Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᓘᒃ 7:38

38ᓀᔥᑕ ᑮ ᓂᐸᐎᐤ ᐅᓯᑎᓕᒃ ᐅᔅᐱᔅᑾᓂᓕᒃ ᐁ ᒫᑐᑦ, ᑮ ᐊᑎ ᑭᒋᔅᑖᐸᐗᓯᑌᓀᐤ ᒫᑲ ᐁ ᐅᒋᑲᐙᐱᑦ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑳᓯᓇᒬᐤ ᐅᔅᑎᒀᓂᐱᐗᔭ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐅᒉᑕᒬᐤ ᐅᓯᑎᓕᐗ, ᑮ ᑕᒪᔅᑯᓇᒬᐤ ᒫᑲ ᑕᒪᔅᑯᐎᓂᓕᐤ ᐅᒋ᙮