Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᓘᒃ 4:38

ᒋᓴᔅ ᒥᓇᐙᒋᐁᐤ ᒥᒉᑦ ᐃᓕᓕᐗ

(ᒫᑎᐤ 8:14–17; ᒫᕐᒃ 1:29–34)

38ᐊᔭᒥᐁᐎᑳᒥᑯᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐅᒋ ᐊᓚᐃᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐱᑐᑫᐌᐤ ᓵᐃᒪᓇ ᐎᑭᓕᒃ: ᒫᑲ ᐎᐗ ᐅᑳᐎᓕᐗ ᑮ ᐅᑎᑎᑯᓕᐗ ᑭᒋ ᑭᓯᓱᐎ ᐃᑖᔅᐱᓀᐎᓂᓕᐤ; ᐁᑯ ᒫᑲ ᓀᑐᑕᒪᐙᒋ ᑭᒋ ᒥᓇᐙᒋᐋᑦ᙮