Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᓘᒃ 20

ᑲᑴᒋᑫᒧᐎᓐ ᒋᓴᔅ ᐅᓱᑳᑎᓯᐎᓐ ᐅᒋ

(ᒫᑎᐤ 21:23–27; ᒫᕐᒃ 11:27–33)

1ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ ᐯᔭᒃ ᐊᓂᐃ ᐁ ᑭᔑᑳᓕᑭ, ᒣᒀᒡ ᐁ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑦ ᐃᓕᓕᐗ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐙᐎᑕᒃ ᒥᓗ ᐋᒋᒧᐎᓂᓕᐤ, ᑮ ᐯᒋ ᐅᑎᑎᑯ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗ ᓀᔥᑕ ᐅᒪᓯᓇᐃᑫᐗ, ᐊᓯᒋ ᓀᔥᑕ ᑳ ᓂᑳᓀᓕᑖᑯᓯᓕᒋ, 2ᑮ ᐋᔭᒥᐃᑯ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑗᓕᒋ, ᐎᑕᒫᐎᓈᓐ, ᑫᑯ ᑲᔥᑭᐅᐎᓐ ᐌᒋ ᑐᑕᒪᓐ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ? ᓀᔥᑕᐱᑯ, ᐊᐌᓇ ᑳ ᒥᓕᔉ ᐅᐅ ᑭᒋ ᑐᑕᒪᓐ?

3ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐤ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑖᑦ, ᓂᓚ ᓀᔥᑕ ᑭ ᑳ ᑲᑴᒋᒥᑎᓇᐗᐤ ᐯᔭᒃ ᑫᒀᓐ? ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᒃ ᒫᑲ᙮ 4ᒑᓐ ᐅ ᓯᑲᐋᑖᑫᐎᓐ, ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᓈ ᑮ ᐅᒋᐸᓕᓕᐤ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐃᓕᓕᓈᒃ?

5ᑮ ᐋᔭᔭᒥᐃᑐᐗᒃ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᑮᔥᐱᓐ ᐃᑗᔭᑴ, ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᐅᒋ; ᑲᑕ ᐃᑗᐤ, ᑖᓀᑭ ᒫᑲ ᐌᒋ ᐁᑳ ᑮ ᑖᐺᑕᐌᒃ? 6ᒫᑲ ᑮᔥᐱᓐ ᐃᑗᔭᑴ, ᐃᓕᓕᓈᒃ ᐅᒋ; ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑭ ᑳ ᐱᒶᓯᓈᑕᐅᑯᓇᐗᒃ: ᐌᓴ ᑖᐺᐗᑫᓕᑕᒶᒃ ᐁ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐎᓕᒋ ᒑᓇ᙮ 7ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐗᒃ ᒫᑲ ᐁᑳ ᐁ ᑭᔅᑫᓕᑕᑭᒃ ᑖᓐᑌ ᐌᒋᐸᓕᓕᒃ᙮

8ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᓂᓚ ᓀᔥᑕ ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑳ ᐎᑕᒫᑎᓇᐗᐤ ᑖᓐᑌ ᑳ ᐅᒋ ᑲᔥᑭᑖᔮᓐ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᑭᒋ ᑐᑕᒫᓐ᙮

ᓈᔅᐱᑐᐌᐎ ᐋᑕᓗᑳᓐ ᔓᒥᓈᑎᑯᐎ ᓂᑖᐎᑭᒋᑲᓐ ᐊᑐᔅᑫᓛᑲᓇᒃ ᐅᒋ

(ᒫᑎᐤ 21:33–46; ᒫᕐᒃ 12:1–12)

