Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᓘᒃ 4

ᒋᓴᔅ ᑲᑴᒋᐋᑳᓂᐎᐤ

(ᒫᑎᐤ 4:1–11; ᒫᕐᒃ 1:12–13)

1ᒋᓴᔅ ᒫᑲ, ᐁ ᓵᑲᔅᑭᓀᔅᑳᑯᑦ ᐸᓓᑭ ᐊᒑᑾ, ᒐᕐᑕᓂᒃ ᑮ ᐅᒋ ᑭᐌᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑐᑕᐃᑯ ᐊᒑᑾ ᐸᑾᑕᔅᑲᒥᑳᒃ, 2ᓀᒥᑕᓇᐤ ᑭᔑᑳᐗ ᐁ ᑲᑴᒋᐃᑯᑦ ᒪᒋᒪᓂᑐᐗ᙮ ᒣᒀᒡ ᒫᑲ ᐊᓂᐃ ᐁ ᑭᔑᑳᓕᑭ ᓇᒪᐎᓚ ᑫᒀᓕᐤ ᑮ ᐅᒋ ᒥᒋᐤ: ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᐳᓂᐸᓕᓕᑭ, ᐁᑯ ᐙ ᒥᒋᓱᑦ᙮

3ᑮ ᐃᑎᑯ ᒫᑲ ᒪᒋᒪᓂᑐᐗ, ᑮᔥᐱᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐌᑯᓯᓯᒥᔅᑴ, ᐃᑕᔓᐙᔥ ᐊᐗ ᐊᓯᓂ ᑭᒋ ᐊᓚᑯᓈᐎᑦ᙮

4ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐤ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐃᑕᓯᓇᐃᑳᑌᐤ, ᐃᓕᓕᐤ ᓇᒪᐎᓚ ᑲᑕ ᐱᒫᑎᓯᐤ ᐱᔑᔑᒃ ᐊᓚᑲᓈᐗ ᐅᒋ, ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓂᓕᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᒋ᙮

5ᒪᒋᒪᓂᑐ ᒫᑲ ᐁ ᓵᑲᒋᐌᑕᐋᑦ ᐁ ᐃᔅᐸᑎᓈᓕᒃ ᐗᒌᒃ, ᓴᔅᒋᑯᒡ ᑮ ᐙᐸᑎᓓᐤ ᒥᓯᐌ ᐅᑭᒫᐎᐎᓇ ᐊᔅᑮᒃ᙮ 6ᒪᒋᒪᓂᑐ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᒥᓯᐌ ᐅᒪ ᑲᔥᑭᐅᐎᓐ ᑭ ᑳ ᒥᓕᑎᓐ, ᓀᔥᑕ ᐁᔅᐱᒋ ᑭᔅᑌᓕᑖᑾᑭ: ᐌᓴ ᓂ ᑮ ᐸᑭᑎᓇᒫᑲᐎᓐ ᓀᔥᑕ ᐊᐌᓇ ᐱᑯ ᐙ ᒥᓚᑭ ᓂ ᒥᓚᐤ᙮ 7ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᑫ ᓇᐗᑮᔅᑕᐎᐗᓀ, ᒥᓯᐌ ᑭ ᑳ ᑎᐱᓚᐌᐎᓰᓐ᙮

8ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐤ, ᐁ ᐃᑖᑦ, ᓂᔅᐱᔅᑾᓂᒃ ᐃᔑ ᐃᑐᑌ, ᓭᑖᓐ; ᐌᓴ ᐃᑕᓯᓇᐃᑲᑌᐤ, ᑭ ᑳ ᓇᐗᑮᔅᑕᐗᐤ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᑭ ᑭᒋᒪᓂᑐᒻ, ᐎᓚ ᓀᔥᑕ ᐱᑯ ᑭ ᑳ ᐊᑑᔅᑫᔅᑕᐗᐤ᙮

9ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑕᐁᐤ ᒫᑲ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ, ᑮ ᑌᑕᓓᐤ ᒫᑲ ᑕᑯᒡ ᐃᑕ ᐁ ᐃᔥᐹᓕᒃ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ, ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᑮᔥᐱᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐌᑯᓯᓯᒥᔅᑴ, ᓂᒋᒀᔥᑯᑎ ᐅᑕ ᐅᒋ: 10ᐌᓴ ᐃᑕᓯᓇᐃᑳᑌᐤ, ᑲᑕ ᐃᑕᔓᐙᑌᐤ ᐅᑦ ᐁᓐᒐᓕᒪ ᑭᓚ ᐅᒋ, ᑭᒋ ᑲᓇᐌᓕᒥᔅᑭᒃ; 11ᓀᔥᑕ ᐅᒋᒋᐙᒃ ᑭ ᑳ ᐋᓱᓂᑾᒃ; ᐁᑳ ᑭᒋ ᐅᑕᒥᑎᑖᔭᓐ ᑮᓯᑦ ᐊᓯᓂᒃ᙮

12ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐋᑦ, ᑮ ᐃᑌᐤ, ᐃᑣᓂᐗᓐ, ᐁᑳᐎᓚ ᑭ ᑳ ᑲᑴᒋᐋᐤ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᑭ ᑭᒋᒪᓂᑐᒻ᙮

13ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᒪᒋᒪᓂᑐ ᑳ ᑮ ᑮᔑᑖᑦ ᒥᓯᐌ ᑲᑴᒋᐃᐌᐎᓂᓕᐤ, ᑮ ᓇᑲᑌᐤ ᐎᓕᐱᔉ᙮

ᒋᓴᔅ ᑭᒋᑖᐤ ᐅᑕᑐᔅᑫᐎᓐ ᑳᓕᓕᒃ

(ᒫᑎᐤ 4:12–17; ᒫᕐᒃ 1:14–15)

14ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᐃᔑ ᑭᐌᐤ ᑳᓕᓖᒃ ᐊᒑᑾ ᐅ ᑲᔥᑭᐅᐎᓂᓕᒃ: ᑮ ᒫᒪᔅᑲᑖᒋᒪᐤ ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᐁᔅᐱᔖᒃ ᐊᔅᑮᒃ ᐙᔅᑲ᙮ 15ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐤ ᒫᑲ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᓖᒃ, ᐁ ᑭᔅᑖᒋᒥᑯᑦ ᒥᓯᐌ ᐊᐌᓕᐗ᙮

ᒋᓴᔅ ᐋᑕᐌᓕᒫᑲᓂᐎᐤ ᓈᓴᕆᑎᒃ

(ᒫᑎᐤ 13:53–58; ᒫᕐᒃ 6:1–6)

16ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐤ ᒫᑲ ᓈᓴᕆᑎᒃ, ᐃᑕ ᐁ ᑮ ᐅᐱᑭᐋᑲᓂᐎᑦ: ᑫᔮᐸᒡ ᒫᑲ ᑳ ᐋᔨᑐᑕᒃ, ᑮ ᐱᑐᑫᐤ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ ᐁ ᐋᔭᒥᐁᑭᔑᑳᓕᒃ, ᑮ ᓂᐸᐎᐤ ᒫᑲ ᑭᒋ ᐋᔭᒥᒋᑫᑦ᙮ 17ᑮ ᒥᓚᐤ ᒫᑲ ᐅ ᒪᓯᓇᐃᑲᓐ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐤ ᐋᐃᓭᔭ, ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᐋᐸᐊᒃ ᒪᓯᓇᐃᑲᓂᓕᐤ, ᑮ ᒥᔅᑲᒻ ᐃᑕ ᐁ ᒪᓯᓇᐃᑳᑌᓕᒃ, 18ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᐅᑦ ᐊᒑᑾ ᓂ ᑭᑭᔥᑳᑯᓕᐗ, ᐌᓴ ᓂ ᑮ ᑕᒪᔅᑯᓂᒃ ᑭᒋ ᑎᐹᒋᒧᔅᑕᐗᑭᒃ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓂᓕᐤ ᐊᓂᑭ ᑳ ᑭᑎᒫᑭᓯᒋᒃ; ᓂ ᑮ ᐯᒋᑎᔕᐅᒃ ᑭᒋ ᒥᓇᐋᒋᐊᑭᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐱᑯᑌᐁᒋᒃ, ᑭᒋ ᑎᐹᒋᒧᔅᑕᐗᑭᒃ ᐋᐸᐊᒫᑫᐎᓂᓕᐤ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐋᐗᑳᓂᐎᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᐙᐱᐎᓂᓕᐤ ᐊᓂᑭ ᐁᑳ ᑳ ᐙᐱᒋᒃ, ᑭᒋ ᐋᐸᐗᑭᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐅᑐᑭᓯᒋᒃ, 19ᑭᒋ ᑎᐹᑐᑕᒶᒃ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᐅ ᒥᓜᓕᑖᑯᓯᐎ ᐱᐴᓐ᙮

