Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᓘᒃ 22

ᑭᒧᒡ ᐁ ᐎ ᐸᑭᑎᓈᒋᒃ ᒋᓴᓴ

(ᒫᑎᐤ 26:1–5; ᒫᕐᒃ 14:1–2; ᒑᓐ 11:45–53)

1ᐁᑳ ᐁ ᐅᐱᓱᑦ ᐊᓚᑯᓇᐤ ᒪᑯᔐᐎᓐ ᒫᑲ ᑮ ᐯᔓᓈᑾᓐ, ᒥᔮᔥᑳᑫᐎᓂ ᒪᑯᔐᐎᓐ, ᑳ ᐃᔑᓂᑳᑌᒃ᙮ 2ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗᒃ ᒫᑲ ᓀᔥᑕ ᐅᒪᓯᓇᐃᑫᐗᒃ ᑮ ᓈᓇᑕᐌᓕᑕᒶᒃ ᑫ ᐃᔑ ᓂᐸᐋᒋᒃ; ᐌᓴ ᑮ ᑯᔅᑌᐗᒃ ᐃᓕᓕᐗ᙮

ᒎᑕᔅ ᓈᔅᑯᒧ ᒋ ᐗᔦᔑ ᐸᑭᑎᓈᑦ ᒋᓴᓴ

(ᒫᑎᐤ 26:14–16; ᒫᕐᒃ 14:10–11)

3ᐁᑯ ᓭᑖᓐ ᐹᑐᑫᔅᑳᑯᐙᑦ ᒎᑕᓴ ᑳ ᐊᔅᐱᓂᑳᓱᓕᒋ ᐃᔅᑳᕆᔭᑦ, ᐁ ᐊᔑᑕᑭᒫᑲᓂᐎᓕᒋ ᐊᓂᐃ ᓂᔓᔖᑉ᙮ 4ᑮ ᑭᑐᑌᐤ ᒫᑲ, ᑮ ᐙᐎᒋᐋᔭᒥᒣᐤ ᒫᑲ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗ ᓀᔥᑕ ᓇᑐᐸᓕᐎᑭᒫᐗ, ᑫ ᐃᔑ ᐙᔦᔑᐸᑭᑎᓇᒪᐙᑦ᙮ 5ᑮ ᓯᑭᓓᓯᐗᒃ ᒫᑲ, ᑮ ᐊᔓᑕᒪᐌᐗᒃ ᒫᑲ ᔔᓕᐋᓇ ᑭᒋ ᒥᓛᒋᒃ᙮ 6ᑮ ᓇᔅᑯᒧ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓈᓇᑕᐌᓕᑕᒻ ᑫ ᐃᔑ ᐙᔦᔑᐸᑭᑎᓇᒪᐙᑦ ᐁᑳ ᐁ ᒫᒪᐎᒥᒉᑎᓕᒋ ᐱᓕᓕᐗ᙮

ᒋᓴᔅ ᐙᐌᓕᐤ ᒋ ᒥᒋᑦ ᒥᔭᔅᑳᑫᐎ ᒪᑯᔐᐎᓐ

(ᒫᑎᐤ 26:17–25; ᒫᕐᒃ 14:12–21; ᒑᓐ 13:21–30)

7ᐁᑯ ᐌᑎᒋᐸᓕᒃ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ ᐁᑳ ᐁ ᐅᐱᓱᑦ ᐊᓚᑯᓇᐤ ᐁ ᐋᐸᒋᐋᑲᓂᐎᑦ, ᐃᔅᐱ ᔮᓕᑌᓪ ᑫ ᓂᐸᐋᑲᓂᐎᑦ ᒥᔮᔥᑳᑫᐎ ᒫᓂᔥᒑᓂᔑᔥ᙮ 8ᑮ ᑭᒋᑎᔕᐌᐤ ᒫᑲ ᐱᑕᕋ ᓀᔥᑕ ᒑᓇ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᓇᑕᐎ ᐋᔦᔅᑲᐎᑕᒪᐎᓈᓐ ᒥᔮᔥᑳᑫᐎ ᒪᑯᔐᐎᓐ, ᑭᒋ ᒥᒋᓱᔭᒃ᙮

9ᑮ ᐃᑎᑯ ᒫᑲ, ᑖᓐᑌ ᐁᔑ ᓇᑕᐌᓕᒥᔮᒃ ᑭᒋ ᐋᔦᔅᑲᐎᑖᔮᒃ?

10ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᒫᑎᑲ, ᐃᔅᐱ ᑮ ᐱᑐᑫᔦᑴ ᐃᑖᐎᓂᒃ, ᑭ ᑳ ᓇᑭᔥᑳᑯᐗᐤ ᐃᓕᓕᐤ ᐁ ᐱᒥᐎᑖᑦ ᒀᐱᑳᑲᓂᓕᐤ ᐁ ᓵᑲᔅᑭᓀᓕᒃ ᓂᐱᓕᐤ: ᓄᔅᐱᓇᑎᒃ ᐱᑯ ᐊᓂᒪ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒃ ᑫ ᐃᔑ ᐱᑐᑫᑦ᙮ 11ᑭ ᑳ ᐃᑖᐗᐤ ᒫᑲ ᐊᓇ ᑳ ᑎᐯᓕᑕᒃ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᓕᐤ, ᐅᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐤ ᑭᑎᒃ, ᑖᓐᑌ ᒫᓐᑌᐎᑲᒥᒃ ᐃᑕ ᑫ ᒥᒋᔮᓐ ᒥᔮᔥᑳᑫᐎ ᒪᑯᔐᐎᓐ ᐊᓯᒋ ᓂ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ? 12ᑭ ᑳ ᐙᐸᑎᓕᑯᐗᐤ ᒫᑲ ᐁ ᒥᔖᓕᒃ ᐱᔅᑭᒋ ᐙᔅᑳᔦᑲᓂᓕᐤ ᐃᔥᐱᒥᒃ, ᐁ ᐙᐌᔑᒋᑳᑌᓕᒃ: ᐁᑯᑕ ᐋᔦᔅᑲᐎᑖᒃ᙮

13ᑮ ᐃᑐᑌᐗᒃ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒥᔅᑲᒶᒃ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᑮ ᐃᑎᑯᒋᒃ: ᑮ ᐋᔦᔅᑲᐎᑖᐗᒃ ᒫᑲ ᒥᔮᔥᑳᑫᐎ ᒪᑯᔐᐎᓂᓕᐤ᙮

ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᐅᓂᐯᑴᐎᓐ

(ᒫᑎᐤ 26:26–30; ᒫᕐᒃ 14:22–26; ᓂᔥᑕᒻ ᑯᕆᓐᑎᐊᓇ 11:23–25)

14ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐌᑎᒋᐸᓕᒃ ᑎᐹᔨᑲᓐ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ, ᑮ ᓇᐊᐱᐤ, ᐊᓯᒋ ᓀᔥᑕ ᐊᓂᑭ ᓂᔓᔖᑉ ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ᙮ 15ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᓈᔅᐱᒡ ᓂ ᑮ ᓇᑕᐌᓕᑌᓐ ᑭᒋ ᐎᒋᒥᒋᓱᒥᑕᑾᒃ ᐅᒪ ᒥᔮᔥᑳᑫᐎ ᒪᑯᔐᐎᓐ ᐸᒧᔑ ᐎᓴᑫᓕᑕᒫᓐ: 16ᐌᓴ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᒥᓇ ᓂ ᑳ ᐅᒋ ᒥᒋᓐ, ᐹᑎᒪ ᑎᐱᐸᓕᑫ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᒃ᙮

17ᑮ ᐅᑎᓇᒻ ᒫᑲ ᒥᓂᒀᑲᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓇᓈᔅᑯᒧ, ᑮ ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᐅᑎᓇᒧᒃ ᐅᒪ, ᒫᑎᓇᒫᑐᒃ ᒫᑲ: 18ᐌᓴ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑳ ᐅᒋ ᒥᓂᒀᑐᑕᒸᓐ ᐅ ᒥᓂᔕ ᔓᒥᓈᑎᒃ, ᐹᑎᒫ ᐅᑎᒋᐸᓕᓕᑫ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓐ᙮

19ᑮ ᐅᑎᓀᐤ ᒫᑲ ᐊᓚᑯᓇᐗ, ᑮ ᓇᓇᔅᑯᒧ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐱᑯᓀᐤ, ᐁᑯ ᒫᓛᑦ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐁᐗᑯ ᐅᒪ ᓂᔭᐤ ᑳ ᒥᓕᐙᓂᐗᒃ ᑭᓚᐗᐤ ᐅᒋ: ᐅᒪ ᑐᑕᒧᒃ ᐁ ᑭᔅᑭᓯᑐᑕᐎᔦᒃ᙮ 20ᑖᐱᔅᑯᒡ ᓀᔥᑕ ᒥᓂᒀᑲᓂᓕᐤ ᑳ ᓂᐯᑴᒋᒃ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐅᒪ ᒥᓂᒀᑲᓐ ᐁᐗᑯ ᐅᔥᑭ ᓇᔅᑯᒥᑐᐎᓐ ᓂᒥᑯᒃ, ᑲᓚᐗᐤ ᑳ ᐅᒋ ᓯᑭᓂᑳᑌᒃ᙮

21ᒫᑲ, ᒫᑎᑲ, ᐅᑕ ᐁ ᐃᑖᔮᓐ ᐃᑕᑾᓂᓕᐤ ᒥᒋᓱᓈᑎᑯᒃ ᐅᒋᒋ ᐊᓇ ᑳ ᐙᔦᔑᐸᑭᑎᓂᑦ᙮ 22ᑖᐺ ᒫᑲ ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ ᑭᑐᑌᐤ, ᐁ ᑮ ᐃᔑ ᐅᓓᓕᒋᑳᑌᒃ: ᒫᑲ ᑲᑕ ᑲᒀᑕᑭᓯᐤ ᐊᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᑫ ᐙᔦᔑᐸᑭᑎᓈᑦ!

23ᑮ ᒫᒋ ᑲᑴᒋᒥᑐᐗᒃ ᒫᑲ, ᐊᐌᓇ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᑫ ᑐᑕᒃ ᐅᒣᓕᐤ᙮

ᐊᔭᒥᐃᑎᐎᓐ ᑭᔅᑎᓯᐎᓐ ᐅᒋ

24ᑮ ᐋᔑᑌᒥᑐᐗᒃ ᒫᑲ, ᐊᐌᓇ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᑫ ᒫᐗᒋ ᐃᔅᐯᓕᑖᑯᓯᑦ᙮ 25ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᒉᓐᑖᐃᓚᒃ ᑎᐯᓕᒥᑯᐗᒃ ᐅ ᑭᒋᐅᑭᒫᒥᐙᐗ; ᐊᓂᐃ ᒫᑲ ᑳ ᑎᐯᓕᒥᑯᒋᒃ ᐃᔑᓂᑳᑖᑲᓂᐎᓕᐗ ᐅᒥᓗᑐᑖᑫᐗᒃ᙮ 26ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᐅᒪ ᑭ ᑳ ᐃᔑ ᐋᔮᓇᐗᐤ: ᒫᑲ ᐊᓇ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ ᑳ ᒪᐗᒋ ᑭᔅᑎᓯᑦ, ᐁᑯᔑ ᑲᑕ ᐃᑎᐤ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐊᓇ ᑳ ᐅᔑᒥᒫᐎᑦ; ᐊᓇ ᓀᔥᑕ ᑳ ᓂᑳᓀᓕᑖᑯᓯᑦ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐊᓇ ᑳ ᐱᒥᐃᐌᑦ᙮ 27ᐌᓴ ᐊᐌᓇ ᐊᓇ ᐊᐙᓯᑌ ᑫᔅᑎᓯᑦ, ᐊᓇ ᑳ ᐊᐱᑦ ᐁ ᒥᒋᓱᑦ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐊᓇ ᑳ ᐱᒥᐃᐌᑦ? ᓇᒪ ᓈ ᐊᓇ ᑳ ᐊᐱᑦ ᐁ ᒥᒋᓱᑦ? ᓂᓚ ᒫᑲ ᑭ ᐎᒉᐎᑎᓇᐗᐤ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐊᓇ ᑳ ᐱᒥᐃᐌᑦ᙮

