Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᓘᒃ 20:9

ᓈᔅᐱᑐᐌᐎ ᐋᑕᓗᑳᓐ ᔓᒥᓈᑎᑯᐎ ᓂᑖᐎᑭᒋᑲᓐ ᐊᑐᔅᑫᓛᑲᓇᒃ ᐅᒋ

(ᒫᑎᐤ 21:33–46; ᒫᕐᒃ 12:1–12)

9ᐁᑯ ᒥᐋᒋ ᐃᑖᑦ ᐃᓕᓕᐗ ᐅᒣᓕᐤ ᓇᔅᐱᑐᐌᐎ ᐋᑕᓗᑳᓂᓕᐤ; ᐯᔭᒃ ᐃᓕᓕᐤ ᑮ ᐅᔑᑕᐤ ᔓᒥᓈᑎᑯ ᓂᑖᐎᑭᒋᑲᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐋᐎᐁᐤ ᐅᓂᑖᐎᑭᒋᑫᐗ, ᐁᑯ ᒫᑲ ᐊᔅᑮᒃ ᐙᓚᐤ ᐁᑐᑌᑦ ᑭᓉᔥ ᑭᒋ ᐃᑖᐱᒌᑦ᙮