Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᓘᒃ 7:44

44ᑮ ᑴᔅᑭᔅᑕᐌᐤ ᒫᑲ ᐃᔅᑴᐗ, ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ ᓵᐃᒪᓇ, ᑭ ᐙᐸᒪᐤ ᓈ ᐊᐗ ᐃᔅᑴᐤ? ᓂ ᑮ ᐱᑐᑳᓐ ᑭ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒥᒃ: ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑭ ᐅᒋ ᒥᓕᓐ ᓂᐱ ᑭᒋ ᑭᒋᔅᑖᐸᐗᑖᓂᐗᑭ ᓂᓯᑕ; ᒫᑲ ᐎᓚ ᓂ ᑮ ᑭᒋᔅᑕᐹᐗᓯᑌᓂᒃ ᐁ ᐅᒋᑲᐙᐱᑦ, ᓀᔥᑕ ᑮ  ᑳᓯᓇᒻ ᐅᔅᑎᒀᓂᐱᐙᔭ ᐅᒋ᙮