Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᓘᒃ 6:17

ᒋᓴᔅ ᑭᔅᑭᓋᐊᒫᑫᐤ ᓀᔥᑕ ᒥᓇᐙᒋᐃᐌᐤ

(ᒫᑎᐤ 4:23–25)

17ᑮ ᐯᒋ ᐎᒋᓂᑕᒋᐌᒣᐤ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᒪᔥᑫᑯᒃ ᑮ ᓂᐸᐎᐤ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᒫᒪᐎᔭᑎᓕᒋ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᓀᔥᑕ ᓈᔅᐱᒡ ᒥᔮᒪᐎᒥᒉᑎᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᒥᓯᐌ ᐁᔅᐱᔖᒃ ᒎᑎᐊᐃᒃ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ, ᓀᔥᑕ ᐎᓂᐯᑯᒃ ᔑᔓᒡ ᑖᐃᕐ ᓀᔥᑕ ᓵᐃᑕᓐ ᐅᒋ, ᑳ ᐯᒋ ᑕᑯᔑᑭᒃ ᑭᒋ ᐯᑕᐙᒋᒃ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᒥᓇᐙᒋᐋᑲᓂᐎᒋᒃ ᐅᑦ ᐃᑖᔅᐱᓀᐎᓂᐙᐗ᙮