Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᓘᒃ 6

ᑲᑴᒋᑫᒧᐎᓐ ᐁ ᐋᔭᒥᐁᐎᑭᔑᑳᒃ ᐅᒋ

(ᒫᑎᐤ 12:1–8; ᒫᕐᒃ 2:23–28)

1ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ ᒣᒀᒡ ᐊᓂᒪ ᓂᔓ ᐁ ᐋᔭᒥᐁᑭᔑᑳᒃ ᑭᐃᔥᑾ ᐊᓂᒪ ᓃᔥᑕᒻ, ᑮ ᔖᐳᑕᐌᔥᑲᒻ ᒪᑖᒥᓇ ᓂᑖᐎᑭᒋᑲᓇ; ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᒫᑲ ᑮ ᒫᒪᓂᐱᑌᓕᐗ ᒪᑖᒥᓇ ᐁ ᐅᔅᑎᒀᓂᐎᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒧᐌᓕᐗ, ᐁ ᒥᒥᑯᓈᓕᒋ ᐅᒋᒋᓕᒃ᙮ 2ᑮ ᐃᑎᑯᐗᒃ ᒫᑲ ᐋᑎᑦ ᐸᕋᓯᔭ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᑐᑕᒣᒃ ᐊᓂᒪ ᐁᑳ ᑳ ᐅᓚᔓᐌᓕᑖᑾᒃ ᐁ ᐋᔭᒥᐁᑭᔑᑳᒃ?

3ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐋᑦ, ᑮ ᐃᑌᐤ, ᓇᒪ ᓈ ᑭᐅᒋ ᐋᔭᒥᑖᓇᐗᐤ ᐅᒪ ᐃᔥᐱᔥ, ᑳ ᑮ ᑐᑕᒃ ᑌᐱᑦ, ᐃᔅᐱ ᐙ ᒥᒋᓱᑦ, ᐊᓂᐃ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐎᒉᐎᑯᑦ; 4ᑳ ᐃᔑ ᐱᑐᑫᐙᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒥᓕᒃ, ᐁ ᑮ ᐅᑎᓈᑦ, ᐁ ᑮ ᒧᐙᑦ ᒫᑲ ᐅᓚᔅᑣᑯᐎ ᐊᓚᑯᓈᐗ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᒥᓛᑦ ᐊᓯᒋ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐎᒉᐎᑯᑦ; ᐁᑳ ᑳ ᐅᓚᔓᐌᓕᑖᑾᒃ ᐊᐌᓇ ᑭᒋ ᒧᐙᑦ ᐱᑯ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗᒃ?

5ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ ᑎᐯᓕᑕᒻ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐋᔭᒥᐁᑭᔑᑳᓕᒃ᙮

ᒋᓴᔅ ᒥᓇᐙᒋᐁᐤ ᓈᐯᐗ ᐁ ᒫᔅᑭᒋᒉᓕᒋ

(ᒫᑎᐤ 12:9–14; ᒫᕐᒃ 3:1–6)

6ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ ᑯᑕᑭᓕᐤ ᐁ ᐋᔭᒥᐁᑭᔑᑳᓕᒃ, ᑮ ᐱᑐᑫᐤ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᐅᑯᒃ ᓀᔥᑕ ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐤ; ᐁᑯᑕ ᒫᑲ ᐁᑖᑦ ᐃᓕᓕᐤ ᐁ ᓂᐱᒪᑲᓂᓕᒃ ᐅ ᑭᒋᓂᔉ᙮ 7ᐅᒪᓯᓇᐃᑫᐗᒃ ᒫᑲ ᓀᔥᑕ ᐸᐃᕋᓯᔭᒃ ᑮ ᓈᓈᑲᒋᐁᐗᒃ, ᑮᔥᐱᓐ ᑫ ᒥᓇᐙᒋᐃᐌᓕᑴ ᐁ ᐋᔭᒥᐁᑭᔑᑳᓕᒃ; ᑭᒋ ᑮ ᒥᔅᑲᑭᒃ ᑫ ᐅᒋ ᒫᒥᔑᒫᒋᒃ᙮ 8ᒫᑲ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᑕᒬᐤ ᐅ ᒥᑐᓀᓕᒋᑫᐎᓂᓕᐗ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑌᐤ ᐊᓂᐃ ᐃᓕᓕᐗ ᑳ ᓂᐳᐎᒋᒉᓕᒋ, ᐸᓯᑯ, ᑌᑖᐎᒡ ᒫᑲ ᐃᔑ ᓂᐸᐎ᙮ ᐁᑯ ᐯᓯᑯᑦ, ᓀᔥᑕ ᑌᑖᐎᒡ ᑮ ᓂᐸᐎᐤ᙮ 9ᐁᑯ ᒋᓴᔅ ᐁᑖᑦ, ᑭ ᑳ ᑲᑴᒋᒥᑎᓇᐗᐤ ᐯᔭᒃ ᑫᒀᓐ; ᐅᓚᔓᐌᓕᑖᑾᓐ ᓈ ᐁᔭᒥᐁᑭᔑᑳᑭ ᑭᒋ ᒥᓗ ᐋᔦᑎᓈᓂᐗᒃ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑭᒋ ᒪᒋ ᐋᔨᑎᓈᓂᐗᒃ; ᑭᒋ ᐱᒫᒋᐃᐙᓂᐗᒃ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑭᒋ ᓂᐹᔨᐙᓂᐗᒃ? 10ᐙᔅᑲ ᒫᑲ ᐁ ᑲᓇᐙᐸᒫᑦ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᓯᓕᒋ, ᑮ ᐃᑌᐤ ᐊᓂᐃ ᐃᓕᓕᐗ, ᔓᐎᓂᔅᑫᓕ᙮ ᐁᑯ ᐁᑐᑕᒃ: ᐅᒋᒋ ᒫᑲ ᑮ ᒥᓇᐙᒋᑖᓂᐗᓂᓕᐤ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑯᑕᑭᓕᐤ᙮

11ᑮ ᓵᑲᔅᑭᓀᔅᑳᑯᐗᒃ ᒫᑲ ᑮᔥᑴᐎᓂᓕᐤ; ᓀᔥᑕ ᑮ ᐋᔭᔭᒥᐃᑐᐗᒃ ᑫᒀᓕᐤ ᑫ ᑐᑕᐙᒋᒃ ᒋᓴᓴ᙮

ᒋᓴᔅ ᐙᐌᓛᐸᒣᐤ ᓂᔓᔖᑉ ᐊᐸᔅᑕᓚ

(ᒫᑎᐤ 10:1–4; ᒫᕐᒃ 3:13–19)

12ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ ᒣᒀᒡ ᐊᓂᐃ ᐁ ᑭᔑᑳᑭ, ᐁ ᑮᐗᓚᐎᑦ ᐗᒋᒃ ᐁ ᐃᑐᑌᑦ ᑭᒋ ᐋᔭᒥᐋᑦ, ᐁᔅᑲᓂ ᑎᐱᔅᑳᓕᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐋᔭᒥᐁᔅᑕᐌᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ᙮ 13ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐎᐋᐸᓂᓕᒃ, ᑮ ᓇᑐᒣᐤ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ: ᐁᐗᒀᓂᐃ ᒫᑲ ᑮ ᐅᒋ ᐙᐌᓛᐸᒣᐤ ᓂᔓᔖᑉ, ᐁᐗᒀᓂᐃ ᓀᔥᑕ ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ ᐁᔑᓂᑳᑖᑦ: 14ᓵᐃᒪᓐ (ᐱᑕᕐ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐃᔑᓂᑳᑖᑦ) ᓀᔥᑕ ᐎᒋᔖᓇ ᐋᓐᑦᕉ, ᒉᒻᔅ ᓀᔥᑕ ᒑᓐ, ᐱᓕᑉ ᓀᔥᑕ ᐸᕐᑕᓚᒥᐤ᙮ 15ᒫᑎᐤ ᓀᔥᑕ ᑕᒪᔅ, ᒉᒻᔅ ᐋᓪᐱᔭᔅ ᐅᑯᓯᓴ, ᓀᔥᑕ ᓵᐃᒪᓐ ᓯᓗᑎᔅ ᑳ ᐃᔑᓂᑳᑖᑲᓂᐎᑦ, 16ᓀᔥᑕ ᒎᑕᔅ ᒉᒻᔅ ᐎᒋᔖᓇ, ᓀᔥᑕ ᒎᑕᔅ ᐃᔅᑳᕆᔭᑦ, ᐁᐗᒀᓇ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐅᐙᔦᔑᐸᑭᑎᓂᐌᑦ᙮

