Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᓘᒃ 8:29

29(ᐌᓴ ᑮ ᐃᑕᔓᐙᑌᐤ ᐎᓕᐱ ᐊᒑᑾ ᐊᓂᐃ ᐃᓕᓕᐗ ᑭᒋ ᐅᒋ ᐗᓚᐎᓕᒋ᙮ ᐌᓴ ᒥᒉᑡᐤ ᑮ ᒫᑯᓂᑯ: ᑮ ᒫᒫᒋᑯᐱᑕᐤ ᒫᑲ ᐱᐙᐱᔅᑴᐋᐱᔭ, ᓀᔥᑕ ᒫᒫᒋᒀᐱᔅᑲᐃᑲᓇ ᐅᒋ; ᑮ ᐱᑯᐱᑕᒻ ᒫᑲ ᒫᑯᐱᒋᑲᓇ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᔑᑎᔕᐅᑯ ᒪᒋ ᐊᒑᑾ ᐸᑾᑕᔅᑲᒥᑳᒃ᙮)