Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᓘᒃ 8

ᐃᔅᑴᐗᒃ ᑳ ᑮ ᐎᒉᐙᒋᒃ ᒋᓴᓴ

1ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ ᐹᑎᒪ, ᑮ ᐊᑭᓀᔥᑲᒻ ᒥᓯᐌ ᐃᑖᐎᓇ ᓀᔥᑕ ᐃᑖᐎᓂᔕ, ᐁ ᑲᑫᔅᑭᒥᐌᑦ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐙᐸᑎᓕᐌᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓂᓕᐤ: ᑮ ᐎᒉᐎᑯ ᒫᑲ ᐊᓂᐃ ᓂᔓᔖᑉ᙮ 2ᓀᔥᑕ ᐋᑎᑦ ᐃᔅᑴᐗᒃ ᑳ ᑮ ᒥᓇᐙᒋᐋᑲᓂᐎᒋᒃ ᐁ ᐋᔭᐙᒋᒃ ᒪᒋ ᐊᒑᑾ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐊᑰᓯᒋᒃ, ᒣᕆ ᑳ ᐃᔑᓂᑳᓱᑦ ᒫᒃᑕᓖᓐ, ᐁᐗᒀᓇ ᑳ ᐅᒋ ᐗᓚᐎᐸᓕᒋᒃ ᓂᔂᔅ ᒪᒋ ᐊᒐᑾᒃ, 3ᓀᔥᑕ ᒍᐋᓇ ᑭᓴᐃ ᐎᐗ, ᐦᐁᕋᑦ ᐅ ᑲᓇᐌᓕᑎᓛᑲᓇ, ᓀᔥᑕ ᓲᓵᓇ, ᓀᔥᑕ ᒥᒉᑦ ᑯᑕᑭᔭᒃ, ᑳ ᐅᒌᔅᑕᒪᐙᒋᒃ ᐅᑦ ᐋᔮᓂᐙᐗ ᐅᒋ᙮

ᐅᓴᓶᐱᓂᑫᐤ ᓈᔅᐱᑐᐌᐎ ᐋᑕᓗᑳᓐ

(ᒫᑎᐤ 13:1–9; ᒫᕐᒃ 4:1–9)

4ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᒥᒉᑦ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑳ ᒫᐗᒋᐃᑐᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᐯᒋ ᓈᑖᒋᒃ ᒥᓯᐌ ᐃᑖᐎᓂᒃ ᐅᒋ, ᑮ ᐋᔭᒥᐤ ᐁ ᓇᔅᐱᑐᐌᐎ ᐋᑕᓗᑫᑦ:

5ᐅᐗᓴᓶᐱᓂᑫᐤ ᑮ ᑭᑐᑌᐤ ᑭᒋ ᐗᓴᓶᐱᓇᒃ ᐅ ᓯᒥᓂᒪ: ᐁ ᐊᑎ ᐗᓴᓶᐱᓂᑫᑦ ᒫᑲ, ᐋᑎᑦ ᑮ ᐸᑭᑎᓋ ᐅᐱᒣ ᒣᔅᑲᓈᒃ; ᑮ ᑕᑕᑯᔅᑳᒋᑳᑌᐗ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᐱᓓᓯᐗᒃ ᑳ ᐸᐸᐅᓚᒋᒃ ᑭᑖᐗᒃ᙮ 6ᐋᑎᑦ ᒫᑲ ᑮ ᐸᑭᑎᓋ ᐊᓯᓂᔅᑳᒃ; ᐎᐸᒡ ᒫᑲ ᑳ ᓵᑭᓂᑖᐎᑭᑭ, ᑮ ᓂᐱᒫᑲᓋ, ᐁᑳ ᐁ ᒥᓕᒫᐙᑭ᙮ 7ᐋᑎᑦ ᒫᑲ ᑮ ᐸᑭᑎᓋ ᒥᔑᑳᐎᒥᓇᑯᓰᔅᑳᒃ; ᒥᔑᑳᐎᒥᓇᑯᔑᔭᒃ ᒫᑲ ᐁ ᐊᓯᒋ ᓴᑭᓇᑖᐎᑭᒋᒃ ᑮ ᑭᐱᔅᑲᒶᒃ᙮ 8ᑯᑕᑭᔭ ᒫᑲ ᑮ ᐸᑭᑎᓋ ᒥᓗ ᐊᔅᑮᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓵᑭᓂᑖᐎᑭᓋ, ᑮ ᒥᓂᔑᐗᓋ ᒫᑲ ᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ ᑕᑡᐤ ᐋᓕᐙᒃ᙮

ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᑳ ᑮ ᐃᑗᑦ, ᑮ ᑌᐺᐤ, ᐊᓇ ᑳ ᐅᑖᐗᑳᑦ ᑭᒋ ᐯᑕᒃ ᐁᑯᔑ ᑲᑕ ᐯᑕᒻ᙮

ᑳ ᐃᔑ ᐋᐸᒋᑖᑦ ᒋᓴᔅ ᓈᔅᐱᑐᐌᐎ ᐋᑕᓗᑳᓇ

(ᒫᑎᐤ 13:10–17; ᒫᕐᒃ 4:10–12)

9ᑮ ᑲᑴᒋᒥᑯ ᒫᑲ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᐁ ᐃᑗᓕᒋ, ᑖᓐ ᐁᑗᒪᑲᒃ ᐅᒪ ᓇᔅᐱᑐᐌᐎ ᐋᑕᓗᑳᓐ? 10ᑮ ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᑭᓚᐗᐤ ᑭ ᒥᓕᑲᐎᓇᐗᐤ ᑭᒋ ᑭᔅᑫᓕᑕᒣᒃ ᑳ ᒫᒪᔅᑳᑌᓕᑖᑾᑭ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᒃ; ᒫᑲ ᑯᑕᑭᔭᒃ ᓇᔅᐱᑐᐌᐎᐋᑕᓗᑳᓂᒃ, ᐋᑕ ᐁ ᐙᐱᒋᒃ ᐁᑳ ᑭᒋ ᐙᐱᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐯᑕᑭᒃ ᐁᑳ ᑭᒋ ᓂᓯᑐᑕᑭᒃ᙮

ᒋᓴᔅ ᐎᑕᒻ ᑖᓐ ᐁ ᐃᑗᒪᑲᒃ ᐅᓴᓶᐱᓂᑫᐎ ᐋᑕᓗᑳᓐ

(ᒫᑎᐤ 13:18–23; ᒫᕐᒃ 4:13–20)

11ᐁᐗᑯ ᐅᒪ ᒫᑲ ᐊᓂᒪ ᓇᔅᐱᑐᐌᐎ ᐋᑕᓗᑳᓐ; ᓯᒥᓇ ᐁᐗᒀᓂᐃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓐ᙮ 12ᐊᓂᑭ ᐅᐱᒣ ᒣᔅᑲᓈᒃ ᐁᐗᒀᓂᑭ ᑳ ᐯᑕᑭᒃ: ᐁᑯ ᐱᐁᒋ ᒪᔅᑲᒥᑯᒋᒃ ᒪᒋᒪᓂᑐᐗ ᐋᔭᒥᐎᓂᓕᐤ ᐅᑌᐃᐙᒃ ᐅᒋ, ᐁᑳ ᑭᒋ ᑖᐺᑕᑭᒃ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᐱᒫᒋᐋᑲᓂᐎᒋᒃ᙮ 13ᐊᓂᑭ ᐊᓯᓃᔅᑳᒃ ᐁᐗᒀᓂᑭ ᐃᔅᐱ ᐱᐁᑕᑾᑭ, ᐅᑎᓇᒶᒃ ᐋᔭᒥᐎᓂᓕᐤ ᐁ ᒥᓚᐙᑕᑭᒃ; ᐅᑯ ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᐗᑕᐱᐎᐗᒃ, ᐎᓕᐱᔉ ᐱᑯ ᑳ ᑖᐺᑕᑭᒃ, ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑲᑴᒋᐃᐌᐎᓐ ᐌᑎᒋᐸᓕᑭ ᐳᓂᑕᐗᒃ᙮ 14ᐊᓂᒪ ᒫᑲ ᒥᔑᑳᐎᒥᓇᑯᓰᔅᑳᒃ ᑳ ᐸᑭᑎᒃ, ᐁᐗᒀᓂᑭ, ᐃᔅᐱ ᐱᐁᑕᑭᒃ, ᑭᑐᑌᐗᒃ, ᑭᐱᔥᑳᑯᐗᒃ ᒫᑲ ᐱᑴᓕᑕᒧᐎᓇ ᓀᔥᑕ ᒥᔕᑭᓯᐎᓇ ᓀᔥᑕ ᓇᐃᓚᐌᐃᑯᓯᐎᓇ ᐅᒪ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᒃ ᑳ ᐃᑕᑾᑭ, ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᒥᑐᓂ ᑭᔑᒥᓂᔑᐎᐗᒃ᙮ 15ᒫᑲ ᐊᓂᒪ ᒥᓗ ᐊᔅᑮᒃ, ᐁᐗᒀᓂᑭ, ᐁ ᒀᔭᔅᑯᑌᐁᒋᒃ ᓀᔥᑕ ᐁ ᒥᓗᑌᐁᒋᒃ, ᑳ ᐯᑕᑾᐎ ᐋᔭᒥᐎᓂᓕᐤ, ᑲᓇᐌᓕᑕᒶᒃ, ᓀᔥᑕ ᔑᐱᓚᐌᓯᐎᓂᒃ ᒥᓂᔑᐎᐗᒃ᙮

ᐙᔅᑌᓇᒫᑲᓐ ᔑᐸ ᐊᓱᐗᒋᑲᓐ ᐅᓛᑲᓂᒃ

(ᒫᕐᒃ 4:1–25)

16ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᑳ ᓴᔅᑲᐊᑭ ᐙᔅᑌᓇᒫᑲᓂᓕᐤ, ᐊᑾᓇᐊᒻ ᐊᓱᐗᒋᑲᓂᓕᐤ ᐅᒋ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᐊᔅᑕᐤ ᔑᐹ ᓂᐯᐎᓂᒃ; ᒫᑲ ᒋᒪᑕᐤ ᐙᔅᑌᓇᒫᑲᓈᑎᑯᒃ, ᐊᓂᑭ ᑳ ᐱᑐᑫᒋᒃ ᑭᒋ ᐙᐸᑕᑭᒃ ᐙᔅᑌᐎᓂᓕᐤ᙮

17ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᑫᒀᓐ ᑮᒧᒡ ᐃᑕᑾᓐ ᐁᑳ ᑫ ᓄᑯᑖᓂᐗᒃ: ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᑫᒀᓐ ᑳᑖᓂᐗᓐ ᐁᑳ ᑫ ᑭᔅᑫᓕᑖᑾᒃ ᓀᔥᑕ ᑫ ᐋᔨᐋᓕᒧᒋᑳᑌᒃ᙮

18ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᔮᒀᒥᓰᒃ ᐁ ᐃᔑ ᐯᑕᒣᒃ: ᐌᓴ ᑕᑐ ᐊᐌᓇ ᑳ ᐋᔮᑦ, ᑲᑕ ᒥᓚᐤ; ᑕᑐ ᐊᐌᓇ ᓀᔥᑕ ᐁᑳ ᑳ ᐋᔮᑦ, ᑳᑕ ᒪᔅᑲᒪᐤ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᑳ ᐃᑌᓕᑕᒃ ᐁ ᐋᔮᑦ᙮

ᒋᓴᔅ ᐅᑳᐎᔭ ᓀᔥᑕ ᐎᒋᔖᓇ

(ᒫᑎᐤ 12:46–50; ᒫᕐᒃ 3:31–35)

19ᐁᑯ ᐱᐁᒋ ᓈᑎᑯᑦ ᐅᑳᐎᔭ ᓀᔥᑕ ᐎᒋᔖᓇ, ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑭ ᑮ ᐯᔣᐸᒥᑯ ᐁ ᐃᔥᐱᔑ ᓯᑎᔥᑳᑐᓈᓂᐗᓂᓕᒃ᙮ 20ᑮ ᐎᑕᒫᑯ ᒫᑲ ᐊᐌᓕᐗ ᐁ ᐃᑗᓕᒋ, ᑭᑳᐎ ᓀᔥᑕ ᑭᒋᔖᓇᒃ ᐙᓚᐎᑎᒥᒃ ᓂᐸᐎᐗᒃ, ᐁ ᐎ ᐙᐸᒥᔅᑭᒃ᙮

21ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐤ ᒫᑲ ᐁ ᐃᑖᑦ, ᓂᑳᐎ ᓀᔥᑕ ᓂᒋᔖᓇᒃ ᐁᐗᒀᓂᑭ ᑳ ᐯᑕᒸᒋᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᐱᔑᒋᑕᒸᒋᒃ᙮

ᒋᓴᔅ ᐋᓦᔅᑎᓂᑖᐤ ᐌᓗᑎᓂᓕᒃ

(ᒫᑎᐤ 8:23–27; ᒫᕐᒃ 4:35–41)

22ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ ᐯᔭᑾᐤ ᐁ ᑭᔑᑳᓕᒃ, ᐁ ᑮ ᐎᒋᐳᓯᒫᑦ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᓈᐱᒀᓂᒃ, ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᐁᑯᔑ ᐊᔓᐗᐋᑕᐤ ᑴᔅᑲᑳᒻ ᓵᑲᐃᑲᓂᒃ᙮ ᐁᑯ ᐁᑎ ᐃᔑᒋᒣᒃ᙮ 23ᒫᑲ ᒣᒀᒡ ᐁ ᐱᒫᔑᒋᒃ ᑮ ᑲᐎᑾᔑᐤ: ᑮ ᐯᒋ ᑮᔅᑭᓚᐌᐤ ᒫᑲ ᓵᑲᐃᑲᓂᒃ; ᑮ ᓵᑲᔅᑭᓀᐗᒃ ᒫᑲ ᐁ ᓯᑲᔭᐅᑯᒋᒃ, ᑮ ᑯᔅᐸᓈᑕᓂᓕᐤ ᒫᑲ᙮ 24ᑮ ᐯᒋ ᓈᑌᐗᒃ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑯᔅᑯᓀᐗᒃ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᑫᔅᑭᓄᐊᒫᑫᔭᓐ, ᑫᔅᑭᓄᐊᒫᑫᔭᓐ, ᓂ ᓂᔑᐗᓈᑎᓯᓈᓐ᙮

ᐁᑯ ᐌᓂᔥᑲᑦ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑭᑐᑕᒻ ᐁ ᓗᑎᓂᓕᒃ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐋᓕᒥᐸᓕᓕᒃ ᓂᐱᓕᐤ; ᑮ ᐳᓂᐸᓕᐗ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐋᓨᔅᑎᓐ᙮ 25ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᑖᓐᑌ ᐁᑕᑾᒃ ᑭ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᐗᐤ?

ᐎᓚᐗᐤ ᒫᑲ, ᐁ ᓭᑭᓯᒋᒃ, ᑮ ᒫᒪᔅᑳᑕᒶᒃ, ᐁ ᐃᑎᑐᒋᒃ, ᑫᑯ ᑐᐎ ᐃᓕᓕᐤ ᐊᐗ? ᐌᓴ ᐅᓚᔓᐙᑕᒻ ᐙᐙᒡ ᐁ ᓗᑎᓂᓕᒃ ᓀᔥᑕ ᓂᐱᓕᐤ, ᓇᓇᐃᑖᑯ ᒫᑲ᙮

ᒋᓴᔅ ᒥᓇᐙᒋᐁᐤ ᓈᐯᐗ ᒪᒋᐊᒑᑾ ᐁ ᐊᔹᐗᓕᒋ

(ᒫᑎᐤ 8:28–34; ᒫᕐᒃ 5:1–20)

