Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᓘᒃ 7:28

28ᐌᓴ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐊᐌᓇ ᐃᔅᑴᒃ ᑳ ᐅᒋ ᓂᑖᐎᑭᑦ, ᓇᒪᐎᓚ ᐅᒋ ᐯᔭᒃ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐤ ᐊᐙᓯᑌ ᐃᔅᐯᓕᑖᑯᓯᐤ ᐁᔅᐯᓕᑖᑯᓯᑦ ᒑᓐ ᐅᓯᑲᐋᑖᑫᐤ: ᒫᑲ ᐊᓇ ᑳ ᒪᐗᒋ ᐋᐱᔅᑌᓕᑖᑯᓯᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᒃ ᐊᐙᓯᑌ ᐃᔅᐯᓕᑖᑯᓯᐤ ᐃᔥᐱᔥ ᐎᓚ᙮