳᔮᒣᓕᑕᒧᐎᓂᒃ, ᑳ ᐃᔑ ᐃᑗᔭᐸᓐ; 30ᐌᓴ ᓂᔅᑭᔑᑾ ᐋᔕᔾ ᑮ ᐙᐸᑕᒧᒪᑲᓋ ᑭ ᐱᒫᒋᐃᐌᐎᓐ, 31ᑳ ᑮ ᐋᔦᔅᑲᐎᑖᔭᓐ ᑭᒋ ᐙᐸᑕᑭᒃ ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗᒃ; 32ᐙᓭᔮᓯᐎᓐ ᑭᒋ ᐙᔅᑌᓇᒫᑯᒋᒃ ᒉᓐᑖᐃᓚᒃ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᒪ ᑫ ᐅᒋ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᒋᒃ ᑭᑦ ᐃᓕᓕᒪᒃ ᐃᔅᕃᐃᓪ᙮

33ᒍᓯᑉ ᒫᑲ ᓀᔥᑕ ᐊᐙᔑᔥ ᐅᑳᐎᔭ ᑮ ᒫᒪᔅᑳᑕᒶᒃ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᑳ ᐃᑖᑲᓂᐎᓕᒋ᙮ 34ᓯᒥᔭᓐ ᒫᑲ ᑮ ᒥᓦᑭᒧᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑌᐤ ᒣᕆᐊ ᐅᑳᐎᔭ, ᒫᑎᑲ, ᐊᐗ ᐊᐙᔑᔥ ᐸᑭᑎᓇᐤ ᑭᒋ ᐅᒋ ᐸᑭᔑᑭᒃ ᓀᔥᑕ ᒥᓇ ᑭᒋ ᐗᓂᔥᑳᒋᒃ ᒥᒉᑦ ᐃᔅᕃᐃᓕᒃ; ᓀᔥᑕ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋ ᐙᐸᑎᓕᐌᐎᓐ ᑫ ᒪᒋ ᐋᓕᒧᒋᑳᑌᒃ᙮ 35(ᐁᐁ, ᔑᒫᑲᓐ ᑲᑕ ᔖᐳᐸᓕᐤ ᑎᐱᓚᐌ ᑭᑦ ᐊᒑᑯᒃ ᓀᔥᑕ;) ᑭᒋ ᑭᔅᑫᓕᑖᑯᑖᑲᓂᐎᑭ ᐃᑌᓕᑕᒧᐎᓇ ᑳ ᐃᑕᑾᑭ ᒥᒉᑦ ᒥᑌᐃᒃ᙮

36ᑮ ᐃᑖᐤ ᒫᑲ ᐊᐌᓇ ᐊᓇ ᐁ ᐃᔑᓂᑳᓱᑦ, ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᔅᑴᐤ, ᐸᓐᔫᐃᓪ ᐅᑖᓂᓴ, ᐁᓴᕐ ᐅ ᐯᔭᑯᑌᒥᒃ ᐁ ᐅᒌᑦ; ᓈᔅᐱᒡ ᑮ ᑭᔐᔮᑎᓯᐤ, ᓀᔥᑕ ᐃᔥᐱᔥ ᓂᔂᔅ ᐱᐴᓋ ᑮ ᐎᑭᒧᑯᐸᓐ ᐅ ᓈᐯᒪ ᐁ ᐅᔥᑭᓂᑭᔅᑴᐎᑦ ᐅᒋ: 37ᑮ ᑭᑎᒫᑭᔅᑴᐎᐤ, ᓀᔥᑕ ᓈᓐᑕᐤ ᔭᓈᓀᒥᑕᓇᐤ ᓀᐅᔖᑉ ᓀᔥᑕ ᑮ ᑕᑐ ᐱᐴᓀᓯᐤ, ᐁᑳ ᑳ ᓈᑲᑕᒃ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᓕᐤ, ᒫᑲ ᑮ ᐊᑑᔅᑫᔅᑕᐌᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐁ ᓂᑲᓱᑦ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐋᔭᒥᐋᑦ ᐁ ᑎᐱᔅᑳᓕᒃ ᓀᔥᑕ ᐁ ᑭᔑᑳᓕᒃ᙮ 38ᐎᓚ ᓀᔥᑕ ᐁᑯᔅᐱ ᐁ ᐯᒋ ᐱᑐᑫᑦ, ᑮ ᓇᓈᔅᑯᒣᐤ ᓀᔥᑕ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ, ᑮ ᐋᓕᒧᒣᐤ ᒫᑲ ᐁ ᐋᔭᒥᐋᑦ ᒥᓯᐌ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐯᔗᓕᑕᒥᓕᒋ ᐱᒫᒋᐃᐌᐎᓂᓕᐤ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ᙮

ᓈᓴᕆᑦ ᐃᔑᑭᐙᓂᐗᓐ

39ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑎᐱᑐᑕᑭᒃ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᐁ ᐃᑗᒪᑲᓂᓕᒃ ᐅᑦ ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ, ᑳᓕᓖᒃ ᑮ ᐃᔑ ᑭᐌᐗᒃ, ᑎᐱᓚᐌ ᐅᑦ ᐃᑖᐎᓂᐙᒃ ᓈᓴᕆᑦ᙮ 40ᐊᐙᔑᔥ ᒫᑲ ᑮ ᐊᑎ ᐅᐱᑭᐤ, ᓀᔥᑕ ᐋᒋᐱᑯ ᑮ ᓵᐱᐤ ᐅᑦ ᐊᒑᑯᒃ, ᐁ ᓵᑲᔅᑭᓀᔅᑳᑯᑦ ᑲᑫᑕᐌᓕᑕᒧᐎᓂᓕᐤ: ᑮ ᑭᑭᔥᑳᑯᐌᐤ ᒫᑲ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓂᓕᐤ᙮