26ᑮ ᒥᔕᑳᐗᒃ ᒫᑲ ᑳᑕᕆᓇ ᐅᑦ ᐊᔅᑭᓕᒃ, ᑎᐱᔅᑯᒡ ᑳᓕᓕᒃ ᑳ ᐃᑕᑾᓂᓕᒃ᙮ 27ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑫᐹᑦ, ᑮ ᓇᑭᔥᑳᑯ ᐃᑖᐎᓂᒃ ᐅᒋ ᐯᔭᒃ ᐃᓕᓕᐗ, ᑭᓉᔥ ᑳ ᑮ ᐋᔭᐙᓕᒋ ᒪᒋ ᐊᒑᑾ, ᓀᔥᑕ ᐁᑳ ᐁ ᑭᑭᔥᑲᒥᓕᒋ ᐎᓛᒋᑲᓇ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᐁ ᑕᔑᑫᓕᒋ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒃ, ᒫᑲ ᑭᐹᔨᑲᒥᑯᔅᑳᒃ᙮ 28ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐎᐋᐸᒫᑦ ᒋᓴᓴ, ᑮ ᑌᐌᐤ, ᓀᔥᑕ ᐸᑭᔑᓃᔅᑕᐌᐤ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑭᔗᐌᑦ, ᑮ ᐃᑗᐤ, ᑖᓂ ᑭᓚ ᑫ ᐃᑖᐸᒋᐃᑖᓐ, ᒋᓴᔅ, ᐌᑯᓯᓯᒥᔉ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᒥᔭᐗᒋ ᐃᔅᐯᓕᑖᑯᓯᑦ? ᑭ ᐸᑯᓭᓕᒥᑎᓐ ᐁᑳ ᑭᒋ ᑲᑾᑕᑭᐃᔭᓐ᙮ 29(ᐌᓴ ᑮ ᐃᑕᔓᐙᑌᐤ ᐎᓕᐱ ᐊᒑᑾ ᐊᓂᐃ ᐃᓕᓕᐗ ᑭᒋ ᐅᒋ ᐗᓚᐎᓕᒋ᙮ ᐌᓴ ᒥᒉᑡᐤ ᑮ ᒫᑯᓂᑯ: ᑮ ᒫᒫᒋᑯᐱᑕᐤ ᒫᑲ ᐱᐙᐱᔅᑴᐋᐱᔭ, ᓀᔥᑕ ᒫᒫᒋᒀᐱᔅᑲᐃᑲᓇ ᐅᒋ; ᑮ ᐱᑯᐱᑕᒻ ᒫᑲ ᒫᑯᐱᒋᑲᓇ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᔑᑎᔕᐅᑯ ᒪᒋ ᐊᒑᑾ ᐸᑾᑕᔅᑲᒥᑳᒃ᙮)

30ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᑲᑴᒋᒣᐤ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᑖᓐ ᐁᔑᓂᑳᓱᔭᓐ?

ᑮ ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᓕᒋᔭᓐ; ᐌᓴ ᑮ ᐱᑐᑫᔅᑳᑯ ᒥᒉᑦ ᒪᒋ ᐊᒑᑾ᙮ 31ᑮ ᓇᑐᑕᒪᐌᐗᒃ ᒫᑲ ᐁᑳ ᑭᒋ ᐃᑎᔕᐙᑎᑯᒋᒃ ᑭᒋ ᓇᑕᐎ ᐃᑐᑌᒋᒃ ᐁ ᑎᒪᓕᒃ᙮

32ᐁᑯᑕ ᒫᑲ ᐁᑖᒋᒃ ᐗᒌᒃ ᓈᔅᐱᒡ ᒥᒉᑦ ᐁ ᐊᓭᔭᑎᒋᒃ ᑯᑯᔕᒃ ᐁ ᒥᒋᓱᒋᒃ: ᑮ ᓇᑐᑕᒪᐌᐗᒃ ᒫᑲ ᑭᒋ ᐃᓕᓈᑯᒋᒃ ᐊᓂᐃ ᑭᒋ ᐱᑐᑫᔅᑲᐙᒋᒃ᙮ ᑮ ᐃᓕᓇᐌᐤ ᒫᑲ᙮ 33ᐁᑯ ᒫᑲ ᒪᒋ ᐊᒑᑾᒃ ᐌᓚᐎᔅᑲᐙᒋᒃ ᐊᓂᐃ ᐃᓕᓕᐗ ᓀᔥᑕ ᐹᑐᑫᔅᑲᐙᒋᒃ ᑯᑯᔕ: ᒥᓯᐌ ᒫᑲ ᐁ ᐊᓭᔭᑎᒋᒃ ᓱᑲ ᑮ ᓈᓯᐯᐸᑕᐗᒃ ᐊᓐᑕ ᐁ ᑭᔅᑲᒑᓕᒃ ᓵᑲᐃᑲᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑭᐳᑖᒫᐸᐌᐗᒃ᙮

