Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᓘᒃ 5

ᒋᓴᔅ ᓇᑐᒣᐤ ᐅᑭᔅᑭᓋᐊᒫᐙᑲᓇ

(ᒫᑎᐤ 4:18–22; ᒫᕐᒃ 1:16–20)

1ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ, ᐁ ᒫᑯᔥᑳᑯᑦ ᐃᓕᓕᐗ ᑭᒋ ᐯᑕᒸᓕᒋ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓂᓕᐤ, ᑮ ᓂᐸᐎᐤ ᔑᔓᒡ ᑭᓀᓴᕆᑦ ᓵᑲᐃᑲᓂᒃ, 2ᑮ ᐙᐸᑕᒻ ᒫᑲ ᓂᔓ ᓈᐱᑾᓇ ᐁ ᐊᑯᑎᓂᓕᑭ ᓵᑲᐃᑲᓂᒃ: ᒫᑲ ᐅᓄᑕᒣᓭᐗᒃ ᑮ ᓇᑲᑕᒶᒃ, ᐁ ᑭᒋᔅᑖᐸᐗᓛᒋᒃ ᐅᑦ ᐋᓚᐱᐙᐗ᙮ 3ᑮ ᐳᓯᐤ ᒫᑲ ᐯᔭᒃ ᐊᓂᐃ ᓈᐱᒀᓂᒃ, ᓵᐃᒪᓇ ᐁ ᑎᐱᓚᐌᐎᓯᓕᒋ, ᑮ ᓇᑐᑕᒪᐌᐤ ᒫᑲ ᐋᐱᔑᔥ ᑭᒋ ᒧᔖᐗᐊᒥᓕᒋ᙮ ᐁᑯ ᓀᐊᐱᑦ, ᓀᔥᑕ ᑫᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑦ ᐃᓕᓕᐗ ᓈᐱᒀᓂᒃ ᐅᒋ᙮

4ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᐳᓂ ᐋᔭᒥᑦ, ᑮ ᐃᑌᐤ ᓵᐃᒪᓇ, ᒧᔕᐗᐊ ᐃᑕ ᐁ ᑭᔥᑳᔭᐙᒃ, ᐸᑲᔅᑕᐌᐅᑯᒃ ᒫᑲ ᑭᑦ ᐊᓚᐱᐙᐗᒃ ᑭᒋ ᐱᑕᐅᓛᔦᒃ᙮

5ᓵᐃᒪᓐ ᒫᑲ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐋᑦ, ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑫᔅᑭᓄᐊᒫᑫᔭᓐ, ᓂ ᑮ ᐋᐸᑎᓯᓈᓐ ᐁᔅᑲᓂ ᑎᐱᔅᑳᒃ, ᓇᒪ ᒫᑲ ᓂ ᑮ ᐅᒋ ᐱᑕᐅᓛᓈᓐ; ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᐁ ᐃᑗᔭᓐ ᑭᓚ, ᓂ ᑳ ᐸᑲᔅᑕᐌᐗᐤ ᐊᓚᐱ᙮ 6ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐅᒣᓕᐤ ᑳ ᑐᑕᑭᒃ, ᑮ ᐎᑴᓀᐗᒃ ᓈᔅᐱᒡ ᒥᔭᒪᐎᒥᒉᑎᓕᒋ ᓇᒣᓴ: ᐅᑦ ᐊᓚᐱᐙᐗ ᒫᑲ ᑮ ᐱᑯᐸᓕᓕᐗ᙮ 7ᑮ ᐙᔅᑎᓇᒪᐌᐗᔅ ᒫᑲ ᐎᒋᓄᑕᒣᓭᐙᐗ, ᑳ ᐃᑖᓕᒋ ᑯᑕᒃ ᓈᐱᒀᓂᒃ, ᑭᒋ ᐯᒋ ᐎᒋᐃᑯᒋᒃ᙮ ᐁᑯ ᐱᐁᒋ ᐃᔑᒋᒣᒋᒃ, ᒥᑐᓂ ᒫᑲ ᑮ ᓵᑲᔅᑭᓇᑕᐗᒃ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᓈᐱᒀᓇ, ᐁᑯ ᐁᑎ ᑯᓵᐯᓕᑭ᙮ 8ᐃᔅᐱ ᓵᐃᒪᓐ ᐱᑕᕐ ᐎᐋᐸᑕᒃ, ᑮ ᐸᑭᔑᓐ ᒋᓴᓴ ᐅᒋᑾᓂᓕᒃ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᓇᑲᔑᓐ, ᐌᓴ ᓂ ᒪᒋ ᐃᓕᓕᐎᓐ, ᐅ ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ᙮