20ᐁᑯ ᑭᐸᐊᒃ ᒪᓯᓇᐃᑲᓂᓕᐤ, ᑮ ᒥᓓᐤ ᒫᑲ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓇ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓇᐊᐱᐤ᙮ ᓱᑲ ᒫᑲ ᑮ ᑲᓇᐙᐸᒥᑯ ᒥᓯᐌ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐃᑖᓕᒋ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ᙮ 21ᑮ ᒫᒋ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᐊᓄᒡ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ ᐅᒪ ᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓐ ᑎᐱᐸᓕᐤ ᑭᑖᐗᑳᐙᒃ᙮

22ᒥᓯᐌ ᒫᑲ ᑮ ᑎᐹᒋᒣᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒫᒪᔅᑳᑕᒬᐗᒃ ᐊᓂᐃ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎ ᐋᔭᒥᐎᓇ ᑳ ᐅᒋᐸᓕᓕᑭ ᐅᑐᓂᓕᒃ᙮ ᑮ ᐃᑗᐗᒃ ᒫᑲ, ᓇᒪ ᓈ ᐊᐗ ᒍᓯᑉ ᐅᑯᓯᓴ?

23ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᑫᒋᓈᔥ ᑭ ᑳ ᐃᔑᓇᐗᐤ ᐅᒪ ᑭᑫᑕᐎᐃᑗᐎᓐ, ᓇᑕᑯᓚᓐ, ᒥᓇᐙᒋᐃᑎᓱ: ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᑳ ᐎᑕᒫᑲᐎᔮᒃ ᑳ ᐋᔨᑐᒋᑳᑌᑭ ᑲᐸᕐᓀᔭᒥᒃ, ᐅᑕ ᓀᔥᑕ ᑐᑕ ᑎᐱᓚᐌ ᑭᑦ ᐊᔅᑮᒃ᙮ 24ᑮ ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᑖᐺ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐤ ᓇᒪᐎᓚ ᐱᓯᔅᑫᓕᒪᐤ ᑎᐱᓚᐌ ᐅᑦ ᐊᔅᑮᒃ᙮

25ᒫᑲ ᑖᐺ ᑭ ᐎᑕᒫᑎᓇᐗᐤ, ᑮ ᐃᑖᐗᒃ ᐃᔅᕃᐃᓕᒃ ᒥᒉᑦ ᑭᑎᒫᑭᔅᑴᐗᒃ ᒣᒀᒡ ᐁ ᐅ ᑭᔑᑳᒥᑦ ᐃᓛᐃᒐ, ᐃᔅᐱ ᐁ ᑮ ᑭᐳᐃᑳᑌᒃ ᑭᔑᒃ ᐃᔥᐱᔥ ᓂᔅᑐ ᐱᐴᓋ ᓀᔥᑕ ᓂᑯᑣᓱ ᐱᓯᒶ, ᐃᔅᐱ ᓈᔅᐱᒡ ᑳ ᑲᐗᑲᑖᓂᐗᒃ ᒥᓯᐌ ᐁᔅᐱᔖᒃ ᐊᓂᒪ ᐊᔅᑮᒃ; 26ᒫᑲ ᐃᓛᐃᒐ ᓇᒪᐃᓚ ᑮ ᐃᔑᑎᔕᐗᐤ ᑭᒋ ᓇᑕᐙᐸᒫᑦ ᐊᓂᐃ ᐃᔅᑴᐗ, ᐱᑯ ᓴᕃᑉᑕᐃᒃ, ᐃᑖᐎᓂᒃ ᓴᐃᑕᓂᒃ, ᑭᒋ ᓇᑕᐙᐸᒫᑦ ᑭᑎᒫᑭᔅᑴᐗ᙮ 27ᓀᔥᑕ ᒥᒉᑦ ᐅᓓᑉᕈᓯᐃᑖᔅᐱᓀᐗᒃ ᑮ ᐃᑖᐙᒃ ᐃᔅᕃᐃᓕᒃ ᒣᒀᒡ ᐁ ᐅ ᑭᔑᑳᒥᑦ ᐃᓛᐃᒐ ᐅᑭᔅᑭᐗᐃᑫᐤ; ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᑮ ᐅᒋ ᐹᔦᑭᐊᐤ, ᐱᑯ ᓀᐊᒫᓐ ᓯᕆᐊᐃᓕᓕᐤ᙮