34ᐃᔅᐱ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐊᔕᒫᒋᒃ ᐎᐋᐸᑕᑭᒃ ᑳ ᑐᒋᑳᑌᓕᒃ, ᑮ ᐅᔑᒧᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓇᑕᐎ ᐎᑕᒶᒃ ᐃᑖᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᐊᔅᑮᒃ ᐙᔅᑲ᙮ 35ᐁᑯ ᐌᓚᐎᒋᒃ ᑭᒋ ᐙᐸᑕᑭᒃ ᑫᒀᓕᐤ ᑳ ᑐᒋᑳᑌᓕᒃ; ᑮ ᐯᒋ ᓈᑌᐗᒃ ᒫᑲ ᒋᓴᓴ, ᑮ ᒥᔅᑲᐌᐗᒃ ᒫᑲ ᐊᓂᐃ ᐃᓕᓕᐗ ᒪᒋ ᐊᒑᑾ ᑳ ᑭ ᐗᓚᐎᔅᑳᑯᓕᒋ, ᐁ ᐊᐱᓕᒋ ᒋᓴᓴ ᐅᓯᑎᓕᒃ ᐁ ᐎᓛᒋᑲᓂᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᒀᔭᔅᑯ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓂᓕᒋ: ᑮ ᓭᑭᓯᐗᒃ ᒫᑲ᙮ 36ᐊᓂᑭ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐙᐸᑕᑭᒃ ᑮ ᐎᑕᒪᐌᐗᒃ ᑫᒀᓕᐤ ᑳ ᐅᒋ ᒥᓇᐙᒋᐋᑲᓂᐎᓕᒋ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐱᒋᔅᑳᑯᓕᒋ ᒪᒋ ᐊᒑᑾ᙮ 37ᐁᑯ ᒫᑲ ᒥᔮᒪᐎᒥᒉᑎᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑳ ᐃᑖᒋᒃ ᑳᑕᕆᓇᒃ ᐅᑦ ᐊᔅᑭᐙᒃ ᐙᔅᑲ ᑮ ᓇᑐᑕᒪᐌᐗᒃ ᑭᒋ ᓇᑲᑎᑯᒋᒃ: ᐌᓴ ᑮ ᐅᑎᑎᑯᐗᒃ ᑭᒋ ᓭᑭᓯᐎᓂᓕᐤ᙮ ᑮ ᐳᓯᐤ ᒫᑲ ᓈᐱᒀᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᒥᓇ ᑮ ᑭᐌᐤ᙮ 38ᐊᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᒫᑲ ᑳ ᓇᑲᑎᑯᑦ ᒪᒋ ᐊᒑᑾ, ᑮ ᓇᑐᑕᒪᐌᐤ ᑭᒋ ᐎᒉᐙᑦ:

ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᑮ ᑭᒋᑎᔕᐌᐤ, ᐁ ᐃᑗᑦ᙮ 39ᑭᐌ ᑎᐱᓚᐌ ᑭ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒥᒃ, ᐙᐸᑎᓕᐌ ᒫᑲ ᑫᑯ ᑭᒋ ᑫᒀᓇ ᑳ ᑭ ᑐᑖᔉ ᑭᒋᒪᓂᑐ᙮

ᐁᑯ ᑫᑐᑌᑦ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐙᐎᑕᒻ ᒥᓯᐌ ᐁᔅᐱᔖᒃ ᐃᑖᐎᓂᒃ ᑫᑯ ᑭᒋ ᑫᒀᓇ ᑳ ᑭ ᑐᑖᑯᑦ ᒋᓴᓴ᙮

