Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᓘᒃ 22:66

ᒋᓴᔅ ᐅᑎᔥᑳᐤ ᐅᑎᐹᔅᑯᓂᑫᐗ

(ᒫᑎᐤ 26:59–66; ᒫᕐᒃ 14:55–64; ᒑᓐ 18:19–24)

66ᐎᐸᒡ ᒫᑲ ᐎᐋᐸᓂᓕᒃ, ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐅ ᓂᑳᓀᓕᑖᑯᓯᒥᐙᐗ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᐅᒪᓯᓇᐃᑫᐗᒃ, ᑮ ᐯᒋ ᒫᒪᐎ ᐃᑐᑌᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑐᑕᐁᐗᒃ ᐃᑕ ᐁ ᐃᔑ ᑎᐹᔅᑯᓂᑫᒋᒃ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ,