Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᓘᒃ 8:45

45ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᐊᐌᓇ ᑳ ᓵᒥᓂᑦ?

ᐃᔅᐱ ᒥᓯᐌ ᐃᐋᓉᑕᑭᒃ, ᐱᑕᕐ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐎᒉᐎᑯᑦ ᑮ ᐃᑗᐗᒃ, ᑫᔅᑭᓄᐊᒫᑫᔭᓐ, ᒥᔮᒪᐎᒥᒉᑎᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑮ ᓯᑎᔥᑳᑾᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒫᑕᑯᔥᑳᑾᒃ, ᑭᑦ ᐃᑣᓐ ᓈ ᒫᑲ, ᐊᐌᓇ ᑳ ᓵᒥᓂᑦ?