ᒉᕋᔅ ᐅᑖᓂᓴ ᓀᔥᑕ ᐊᓇ ᐃᔅᑴᐤ ᑳ ᓵᒥᓈᒃ ᒋᓴᔅ ᐅᑖᑯᐅᓂᓕᐤ

(ᒫᑎᐤ 9:18–26; ᒫᕐᒃ 5:21–43)

40ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ, ᐃᔅᐱ ᒋᓴᔅ ᑳ ᑭᐌᐅᑦ, ᑮ ᐅᑎᑎᑯ ᐃᓕᓕᐗ ᐁ ᓯᑭᓓᓯᓕᒋ; ᐌᓴ ᑮ ᐯᐃᑯ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᓯᓕᒋ᙮ 41ᒫᑎᑲ, ᒫᑲ, ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐤ ᐃᓕᓕᐤ ᒉᕋᔅ ᐁ ᐃᔑᓂᑳᓱᑦ, ᑮ ᑎᐯᓕᑕᒻ ᒫᑲ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᓕᐤ; ᑮ ᐸᑭᔑᓐ ᒫᑲ ᒋᓴᓴ ᐅᓯᑎᓕᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓇᑐᑕᒪᐌᐤ ᐅ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒥᒃ ᑭᒋ ᐯᒋ ᐱᑐᑫᓕᒋ: 42ᐌᓴ ᐱᑯ ᑮ ᐯᔭᑯᓕᐗ ᐅᑖᓂᓴ, ᓈᓐᑕᐤ ᐁ ᓂᔓᔖᐳ ᐱᐴᓀᓯᓕᒋ, ᑮ ᐱᒥᔑᓂᓕᐗ ᒫᑲ ᑫᑳᑦ ᐁ ᓂᐱᓕᒋ᙮

ᒫᑲ ᒣᒀᒡ ᐁ ᐊᑎ ᐃᑐᑌᑦ ᑮ ᓯᑎᔥᑳᑯ ᐃᓕᓕᐗ᙮ 43ᐃᔅᑴᐤ ᒫᑲ, ᐁ ᑮ ᐅᒋᑲᐗᓂᓕᒃ ᐅᒥᑯ ᓂᔓᔖᑉ ᐱᐴᓋ, ᑳ ᑮ ᒣᔅᑎᓇᒃ ᒥᓯᐌ ᑳ ᐋᔮᑦ ᑭᒋ ᐅᒋ ᑎᐸᐊᒪᐙᑦ ᓇᑕᑯᓚᓇ, ᐁᑳ ᒫᑲ ᐁ ᑮ ᒥᓇᐙᒋᐃᑯᑦ ᐊᐌᓕᐗ, 44ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐤ ᐅᔅᐱᔅᑾᓂᓕᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓵᒥᓇᒬᐤ ᐅ ᐎᓛᒋᑲᓂᓕᐤ ᐁ ᐙᔅᑳᔮᓕᒃ: ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᐁ ᐅᒋᑲᐗᓂᓕᒃ ᐅᒥᑯ ᑮ ᑭᐱᒋᑲᐗᓂᓕᐤ᙮ 45ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᐊᐌᓇ ᑳ ᓵᒥᓂᑦ?

ᐃᔅᐱ ᒥᓯᐌ ᐃᐋᓉᑕᑭᒃ, ᐱᑕᕐ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐎᒉᐎᑯᑦ ᑮ ᐃᑗᐗᒃ, ᑫᔅᑭᓄᐊᒫᑫᔭᓐ, ᒥᔮᒪᐎᒥᒉᑎᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑮ ᓯᑎᔥᑳᑾᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒫᑕᑯᔥᑳᑾᒃ, ᑭᑦ ᐃᑣᓐ ᓈ ᒫᑲ, ᐊᐌᓇ ᑳ ᓵᒥᓂᑦ?

46ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᐊᐌᓇ ᓂ ᑮ ᓵᒥᓂᒃ: ᐌᓴ ᓂ ᑭᔅᑫᓕᑌᓐ ᓱᑳᑎᓯᐎᓐ ᓂᔭᐎᒃ ᐁ ᑮ ᐅᒋᐸᓕᒃ᙮ 47ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐃᔅᑴᐤ ᐎᐋᐸᑕᒃ ᐁᑳ ᐁ ᑮ ᑳᓱᑦ, ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐤ ᐁ ᓇᓂᑭᐸᓕᑦ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐸᑭᔑᓃᔅᑕᐙᑦ, ᑮ ᐎᑕᒪᐌᐤ ᐁ ᐙᐸᒥᑯᑦ ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗ ᑫᒀᓕᐤ ᐌᒋ ᑮ ᓵᒥᓈᑦ, ᓀᔥᑕ ᑣᔦᒃ ᐁ ᑮ ᐃᔑ ᒥᓇᐙᒋᐋᑲᓂᐎᑦ᙮ 48ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᓂᑖᓂᔅ, ᒥᓜᓕᒧ: ᑭ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᑭ ᑮ ᒥᓇᐙᒋᐃᑯᓐ; ᑳᔮᒣᓕᑕᒧᐎᑲᒃ ᑭᑐᑌ᙮

49ᒣᒀᒡ ᑫᔮᐸᒡ ᐁ ᐋᔭᒥᑦ, ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᓕᐗ ᐊᐌᓕᐗ ᐅ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒥᒃ ᐅᒋ ᐊᓇ ᑳ ᑎᐯᓕᑕᒃ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᓕᐤ, ᐁ ᐃᑎᑯᑦ, ᑭᑖᓂᔅ ᓇᒪ ᐱᒫᑎᓯᐤ; ᐁᑳᐎᓚ ᒥᑯᔅᑳᒋ ᐅᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐤ᙮

50ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᒋᓴᔅ ᐱᐁᑕᒃ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐤ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐁᑳᐎᓚ ᓭᑭᓯ: ᑖᐺᑕ ᐱᑯ, ᐁᑯ ᑫ ᒥᓇᐙᒋᐋᑲᓂᐎᑦ᙮

51ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐹᑐᑫᑦ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᐃᓕᓇᐌᐤ ᐊᐌᓕᐗ ᑭᒋ ᐱᑐᑫᓕᒋ ᐱᑯ ᐱᑕᕋ, ᓀᔥᑕ ᒉᒻᓴ, ᓀᔥᑕ ᒑᓇ, ᓀᔥᑕ ᐃᔅᑴᔑᔕ ᐅᑖᐎᓕᐗ ᓀᔥᑕ ᐅᑳᐎᓕᐗ᙮ 52ᒥᓯᐌ ᒫᑲ ᑮ ᒫᑐᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒫᐎᑳᑌᐗᒃ; ᒫᑲ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᐁᑳᐎᓚ ᒫᑐᒃ; ᓇᒪᐎᓚ ᓂᐱᐤ, ᒫᑲ ᓂᐸᐤ᙮

53ᓱᑲ ᒫᑲ ᑮ ᐹᐱᐁᐗᒃ, ᐁ ᑭᔅᑫᓕᑕᑭᒃ ᐁ ᓂᐱᓕᒋ᙮ 54ᒥᓯᐌ ᒫᑲ ᑮ ᐙᓚᐎᑎᔕᐌᐤ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᓴᑭᒋᒉᓈᑦ, ᑮ ᑌᐺᐤ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐅᔥᑭᓂᑭᔅᑴᔑᔥ, ᐗᓂᔥᑳ᙮ 55ᒥᓇ ᒫᑲ ᑮ ᐯᒋ ᑭᐌᓕᐗ ᐅᑦ ᐊᒑᑾ, ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐗᓂᔥᑲᐤ: ᑮ ᐃᑕᔓᐌᐤ ᒫᑲ ᑭᒋ ᐊᔕᒥᒥᒋ᙮ 56ᐅ ᓂᑭᐃᑾ ᒫᑲ ᑮ ᒫᒪᔅᑳᑕᒥᓕᐗ: ᒫᑲ ᑮ ᐃᑕᔓᒣᐤ ᐁᑳ ᑭᒋ ᐎᑕᒪᐙᓕᒋ ᐊᐌᓕᐗ ᑫᒀᓕᐤ ᑳ ᑐᒋᑳᑌᓕᒃ᙮