9ᐁᑯ ᒥᐋᒋ ᐃᑖᑦ ᐃᓕᓕᐗ ᐅᒣᓕᐤ ᓇᔅᐱᑐᐌᐎ ᐋᑕᓗᑳᓂᓕᐤ; ᐯᔭᒃ ᐃᓕᓕᐤ ᑮ ᐅᔑᑕᐤ ᔓᒥᓈᑎᑯ ᓂᑖᐎᑭᒋᑲᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐋᐎᐁᐤ ᐅᓂᑖᐎᑭᒋᑫᐗ, ᐁᑯ ᒫᑲ ᐊᔅᑮᒃ ᐙᓚᐤ ᐁᑐᑌᑦ ᑭᓉᔥ ᑭᒋ ᐃᑖᐱᒌᑦ᙮ 10ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐌᑎᒋᐸᓕᒃ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓇ ᑮ ᐃᔑᑎᔕᐊᒪᐌᐤ ᐅᓂᑖᐎᑭᒋᑫᐗ, ᑭᒋ ᒥᓛᓕᒋ ᐁ ᐃᔑ ᒥᓂᔑᐗᓂᓕᒃ ᔓᒥᓈᑎᑯ ᓂᑖᐎᑭᒋᑲᓂᓕᐤ: ᒫᑲ ᐅᓂᑖᐎᑭᒋᑫᐗᒃ ᑮ ᐅᑖᒪᐌᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᐱᔑᔑᒃ ᑮ ᑭᒋᑎᔕᐌᐗᒃ᙮ 11ᒥᓇ ᒫᑲ ᑯᑕᑭᔭ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓇ ᑮ ᐃᔑᑎᔕᐌᐤ; ᐅᐅ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐅᑖᒪᐌᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᓈᔅᐱᒡ ᐁ ᑮ ᒪᒋᑐᑕᐙᒋᒃ, ᐱᔑᔑᒃ ᑮ ᑭᒋᑎᔕᐌᐗᒃ᙮ 12ᒥᓇ ᒫᑲ ᑯᑕᑭᔭ ᐁᑯ ᓂᔅᑐ ᑮ ᐃᔑᑎᔕᐌᐤ: ᐅᐅ ᓀᔥᑕ ᑮ ᒥᔣᑲᓂᑳᑌᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐗᓚᐎᐌᐱᓀᐗᒃ᙮ 13ᐁᑯ ᐁᑗᑦ ᐊᓇ ᑳ ᑎᐯᓕᑕᒃ ᔓᒥᓈᑎᑯ ᓂᑖᐎᑭᒋᑲᓂᓕᐤ, ᑫᒀᓐ ᑫ ᑐᑕᒫᓐ? ᓂ ᑳ ᐃᔑᑎᔕᐗᐤ ᓂᑯᓯᔅ ᑳ ᓵᑭᐊᒃ: ᒫᔅᑯᒡ ᑲᑕ ᑭᔅᑌᓕᒣᐗᒃ ᐙᐸᒫᑡᐌ᙮ 14ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᐅᓂᑖᐎᑭᒋᑫᐗᒃ ᐎᐋᐸᒫᒋᒃ, ᑮ ᐋᔭᔭᒥᐃᑐᐗᒃ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᐊᐗ ᐁᐗᒀᓇ ᑫ ᐋᓂᔅᑫ ᑎᐯᓕᑕᒃ: ᒫᑎ, ᓂᐸᐋᑕᐤ, ᐁᑯ ᑫ ᐋᔭᔭᒃ ᐊᓂᒪ ᑎᐯᓕᒋᑫᐎᓐ᙮ 15ᐁᑯ ᐌᓚᐎᐌᐱᓈᒋᒃ ᔓᒥᓈᑎᑯ ᓂᑖᐎᑭᒋᑲᓂᒃ ᐅᒋ, ᓇᔥᑕ ᑮ ᓂᐸᐁᐗᒃ᙮

ᑖᓂ ᒫᑲ ᑫ ᑐᑕᐙᑦ ᐊᓇ ᑳ ᑎᐯᓕᑕᒃ ᔓᒥᓈᑎᑯ ᓂᑖᐎᑭᒋᑲᓂᓕᐤ? 16ᑲᑕ ᐯᒋ ᓂᔑᐗᓈᒋᐁᐤ ᐅᐅ ᐅᓂᑖᐎᑭᒋᑫᐗ, ᓀᔥᑕ ᔓᒥᓈᑎᑯ ᓂᑖᐎᑭᒋᑲᓂᓕᐤ ᑯᑕᑭᔭ ᑲᑕ ᒥᓓᐤ᙮ ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐱᐁᑕᑭᒃ, ᑮ ᐃᑗᐗᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᑲᑕ ᐎ ᐃᑭᓐ᙮

17ᑮ ᑲᓇᐙᐸᒣᐤ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᑫᒀᓐ ᒫᑲ ᐅᒪ ᑳ ᒥᓯᓇᐃᑳᑌᒃ, ᐊᓇ ᐅᓯᓂ ᑳ ᑮ ᐋᑕᐌᓕᒥᑯᑦ ᐅᐙᔅᑳᔨᑲᓂᑫᐗ, ᐁᐗᑯ ᑫᔅᑕᓛᑲᓂᐎᑦ ᑭᑫᔮᒃ? 18ᐊᐌᓇ ᒫᑲ ᑫ ᐸᑭᔑᓄᑴ ᐅᐅ ᐊᓯᓂᒃ, ᑲᑕ ᐱᑯᔑᓐ; ᒫᑲ ᐊᐌᓐ ᑫ ᑕᓱᓱᑴ ᑲᑕ ᐱᓯᐳᓕᑯ᙮