28ᑭᓚᐗᐤ ᐁᐗᒀᓂᑭ ᑳ ᑮ ᐎᒉᐎᔦᒃ ᓂ ᑲᑴᒋᐃᑯᓯᐎᓂᒃ: 29ᑭ ᐸᑭᑎᓇᒫᑎᓇᐗᐤ ᒫᑲ ᐅᑭᒫᐎᐎᓐ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᑮ ᐸᑭᑎᓇᒪᐎᑦ ᓄᑖᐎ; 30ᑭᒋ ᒥᒋᓱᔦᒃ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᒥᓂᑴᔦᒃ ᓂ ᒥᒋᓱᓈᑎᑯᒃ ᓂᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᐅᑭᒪᐗᐱᐎᓂᒃ ᑭᒋ ᐊᐱᔦᒃ, ᐁ ᑎᐹᔅᑯᓀᑾᒃ ᐊᓂᑭ ᐁ ᓂᔓᔖᐳᑌᐎᓯᑦ ᐃᔅᕃᐃᓪ᙮

ᒋᓴᔅ ᓂᑳᓂᐎᑕᒻ ᑫ ᐋᑕᐌᓕᒥᑯᑦ ᐱᑕᕋ

(ᒫᑎᐤ 26:31–35; ᒫᕐᒃ 14:27–31; ᒑᓐ 13:36–38)

31ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᓵᐃᒪᓐ, ᓵᐃᒪᓐ, ᒫᑎᑲ, ᓭᑖᓐ ᑭ ᑮ ᓇᑕᐌᓕᒥᑯᐗᐤ ᑭᒋ ᓯᑳᐌᐸᓕᐃᑖᒃ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐸᑴᔑᑲᓂᒥᓇ᙮ 32ᒫᑲ ᑭ ᑮ ᐋᔭᒥᐁᔅᑕᒫᑎᓐ, ᐁᑳ ᑭᒋ ᓄᑌᐸᓕᒃ ᑭ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ᙮ ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑮ ᑴᔅᑳᑎᓯᔭᓀ, ᓵᐱᐎᐃᒃ ᑭᒋᔖᓇᒃ᙮

33ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᓂᑦ ᐋᔦᔅᑲᐎᓰᓐ ᑭᒋ ᐎᒉᐎᑖᓐ, ᑭᐸᐅᑐᐎᑲᒥᑯᒃ, ᓀᔥᑕ ᓂᐱᐎᓂᒃ ᐃᔑ᙮

34ᑮ ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᑭ ᐎᑕᒫᑎᓐ ᐱᑕᕐ, ᓈᐯ ᐸᑲᐋᒀᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᑲᑕ ᓄᑖᑯᓯᐤ ᐊᓄᒡ ᐁ ᑭᔑᑳᓕᒃ ᐸᒧᔑ ᓂᔅᑡᐤ ᐋᓉᑕᒪᓐ ᐁ ᑭᔅᑫᓕᒥᔭᓐ᙮

ᔔᓕᐋᓂᐗᑦ, ᒥᒋᒥᐗᑦ, ᓀᔥᑕ ᔑᒫᑲᓐ

35ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᐃᔅᐱ ᑳ ᑭᒋᑎᔕᐅᑕᑾᒃ ᐁᑳ ᐁ ᐋᔮᔦᒃ ᔔᓕᐊᓂᐗᑦ, ᓀᔥᑕ ᒥᒋᒥᐗᑦ, ᓀᔥᑕ ᒪᔅᑭᓯᓇ, ᑭ ᑮ ᐙᐙᓂᓯᓇᐗᐤ ᓈ ᑫᒀᓐ?

