Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᓘᒃ 23

ᒋᓴᔅ ᐅᑎᔥᑳᐤ ᐹᐃᓚᑕ

(ᒫᑎᐤ 27:1–2, 11–14; ᒫᕐᒃ 15:1–5; ᒑᓐ 18:28–38)

1ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᒫᑲ ᐁ ᒫᒪᐎᒥᒉᑎᒋᒃ ᑮ ᐸᓯᑯᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑐᑕᑕᒪᐌᐗᒃ ᐹᐃᓚᑕ᙮ 2ᑮ ᒫᒋ ᒫᒥᔑᒣᐗᒃ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᓂ ᑮ ᒥᔅᑲᐙᓈᓐ ᐊᐗ ᐁ ᒪᒋ ᑲᑫᔅᑭᒫᑦ ᐃᓕᓕᐗ ᓀᔥᑕ ᐁ ᑭᑕᐊᒫᑫᑦ ᑭᒋ ᒥᓕᒥᒋ ᓯᓴᕋ ᑎᐱᓕᒋᑫᐎ ᔔᓕᐋᓇ, ᐁ ᐃᑗᑦ ᐎᓚ ᑫᒋᐙᒃ ᐁ ᙭ᑎᐎᑦ ᐁ ᑭᒋᐅᑭᒫᐎᑦ᙮

3ᐹᐃᓚᑦ ᒫᑲ ᑮ ᑲᑴᒋᒣᐤ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᑭᓚ ᓈ ᒎᐗᒃ ᐅ ᑭᒋᐅᑭᒫᒥᐙᐗ?

ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᑯ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑗᓕᒋ, ᑭᓚ ᑭᑦ ᐃᑣᓐ᙮

4ᐁᑯ ᐹᐃᓚᑦ ᐁᑖᑦ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗ, ᓀᔥᑕ ᐃᓕᓕᐗ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᒥᔅᑲᒸᓐ ᒪᒋᑣᐎᓂᓕᐤ ᐁ ᐋᔮᑦ ᐊᐗ ᐃᓕᓕᐤ᙮

5ᐊᐙᓯᑌ ᒫᑲ ᑮ ᐋᑯᓚᐌᓯᐗᒃ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᐗᔦᔑᑌᓕᑕᒥᐁ ᐃᓕᓕᐗ, ᐁ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᑦ ᒥᓯᐌ ᐁᔅᐱᔖᒃ ᒎᑎᐊᐃᒃ, ᓃᔥᑕᒻ ᑳᓕᓕᒃ ᐱᓕᔥ ᐅᑕ᙮

ᒋᓴᔅ ᐅᑎᔥᑳᐤ ᐦᐁᕋᑕ

6ᐃᔅᐱ ᐹᐃᓚᑦ ᐱᐁᑕᒃ ᑳᓕᓕ ᐁ ᐋᓕᒧᒋᑳᑌᓕᒃ, ᑮ ᑲᑴᒋᑫᒧ, ᑳᓕᓕᐎᓕᓕᐎᐤ ᓈ ᐊᐗ ᐃᓕᓕᐤ? 7ᐎᐸᒡ ᒫᑲ ᑫᔅᑫᓕᑕᒃ ᐁ ᐅᒋᓕᒋ ᐃᑕ ᐁ ᑎᐯᓕᒋᑫᓕᒋ ᐦᐁᕋᑕ, ᑮ ᐃᔑᑎᔕᐊᒪᐌᐤ ᐦᐁᕋᑕ, ᐁᑯᔅᐱ ᓀᔥᑕ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᑳ ᐃᑖᓕᒋ᙮ 8ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐦᐁᕋᑦ ᐎᐋᐸᒫᑦ ᒋᓴᓴ, ᓈᔅᐱᒡ ᑮ ᓯᑭᓓᓯᐤ: ᐌᓴ ᑭᓉᔥ ᑮ ᐎ ᐙᐸᒣᐤ, ᐁ ᑮ ᐯᑕᒃ ᒥᒉᑦ ᑫᒀᓇ ᐁ ᐃᑖᒋᒥᒥᒋ; ᑮ ᓇᑕᐌᓕᑕᒻ ᒫᑲ ᑭᒋ ᐗᐸᑕᒃ ᒫᒪᑖᐎᐃᔑᒋᑫᐎᓂᓕᐤ ᑭᒋ ᑐᑕᒥᓕᒋ᙮ 9ᐁᑯ ᑫᑴᒋᒫᑦ ᒥᒉᑦ ᑫᒀᓇ: ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᐙᔦᔥ ᐅᒋ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᑯ᙮ 10ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐊᒃ ᒫᑲ ᓀᔥᑕ ᐅᒪᓯᓇᐃᑫᐗᒃ ᑮ ᓂᐸᐎᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᓱᑭ ᑮ ᒫᒥᔑᒣᐗᒃ᙮ 11ᐦᐁᕋᑦ ᒫᑲ ᐊᓯᒋ ᐅ ᓇᑐᐸᓕᐎᓕᓕᒪ ᑮ ᒫᓓᓕᒣᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐋᔭᓵᒋᐁᐗᒃ, ᑮ ᐳᔅᑕᑯᐸᐁᐗᒃ ᒫᑲ ᐁ ᒥᓗᓈᑾᓂᓕᒃ ᐊᑯᐅᓂᓕᐤ, ᑮ ᑭᐌᑎᔕᐊᒪᐌᐤ ᒫᑲ ᐹᐃᓚᑕ᙮ 12ᐁᐗᑯ ᐁ ᑭᔑᑳᓕᒃ ᒫᑲ ᐹᐃᓚᑦ ᓀᔥᑕ ᐦᐁᕋᑦ ᑮ ᐅᑐᑌᒥᒥᑐᐗᒃ; ᐌᓴ ᐸᒧᔑ ᐅᒣᓕᐤ ᑮ ᐸᒀᑎᑐᐗᒃ᙮

