Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᓘᒃ 3:4

4ᐁ ᐃᑕᓯᓇᐃᑳᑌᒃ ᒪᓯᓇᐃᑲᓂᒃ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑕᒀᓂᓕᒃ ᐋᐃᓭᔭ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐤ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓇ, ᐁ ᐃᑗᒪᑲᒃ, ᐅ ᐯᑖᑯᓯᐎᓐ ᐊᐌᓇ ᐁ ᑌᐺᑦ ᐸᑾᑕᔅᑲᒥᑳᒃ, ᐋᔦᔅᑲᐎᑕᒫᒃ ᑫ ᐃᔑ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᑦ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ, ᒀᔭᔅᑯᒧᑕᐙᒃ ᐅ ᒣᔅᑲᓇᐗ᙮