9ᐌᓴ ᑮ ᒫᒪᔅᑳᑕᒻ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᑳ ᐎᒉᐎᑯᑦ ᑳ ᐃᔅᐱᒋ ᒥᒉᑦ ᓇᒣᓴ ᑳ ᐱᑕᐅᓛᒋᒃ: 10ᐊᓯᒋ ᓀᔥᑕ ᒉᒻᔅ ᓀᔥᑕ ᒑᓐ, ᓭᐱᑎ ᐅᑯᓯᓴ, ᓵᐃᒪᓐ ᐎᒋᓄᑕᒣᓭᐗ᙮ ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑌᐤ ᓵᒪᓇ, ᐁᑳᐎᓚ ᓭᑭᓯ; ᐊᓄᒡ ᐅᒋ ᑭ ᑳ ᐱᑕᐅᓛᐗᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ᙮

11ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᓈᑕᑳᒣᐅᑖᒋᒃ ᐅ ᓈᐱᒀᓂᐙᐗ, ᑮ ᓇᑲᑕᒶᒃ ᒥᓯᐌ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓄᔅᐱᓇᑌᐗᒃ᙮

ᒋᓴᔅ ᒥᓇᐙᒋᐁᐤ ᓈᐯᐗ

(ᒫᑎᐤ 8:1–4; ᒫᕐᒃ 1:40–45)

12ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ, ᒣᒀᒡ ᐁ ᐃᑖᑦ ᐯᔭᒃ ᐃᑖᐎᓂᒃ, ᒫᑎᑲ, ᐃᓕᓕᐤ ᐁ ᓵᑲᔅᑭᓀᑦ ᓓᑉᕈᓯᐃᑖᔅᐱᓀᐎᓂᓕᐤ; ᐁᐗᑯ, ᐁ ᐙᐸᒫᑦ ᒋᓴᓴ, ᑮ ᐅᑎᑕᐱᐸᓕᐅ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓇᑐᑕᒪᐌᐤ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᑮᔥᐱᓐ ᐎ ᑐᑕᒪᓀ ᑭ ᑳ ᑮ ᐹᔦᑭᐃᓐ᙮

13ᐁᑯ ᔑᐅᐎᓂᔅᑫᓕᑦ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓵᒥᓀᐤ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᓂ ᐎ ᑐᑌᓐ, ᐹᔨᑭᓯ ᐃᓴ᙮ ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᓓᑉᕈᓯᐃᑖᔅᐱᓀᐎᓂᓕᐤ ᑮ ᓇᑲᑎᑯ᙮ 14ᑮ ᐋᔨᒋᒣᐤ ᒫᑲ ᐁᑳ ᑭᒋ ᐎᑕᒪᐙᓕᒋ ᐊᐌᓕᐙ: ᒫᑲ ᑭᑐᑌ, ᐙᐸᑎᓐ ᒫᑲ ᑭᔮᐎᓕᐤ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᐸᑭᑎᓕᑫ ᑮ ᐹᔦᑭᐃᑯᓯᐎᓐ ᐅᒋ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᑮ ᐃᑕᔓᐌᑦ ᒧᓯᔅ, ᑭᒋ ᑭᔅᑫᓕᑕᒥᐃᑯᒋᒃ᙮

15ᒫᑲ ᐋᒋᐱᑯ ᐊᐙᓯᑌ ᑮ ᒫᒪᔅᑲᑖᒋᒪᐤ: ᓈᔅᐱᒡ ᒫᑲ ᒥᔮᒪᐎᒥᒉᑎᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑮ ᒫᒪᐎ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐗᒃ ᑭᒋ ᐯᑕᑭᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᒥᓇᐙᒋᐃᑯᒋᒃ ᐅᑦ ᐃᑖᔅᐱᓀᐎᓂᐙᐗ᙮ 16ᑮ ᐃᑐᑌᐤ ᒫᑲ ᐸᑾᑕᔅᑲᒥᑲᒃ, ᐁᑯ ᐁ ᐋᔭᒥᐋᑦ᙮