ᒋᓴᔅ ᐸᑭᑎᓇᑲᓂᐎᐤ ᑭᒋ ᓂᐱᑦ

(ᒫᑎᐤ 27:15–26; ᒫᕐᒃ 15:6–15; ᒑᓐ 18:39—19:16)

13ᐹᐃᓚᑦ ᒫᑲ, ᐃᔅᐱ ᑳ ᒫᒪᐎ ᓇᑐᒫᑦ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗ, ᓀᔥᑕ ᐅᑭᒫᐗ, ᓀᔥᑕ ᐃᓕᓕᐗ, 14ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑭ ᑮ ᐯᑐᐎᓈᐗᐤ ᐊᐗ ᐃᓕᓕᐤ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐊᐌᓇ ᐁ ᒪᒋ ᑲᑫᔅᑭᒫᑦ ᐃᓕᓕᐗ: ᒫᑎᑲ, ᒫᑲ, ᓂᓚ, ᐁ ᑮ ᑎᐹᔅᑯᓇᒃ ᐁ ᐙᐸᒥᔦᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᒥᔅᑾᒸᓐ ᒪᒋᑣᐎᓂᓕᐤ ᐁ ᐋᔮᑦ ᐊᐗ ᐃᓕᓕᐤ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᑳ ᐅᒋ ᒫᒥᔑᒣᒃ: 15ᓇᒪ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᐦᐁᕋᑦ; ᐌᓴ ᑭ ᑮ ᐃᔑᑎᔕᐅᑎᓇᐗᐤ ᑭᒋ ᓈᑌᒃ; ᒫᑎᑲ, ᒫᑲ, ᓇᒪᐎᓚ ᑫᒀᓕᐤ ᑐᑕᐙᑲᓂᐎᐤ ᑭᒋ ᐅᒋ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᑦ ᑭᒋ ᓇᐸᐋᑲᓂᐎᑦ᙮ 16ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᓂ ᑳ ᐸᓴᔅᑌᐗᐤ, ᐁᑯ ᒫᑲ ᑫ ᐸᑭᑎᓇᒃ᙮ 17(ᐌᓴ ᔮᓕᑌᓪ ᑲᑕ ᐸᑭᑎᓇᒪᐌᐸᓐ ᐯᔭᒃ ᐊᐌᓕᐗ ᐊᓂᒪ ᒪᑯᔐᐎᓂᒃ᙮)

18ᒥᓯᐌ ᒫᑲ ᒫᒪᐤ ᑮ ᑌᐺᐗᒃ ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᑭᑐᑖᔾ ᐊᐗ ᐃᓕᓕᐤ, ᐸᑭᑎᓇᒪᐎᓈᓐ ᒫᑲ ᐸᕌᐸᔅ: 19(ᐁᐗᑯ ᐁ ᑮ ᓂᔑᐗᓈᑕᑲᒥᑭᓯᑦ ᐃᑖᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑮ ᓂᐹᔨᐌᑦ, ᑮ ᐃᔑ ᐌᐱᓇᐤ ᑭᐸᐅᑐᐃᑲᒥᑯᒃ᙮)

20ᐹᐃᓚᑦ ᒫᑲ ᐁ ᐎ ᐸᑭᑎᓈᑦ ᒋᓴᓴ, ᒥᓇ ᑮ ᐋᔭᒥᐁᐤ, 21ᒫᑲ ᑮ ᑌᐺᐗᒃ, ᒌᔅᑖᔅᑾᐤ, ᒋᔅᑖᔅᑾᐤ᙮

22ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᐁᑯ ᓂᔅᑡᐤ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ, ᑫᒀᓕᐤ ᑳ ᒪᒋᑐᑕᒃ? ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᐅᒋ ᒥᔅᑲᒸᓐ ᑫᒀᓕᐤ ᐁ ᐋᔮᑦ ᑭᒋ ᐅᒋ ᓂᐸᐋᑲᓂᐎᑦ: ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᓂ ᑳ ᐸᓴᔅᑌᐗᐤ, ᐁᑯ ᒫᑲ ᑫ ᐸᑭᑎᓇᒃ᙮

23ᑭᒋᐌ ᒫᑲ ᐁᓕᑯᒃ ᑮ ᑌᐺᐗᒃ, ᐁ ᓇᑐᑕᒫᒋᒃ ᑭᒋ ᒌᔅᑖᔅᑾᐙᑲᓂᐎᓕᒋ: ᐎᓚᐗᐤ ᒫᑲ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗᒃ ᐅ ᐯᑖᑯᓯᐎᓂᐙᐗ ᑮ ᔖᑯᒋᐃᐌᒪᑲᓂᓕᐗ᙮ 24ᐹᐃᓚᑦ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑗᐤ ᑭᒋ ᑐᒋᑳᑌᓕᒃ ᐁ ᐃᔑ ᓇᑐᑕᒫᓕᒋ᙮ 25ᑮ ᐸᑭᑎᓇᒪᐌᐤ ᒫᑲ ᐊᓂᐃ ᐁ ᓂᔑᐗᓈᑕᑲᒥᑭᓯᓕᒋ ᓀᔥᑕ ᐁ ᓂᐹᔨᐌᓕᒋ ᑳ ᐅᒋ ᐃᔑ ᐌᐱᓈᑲᓂᐎᓕᒋ ᑭᐸᐅᑐᐎᑲᒥᑯᒃ, ᑳ ᑮ ᓇᑕᐌᓕᑕᒫᓕᒋ; ᒫᑲ ᑮ ᐸᑭᑎᓀᐤ ᒋᓴᓴ ᑭᒋ ᑐᑕᐙᑲᓂᐎᓕᒋ ᐁ ᐃᔑ ᓇᑕᐌᓕᑕᒥᓕᒋ᙮

ᒋᓴᔅ ᒋᔅᑖᔅᑾᑲᓂᐎᐤ

(ᒫᑎᐤ 27:32–44; ᒫᕐᒃ 15:21–32; ᒑᓐ 19:17–27)

26ᐁ ᐊᑎ ᑭᑐᑕᐋᒋᒃ ᒫᑲ, ᑮ ᒫᑯᓀᐗᒃ ᐊᐌᓕᐗ ᓵᐃᒪᓐ ᐁ ᐃᔑᓂᑳᓱᓕᒋ, ᓴᐃᕆᓂᐎᓕᓕᐗ, ᐱᑐᔥ ᐃᑕ ᐁ ᐅᑐᑌᓕᒋ, ᑮ ᑌᑖᔅᑐᐌᐗᒃ ᒫᑲ ᐋᔑᑌᐋᑎᑯᓕᐤ, ᑭᒋ ᐱᒥᐎᑖᓕᒋ ᐅᑖᓈᒃ ᒋᓴᓴ᙮

27ᑮ ᓄᔅᐱᓈᑎᑯ ᒫᑲ ᓈᔅᐱᒡ ᒥᒉᑦ ᐃᓕᓕᐗ, ᓀᔥᑕ ᐃᔅᑴᐗ, ᐁ ᒪᐎᑳᑎᑯᑦ ᓀᔥᑕ ᐁ ᒧᔅᑲᐙᑎᑯᑦ᙮ 28ᒫᑲ ᒋᓴᔅ, ᐁ ᑴᔅᑭᑳᐸᐎᔅᑕᐙᑦ, ᑮ ᐃᑗᐤ, ᐌᑖᓂᓯᒥᑖᒃ ᒋᕉᓴᓚᒻ, ᐁᑳᐎᓚ ᒪᐎᑳᔒᒃ ᓂᓚ, ᒫᑲ ᒪᐎᑳᑎᓱᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭᑦ ᐊᐙᔑᒥᔑᐙᐗᒃ᙮ 29ᐌᓴ, ᒫᑎᑲ, ᐹᐸᓕᐗ ᑭᔑᑳᐗ, ᐃᔅᐱ ᑫ ᐃᑣᓂᐗᒃ, ᔕᐌᓕᑖᑯᓯᐗᒃ ᐊᓂᑭ ᐁᑳ ᑳ ᓂᑖᐅᔐᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐃ ᒥᔅᐹᔭᐗ ᐁᑳ ᑳ ᓂᑖᐎᑭᐃᐌᒪᑲᑭ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᑭ ᒍᒍᔑᒪᒃ ᐁᑳ ᑳ ᓂᑕ ᓄᔖᓂᐃᐌᒋᒃ᙮ 30ᐁᑯ ᑫ ᒫᒋ ᐃᑕᑭᒃ ᐗᒋᐊ, ᐸᑕᔅᑕᐅᓈᓐ; ᓀᔥᑕ ᐗᒋᔕ, ᐊᑾᓇᐅᓈᓐ᙮ 31ᐌᓴ ᑮᔥᐱᓐ ᐅᐅ ᐁᑐᑕᐙᐙᑴ ᑭᑲᔑᔥᑳᑎᑾ, ᑫᒀᓐ ᑫ ᑐᑕᐙᑲᓂᐎᑦ ᐹᑯᑕᒃ?

32ᑮ ᐃᑖᓕᐗ ᓀᔥᑕ ᓂᔓ ᑯᑕᑭᔭ ᑳ ᒪᒋᑎᔅᑭᓕᒋ, ᑳ ᐃᑐᑕᐋᑲᓂᐎᓕᒋ ᐊᓯᒋ ᐎᓚ ᑭᒋ ᓂᐸᐋᑲᓂᐎᓕᒋ᙮ 33ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐌᑎᑕᑭᒃ ᐃᑕ ᑳᓪᐸᕆ ᐁ ᐃᔑᓂᑳᑌᒃ, ᐁᑯᑕ ᑳ ᒌᔅᑖᔅᑾᐙᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐃ ᒪᒋᑎᔅᑭᐗ: ᐯᔭᒃ ᑭᒋᓂᔉ ᐃᑌᑫ, ᑯᑕᒃ ᒫᑲ ᓇᒪᑎᓂᔉ ᐃᑌᑫ᙮ 34ᐁᑯ ᐁᑗᑦ ᒋᓴᔅ, ᓄᑖ, ᐌᐯᓕᑕᒪᐎᒃ; ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᑭᔅᑫᓕᑕᒶᒃ ᑫᒀᓕᐤ ᑳ ᑐᑕᑭᒃ᙮

ᑮ ᒫᑎᓇᒫᑐᐗᒃ ᒫᑲ ᐅ ᐎᓛᒋᑲᓂᓕᐗ ᓀᔥᑕ ᑮ ᒪᐃᑲᓈᑎᑯᑫᐗᒃ᙮ 35ᐃᓕᓕᐗᒃ ᒫᑲ ᑮ ᓂᐸᐎᐗᒃ ᐁ ᑲᓇᐙᐱᒋᒃ: ᐅᑭᒫᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐊᒋᐁᐗᒃ ᐁ ᐹᐱᓄᑕᐙᒋᒃ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᑮ ᐱᒫᒋᐁᐤ ᑯᑕᑭᔭ; ᐁᑯᔑ ᑲᑕ ᐱᒫᒋᐃᑎᓱ, ᑮᔥᐱᓐ ᐃᔮᐎᑴ ᙭, ᑳ ᐙᐌᓛᐸᒥᑯᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ᙮

36ᓇᑐᐸᓕᐎᓕᓕᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐋᔭᓵᒋᐁᐗᒃ, ᐁ ᐯᒋ ᓈᑖᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᓂᒥᓇᒪᐙᒋᒃ ᔑᐎᑳᐳᓕᐤ᙮ 37ᓀᔥᑕ ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᑮᔥᐱᓐ ᐃᔮᐎᐗᓀ ᒎᐗᒃ ᐅ ᑭᒋᐅᑭᒫᒥᐙᐗ, ᐱᒫᒋᐃᑎᓱ᙮

38ᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓐ ᒫᑲ ᑮ ᒪᓯᓇᐃᑳᑌᓕᐤ ᐃᔥᐱᒥᒃ ᐅᔅᑎᒀᓂᒃ, ᒃᕇᒃ ᐃᔑᑭᔗᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᓛᑎᓐ ᐃᔑᑭᔗᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᐦᐃᑉᕉ ᐃᔑᑭᔗᐎᓂᒃ, ᐁᐗᑯ ᐊᐗ ᒎᐗᒃ ᐅ ᑭᒋᐅᑭᒫᒥᐗᐗ᙮

39ᐯᔭᒃ ᒫᑲ ᐊᓂᑭ ᒪᒋᑎᔅᑭᐗᒃ ᑳ ᐊᑯᓛᑲᓂᐎᒋᒃ, ᑮ ᒫᓓᓕᒣᐤ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᑮᔥᐱᓐ ᐃᔮᐎᐗᓀ ᙭, ᐱᒫᒋᐃᑎᓱ, ᓀᔥᑕ ᓂᓚᓈᓐ᙮

40ᒫᑲ ᑯᑕᒃ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐋᑦ ᑮ ᑭᑐᑌᐤ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᓇᒪ ᓇ ᑭ ᑯᔅᑕᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᐁ ᐙᐸᑕᒪᓐ ᑭᓚ ᓀᔥᑕ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᓂᔑᐗᓈᒋᒥᑲᐎᔭᓐ? 41ᑭᓚᓈᓇᐤ ᓀᔥᑕ ᑖᐺ ᑭ ᒀᔭᔅᑯ ᑐᑖᑲᐎᓈᓇᐤ; ᐌᓴ ᑭ ᒥᓕᑲᐎᓈᓇᐤ ᒀᔭᔉ ᑎᐸᐊᒫᑯᓯᐎᓐ ᑭᑦ ᐋᔨᑎᐎᓂᓇᐗ ᐅᒋ: ᒫᑲ ᐊᐗ ᐃᓕᓕᐤ ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᑐᑕᒻ ᑫᒀᓕᐤ ᑳ ᒫᓛᑕᓂᓕᒃ᙮ 42ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ ᒋᓴᓴ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᑫᔅᑭᓯᑐᑖᐎᓐ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᔭᓀ ᑭᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᒃ᙮

43ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑖᐺ ᑭᑦ ᐃᑎᓐ, ᐊᓄᒡ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ ᑭ ᑳ ᐎᒉᐎᓐ ᐹᕋᑕᐃᓯᒃ᙮

ᐅᓂᐱᐎᓐ ᒋᓴᔅ

(ᒫᑎᐤ 27:45–56; ᒫᕐᒃ 15:33–41; ᒑᓐ 19:28–30)

44ᐁᑯᔅᐱ ᒫᑲ ᓈᓐᑕᐤ ᓂᑯᑣᔅ ᑎᐹᔨᑲᓐ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ, ᑮ ᑳᔥᑭᑎᐱᔅᑲᐤ ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᐊᔅᑮᒃ ᐱᓕᔥ ᔖᑭᑖᑦ ᑎᐹᔨᑲᓐ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ᙮ 45ᐱᓯᒻ ᒫᑲ ᑮ ᐋᐎᑳᔅᑌᓯᐤ, ᐊᑯᐃᑲᓐ ᒫᑲ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ ᑌᑖᐎᒡ ᑮ ᑖᑐᐸᓕᐤ᙮ 46ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᑳ ᑮ ᑌᐺᑦ ᐁ ᑭᔗᐌᑦ, ᑮ ᐃᑗᐤ, ᓄᑖ, ᑭᒋᒌᒃ ᑭ ᑲᓇᐌᓕᑎᓕᓐ ᓂᑦ ᐊᒑᒃ: ᐅᒣᓕᐤ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᐃᑗᑦ, ᑮ ᐸᑭᑎᓀᐤ ᐅᑦ ᐊᒑᑾ᙮

47ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᓇᑐᐸᓕᐎᑭᒪᐤ ᐎᐋᐸᑕᒃ ᑫᒀᓕᐤ ᐁᑭᓂᓕᒃ, ᑮ ᑭᔅᑖᒋᒣᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᑖᐺ ᐊᐗ ᐃᓕᓕᐤ ᑮ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᑯᐸᓐ᙮

48ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑳ ᐯᒋ ᒪᐗᒋᐃᑐᒋᒃ ᐊᓂᒣᓕᐤ ᑭᒋ ᑲᓇᐙᐸᑕᑭᒃ, ᐁ ᐙᐸᑕᑭᒃ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᑳ ᐃᑭᓂᓕᑭ, ᑮ ᐅᑖᒫᔅᑭᑲᓀᐅᑎᓱᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑭᐌᐗᒃ᙮ 49ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᐅᑐᑌᒪ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐃ ᐃᔅᑴᐗ ᑳ ᓄᔅᐱᓈᑎᑯᑦ ᑳᓕᓖᒃ ᐅᒋ, ᐗᓚᐤ ᑮ ᓂᐸᐎᓕᐗ, ᐁ ᑲᓇᐙᐸᑕᒥᓕᒋ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ᙮

ᐁ ᓇᐃᑲᐗᑲᓂᐎᑦ ᒋᓴᔅ

(ᒫᑎᐤ 27:57–61; ᒫᕐᒃ 15:42–47; ᒑᓐ 19:38–42)

50ᒫᑎᑲ, ᒫᑲ, ᑮ ᐃᑖᐤ ᐃᓕᓕᐤ ᒍᓯᑉ ᐁ ᐃᔑᓂᑳᓱᑦ, ᐅᑲᑫᔅᑭᒥᐌᐤ; ᑮ ᒥᓗ ᐃᓕᓕᐎᐤ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒀᔭᔅᑭᑎᐤ: 51(ᐁᐗᑯ ᐊᐗ ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᒥᓜᓕᑕᒬᐤ ᐅ ᑲᑫᔅᑭᒥᑐᐎᓂᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᐅᑦ ᐋᔨᑎᐎᓂᓕᐤ:) ᑮ ᐅᒋᐤ ᐋᕆᒪᑎᔭᐃᒃ, ᐯᔭᒃ ᐅᑦ ᐃᑖᐎᓂᐙᐗ ᒎᐗᒃ: ᐎᓚ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐁᔑᓇᐙᑕᐌᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᓕᐤ᙮ 52ᐊᐗ ᐃᓕᓕᐤ ᑮ ᓈᑌᐤ ᐹᐃᓚᑕ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓇᑐᑕᒪᐌᐤ ᒋᓴᓴ ᐎᔭᐎᓕᐤ᙮ 53ᑮ ᓂᑎᓇᒬᐤ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐌᐌᑭᓇᒬᐤ ᐸᐸᑭᐙᔮᓀᑭᓄᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐱᒥᑎᑕᐌᐤ ᒋᐹᔨᑲᒥᑯᒃ ᑳ ᒧᓇᐱᔅᑲᐃᑳᑌᒃ ᐊᓯᓂᒃ, ᐃᑕ ᐁᑳ ᐊᐌᓇ ᐁ ᓂᑕ ᐱᒥᔑᒫᑲᓂᐎᑦ᙮ 54ᐊᓂᒪ ᒫᑲ ᐁᐗᑯ ᐋᔦᔅᑲᐎ ᑭᔑᑲᐤ, ᐋᔭᒥᐁᑭᔑᑲᐤ ᒫᑲ ᑮ ᐯᔓᓈᑾᓐ᙮

55ᐊᓂᑭ ᐃᔅᑴᐗᒃ ᓀᔥᑕ, ᑳ ᐯᒋ ᐎᒉᐙᒋᒃ ᑳᓕᓖᒃ ᐅᒋ, ᑮ ᓄᔅᐱᓇᔑᐌᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑲᓇᐙᐸᑕᒶᒃ ᒋᐹᔨᑲᒥᑯᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᐃᔑ ᐱᒥᑎᑖᓂᐗᓂᓕᒃ ᐎᔭᐎᓕᐤ᙮ 56ᑮ ᑭᐌᐗᒃ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐋᔦᔅᑲᐎᑖᐗᒃ ᒪᔥᑭᑭᔭ ᓀᔥᑕ ᑕᒪᔅᑯᐎᓇ;

ᑮ ᐋᓓᐱᐗᒃ ᒫᑲ ᐁ ᐋᔭᒥᐁᑭᔑᑳᓕᒃ, ᐁ ᐃᑕᔓᐙᓂᐗᒃ᙮