ᒋᓴᔅ ᑭᔅᑭᓋᐊᒫᑫᐤ ᓀᔥᑕ ᒥᓇᐙᒋᐃᐌᐤ

(ᒫᑎᐤ 4:23–25)

17ᑮ ᐯᒋ ᐎᒋᓂᑕᒋᐌᒣᐤ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᒪᔥᑫᑯᒃ ᑮ ᓂᐸᐎᐤ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᒫᒪᐎᔭᑎᓕᒋ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᓀᔥᑕ ᓈᔅᐱᒡ ᒥᔮᒪᐎᒥᒉᑎᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᒥᓯᐌ ᐁᔅᐱᔖᒃ ᒎᑎᐊᐃᒃ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ, ᓀᔥᑕ ᐎᓂᐯᑯᒃ ᔑᔓᒡ ᑖᐃᕐ ᓀᔥᑕ ᓵᐃᑕᓐ ᐅᒋ, ᑳ ᐯᒋ ᑕᑯᔑᑭᒃ ᑭᒋ ᐯᑕᐙᒋᒃ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᒥᓇᐙᒋᐋᑲᓂᐎᒋᒃ ᐅᑦ ᐃᑖᔅᐱᓀᐎᓂᐙᐗ᙮ 18ᐊᓂᑭ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐊᓕᒥᐃᑯᒋᒃ ᐎᓕᐱ ᐊᒑᑾ: ᑮ ᒥᓇᐙᒋᐋᐗᒃ ᒫᑲ᙮ 19ᒥᓯᐌ ᒥᔭᒪᐎᒥᒉᑎᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᒫᑲ ᑮ ᑯᒋ ᓵᒥᓀᐗᒃ: ᐌᓴ ᐎᔮᐎᒃ ᑮ ᐅᒋᐸᓕᓕᐤ ᑲᔥᑭᐅᐎᓐ, ᒥᓯᐌ ᑳ ᒥᓇᐙᒋᐃᑯᒋᒃ᙮

ᐋᑎᑦ ᒥᓗᐙᑕᒧᒃ, ᐋᑎᑦ ᓄᓀᑳᒋᒧᐗᒃ

(ᒫᑎᐤ 5:1–12)

20ᐁᑯ ᑌᔅᑕᓵᐸᒫᑦ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᑮ ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᑭ ᔕᐌᓕᑖᑯᓯᓇᐗᐤ ᐁ ᑭᑎᒫᑭᓯᔦᒃ; ᐌᓴ ᑭᑦ ᐋᔭᐙᓇᐗᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓐ᙮ 21ᑭ ᔕᐌᓕᑖᑯᓯᓇᐗᐤ ᐊᓄᒡ ᑳ ᓄᑌᑲᑌᔦᒃ; ᐌᓴ ᑭ ᑳ ᑭᔥᐳᐃᑲᐎᓈᐗᐤ᙮ ᑭ ᔕᐌᓕᑖᑯᓯᓇᐗᐤ ᐊᓄᒡ ᑳ ᒫᑐᔦᒃ; ᐌᓴ ᑭ ᑳ ᐹᐱᓇᐗᐤ᙮