ᒋᓴᔅ ᒥᓇᐙᒋᐁᐤ ᓇᓇᒫᔅᐱᓀ ᓈᐯᐗ

(ᒫᑎᐤ 9:1–8; ᒫᕐᒃ 2:1–12)

17ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ, ᐯᔭᑾᐤ ᐁ ᑭᔑᑳᓕᒃ, ᒣᒀᒡ ᐁ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᑦ, ᐸᕋᓯᔭᒃ ᓀᔥᑕ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂ ᐅᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐗᒃ ᐊᓐᑕ ᑮ ᐊᐱᐗᒃ, ᑳ ᐯᒋ ᐅᑐᑌᒋᒃ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐃᑖᐎᓂᒃ ᑳᓕᓕᒃ ᓀᔥᑕ ᒎᑎᐊᐃᒃ, ᓀᔥᑕ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ; ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᒫᑲ ᐅ ᑲᔥᑭᐅᐎᓐ ᑮ ᐃᑕᑾᓂᓕᐤ ᑭᒋ ᒥᓇᐙᒋᐃᑯᒋᒃ᙮ 18ᒫᑎᑲ, ᒫᑲ, ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑮ ᐯᔑᐌᐗᒃ ᓂᐯᐎᓂᒃ ᐃᓕᓕᐗ ᐁ ᐅᑎᑎᑯᓕᒋ ᓇᓇᒫᔅᐱᓀᐎᓂᓕᐤ: ᑮ ᑯᒋ ᐱᑐᑲᐁᐗᒃ ᒫᑲ ᑭᒋ ᐱᒥᔑᒫᒋᒃ ᐅᑎᔥᑳᐤ ᒋᓴᓴ᙮ 19ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐁᑳ ᑳ ᒥᔅᑲᐙᑕᒋᒃ ᐃᑕ ᑫ ᐅᒋ ᐱᑐᑲᐋᒋᒃ, ᐁ ᐃᔅᐱᒋ ᒥᒉᑎᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ, ᐃᑐᑌᐗᒃ ᑕᑯᒡ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐸᑭᑖᐱᑫᓀᐗᒃ ᔖᐳ ᐊᑾᓇᐃᑲᓂᒃ, ᐊᓯᒋ ᐅ ᓂᐯᐎᓂᓕᐤ ᑌᑖᐎᒡ ᐅᑎᔥᑳᐤ ᒋᓴᓴ᙮ 20ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐎᐋᐸᑕᒸᑦ ᐅ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᓕᐤ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᐃᓕᓕᐤ, ᑭ ᒪᒋᑐᑕᒧᐎᓇ ᑭ ᐁᐯᓕᑕᒫᑲᐎᓐ᙮

21ᐅᒪᓯᓇᐃᑫᐗᒃ ᒫᑲ ᓀᔥᑕ ᐸᕋᓯᔭᒃ ᑭ ᒫᒋ ᒫᒥᑐᓀᓕᑕᒶᒃ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᐊᐌᓇ ᐊᐗ ᑳ ᐹᔅᑖᒧᑦ? ᐊᐌᓇ ᑫ ᑮ ᐌᐯᓕᑕᒫᑫᑦ ᒪᒋᑐᑕᒧᐎᓇ ᐱᑯ ᑭᒋᒪᓂᑐ?

22ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᒋᓴᔅ ᓀᓯᑕᐌᓕᑕᒸᑦ ᐅ ᒥᑐᓀᓕᒋᑫᐎᓂᓕᐗ, ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᑦ, ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑫᒀᓐ ᒥᐋᒥᑐᓀᓕᑕᒣᒃ ᑭᑌᐃᐙᒃ? 23ᑖᓂᒪ ᐊᐙᓯᑌ ᐎᐁᑕᒃ ᑭᒋ ᐃᑣᓂᐗᒃ, ᑭ ᒪᒋᑐᑕᒧᐎᓇ ᑭ ᐌᐯᓕᑕᒫᑲᐎᓐ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑭᒋ ᐃᑣᓂᐗᒃ, ᐗᓂᔥᑳ, ᐱᒧᑌ ᒫᑲ? 24ᒫᑲ ᑭᒋ ᑭᔅᑫᓕᑕᒣᒃ ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ ᐁ ᐋᔮᑦ ᑲᔥᑭᐅᐎᓂᓕᐤ ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ ᑭᒋ ᐌᐯᓕᑕᒫᑫᑦ ᒪᒋᑐᑕᒧᐎᓇ, (ᑮ ᐃᑌᐤ ᐅᓇᓇᒫᔅᐱᓀᐗ,) ᑭᑦ ᐃᑎᓐ, ᐗᓂᔥᑳ, ᐅᑎᓇ ᓀᔥᑕ ᑭ ᓂᐯᐎᓐ, ᐃᑐᑌ ᒫᑲ ᑭ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒥᒃ

25ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐗᓂᔥᑲᐤ ᐁ ᐙᐸᒥᑯᑦ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐅᑎᓇᒻ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᑳ ᐊᔥᐱᔑᒧᑦ, ᑮ ᑭᑐᑌᐤ ᒫᑲ ᑭᒋ ᐃᑐᑌᑦ ᐅ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒥᒃ, ᐁ ᑭᔅᑖᒋᒫᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ᙮ 26ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᒫᑲ ᑮ ᒫᒪᔅᑳᑕᒶᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑭᔅᑖᒋᒣᐗᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓵᑲᔅᑭᓀᔅᑳᑯᐗᒃ ᓭᑭᓯᐎᓂᓕᐤ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᑭ ᑮ ᐙᐸᑌᓈᓇᐤ ᒫᒪᔅᑳᒋ ᑫᒀᓇ ᐊᓄᒡ ᑳ ᑭᔑᑳᒃ᙮

ᒋᓴᔅ ᓇᑐᒣᐤ ᓕᐹᐃᔭ

(ᒫᑎᐤ 9:9–13; ᒫᕐᒃ 2:13–17)

27ᑳ ᐳᓂᐸᓕᑭ ᒫᑲ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᑮ ᑭᑐᑌᐤ, ᑮ ᐙᐸᒣᐤ ᒫᑲ ᐸᑉᓕᑳᓇ ᓕᐹᐃ ᐁ ᐃᔑᓂᑳᓱᓕᒋ, ᐁ ᐊᐱᓕᒋ ᐃᑕ ᐁ ᐅᑎᓂᒥᒋ ᑎᐯᓕᒋᑫᐎ ᔔᓕᐋᓇ: ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᓄᔅᐱᓇᔑᓐ᙮ 28ᒥᓯᐌ ᒫᑲ ᑮ ᓇᑲᑕᒻ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐸᓯᑯᑦ, ᑮ ᓄᔅᐱᓇᑌᐤ᙮

29ᓕᐹᐃ ᒫᑲ ᑮ ᐅᔑᑕᒪᐌᐤ ᑭᒋ ᒪᑯᔐᐎᓂᓕᐤ ᑎᐱᓚᐌ ᐅ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒥᒃ; ᑮ ᐃᑕᐗᒃ ᒫᑲ ᐁ ᒥᒉᑎᒋᒃ ᐸᑉᓕᑳᓇᒃ, ᓀᔥᑕ ᑯᑕᑭᔭᒃ, ᑳ ᐎᑕᐱᒫᒋᒃ᙮ 30ᒫᑲ ᐅ ᒪᓯᓇᐃᑫᒥᐙᐗ ᓀᔥᑕ ᐸᕋᓯᔭᒃ ᑮ ᐙᔦᔥ ᐃᑎᒣᐗᒃ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᐎᒋᒥᒋᓱᒣᑾᒃ ᓀᔥᑕ ᐎᒋᒥᓂᑴᒣᑾᒃ ᐸᑉᓕᑳᓇᒃ ᓀᔥᑕ ᐅᒪᒋᑖᐗᒃ?

31ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᑦ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᐊᓂᑭ ᑳ ᒥᓗᐋᔮᒋᒃ ᓇᒪᐎᓚ ᓇᑕᐌᓕᒣᐗᒃ ᓇᑕᑯᓚᓇ, ᒫᑲ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐋᑯᓯᒋᒃ᙮ 32ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑖᓐ ᑭᒋ ᓇᑐᒪᑭᒃ ᐅᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐗᒃ, ᒫᑲ ᐅᒪᒋᑣᐗᒃ ᑭᒋ ᑴᔅᑳᑎᓯᒋᒃ᙮

ᑫᒀᓐ ᐌᒋ ᓂᑳᓯᒋᒃ

(ᒫᑎᐤ 9:14–17; ᒫᕐᒃ 2:18–22)

33ᑮ ᐃᑌᐗᒃ ᒫᑲ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᒑᓐ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᒥᒉᑡᐤ ᓂᑲᓱᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᐋᔭᒥᐋᓕᒋ, ᐊᓯᒋ ᓀᔥᑕ ᐸᕋᓯᔭᒃ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓂᐙᐗ; ᒫᑲ ᑭᓚ ᑭ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᒥᒋᓱᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᒥᓂᑴᐗᒃ?

34ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᑭ ᑲᔥᑭᑖᓇᐗᐤ ᓈ ᑭᒋ ᑐᑕᐎᒣᑾᒃ ᐅᔥᑭᓈᐯᐙᓐ ᐅ ᑐᑌᒪ ᑭᒋ ᓂᑲᓱᓕᒋ ᒣᒀᒡ ᐅᔥᑭᓈᐯᐙᓐ ᐁ ᐎᒉᐙᑦ? 35ᒫᑲ ᑭᔑᑳᐗ ᑲᑕ ᐅᑎᒋᐸᓕᐗ ᐃᔅᐱ ᑫ ᒪᔅᑲᒫᑲᓂᐎᓕᒋ ᐅᔥᑭᓈᐯᐙᓇ, ᐁᑯ ᒫᑲ ᑫ ᓂᑲᓱᓕᒋ ᒣᒀᒡ ᐊᓂᐃ ᐁ ᑭᔑᑳᓕᑭ᙮

36ᑮ ᐎᑕᒪᐌᐤ ᒫᑲ ᓇᔅᐱᑐᐌᐎ ᐋᑕᓗᑳᓂᓕᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᒥᔖᐃᑳᑫᐤ ᐅᔥᑭ ᐎᓛᒋᑲᓂᓕᐤ ᑳᔮᔑ ᐎᓛᒋᑲᓂᒃ: ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᑐᑕᑫ, ᐁᑯ ᐊᓂᒪ ᐆᔥᑫᑭᓐ ᑫ ᑕᑐᐱᑕᒧᒪᑲᒃ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᒪ ᐅᔥᑭ ᐎᓛᒋᑲᓂᒃ ᑳ ᐅᒋ ᐅᑎᓂᑳᑌᒃ ᓇᒪᐎᓚ ᓇᐃᐸᓕᐤ ᑳᔮᔑ ᐎᓛᒋᑲᓂᒃ᙮ 37ᓇᒪᐎᓚ ᓀᔥᑕ ᐃᓕᓕᐤ ᐱᑕᐊᒻ ᐅᔥᑭ ᔓᒥᓈᐳᓕᐤ ᑳᔮᔑ ᐎᒀᒃ; ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᑐᑕᑫ, ᐅᔥᑭ ᔓᒥᓈᐳ ᑲᑕ ᐹᑲᐸᓕᑖᒪᑲᓐ ᐎᒀᔭ, ᐁᑯ ᑫ ᓯᑭᐸᓕᒃ, ᐎᒀᔭ ᒫᑲ ᑲᑕ ᓂᔑᐗᓈᑕᓋ᙮ 38ᒫᑲ ᐅᔥᑭ ᔓᒥᓈᐳ ᔮᓕᑌᓪ ᑲᑕ ᐱᑕᐃᑳᑌᐤ ᐅᔥᑭ ᐎᒀᒃ; ᐁᑯ ᒫᑲ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑫ ᑲᓇᐌᓕᒋᑳᑌᑭ᙮ 39ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᓀᔥᑕ, ᐁ ᑮ ᒥᓂᑴᑦ ᑳᔮᔑ ᔓᒥᓈᐳᓕᐤ, ᑣᔦᒃ ᓇᑕᐌᓕᑕᒻ ᐅᔥᑭ ᔓᒥᓈᐳᓕᐤ; ᐌᓴ ᐃᑗᐤ, ᐊᓂᒪ ᑳᔭᔥ ᐊᐙᓯᑌ ᐎᑳᑲᒥᓐ᙮