ᑮ ᐃᑗᐗᒃ ᒫᑲ, ᓇᒪ ᑫᒀᓐ᙮

36ᐁᑯ ᐁᑖᑦ, ᒫᑲ ᐊᓄᒡ, ᐊᓇ ᑳ ᐋᔮᑦ ᔔᓕᐊᓂᐗᑎᓕᐤ, ᑳᔮᒻ ᑲᑕ ᐅᑎᓇᒻ, ᓀᔥᑕ ᐅ ᒥᒋᒥᐗᑦ: ᐊᓇ ᓀᔥᑕ ᐁᑳ ᑳ ᐋᔮᑦ ᔑᒫᑲᓂᓕᐤ ᐁᑯᔑ ᑲᑕ ᐊᑖᐙᑫᐤ ᐅ ᐎᓛᒋᑲᓐ, ᐯᔭᒃ ᒫᑲ ᑲᑕ ᐊᑖᐌᐤ᙮ 37ᐌᓴ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᐅᒪ ᑳ ᒥᓯᓇᐃᑳᑌᒃ ᑲᑕ ᑎᐱᐸᓕᐤ ᓂᓚ ᐅᒋ, ᑮ ᐃᔑᑕᑭᒫᑲᓂᐎᐤ ᒫᑲ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐗᓂᑐᑕᒥᓕᒋ: ᐌᓴ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᑳ ᐃᑖᒋᒥᑲᐎᔮᓐ ᑲᑕ ᐃᔥᒀᐸᓕᐗ᙮

38ᑮ ᐃᑗᐗᒃ ᒫᑲ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᒫᑎᑲ, ᐅᐅ ᓂᔓ ᔑᒫᑲᓇ᙮

ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᐁᒀᓂ᙮

ᒋᓴᔅ ᐊᔭᒥᒋᑫᐤ ᐗᒋᒃ

(ᒫᑎᐤ 26:36–46; ᒫᕐᒃ 14:32–42)

39ᑮ ᐯᒋ ᐗᓚᐎᐤ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑐᑌᐤ, ᒬᒋ ᑳ ᐋᔨᑐᑕᑭᐸᓐ, ᐊᓐᑕ ᐊᓕᑉᔅ ᐗᒌᒃ; ᑮ ᓄᔅᐱᓈᑎᑯ ᓀᔥᑕ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ᙮ 40ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐁᑯᑕ ᑳ ᑕᑯᔑᒃ, ᑮ ᐃᑌᐤ, ᐋᔭᒥᐋᒃ ᐁᑳ ᑲᑴᒋᐃᐌᐎᓂᒃ ᑭᒋ ᐃᔅᐸᓕᔦᒃ᙮

41ᑮ ᓇᑲᑌᐤ ᒫᑲ ᓈᓐᑕᐤ ᐃᔥᐱᔥ ᐊᓯᓂ ᐁ ᐌᐱᓈᑲᓂᐎᑦ; ᑮ ᐅᒋᒋᑾᓇᐱᐤ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐋᔭᒥᐋᐤ᙮ 42ᐁ ᐃᑗᑦ, ᓄᑖ, ᑮᔥᐱᓐ ᐙ ᑐᑕᒧᐗᓂ, ᐃᑲᑌᓇᒪᐎᓐ ᐅᒪ ᒥᓂᒀᑲᓐ: ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂᓚ ᐁ ᐃᑌᓕᑕᒫᓐ, ᒫᑲ ᐁ ᐃᑌᓕᑕᒪᓐ ᑭᓚ, ᑲᑕ ᐃᑭᓐ᙮ 43ᑮ ᓄᑯᓰᔅᑖᑯ ᒫᑲ ᐁᓐᒐᓚ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᐅᒋ ᐁ ᓵᐱᐎᐃᑯᑦ᙮ 44ᓈᔅᐱᒡ ᒫᑲ ᐁ ᒥᔕᒣᓕᑕᒃ ᐊᐙᓯᑌ ᓱᑲ ᑮ ᐋᔭᒥᐋᐤ: ᐅᑦ ᐋᐺᓯᐎᓐ ᒫᑲ ᑮ ᐃᔑᓈᑾᓂᓕᐤ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᒥᑯ ᐁ ᒥᔑᐸᑭᑲᐗᒃ ᐊᔅᑮᒃ᙮

45ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐯᓯᑯᑦ ᐁ ᑮ ᐋᔭᒥᐋᑦ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᐯᒋ ᓈᑖᑦ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᑮ ᒥᔅᑲᐌᐤ ᐁ ᓂᐹᓕᒋ ᐁᔅᐱᒋ ᒥᒋᓚᐌᓯᓕᒋ᙮ 46ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᓂᐹᔦᒃ? ᐗᓂᔥᑳᒃ, ᐋᔭᒥᐋᒃ ᒫᑲ, ᐁᑳ ᑲᑴᒋᐃᐌᐎᓂᒃ ᑭᒋ ᐃᔅᐸᓕᔦᒃ᙮

ᐅᑎᓀᐗᒃ ᒋᓴᓴ

(ᒫᑎᐤ 26:47–56; ᒫᕐᒃ 14:43–50; ᒑᓐ 18:3–11)

47ᒣᒀᒡ ᒫᑲ ᑫᔮᐸᒡ ᐁ ᐋᔭᒥᑦ, ᒫᑎᑲ, ᒥᔮᒪᐎᒥᒉᑎᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ, ᐊᓇ ᓀᔥᑕ ᒎᑕᔅ ᑳ ᐃᔑᓂᑳᓱᑦ, ᐯᔭᒃ ᐊᓂᑭ ᓂᔓᔖᑉ, ᐁ ᓂᑳᓄᑕᐙᑦ, ᑮ ᐊᑎ ᐯᔣᐸᒣᐤ ᒫᑲ ᒋᓴᓴ ᑭᒋ ᐅᒉᒫᑦ᙮ 48ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᒎᑕᔅ, ᑭ ᐙᔦᔑᐸᑭᑎᓇᐤ ᓈ ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ ᐁ ᐅᒉᒪᑦ?

49ᐃᔅᐱ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐎᒉᐙᒋᒃ ᐎᐋᐸᑕᑭᒃ ᑫᒀᓕᐤ ᑫ ᐊᑎ ᐃᑭᓂᓕᒃ, ᑮ ᐃᑌᐗᒃ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᓂ ᑳ ᐅᑖᒪᐅᐙᑫᓈᓐ ᓈ ᔑᒫᑲᓐ? 50ᐯᔭᒃ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐅᑖᒪᐅᒣᐤ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓂᒪ ᒪᐗᒋ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐤ, ᑮ ᒪᓂᔕᒬᐤ ᒫᑲ ᐅᑕᐗᑳᓕᐤ ᐅ ᑭᒋᓂᔅᑭᓕᒃ ᐃᑌᑫ᙮

51ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᐤ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐸᑭᑎᓇᒧᒃ ᐅᒪ ᐃᔥᐱᔥ᙮ ᑮ ᓵᒥᓇᒬᐤ ᒫᑲ ᐅᑕᐗᑳᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒥᓇᐙᒋᑕᐌᐤ᙮

