Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᓘᒃ 21:24

24ᑲᑕ ᐅᒋ ᐸᑭᔑᓋᒃ ᒫᑲ ᐁ ᑳᔕᓕᒃ ᔑᒫᑲᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᑭᑐᑕᐋᐗᒃ ᑭᒋ ᐊᐗᑳᓂᐎᒋᒃ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᓕᒋ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᔅᑳᓀᓯᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ: ᒋᕉᓴᓚᒻ ᒫᑲ ᑲᑕ ᑕᑕᑯᔅᑳᑕᒶᒃ ᒉᓐᑖᐃᓚᒃ, ᐹᑎᒫ ᑎᐱᐸᓕᓕᑾᐌ ᒉᓐᑖᐃᓚᒃ ᐅ ᑭᔑᑳᒥᐙᐗ᙮