ᑲᑴᒋᑫᒧᐎᓐ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐎ ᔔᓕᐋᓐ ᐅᒋ

(ᒫᑎᐤ 22:15–22; ᒫᕐᒃ 12:13–17)

19ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗᒃ ᒫᑲ ᓀᔥᑕ ᐅᒪᓯᓇᐃᑫᐗᒃ ᐊᓂᒪ ᑫᔮᐸᒡ ᑎᐹᔨᑲᓐ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ, ᑮ ᐎ ᒫᑯᓀᐗᒃ; ᑮ ᑯᔅᑌᐗᒃ ᒫᑲ ᐃᓕᓕᐗ: ᐌᓴ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᑕᒶᒃ ᐁ ᑮ ᐃᑗᓕᒋ ᐅᒣᓕᐤ ᓇᔅᐱᑐᐌᐎ ᐋᑕᓗᑳᓂᓕᐤ ᐁ ᐎ ᐋᓉᓕᒥᑯᒋᒃ᙮ 20ᑮ ᓈᓈᑲᒋᐁᐗᒃ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᔑᑎᔕᐌᐗᒃ ᐅᓈᓈᑲᒋᐃᐌᐗ, ᑭᒋ ᒀᔭᔅᑭᑎᑳᓱᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ, ᑭᒋ ᑳᒋᑎᓇᒸᓕᒋ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓂᓕᐗ, ᑭᒋ ᐅᒋ ᐸᑭᑎᓈᒋᒃ ᐅ ᑲᔥᑭᐅᐎᓂᓕᒃ ᓀᔥᑕ ᐅ ᑎᐯᓕᒋᑫᐎᓂᓕᒃ ᐅᑭᒪᐗ᙮ 21ᑮ ᑲᑴᒋᒣᐗᒃ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᑫᔅᑭᓄᐊᒫᑫᔭᓐ, ᓂ ᑭᔅᑫᓕᑌᓈᓐ ᒀᔭᔉ ᐁ ᐃᑗᔭᓐ, ᓀᔥᑕ ᒀᔭᔉ ᐁ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᔭᓐ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᐁ ᑭᔅᑌᓕᑕᒶᑦ ᐊᐌᓇ ᐅᑦ ᐃᔑᓈᑯᓯᐎᓐ, ᒫᑲ ᑖᐺᐎᓂᒃ ᐁ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐗᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐃᔑᑣᐎᓐ; 22ᐅᓚᔓᐌᓕᑖᑾᓐ ᓈ ᑭᒋ ᒥᓚᑭᑦ ᓯᓴᕐ ᑎᐯᓕᒋᑫᐎ ᔔᓕᐋᓇ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐁᑳ?

23ᒫᑲ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᑕᒬᐤ ᐅ ᑲᑳᔦᓕᓯᐎᓂᓕᐤ, ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᑲᑴᒋᐃᔦᒃ? 24ᐙᐸᑎᓕᒃ ᔔᓕᐋᓈᐱᔅᑯᔥ᙮ ᐊᐌᓇ ᐅᑦ ᐃᔑᓈᑯᓯᐎᓐ ᐅᒪ ᓀᔥᑕ ᐊᐌᓇ ᑳ ᒪᓯᓇᐃᑳᓱᑦ ᐅᑕ?

ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐗᒃ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑖᒋᒃ, ᓯᓴᕐ᙮

25ᐁᑯ ᐁᑖᑦ, ᒦᓕᒃ ᓯᓴᕐ ᐊᓂᐃ ᐌᑖᔮᓂᑦ ᓯᓴᕐ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐊᓂᐃ ᐌᑖᔭᓂᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ᙮

26ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑮ ᑳᒋᑎᓇᒬᐗᒃ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓂᓕᐗ ᐁ ᐙᐸᒥᑯᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗ; ᑮ ᒫᒪᔅᑳᑕᒬᐗᒃ ᒫᑲ ᐅ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᐎᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑭᐱᑐᐌᐗᒃ᙮

ᑲᑴᒋᑫᒧᐎᓐ ᐁ ᐗᓂᔥᑳᓂᐗᒃ ᓂᐱᐎᓂᒃ ᐅᒋ

(ᒫᑎᐤ 22:23–33; ᒫᕐᒃ 12:18–27)