22ᑭ ᔕᐌᓕᑖᑯᓯᓇᐗᐤ ᐃᔅᐱ ᐗᑳᑎᑖᑾᐌ ᐃᓕᓕᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᐹᑳᓂᐃᑖᑾᐌ ᐁᑳ ᑭᒋ ᐎᒉᐌᑾᒃ, ᓀᔥᑕ ᒪᒋ ᐋᔭᒥᐃᑖᑾᐌ, ᓀᔥᑕ ᐗᓚᐎᐌᐱᓇᑾᐌ ᑭᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᐙᐗ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᒫᓛᑕᑲ, ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ ᐅᒋ᙮ 23ᒥᓚᐙᑕᒧᒃ ᒫᑲ ᑭᓚᐗᐤ ᐁᐗᑯ ᑭᔑᑳᑫ, ᓀᔥᑕ ᒀᔥᑯᑎᒃ ᐁ ᐃᔅᐱᒋ ᓯᑭᓓᓯᔦᒃ; ᐌᓴ ᒫᑎᑲ, ᒥᔕᐤ ᑭ ᑎᐸᐊᒫᑯᓯᐎᓂᐗᐤ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ: ᐌᓴ ᐁᑯ ᐃᔑ ᐅᑖᐎᐙᐗ ᑳ ᐃᑐᑕᐙᓕᒋ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐗ᙮ 24ᒫᑲ ᑭ ᑳ ᑲᒀᑕᑭᓯᓇᐗᐤ ᑭᓚᐗᐤ ᑳ ᒥᔕᑭᓯᔦᒃ! ᐌᓴ ᑭ ᑮ ᐅᑎᓀᓇᐗᐤ ᑭ ᒥᓜᓕᒧᐃᑯᓯᐎᓂᐗᐤ᙮ 25ᑭ ᑳ ᑲᒀᑕᑭᓯᓇᐗᐤ ᑭᓚᐗᐤ ᑳ ᑮᔥᐳᔦᒃ! ᐌᓴ ᑭ ᑳ ᓄᑌᑲᑖᓇᐗᐤ᙮ ᑭ ᑳ ᑲᒀᑕᑭᓯᓇᐗᐤ ᑭᓚᐗᐤ ᐊᓄᒡ ᑳ ᐹᐯᔦᒃ! ᐌᓴ ᑭ ᑳ ᓇᓀᑳᑌᓕᒧᓇᐗᐤ ᓀᔥᑕ ᑭ ᑳ ᒫᑐᓇᐗᐤ᙮

26ᑭ ᑳ ᑲᒀᑕᑭᓯᓇᐗᐤ ᐃᔅᐱ ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᒥᓗ ᐋᓕᒧᒥᑖᑾᐌ! ᐌᓴ ᐁᑯ ᐃᔑ ᐅᑖᐎᐙᐗ ᑳ ᐃᑐᑕᐙᓕᒋ ᑭᓛᔅᑭᐎ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐗ᙮

ᓵᑭᐃᑯᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐸᒀᑎᑖᑾᒃ

(ᒫᑎᐤ 5:38–48; 7:12a)

27ᒫᑲ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ ᑭᓚᐗᐤ ᑳ ᐯᑕᒣᒃ, ᓵᑭᐃᑯᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐸᒀᑎᑖᑾᒃ, ᒥᓗᑐᑖᑯᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐗᑳᑎᑖᑾᒃ, 28ᒥᓦᑭᒥᑯᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᒥᒐᑭᒥᑖᑾᒃ, ᓀᔥᑕ ᐋᔭᒥᐁᔅᑕᒫᑯᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐊᔅᐱᐃᑖᑾᒃ᙮ 29ᐊᓇ ᒫᑲ ᑳ ᐅᑖᒪᐅᔉ ᐯᔭᒃ ᑲᓇᐗᒃ, ᑴᔅᑮᔅᑴᓕᔅᑕᐤ ᑴᔅᑭᑌ ᓀᔥᑕ; ᐊᓇ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐅᑎᓇᒃ ᑭᑦ ᐊᒀᓂᐎᓂᓕᐤ, ᐁᑳᐎᓚ ᑭᑕᐊᒪᐤ ᑭ ᐱᓯᔅᑳᑲᓂᓕᐤ ᐊᓯᒋᑭᒋ ᐅᑎᓇᒃ᙮ 30ᒦᓪ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐊᐌᓇ ᑳ ᓇᑐᑕᒫᔉ; ᐊᓇ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐅᑎᓇᒃ ᑭᑦ ᐋᐸᒋᑖᐎᓇ ᐁᑳᐎᓚ ᒥᓇ ᓇᑐᑕᒪᐤ᙮ 31ᑖᐱᔅᑯᒡ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐃᔑ ᓇᑕᐌᓕᒣᑾᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑭᒋ ᑐᑕᑖᒀᒃ, ᐁᑯ ᓀᔥᑕ ᑐᑖᑯᒃ᙮