52ᐁᑯ ᒋᓴᔅ ᐁᑖᑦ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑎᐯᓕᑕᒥᓕᒋ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᓂᑳᓀᓕᑖᑯᓯᓕᒋ, ᑳ ᐯᒋ ᓈᑎᑯᑦ, ᑭ ᐯᒋ ᐃᑐᑖᓇᐗᐤ ᓈ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᓈᑌᒃ ᑭᒧᑎᔉ, ᐁ ᐋᔮᔦᒃ ᔑᒫᑲᓇ ᓀᔥᑕ ᓴᔅᑲᐅᓇ? 53ᒣᒀᒡ ᑕᑡᐤ ᑲᔑᑲᑭ ᑳ ᐎᒉᐎᑕᑾᒃ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᐅᒋ ᔓᐎᓂᔅᑫᓕᓇᐗᐤ ᑭᒋ ᐅᑎᓂᔦᒃ: ᒫᑲ ᐁᐗᑯ ᐅᒪ ᑭᓚᐗᐤ ᑭ ᑎᐹᔨᑲᓂᐗᐤ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐃᔑ ᑲᔥᑭᐅᒪᑲᒃ ᐗᓂᑎᐱᔅᑭᓯᐎᓐ᙮

ᐱᑕᕐ ᐋᑕᐌᓕᒣᐤ ᒋᓴᓴ

(ᒫᑎᐤ 26:57–58, 69–75; ᒫᕐᒃ 14:53–54, 66–72; ᒑᓐ 18:12–18, 25–27)

54ᐁᑯ ᐌᑎᓈᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑐᑕᐁᐗᒃ, ᑮ ᐱᑐᑲᐁᐗᒃ ᒫᑲ ᒫᐗᒋ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗ ᐅ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒥᓕᒃ᙮ ᐱᑕᕐ ᒫᑲ ᑮ ᓄᔅᐱᓇᔑᐌᐤ ᐙᓚᐤ ᐅᒋ᙮ 55ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑰᑕᐌᒋᒃ ᐱᑐᑲᒥᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᒫᒪᐎ ᓇᐊᐱᒋᒃ, ᑮ ᐎᑕᐱᒥᑯᐗᒃ ᐱᑕᕋ᙮ 56ᒫᑲ ᐯᔭᒃ ᐅᔥᑭᓂᑭᔅᑴᐤ ᑮ ᑲᓇᐙᐸᒣᐤ ᐁ ᒋᑭᔥᑯᑌᐗᐱᓕᒋ, ᓱᑲ ᒫᑲ ᑮ ᑲᓇᐙᐸᒣᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᐊᐗ ᐃᓕᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐎᒉᐌᐤ᙮

57ᑮ ᐋᓉᑕᒻ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐃᔅᑴᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑭᔅᑫᓕᒪᐤ᙮

58ᓈᑫᔑᔥ ᒫᑲ, ᑯᑕᒃ ᑮ ᐙᐸᒣᐤ, ᑮ ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᑭᓚ ᓀᔥᑕ ᐯᔭᒃ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ᙮

ᐱᑕᕐ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᐃᓕᓕᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂᓚ᙮

59ᐹᑎᒫ ᒫᑲ ᓈᓐᑕᐤ ᐯᔭᒃ ᑎᐹᔨᑲᓐ ᐱᓯᒧᑲᓐ ᐃᔥᐱᔥ, ᑯᑕᒃ ᐁ ᑫᒋᓇᐅᑦ, ᑮ ᐃᑗᐤ, ᑖᐺ ᐊᐗ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐎᒉᐌᐤ; ᐌᓴ ᑳᓕᓕᐎᓕᓕᐎᐤ᙮

60ᐱᑕᕐ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᐃᓕᓕᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑭᔅᑫᓕᑌᓐ ᑳ ᐃᑗᔭᓐ᙮

ᑣᔦᒃ ᒫᑲ, ᒣᒀᒡ ᑫᔮᐸᒡ ᐁ ᐋᔭᒥᑦ, ᓈᐯ ᐹᑲᐋᒀᓐ ᑮ ᓄᑖᑯᓯᐤ᙮ 61ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᒫᑲ ᑮ ᑴᔅᑭᔅᑴᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑲᓇᐙᐸᒣᐤ ᐱᑕᕋ: ᐱᑕᕐ ᒫᑲ ᑮ ᑭᔅᑭᓯᑐᑕᒬᐤ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓂᓕᐤ, ᐁ ᑮ ᐃᑎᑯᑦ, ᐸᒧᔑ ᓄᑖᑯᓯᑦ ᓈᐯ ᐹᑲᐋᒀᓐ, ᓂᔅᑡᐤ ᑭ ᑳ ᐋᓉᑌᓐ ᐁ ᑭᔅᑫᓕᒥᔭᓐ᙮ 62ᐱᑕᕐ ᒫᑲ ᑮ ᐗᓚᐎᐤ, ᓱᑲ ᒫᑲ ᑮ ᒫᑐ᙮

ᐋᔮᓵᒋᐁᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᐅᑕᑖᒧᐌᐗᒃ ᒋᓴᓴ

(ᒫᑎᐤ 26:67–68; ᒫᕐᒃ 14:65)

63ᐊᓂᑭ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᒫᑲ ᑳ ᒪᒫᒋᑯᓈᒋᒃ ᒋᓴᓴ, ᑮ ᐋᔭᓵᒋᐁᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐅᑖᒪᐌᐗᒃ᙮ 64ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᐋᑲᐗᐸᐱᑖᒋᒃ, ᑮ ᐸᓯᑴᐌᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑲᑴᒋᒣᐗᒃ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᐸᑾᓇᐤ ᐎᑕ, ᐊᐌᓇ ᑳ ᐸᓯᑴᐅᔉ? 65ᒥᒉᑦ ᑯᑕᑭᔭ ᑫᒀᓇ ᒫᑲ ᑫ ᐹᔅᑕᒧᐎ ᐃᑌᐗᒃ᙮

ᒋᓴᔅ ᐅᑎᔥᑳᐤ ᐅᑎᐹᔅᑯᓂᑫᐗ

(ᒫᑎᐤ 26:59–66; ᒫᕐᒃ 14:55–64; ᒑᓐ 18:19–24)

66ᐎᐸᒡ ᒫᑲ ᐎᐋᐸᓂᓕᒃ, ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐅ ᓂᑳᓀᓕᑖᑯᓯᒥᐙᐗ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᐅᒪᓯᓇᐃᑫᐗᒃ, ᑮ ᐯᒋ ᒫᒪᐎ ᐃᑐᑌᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑐᑕᐁᐗᒃ ᐃᑕ ᐁ ᐃᔑ ᑎᐹᔅᑯᓂᑫᒋᒃ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, 67ᑭᓚ ᓈ ᐊᓇ ᙭? ᐎᑕᒪᐎᓈᓐ᙮

ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᑮᔥᐱᓐ ᐎᑕᒫᑕᑾᑫ, ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑳ ᑖᐺᑌᓇᐗᐤ: 68ᑮᔥᐱᓐ ᓀᔥᑕ ᑲᑴᒋᒥᑖᑾᑫ, ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑳ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᓇᐗᐤ ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᑭ ᑳ ᐸᑭᑎᓂᓇᐗᐤ᙮ 69ᐹᑎᒪ ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ ᑲᑕ ᐊᐱᐤ ᑭᒋᓂᔅᑮᒃ ᐃᑌᑫ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅ ᑲᔥᑭᐅᐎᓂᓕᒃ᙮

70ᐁᑯ ᐁᑗᒋᒃ ᒥᓯᐌ, ᑭᓚᓍ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑯᓯᓴ?

ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᑭᑦ ᐃᑣᓇᐗᐤ ᐁ ᐋᐎᔮᓐ᙮

71ᑮ ᐃᑗᐗᒃ ᒫᑲ, ᑫᒀᓐ ᐌᒋ ᑫᔮᐸᒡ ᓇᑕᐌᓕᑕᒪᒃ ᑯᑕᒃ ᑎᐹᒋᒧᐎᓐ? ᐌᓴ ᑭᓚᓈᓇᐤ ᑫᒋᐙᒃ ᑭ ᑮ ᐯᑕᒸᓈᓇᐤ ᑎᐱᓚᐌ ᐅᑐᓂᒃ ᐅᒋ᙮