Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᓘᒃ 7:9

9ᐃᔅᐱ ᒋᓴᔅ ᐯᐁᑕᒃ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ, ᑮ ᒫᒪᔅᑳᑌᐤ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑴᔅᑭᑳᐸᐎᑦ, ᑮ ᐃᑌᐤ ᐊᓂᐃ ᐃᓕᓕᐗ ᑳ ᓄᔅᐱᓈᑎᑯᑦ, ᑭᑦ ᐃᑎᓈᐗᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᐅᒋ ᒥᔅᑫᓐ ᑭᒋ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᐃᔥᐱᔥ ᐅᒪ, ᓇᒪᐎᓚ, ᓇᒪᐎᓚ ᐃᔅᕃᐃᓕᒃ᙮