32ᐌᓴ ᑮᔥᐱᓐ ᓵᑭᐁᒀᐌ ᐊᓂᑭ ᑳ ᓴᑭᐃᑖᑾᒃ, ᑫᑯ ᓇᓈᔅᑯᒥᑯᓯᐎᓐ ᐁᔮᔦᒃ? ᐌᓴ ᐅᒪᒋᑣᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᓵᑭᐁᐗᒃ ᐊᓂᐃ ᑳ ᓵᑭᐃᑯᒋᒃ᙮ 33ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᒥᓗᑐᑕᐌᑾᐌ ᐊᓂᑭ ᑳ ᒥᓗᑐᑕᑖᑾᒃ, ᑫᑯ ᓇᓈᔅᑯᒥᑯᓯᐎᓐ ᐁᔮᔦᒃ? ᐌᓴ ᐅᒪᒋᑣᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑐᑕᒶᒃ᙮ 34ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᐋᐎᐁᑾᐌ ᐊᓂᑭ ᓂ ᑳ ᑭᐌ ᑎᐸᐊᒫᑯᓈᓇᒃ ᑳ ᐃᑌᓕᒣᑾᒃ, ᑫᑯ ᓇᓈᔅᑯᒥᑯᓯᐎᓐ ᐁᔮᔦᒃ? ᐌᓴ ᐅᒪᒋᑣᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᐋᐎᐁᐗᒃ ᐅᒪᒋᑣᐗ, ᐁᑯ ᐃᔥᐱᔥ ᒥᓇ ᑭᒋ ᒥᓕᑯᒋᒃ᙮ 35ᒫᑲ ᓵᑭᐃᑯᒃ ᑭᓚᐗᐤ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐸᒀᑎᑖᑾᒃ, ᓀᔥᑕ ᒥᓗᑐᑖᑫᒃ, ᓀᔥᑕ ᐋᐎᐃᐌᒃ, ᐁᑳ ᑫᒀᓐ ᒥᓇ ᐁ ᐸᑯᓭᓕᑕᒣᒃ: ᑭ ᑎᐸᐊᒫᑯᓯᐎᓂᐗᐤ ᒫᑲ ᑲᑕ ᒥᔕᐤ, ᓀᔥᑕ ᑭ ᑳ ᐅᑕᐙᔑᒥᔑᒥᑯᐗᐤ ᐊᓇ ᒥᔭᐗᒋ ᐃᔅᐯᓕᑖᑯᓯᑦ: ᐌᓴ ᐎᓚ ᑭᔐᐙᑐᑕᐌᐤ ᐊᓂᐃ ᐁᑳ ᑳ ᓇᓈᔅᑯᒧᓕᒋ ᓀᔥᑕ ᑳ ᒪᒋᑣᓕᒋ᙮ 36ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᔕᐌᓕᒋᑫᒃ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑯᑖᐎᐗᐤ ᐁ ᐃᔑ ᔖᐌᓕᒋᑫᑦ᙮

ᐁᑳᐎᓚ ᑎᐹᔅᑯᓂᑯᒃ ᑯᑕᑭᔭᒃ

(ᒫᑎᐤ 7:1–5)

