Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᓘᒃ 9

ᒋᓴᔅ ᑭᒋᑎᔕᐁᐤ ᓂᔓᔖᑉ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ

(ᒫᑎᐤ 10:5–15; ᒫᕐᒃ 6:7–13)

1ᐁᑯ ᒥᔮᒪᐎ ᓇᑐᒫᑦ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᑳ ᓂᔓᔖᐱᓕᒋ, ᑮ ᒥᓓᐤ ᑲᔥᑭᐅᐎᓂᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᑎᐯᓕᒋᑫᐎᓂᓕᐤ ᑭᒋ ᔖᑯᒋᐋᓕᒋ ᒥᓯᐌ ᒪᒋ ᐊᒑᑾ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᒥᓇᐙᒋᑖᓕᒋ ᐋᑯᓯᐎᓇ᙮ 2ᑮ ᐃᔑᑎᔕᐌᐤ ᒫᑲ ᑭᒋ ᐙᐎᑕᒸᓕᒋ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᒥᓇᐙᒋᐋᓕᒋ ᑳ ᐋᑯᓯᓕᒋ᙮ 3ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᐁᑳ ᐎᓚ ᑫᒀᓐ ᑭᑐᑖᑖᒃ ᐁ ᐸᐸᒧᑌᔦᒃ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᓴᔅᑲᐅᓈᑎᑾᒃ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᒥᒋᒥᐗᑦ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᐊᓚᑯᓇᐤ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᔔᓕᐋᓐ; ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᓈᓂᔓ ᐱᓯᔅᑳᑲᓇ ᐋᔮᒃ᙮ 4ᐱᑯ ᐊᓂᒪ ᐙᔅᑳᔨᑲᓐ ᑫ ᐃᔑ ᐱᑕᑫᐌᑴ, ᐁᑯᑕ ᑕᔑᑫᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁᑯᑕ ᐅᒋ ᑭᑐᑌᒃ᙮ 5ᐊᐌᓇ ᒫᑲ ᐁᑳ ