Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᓘᒃ 24

ᒋᓴᔅ ᐗᓂᔥᑳᐤ

(ᒫᑎᐤ 28:1–10; ᒫᕐᒃ 16:1–8; ᒑᓐ 20:1–10)

1ᓃᔥᑕᒻ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ ᒫᑲ ᐊᓂᒪ ᐁ ᑕᐙᔅᑌᒃ, ᓈᔅᐱᒡ ᐎᐸᒡ ᐁ ᑭᑭᔐᐹᔮᒃ, ᑮ ᐯᒋ ᓈᑕᒶ ᒋᐹᔨᑲᒥᑯᓕᐤ, ᐁ ᐯᑖᒋᒃ ᒪᔥᑭᑭᔭ ᑳ ᑮ ᐋᔦᔅᑳᐎᑖᒋᒃ, ᑯᑕᑭᔭ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐎᒉᐎᑯᐗᒃ᙮ 2ᑮ ᒥᔅᑲᐌᐗᒃ ᒫᑲ ᐊᓯᓂᔭ ᐁ ᑮ ᑎᑎᐱᓈᑲᓂᐎᓕᒋ ᒋᐹᔨᑲᒥᑯᒃ ᐅᒋ᙮ 3ᑮ ᐱᑐᑫᐗᒃ ᒫᑲ, ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑮ ᒥᔅᑲᒬᐗᒃ ᐎᔭᐎᓕᐤ ᒋᓴᓴ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ᙮ 4ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ, ᓈᔅᐱᒡ ᐁ ᑶᑕᐎᐃᑌᓕᑕᑭᒃ ᐅᒣᓕᐤ ᐅᒋ, ᒫᑎᑲ, ᑮ ᐎᒋᑳᐸᐎᔅᑖᑯᐗᒃ ᓂᔓ ᐃᓕᓕᐗ ᐁ ᐙᓯᑌᓕᑭ ᐅ ᐎᓛᒋᑲᓂᓕᐗ: 5ᒣᒀᒡ ᒫᑲ ᐁ ᓭᑭᓯᒋᒃ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐅᑎᑕᐱᒋᒃ ᒧᔅᑕᔅᑲᒥᒃ, ᑮ ᐃᑎᑯᐗᒃ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᓈᓇᑕᐙᐸᒣᒃ ᐊᓇ ᐁ ᐱᒫᑎᓰᑦ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᓕᒋ ᑳ ᓂᐱᓕᒋ? 6ᓇᒪᐎᓚ ᐅᑕ ᐃᑖᐤ, ᒫᑲ ᑮ ᐗᓂᔥᑲᐤ: ᑭᔅᑭᓯᒃ ᑳ ᐃᔑ ᐋᔭᒥᐃᑖᒃ ᒣᒀᒡ ᑫᔮᐸᒡ ᑳᓕᓕᒃ ᐁ ᐃᑖᑦ, 7ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᒃ ᑲᑕ ᐸᑭᑎᓇᐤ ᒪᒋ ᐃᓕᓕᐗ ᐅᒋᒋᓕᒃ, ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᒋᔅᑖᔅᑾᐗᐤ, ᓂᔅᑐ ᑭᔑᑳᓕᑫ ᒫᑲ ᒥᓇ ᑲᑕ ᐗᓂᔥᑲᐤ᙮

8ᐁᑯ ᑫᔅᑭᓯᑐᑕᒸᒋᒃ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓂᓕᐗ᙮ 9ᑮ ᑭᐌᐗᒃ ᒫᑲ ᒋᐹᔨᑲᒥᑯᒃ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐎᑕᒪᐌᐗᒃ ᒥᓯᐌ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᐊᓂᐃ ᐯᔭᑯᔖᑉ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᑯᑕᑭᔭ᙮ 10ᒣᕆ ᒫᒃᑕᓖᓐ, ᓀᔥᑕ ᒍᐋᓇ, ᓀᔥᑕ ᒣᕆ, ᒉᒻᔅ ᐅᑳᐎᔭ, ᓀᔥᑕ ᑯᑕᑭᔭ ᐃᔅᑴᐗ ᑳ ᐱᒉᐎᑯᒋᒃ, ᐁᐗᒀᓂᑭ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᑳ ᐎᑕᒪᐙᒋᒃ ᐊᐸᔅᑕᓚ᙮ 11ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓂᐙᐗ ᒫᑲ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐸᑾᓐᑕ ᐋᑕᓗᑳᓇ ᑮ ᐃᑌᓕᑕᒶᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑮ ᑖᐺᑕᒶᒃ᙮ 12ᐁᑯ ᐯᓯᑯᑦ ᐱᑕᕐ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᔅᐸᑕᐤ ᒋᐹᔨᑲᒥᑯᒃ; ᐁ ᓇᐌᑳᐸᐎᑦ ᒫᑲ, ᑮ ᐙᐸᑕᒻ ᐸᐸᑭᐙᔮᓀᑭᓐ ᐎᓛᒋᑲᓇ ᐁ ᐸᑳᓐ ᐊᔅᑌᓕᑭ, ᐁᑯ ᑳᐌᑦ, ᐁ ᒫᒪᔅᑳᑕᒃ ᐅᑌᐃᒃ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᑳ ᐃᑭᓂᓕᒃ᙮

ᐁ ᐊᑎ ᐱᒧᑖᓂᐗᒃ ᐁᒣᐊᔅ

(ᒫᕐᒃ 16:12–13)

13ᒫᑎᑲ, ᒫᑲ ᓂᔓ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᑮ ᐃᑐᑌᐗᒃ ᐁᐗᑯ ᑫᔮᐸᒡ ᐁ ᑭᔑᑳᓕᒃ ᐃᑖᐎᓂᔑᒃ ᐃᒣᐊᔅ ᐁ ᐃᔑᓂᑳᑌᒃ, ᑳ ᐃᔅᐱᒑᒃ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᐅᒋ ᓇᓐᑕᐤ ᓂᑯᑡᓱᒥᑕᓇᐤ ᑎᐹᐃᑲᓇ᙮ 14ᑮ ᐋᓕᒧᑕᒫᑐᐗᒃ ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᑳ ᑮ ᐃᑭᓂᓕᑭ᙮ 15ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ ᒣᒀᒡ ᐁ ᐋᔭᒥᐃᑐᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐋᔑᑌᒥᑐᒋᒃ, ᒋᓴᓴ ᑫᒋᐙᒃ ᑮ ᐯᒋ ᓈᑎᑯᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐎᒉᐎᑯᐗᒃ; 16ᒫᑲ ᐅᔅᑭᔑᑯᐙᐗ ᑮ ᒫᒋᑯᓂᑳᑌᓕᐗ ᐁᑳ ᑭᒋ ᑭᔅᑫᓕᒫᒋᒃ᙮ 17ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᑫᑯ ᑐᐎ ᐋᔭᒥᐎᓇ ᑳ ᐅᒋ ᐋᔭᒥᐃᑐᔦᒃ, ᐁ ᐯᒧᑌᔦᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐱᑭᔅᑳᑌᓕᑕᒣᒃ?

18ᐊᓇ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᒫᑲ ᒃᓕᐅᐹᔅ ᐁ ᐃᔑᓂᑳᓱᑦ, ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐋᑦ, ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑭ ᒫᓐᑌᐎᓐ ᓈ ᐱᑯ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ, ᓇᒪ ᓈ ᓀᔥᑕ ᑭ ᐅᒋ ᑭᔅᑫᓕᑌᓐ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᐁᑯᑕ ᑳ ᐃᑭᓂᓕᑭ ᒣᒀᒡ ᐅᐅ ᐁ ᑭᔑᑳᑭ? 19ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᑫᑯ ᑫᒀᓇ?

ᑮ ᐃᑌᐗᒃ ᒫᑲ, ᒋᓴᔅ ᐅᒋ ᓈᓴᕋᑎᒃ ᑳ ᐅᒌᑦ, ᑳ ᑮ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐎᑦ ᐁ ᓱᑳᑎᓰᑦ ᐋᔨᑎᐎᓂᒃ ᓀᔥᑕ ᐋᔭᒥᐎᓂᒃ, ᐁ ᐙᐸᒥᑯᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗ: 20ᓀᔥᑕ ᑳ ᐃᔑ ᐸᑭᑎᓂᑯᑦ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗ ᓀᔥᑕ ᑭᑦ ᐅᑭᒫᒥᓇᐗ ᑭᒋ ᓂᔑᐗᓈᒋᒫᑲᓂᐎᑦ ᑭᒋ ᓂᐸᐋᑲᓂᐎᑦ ᓀᔥᑕ ᑳ ᒌᔅᑖᔅᑾᐅᑯᑦ᙮ 21ᒫᑲ ᓂ ᑮ ᐊᔅᐯᓕᒧᓈᓐ ᐁ ᐋᐎᑦ ᐊᓇ ᑫ ᐱᒫᒋᐋᔅᐸᓐ ᐃᔅᕃᐃᓚ: ᑫᔮᐸᒡ ᒫᑲ ᐊᐙᓯᑌ ᒥᓯᐌ ᐅᒪ, ᐊᓄᒡ ᐁᐗᑯ ᓂᔅᑐ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ ᐃᔅᑯᓈᒃ ᑳ ᑐᒋᑳᑌᑭ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ᙮ 22ᐁᐁ, ᐋᑎᑦ ᓀᔥᑕ ᐃᔅᑴᐗᒃ ᑳ ᐎᒉᐎᔭᒥᒋᒃ ᓂ ᑮ ᒫᒪᔅᑳᑌᓕᑕᒥᐃᑯᓈᓇᒃ, ᑳ ᓈᑕᑭᒃ ᒋᐹᔨᑲᒥᑯᓕᐤ ᐎᐸᒡ ᑫᑭᔐᑉ᙮ 23ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐁᑳ ᒣᔅᑲᒸᒋᒃ ᐎᔭᐎᓕᐤ, ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐗᒃ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᓂ ᑮ ᐋᐸᒫᓈᓇᒃ ᐁᓐᒐᓚᒃ ᐁ ᓄᑯᓯᔅᑕᐎᔭᒥᒋᒃ, ᑳ ᐃᑗᒋᒃ, ᐱᒫᑎᓯᐤ᙮ 24ᐋᑎᑦ ᒫᑲ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐎᒉᐎᔭᒥᒋᒃ, ᑮ ᐃᑐᑌᐗᒃ ᒋᐹᔨᑲᒥᑯᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒥᔅᑲᒶᒃ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᑮ ᐃᑗᓕᒋ ᐃᔅᑴᐗ: ᒫᑲ ᒋᓴᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᐙᐸᒣᐗᒃ᙮

25ᐁᑯ ᐁᑖᑦ, ᐅ ᐁᑳ ᑳ ᑲᑫᑕᐌᓕᑕᒣᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᐯᑭᑳᑎᓯᔦᒃ ᑭᑌᐃᐙᒃ ᑭᒋ ᑖᐺᑕᒣᒃ ᒥᓯᐌ ᑳ ᑮ ᐃᑗᒋᒃ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐗᒃ! 26ᓇᒪ ᓈ ᙭ ᑲᑕ ᑮ ᐎᓴᑫᓕᑕᒧᐸᓐ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ, ᐁᑯ ᑭᒋ ᐱᑐᑫᑦ ᐅ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓂᒃ? 27ᐁ ᑭᑐᐌᑦ ᒫᑲ ᒧᓯᔅ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐗᒃ, ᑮ ᑭᔅᑫᓕᑕᒥᐁᐤ ᒥᓯᐌ ᑭᒋ ᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓂᒃ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᑳ ᐃᔑ ᐃᑖᒋᒫᑲᓂᐎᑦ᙮

28ᑮ ᐯᔣᐸᑕᒶᒃ ᒫᑲ ᐃᑖᐎᓂᔑᓕᐤ ᐃᑕ ᐙ ᐃᑐᑌᒋᒃ: ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐊᐙᓯᑌ ᐁ ᐎ ᐃᑐᑌᑦ᙮ 29ᑮ ᔖᑯᒋᒥᑯ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑗᓕᒋ, ᐎᒋᑕᔑᑫᒥᓈᓐ; ᐌᓴ ᐋᔕᔾ ᐊᑎ ᐅᑖᑯᔑᓐ, ᑭᔑᑲᐤ ᒫᑲ ᑫᑳᑦ ᐃᔥᒀᐸᓕᐤ᙮ ᐁᑯ ᐹᑐᑫᑦ ᑭᒋ ᐎᒋᑕᔑᑫᒫᑦ᙮ 30ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ, ᒣᒀᒡ ᐁ ᐎᑕᐱᒫᑦ ᐁ ᒥᒋᓱᒋᒃ, ᑮ ᐅᑎᓀᐤ ᐊᓚᑯᓂᐗ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒥᓦᑭᒣᐤ, ᑮ ᐱᑯᓀᐤ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒥᓓᐤ᙮ 31ᐅᔅᑭᔑᑯᐙᐗ ᒫᑲ ᑮ ᐋᐸᐃᑳᑌᓕᐗ, ᑮ ᑭᔅᑫᓕᒣᐗᒃ ᒫᑲ; ᑮ ᐹᔑᑯᓈᑯᓰᔅᑖᑯᐗᒃ ᒫᑲ᙮ 32ᑮ ᐃᑎᑐᐗᒃ ᒫᑲ, ᓇᒪ ᓈ ᑭᑌᐃᓇᐤ ᑮ ᐸᓯᑌᐤ ᐱᒋ ᑭᔭᐎᓈᒃ, ᒣᒀᒡ ᑳ ᐋᔭᒥᐃᑕᒃ ᐁ ᐱᒧᑌᔭᒃ, ᓀᔥᑕ ᒣᒀᒡ ᑳ ᐋᐸᐊᒫᑕᒃ ᑭᒋ ᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓇ᙮

33ᑮ ᐸᓯᑯᐗᒃ ᒫᑲ ᐊᓂᒪ ᑫᔮᐸᒡ ᑎᐸᔨᑲᓂᒃ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑭᐌᐗᒃ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ, ᑮ ᒥᔅᑲᐌᐗᒃ ᒫᑲ ᐊᓂᐃ ᐯᔭᑯᔖᑉ ᐁ ᒫᐗᒋᐃᑐᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐎᒉᐎᑯᓕᒋ, 34ᐁ ᐃᑗᓕᒋ ᑖᐺ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᑮ ᐗᓂᔥᑲᐤ, ᑮ ᓄᑯᓰᔅᑕᐌᐤ ᒫᑲ ᓵᐃᒪᓇ᙮

35ᑮ ᐎᑕᒶᒃ ᒫᑲ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᑳ ᐃᑭᓂᓕᑭ ᒣᔅᑲᓈᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑮ ᐃᔑ ᑭᔅᑫᓕᒫᒋᒃ ᐁ ᐱᑯᓈᓕᒋ ᐊᓚᑯᓇᐗ᙮

ᒋᓴᔅ ᓄᑯᓯᔅᑕᐌᐤ ᐅᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑲᓇ

(ᒫᑎᐤ 28:16–20; ᒫᕐᒃ 16:14–18; ᒑᓐ 20:19–23; ᐊᐸᔅᑕᓚ 1:6–8)

36ᒣᒀᒡ ᒫᑲ ᐅᒪ ᐁ ᐃᔑ ᐋᔭᒥᒋᒃ, ᒋᓴᔅ ᑫᒋᐙᒃ ᑮ ᓂᐸᐎᐤ ᑌᑖᐎᒡ ᐁ ᐃᑖᒋᒃ, ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᑳᔮᒣᓕᑕᒧᐎᓐ ᑭ ᑳ ᐎ ᐋᔮᓇᐗᐤ᙮

37ᒫᑲ ᑮ ᓭᑭᓯᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑯᔅᑖᒋᐗᒃ, ᑮ ᐃᑌᓕᑕᒶᒃ ᒫᑲ, ᑮ ᐙᐸᒫᓇᐤ ᐊᒑᒃ᙮ 38ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᒥᑯᔥᑳᑌᓕᑕᒣᒃ? ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᒫᑲ ᐊᑎ ᐃᑕᑾᑭ ᒥᑐᓀᓕᒋᑫᐎᓇ ᑭᑌᐃᐙᒃ? 39ᑲᓇᐙᐸᑕᒧᒃ ᓂᒋᒋᔭ ᓀᔥᑕ ᓂᓯᑕ ᐁ ᐋᐎᔮᓐ ᓂᓚ ᑫᒋᐙᒃ᙮ ᒣᒣᑐᓂᓂᒃ ᓀᔥᑕ ᐙᐸᑕᒧᒃ: ᐌᓴ ᐊᒑᒃ ᓇᒪᐎᓚ ᐎᔮᓯᐤ ᓀᔥᑕ ᐅᔅᑲᓂᐤ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᐙᐸᒥᔦᒃ ᓂᓚ ᐁ ᐋᔮᔮᓐ᙮

40ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐅᒪ ᑳ ᐃᔑ ᐋᔭᒥᑦ, ᑮ ᐙᐸᑎᓓᐤ ᐅᒋᒋᔭ ᓀᔥᑕ ᐅᓯᑕ᙮ 41ᐁᔥᑾ ᒫᑲ ᐁᑳ ᐁ ᑖᐺᑕᒥᓕᒋ ᐁ ᐃᔅᐱᒋ ᒥᓚᐙᑕᒥᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᒫᒪᔅᑳᑕᒥᓕᒋ, ᑮ ᐃᑌᐤ, ᐅᑕ ᓈ ᒥᒋᒻ ᑭᑦ ᐋᔮᓇᐗᐤ? 42ᑮ ᒥᓓᐗᒃ ᒫᑲ ᐋᐱᔑᔥ ᐁ ᑮ ᒪᔅᑭᑌᑆᓂᐎᓕᒋ ᓇᒧᓴ, ᓀᔥᑕ ᐋᒧᔔᑲᐗᑎᓕᐤ᙮ 43ᑮ ᐅᑎᓇᒻ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒥᒋᐤ ᐁ ᐙᐸᒥᑯᑦ᙮

44ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᐅᐅ ᐁᐗᒀᓂᐃ ᐋᔭᒥᐎᓇ ᑳ ᐃᑎᑖᑾᒃ ᒣᒀᒡ ᑫᔮᐸᒡ ᐁ ᐎᒉᐎᑕᑾᒃ, ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᑭᒋ ᑎᐱᐸᓕᑭ ᑳ ᒪᓯᓇᐃᑳᑌᑭ ᒧᓯᔅ ᐅᑦ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐗᐤ ᐅ ᒪᓯᓇᐃᑲᓂᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᓂᑲᒧᐎᓂ ᒪᓯᓇᐃᑲᓂᒃ ᓂᓚ ᐁ ᐋᔨᑖᒋᒥᑲᐎᔮᓐ᙮

45ᐁᑯ ᐃᐋᐸᐊᒸᑦ ᐅ ᓂᓯᑐᑕᒧᐎᓂᓕᐤ, ᑭᒋ ᓂᓯᑐᑕᒥᓕᒋ ᑭᒋ ᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓇ, 46ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᐅᒪ ᐃᑕᓯᓇᐃᑳᑌᐤ, ᐁᑯ ᓀᔥᑕ ᔮᓕᑌᓪ ᐁᑌᓕᑖᑯᓯᑦ ᙭ ᑭᒋ ᐎᓴᑫᓕᑕᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᐗᓂᔥᑳᑦ ᐅᓂᐱᐗ ᐅᒋ ᐁ ᓂᔅᑐ ᑭᔑᑳᓕᒃ; 47ᓀᔥᑕ ᑴᔅᑳᑎᓯᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐊᔐᓂᑳᑌᑭ ᒪᒋᑐᑕᒧᐎᓇ ᑭᒋ ᐙᐎᒋᑳᑌᒃ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᒃ, ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᒋᒃ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᔅᑳᓀᓯᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ, ᓃᔥᑕᒻ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᐁ ᐙᐎᒋᑳᑌᒃ᙮ 48ᑭᓚᐗᐤ ᒫᑲ ᑭ ᑳ ᑎᐹᑐᑌᓇᐗᐤ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ᙮ 49ᒫᑎᑲ, ᒫᑲ, ᑭᑦ ᐃᔑᑎᔕᒫᑎᓇᐗᐤ ᓄᑖᐎ ᐅᑦ ᐊᔓᑕᒫᑫᐎᓐ: ᒫᑲ ᑕᔑᑫᒃ ᒋᕉᓴᓚᒻ ᐃᑖᐎᓂᒃ, ᐹᑎᒪ ᑮ ᒥᓕᑲᐎᔦᑴ ᑲᔥᑭᐅᐎᓐ ᐃᔥᐱᒥᒃ ᐅᒋ᙮

ᒋᓴᔅ ᐅᑎᓈᑲᓂᐎᐤ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᐃᔑ

(ᒫᕐᒃ 16:19–20; ᐊᐸᔅᑕᓚ 1:9–11)

50ᑮ ᐗᓚᐎᑕᐁᐤ ᒫᑲ ᐯᑕᓂᐃᒃ ᐃᔅᑯ: ᑮ ᐅᐱᓂᔅᑴᓕᐤ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒥᓦᑭᒣᐤ᙮ 51ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ, ᒣᒀᒡ ᐁ ᒥᓦᑭᒫᑦ, ᑮ ᐹᑳᓈᐸᒣᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᔑᐎᓚᐤ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ᙮ 52ᑮ ᓇᐗᑮᔅᑕᐌᐤ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑭᐌᐗᒃ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᓈᔅᐱᒡ ᐁ ᒥᓚᐙᑕᑭᒃ; 53ᓀᔥᑕ ᒧᔕᒃ ᑮ ᐃᑖᐗᒃ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ, ᐁ ᒫᒥᒋᒫᒋᒃ ᓀᔥᑕ ᐁ ᑭᔅᑖᒋᒫᒋᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ᙮ ᐁᒣᓐ᙮