37ᐁᑳᐎᓚ ᑎᐹᔅᑯᓂᑫᒃ, ᐁᑯ ᐁᑳ ᑫ ᑎᐹᔅᑯᓂᑲᐎᔦᒃ: ᐁᑳᐎᓚ ᓂᔑᐗᓈᒋᒥᐌᒃ, ᐁᑯ ᐁᑳ ᑫ ᓂᔑᐗᓈᒋᒥᑲᐎᔦᒃ: ᐌᐯᓕᑕᒫᑫᒃ, ᐁᑯ ᒫᑲ ᑫ ᐌᐯᓕᑕᒫᑲᐎᔦᒃ᙮ 38ᒥᓕᐌᒃ, ᑭ ᑳ ᒥᓕᑲᐎᓇᐗᐤ ᒫᑲ; ᐁ ᒥᓗ ᑎᐸᐃᑳᑌᒃ, ᐁ ᒫᑯᓂᑳᑌᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐋᔭᒪᔅᑭᓀᐸᓕᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐹᓚᔅᑭᓀᒃ ᑭ ᑳ ᒥᓕᑲᐙᐗᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑭ ᐱᓗᒧᐎᓂᐙᒃ᙮ ᐌᓴ ᐊᓂᒪ ᑎᐹᔨᑲᓐ ᐁ ᐃᔑ ᑎᐸᔨᑫᔦᒃ, ᐁᑯ ᓀᔥᑕ ᑭᓚᐗᐤ ᑫ ᐃᔑ ᑎᐸᐊᒫᑲᐎᔦᒃ᙮

39ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ ᓇᔅᐱᑐᐌᐎ ᐋᑕᓗᑳᓂᓕᐤ, ᐊᓇ ᓈ ᐁᑳ ᑳ ᐙᐱᑦ ᑲᑕ ᑮ ᐱᒧᑕᐁᐤ ᐊᓂᐃ ᐁᑳ ᑳ ᐙᐱᓕᒋ? ᓇᒪ ᓈ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑲᑕ ᐸᑭᔑᓋᒃ ᒧᓈᐃᐹᓂᒃ᙮ 40ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐙᓯᑌ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᐤ ᐁᑌᓕᑖᑯᓯᓕᒋ ᑳ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑯᑦ: ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᐊᐌᓇ ᑳ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑦ ᑲᑕ ᓇᔅᐱᑕᐌᐤ ᑳ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑯᑦ᙮

41ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᒫᑲ ᓈᑲᑕᐙᐸᑕᒶᑦ ᑭᒋᔖᓐ ᑳ ᐱᓯᓂᑦ, ᒫᑲ ᐁᑳ ᐁ ᓈᑲᑕᐌᓕᑕᒪᓐ ᐱᒥᑕᐗᐸᔓ ᑎᐱᓚᐌ ᑭᔅᑭᔑᑯᒃ ᑳ ᐃᑕᑾᒃ? 42ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑖᓂ ᑫ ᑮ ᐃᔑ ᐃᑕᑦ ᑭᒋᔖᓐ, ᓂᒋᔖᓐ, ᐁᑯᔑ ᓂ ᑳ ᐗᓚᐎᐱᑌᓐ ᑳ ᐱᓯᓂᔭᓐ, ᐁᑳ ᑭᓚ ᐁ ᐱᓯᔅᑳᐸᑕᒪᓐ ᐱᒥᑕᐗᐸᔓ ᑎᐱᓚᐌ ᑭᔅᑭᔑᑯᒃ ᑳ ᐃᑕᑾᒃ? ᑭᓚ ᐅᑕᔭᒥᐁᑳᓱᔉ, ᓃᔥᑕᒻ ᐗᓚᐎᐌᐱᓇ ᐱᒥᑕᐗᐸᔓ ᑭᔅᑭᔑᑯᒃ ᐅᒋ, ᐁᑯ ᒫᑲ ᑫ ᓇᐋᐱᔭᓐ ᑭᒋ ᐗᓚᐎᐱᑕᒶᑦ ᑳ ᐱᓯᓂᑦ ᑭᒋᔖᓐ᙮

ᒥᔅᑎᑯᒃ ᓀᔥᑕ ᐅᒦᓂᒪ

(ᒫᑎᐤ 7:16–20; 12:33–35)

