Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᓘᒃ 20:19

ᑲᑴᒋᑫᒧᐎᓐ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐎ ᔔᓕᐋᓐ ᐅᒋ

(ᒫᑎᐤ 22:15–22; ᒫᕐᒃ 12:13–17)

19ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗᒃ ᒫᑲ ᓀᔥᑕ ᐅᒪᓯᓇᐃᑫᐗᒃ ᐊᓂᒪ ᑫᔮᐸᒡ ᑎᐹᔨᑲᓐ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ, ᑮ ᐎ ᒫᑯᓀᐗᒃ; ᑮ ᑯᔅᑌᐗᒃ ᒫᑲ ᐃᓕᓕᐗ: ᐌᓴ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᑕᒶᒃ ᐁ ᑮ ᐃᑗᓕᒋ ᐅᒣᓕᐤ ᓇᔅᐱᑐᐌᐎ ᐋᑕᓗᑳᓂᓕᐤ ᐁ ᐎ ᐋᓉᓕᒥᑯᒋᒃ᙮