27ᐁᑯ ᐱᐁᒋ ᓈᑎᑯᑦ ᐋᑎᑦ ᓵᑦᔪᑎᓯᔭ, ᓇᒪ ᐃᑕᑾᓐ ᐗᓂᔥᑳᐎᓐ ᑳ ᐃᑗᒋᒃ; ᑮ ᑲᑴᒋᒥᑯ ᒫᑲ, 28ᐁ ᐃᑎᑯᑦ, ᑫᔅᑭᓄᐊᒫᑫᔭᓐ, ᒧᓯᔅ ᓂ ᑮ ᒪᓯᓇᐊᒫᑯᓈᓐ, ᑮᔥᐱᓐ ᐃᓕᓕᐤ ᐎᒋᔖᓇ ᓂᐱᓕᑌ, ᐁ ᐎᐎᓕᒋ, ᓂᐱᓕᑌ ᒫᑲ ᐁᑳ ᐁ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔑᓕᒋ, ᐊᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᑲᑕ ᐎᑭᒥᒣᐤ ᐎᒋᔖᓇ ᐎᐎᓕᐗ, ᑭᒋ ᓂᑖᐎᑭᑕᒪᐙᑦ ᐊᐙᔑᔕ ᐎᒋᔖᓇ᙮ 29ᑮ ᐃᑖᐗᒃ ᒫᑲ ᓂᔂᔅ ᐁ ᐎᒋᔖᓂᑐᒋᒃ: ᐊᓇ ᓃᔥᑕᒻ ᒫᑲ ᑮ ᐎᐎᐤ, ᑮ ᓂᐱᐤ ᒫᑲ ᐁᑳ ᐁ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔑᑦ᙮ 30ᐊᓇ ᓂᔓ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐅᑎᓀᐤ ᑭᒋ ᐎᐎᑦ, ᑮ ᓂᐱᐤ ᒫᑲ ᐁᑳ ᐁ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔑᑦ᙮ 31ᐊᓇ ᓂᔅᑐ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐅᑎᓀᐤ; ᐁᑯ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐊᓂᑭ ᓂᔂᔅ ᓀᔥᑕ; ᓇᒪ ᒫᑲ ᐅᒋ ᓇᑲᑌᐗᒃ ᐊᐙᔑᔕ, ᑮ ᓂᐱᐗᒃ ᒫᑲ᙮ 32ᒫᒋᒡ ᒫᑲ ᐊᓇ ᐃᔅᑴᐤ ᓀᔥᑕ ᑮ ᓂᐱᐤ᙮ 33ᐁᐗᑯ ᒫᑲ ᐅᒋ ᐃᔅᐱ ᐗᓂᔥᑳᓕᐗᑫ, ᐊᐌᓇ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᑫ ᐎᐎᑦ ᐅᐅ ᐃᔅᑴᐗ? ᐌᓴ ᓂᔂᔅ ᑮ ᐋᔭᐌᐗᒃ᙮

34ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐋᑦ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᐊᓂᑭ ᑳ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔑᒥᑯᒋᒃ ᐅᒣᓕᐤ ᐊᔅᑭᓕᐤ ᐎᑭᑐᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᐎᑭᑐᐋᑲᓂᐎᐗᒃ: 35ᒫᑲ ᐊᓂᑭ ᑫ ᑌᐸᑫᓕᑖᑯᓯᒋᒃ ᑭᒋ ᐋᔮᒋᒃ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐊᔅᑭᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᐗᓂᔥᑳᐎᓂᓕᐤ ᐅᓂᐱᐗ ᐅᒋ, ᓇᒪᐎᓚ ᐎᑭᑐᐗᒃ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᐎᑭᑐᐋᑲᓂᐎᐗᒃ: 36ᓇᒪᐎᔅᑳᑦ ᒫᑲ ᒥᓇ ᑲᑕ ᑮ ᓂᐱᐗᒃ: ᐌᓴ ᓇᔅᐱᑕᐌᐗᒃ ᐁᓐᒐᓚ: ᓀᔥᑕ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔑᒥᑯᐗᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ, ᐁ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔑᒥᑯᒋᒃ ᐗᓂᔥᑳᐎᓂᓕᐤ᙮ 37ᑖᐺ ᒫᑲ ᐁ ᐗᓂᔥᑳᓈᑲᓂᐎᒋᒃ ᑳ ᓂᐱᒋᒃ, ᒧᓯᔅ ᑖᐺ ᑮ ᐙᐸᑎᓕᐌᐤ ᐱᔅᑯᑯᐹᒃ, ᐃᔅᐱ ᐁᔑᓂᑳᑖᑦ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ, ᐁᑉᕃᐋᒻ ᐅ ᑭᒋᒪᓂᑐᒪ, ᓀᔥᑕ ᐋᐃᓯᒃ ᐅ ᑭᒋᒪᓂᑐᒪ, ᓀᔥᑕ ᒉᑲᑉ ᐅ ᑭᒋᒪᓂᑐᒪ᙮ 38ᐌᓴ ᓇᒪᔦᐤ ᐅ ᑭᒋᒪᓂᑐᒥᐙᐗ ᑳ ᓂᐱᒋᒃ, ᒫᑲ ᑳ ᐱᒫᑎᓯᒋᒃ: ᐌᓴ ᒥᓯᐌ ᐱᒫᑎᓰᔅᑖᑯ᙮