43ᐌᓴ ᒥᓗ ᒥᓈᑎᒃ ᓇᒪᐎᓚ ᓂᑖᐎᑭᑕᐤ ᒪᒋᒥᓇ; ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᒪᒋ ᒥᓈᑎᒃ ᓂᑖᐎᑭᑕᐤ ᒥᓗᒥᓇ᙮ 44ᐌᓴ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᒥᓈᑎᒃ ᑭᔅᑫᓕᑖᑯᓯᐤ ᑎᐱᓚᐌ ᐅ ᒥᓂᔕ ᐅᒋ: ᐌᓴ ᒥᔑᑲᐎᒥᓇᑯᔒᒡ ᐅᒋ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᓇᒪᐎᓚ ᒪᐗᓱᐗᒃ ᐸᑫᓵᓂᒥᓈᓇ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᒪᐗᓱᐗᒃ ᔓᒥᓂᔕ ᐁ ᑳᔓᑌᐎᓯᓂᒋ ᒥᔅᑎᑾ ᐅᒋ᙮ 45ᒥᓗ ᐃᓕᓕᐤ ᐁ ᒥᒉᓂᓕᒃ ᑳ ᒥᓨᔑᓂᓕᒃ ᐅᑌᐃᒃ ᓂᑖᐎᑭᑕᐤ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᑳ ᒥᓨᔑᓂᓕᐤ; ᒪᒋ ᐃᓕᓕᐤ ᒫᑲ ᐁ ᒥᒉᓂᓕᒃ ᑳ ᒫᓛᑕᓂᓕᒃ ᐅᑌᐃᒃ ᓂᑖᐎᑭᑕᐤ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᑳ ᒫᓛᑕᓂᓕᒃ: ᐌᓴ ᐁ ᐃᔑ ᓵᑲᔅᑭᓀᓕᒃ ᐅᑌᐃ ᐁᑯ ᐃᔑ ᐋᔭᒥᒪᑲᓂᓕᒃ ᐅᑐᓐ᙮

ᒋᓴᔅ ᐋᑕᓗᑫᑎᐹᒋᒣᐤ ᓂᔓ ᓈᐯᐗ ᑳ ᐙᔅᑳᐃᑲᓂᑫᓕᒋ

(ᒫᑎᐤ 7:24–27)

46ᑫᒀᓐ ᒫᑲ ᐌᒋ ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᐃᔑᓂᑳᔑᔦᒃ, ᐁᑳ ᒫᑲ ᐁ ᑐᑕᒣᒃ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᑳ ᐃᑗᔮᓐ? 47ᐊᐌᓇ ᒫᑲ ᐱᐁᒋ ᓈᔑᑴ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᐯᑕᒃ ᓂᑦ ᐃᑗᐎᓈ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑐᑕᒃ, ᑭ ᑳ ᐙᐸᑎᓕᑎᓇᐗᐤ ᐊᐌᓕᐗ ᓀᔅᐱᑕᐙᑦ᙮ 48ᓇᔅᐱᑕᐌᐤ ᐃᓕᓕᐗ ᑳ ᐅᔑᑖᓕᒋ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᒧᓇᐃᑫᓕᒋ ᐊᑖᒥᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᒫᒋ ᐅᔑᑖᓕᒋ ᑌᑖᐱᔅᑳᒃ; ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐱᐁᒋ ᓕᔅᑭᐳᑌᒃ, ᓯᐱ ᐁᓕᑯᒃ ᑮ ᐸᑲᒥᒋᐗᓐ ᐊᓂᒪ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑮ ᐋᒋᐸᓕᑖᒪᑲᓐ; ᐌᓴ ᑮ ᒋᒪᑖᓂᐗᓐ ᑌᑖᐱᔅᑳᒃ᙮ 49ᒫᑲ ᐊᓇ ᑳ ᐯᑕᒃ, ᐁᑳ ᒫᑲ ᑳ ᑐᑕᒃ, ᓇᔅᐱᑕᐌᐤ ᐃᓕᓕᐗ ᐁᑳ ᐁ ᐃᑕᑖᓕᒋ ᐅᓚᔅᑕᒋᑲᓂᓕᐤ ᑳ ᐅᔑᑖᓕᒋ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᓕᐤ ᒣᔅᑕᔅᑲᒥᒃ; ᐁᓕᑯᒃ ᒫᑲ ᓯᐱ ᑮ ᐸᑲᒥᒋᐗᓐ ᐊᓂᒪ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒃ, ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐸᑭᑎᓐ; ᐊᓂᒪ ᐙᔅᑳᔨᑲᓐ ᒫᑲ ᒥᑐᓂ ᑮᓂᔑᐗᓈᑕᓐ᙮