ᑮ ᒥᔅᑲᐌᐗᒃ ᒋᓴᓴ ᑭᒋᐊᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ

41ᐅᓂᑭᐃᑾ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑐᑌᓕᐗ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᒣᔕᑯᒧ ᐱᐴᓋ ᐁ ᒥᔮᔥᑳᑫᐎ ᒪᑯᔖᓂᐗᓂᓕᒃ᙮ 42ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᓂᔓᔖᑉ ᐱᐴᓀᓯᑦ, ᑮ ᐃᑐᑌᓕᐗ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑳ ᐃᑐᒋᑳᑌᒃ ᐁ ᒪᑯᔖᓂᐗᒃ᙮ 43ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑎᐱᐸᓕᑖᒋᒃ ᐊᓂᐃ ᑭᔑᑳᐗ, ᐁ ᐊᑎ ᑭᐌᒋᒃ, ᐊᓇ ᐊᐙᔑᔥ ᒋᓴᔅ ᓀᑌ ᑮ ᐃᑖᐤ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ; ᒍᓯᑉ ᒫᑲ ᓀᔥᑕ ᐅᑳᐎᔭ ᓇᒪᐎᓚ ᐅᒋ ᑭᔅᑫᓕᑕᒥᓕᐗ᙮ 44ᒫᑲ ᐎᓚᐗᐤ, ᐎᒉᐌᑐᑫ ᐁ ᒫᒪᐎ ᐱᒧᑌᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ, ᐁ ᐃᑌᓕᑕᑭᒃ, ᑮ ᐱᒧᑌᐗᒃ ᐯᔭᑯ ᑭᔑᑲᐤ; ᓀᔥᑕ ᑮ ᓈᓇᑕᐙᐸᒣᐗᒃ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᓕᒋ ᐅ ᐙᑯᒫᑲᓂᐙᐗ ᓀᔥᑕ ᐅ ᑐᑌᒥᐙᐗ᙮ 45ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐁᑳ ᒣᔅᑲᐙᒋᒃ, ᒥᓇ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᑮ ᐃᔑ ᑭᐌᐗᒃ, ᐁ ᓈᓇᑕᐙᐸᒫᒋᒃ᙮ 46ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ ᑳ ᓂᔅᑐ ᑭᔑᑳᓕᒃ, ᑮ ᒥᔅᑲᐌᐗᒃ ᑭᒋᐊᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ, ᐁ ᐊᐱᓕᒋ ᒣᑴᔭᔥ ᐅᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐗ, ᐁ ᓇᑐᑕᐙᓕᒋ ᓀᔥᑕ ᐁ ᑲᑴᒋᒫᓕᒋ᙮ 47ᒥᓯᐌ ᒫᑲ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐯᑕᐙᒋᒃ ᑮ ᒫᒪᔅᑳᑕᒬᐗᒃ ᐅ ᑲᑫᑕᐌᓕᑕᒧᐎᓂᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᐅ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᐎᓂᓕᐗ᙮ 48ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐎᐋᐸᒫᒋᒃ, ᑮ ᒫᒪᔅᑳᑕᒶᒃ: ᑮ ᐃᑎᑯ ᒫᑲ ᐅᑳᐎᔭ, ᓂᑯᓯᔅ, ᑫᒀᓐ ᐌᒋ ᐅᒪ ᐃᔑ ᑐᑕᐎᔮᒃ? ᒫᑎᑲ, ᑯᑕᐎ ᓀᔥᑕ ᓂᓚ ᑭ ᑮ ᓈᓇᑕᐙᐸᒥᑎᓈᓐ ᐁ ᒥᔕᒣᓕᑕᒫᒃ᙮

49ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᓈᓇᑕᐙᐸᒥᔦᒃ? ᓇᒪ ᓈ ᑭ ᐅᒋ ᑭᔅᑫᓕᑌᓇᐗᐤ ᐁ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᔮᓐ ᑭᒋ ᑐᑕᒶᒃ ᓄᑖᐎ ᐅᑦ ᐃᑖᐸᑎᓯᐎᓐ? 50ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑮ ᓂᓯᑐᑕᒶᒃ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐃᑗᐎᓂᓕᐤ ᑳ ᐃᑎᑯᒋᒃ᙮

51ᑮ ᑭᐌ ᐎᒉᐌᐤ ᒫᑲ, ᑮ ᑕᑯᔑᓋᒃ ᒫᑲ ᓈᓴᕆᑎᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑕᐸᑌᓕᒥᑎᓱᔅᑕᐌᐤ: ᒫᑲ ᐅᑳᐎᔭ ᑮ ᑲᓇᐌᓕᑕᒥᓕᐗ ᒥᓯᐌ ᐅᐅ ᐃᑗᐎᓇ ᐅᑌᐃᓕᐤ᙮ 52ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᐋᒋᐱᑯ ᑮ ᑲᑫᑕᐌᓕᑕᒻ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐊᑎ ᐅᐱᑭᐤ, ᐋᒋᐱᑯ ᒫᑲ ᑮ ᓵᑭᐃᑯ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᓀᔥᑕ ᐃᓕᓕᐗ᙮