39ᐁᑯ ᐋᑎᑦ ᐅᒪᓯᓇᐃᑫᐗᒃ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᒋᒃ, ᑮ ᐃᑗᐗᒃ, ᑫᔅᑭᓄᐊᒫᑫᔭᓐ, ᒀᔭᔉ ᑭ ᑮ ᐃᑣᓐ᙮ 40ᐹᑎᒫ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᐃᔅᐱᒋ ᓱᑭᑌᐁᐗᒃ ᑫᒀᓕᐤ ᑭᒋ ᑲᑴᒋᒫᒋᒃ᙮

ᑲᑴᒋᑫᒧᐎᓐ ᙭ ᐅᒋ

(ᒫᑎᐤ 22:41–46; ᒫᕐᒃ 12:35–37)

41ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᐃᑣᓂᐗᒃ ᙭ ᐁ ᐅᑯᓯᓯᒥᑯᑦ ᑌᐱᑕ? 42ᑌᐱᑦ ᒫᑲ ᑫᒋᐙᒃ ᐃᑗᐤ ᓂᑲᒧᐎ ᒪᓯᓇᐃᑲᓂᒃ, ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᑮ ᐃᑌᐤ ᓂ ᑎᐱᓕᒋᑫᒪ ᐊᐱ ᑭᓚ ᓂ ᑭᒋᓂᔅᑮᒡ, 43ᐹᑎᒫ ᑮ ᑐᑕᒫᓀ ᑭᒋ ᐅ ᑕᑯᔅᑳᒋᑲᓂᔭᓐ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐸᒀᑎᔅᑭᒃ᙮ 44ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᑌᐱᑦ, ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ, ᐃᔑᓂᑳᑌᐤ, ᑖᓐᑌ ᒫᑲ ᐌᒋ ᐅᑯᓯᓯᑦ?

ᒋᓴᔅ ᔮᑾᒥᒥᐌᐤ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᓕᐤ ᑳ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᒋᒃ ᐅᒋ

(ᒫᑎᐤ 23:1–36; ᒫᕐᒃ 12:38–40)

45ᐁᑯ ᒫᑲ ᐁ ᐯᑖᑯᑦ ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗ, ᑮ ᐃᑌᐤ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐗᑲᓇ, 46ᔮᒀᒥᔅᑖᑯᒃ ᐅᒪᓯᓇᐃᑫᐗᒃ, ᑳ ᓇᑕᐌᓕᑕᑭᒃ ᑭᒋ ᐱᒧᑌᒋᒃ ᐁ ᑭᓉᑭᓂᓕᑭ ᐅᑦ ᐊᑯᐅᓂᐙᐗ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᓵᑭᑖᒋᒃ ᐊᑕᒥᔅᑳᑯᓯᐎᓇ ᐃᑕ ᐁ ᐊᑖᒥᑐᓈᓂᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᑌᑕᐱᐎᓇ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑭᔅᑌᓕᑖᑾᓂᓕᑭ ᐊᐱᐎᓇ ᐁ ᒪᑯᔖᓂᐗᒃ; 47ᑳ ᒣᔅᑎᓇᒸᒋᒃ ᑭᑎᒫᑭᔅᑴᐗ ᐎᑭᓕᐗ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᐅᒋ ᒥᓗᑣᐌᓕᒫᑲᓂᐎᒋᒃ ᑭᓉᔥ ᑳ ᐋᔭᒥᐋᒋᒃ: ᐁᐗᒀᓂᑭ ᐊᐙᓯᑌ ᑫ ᐋᔮᒋᒃ ᓂᔑᐗᓈᒋᒥᑯᓯᐎᓂᓕᐤ᙮