28ᒥᓯᐌ ᐊᓂᑭ ᒫᑲ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ ᑳ ᐃᑖᒋᒃ, ᐃᔅᐱ ᐱᐁᑕᑭᒃ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ, ᑮ ᓵᑲᔅᑭᓀᔅᑳᑯᐗᒃ ᐋᑯᓚᐌᓯᐎᓂᓕᐤ, 29ᑮ ᐸᓯᑯᐗᒃ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᐃᑖᐎᓂᒃ ᑮ ᐅᒋ ᐗᓚᐎᑎᔑᓀᐗᒃ, ᑮ ᐃᑐᑕᐁᐗᒃ ᒫᑲ ᐊᓐᑕ ᐁ ᐋᒪᑎᓂᓕᒃ ᐗᒋᔑᔑᓕᐤ ᐃᑕ ᑳ ᐅᔑᑖᓂᐗᓂᓕᒃ ᐅᑦ ᐃᑖᐎᓂᐗᐤ, ᑭᒋ ᐊᒋᒋ ᓂᑕᒋᐌᐱᓈᒋᒃ᙮ 30ᒫᑲ ᐎᓚ, ᐁ ᔖᐳᔥᑲᐙᑦ ᑮ ᑭᑐᑌᐤ᙮

ᐃᓕᓕᐤ ᑳ ᑭᑭᔅᑳᑯᑦ ᒪᒋ ᐊᒑᑾ

(ᒫᕐᒃ 1:21–28)

31ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐤ ᒫᑲ ᑲᐸᕐᓀᔭᒥᒃ, ᐃᑖᐎᓐ ᑳᓕᓖᒃ, ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐌᐤ ᒫᑲ ᐁ ᐋᔭᒥᐁᑭᔑᑳᓕᑭ᙮ 32ᑮ ᒫᒪᔅᑳᑕᒬᐗᒃ ᒫᑲ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓂᓕᐤ; ᐌᓴ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓐ ᑮ ᓱᑳᑎᓯᒪᑲᓂᓕᐤ᙮ 33ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑖᐤ ᐃᓕᓕᐤ ᑳ ᐋᔭᐎᒫᑦ ᐅᑦ ᐊᒑᑾ ᐎᓕᐱ ᐊᒑᒃ, ᑮ ᑌᐺᐤ ᒫᑲ, ᐁ ᑭᔗᐌᑦ, 34ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐁᑳᐎᓚ ᐱᒣᓕᒥᓈᓐ: ᑖᓂ ᑭᓚ ᑫ ᐃᑖᐸᒋᐃᑖᒃ, ᑭᓚ ᒋᓴᔅ, ᓇᓴᕋᑎᒃ ᑳ ᐅᒋᔭᓐ? ᑭ ᐯᒋ ᓂᔑᐗᓈᒋᐃᓈᓐ ᓈ? ᑭ ᑭᔅᑫᓕᒥᑎᓐ ᐊᐌᓇ ᑭᓚ; ᐅ ᐸᓓᑭᓯᒪ ᑭᒋᒪᓂᑐ᙮

35ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᑭᑐᑌᐤ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐁᑳ ᑭᑐ, ᐯᒋ ᐗᓚᐙᔅᑲᐤ ᒫᑲ᙮ ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᒪᒋ ᐊᒑᒃ ᑳ ᑮ ᑲᐎᐌᐱᓈᑦ ᑌᑖᐎᒡ, ᑭ ᐯᒋ ᐗᓚᐎᔅᑲᐌᐤ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐋᑯᐁᐤ᙮

36ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᒫᑲ ᑮ ᒫᒪᔅᑳᑕᒶᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐋᔭᒥᐃᑐᐗᒃ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᑫᑯ ᐋᔭᒥᐎᓐ ᐅᒪ! ᐌᓴ ᑌᐯᓕᒋᑫᐎᓂᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᑲᔥᑭᐅᐎᓂᓕᐤ ᐅᒋ ᐅᓚᔓᐙᑌᐤ ᐎᓕᐱ ᐊᒑᑾ, ᐯᒋ ᐗᓚᐎᐸᓕᐗ ᒫᑲ᙮ 37ᑮ ᒫᒪᔅᑳᑖᒋᒪᐤ ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᐁᔅᐱᔖᒃ ᐊᔅᑮᒃ ᐗᔅᑲ᙮

ᒋᓴᔅ ᒥᓇᐙᒋᐁᐤ ᒥᒉᑦ ᐃᓕᓕᐗ

(ᒫᑎᐤ 8:14–17; ᒫᕐᒃ 1:29–34)

38ᐊᔭᒥᐁᐎᑳᒥᑯᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐅᒋ ᐊᓚᐃᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐱᑐᑫᐌᐤ ᓵᐃᒪᓇ ᐎᑭᓕᒃ: ᒫᑲ ᐎᐗ ᐅᑳᐎᓕᐗ ᑮ ᐅᑎᑎᑯᓕᐗ ᑭᒋ ᑭᓯᓱᐎ ᐃᑖᔅᐱᓀᐎᓂᓕᐤ; ᐁᑯ ᒫᑲ ᓀᑐᑕᒪᐙᒋ ᑭᒋ ᒥᓇᐙᒋᐋᑦ᙮ 39ᑮ ᑕᑯᑳᐸᐎᔅᑕᐌᐤ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑭᑐᑕᒻ ᑭᓯᓱᐎ ᐃᑖᔅᐱᓀᐎᓂᓕᐤ; ᐁᑯ ᓀᑲᑎᑯᓕᒋ᙮ ᑡᔦᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐗᓂᔥᑲᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐸᒥᐁᐤ᙮

40ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐁ ᐊᑎ ᐸᑭᔑᒧᑦ ᐱᓯᒻ, ᒥᓯᐌ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐋᔭᐙᒋᒃ ᐊᓂᐃ ᓇᓈᑲᐤ ᑳ ᐃᑖᔅᐱᓀᓕᒋ, ᑮ ᐯᑐᐌᐗᒃ; ᑮ ᓵᒥᓀᐤ ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐁ ᐃᑕᓯᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒥᓇᐙᒋᐁᐤ᙮ 41ᒪᒋ ᐊᒑᑾᒃ ᒫᑲ ᒥᒉᑦ ᑮ ᐅᒋ ᐗᓚᐙᔅᑲᐌᐗᒃ, ᐁ ᑌᐺᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᑭᓚ ᐁᐗᑯ ᙭, ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑯᓯᓴ᙮

ᐎᓚ ᒫᑲ, ᐁ ᑭᑐᑖᑦ, ᑮ ᑭᑕᐊᒪᐌᐤ ᐁᑳ ᑭᒋ ᐋᔭᒥᓕᒋ: ᐌᓴ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᑕᒥᓕᐗ ᐁ ᐋᐎᑦ ᙭᙮

ᒋᓴᔅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐤ ᐲᒋ ᒎᐗᒃ ᐅᑕᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᐗᒃ

(ᒫᕐᒃ 1:35–39)

42ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐎᐋᐸᓂᓕᒃ ᑮ ᑭᑐᑌᐤ, ᐁ ᐃᑐᑌᑦ ᐊᓐᑕ ᐁ ᐸᑾᑌᓕᑖᑾᒃ; ᑮ ᓈᓇᑕᐗᐸᒥᑯ ᒫᑲ ᐃᓕᓕᐗ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐯᒋ ᓈᑎᑯ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑭᐱᒋᐃᑯ, ᐁᑳ ᑭᒋ ᓇᑲᑖᑦ᙮ 43ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᔮᓕᑌᓪ ᓂ ᑳ ᑎᐹᑐᑕᒸᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓐ ᑯᑕᑭᔭ ᐃᑖᐎᓂᒃ ᐊᓯᒋ; ᐌᓴ ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᐯᒋᑎᔕᐅᑳᐎᔮᓐ᙮

44ᑮ ᑲᑫᔅᑭᒥᐌᐤ ᒫᑲ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ ᑳᓕᓕᒃ ᑳ ᐃᑕᑾᓂᓕᑭ᙮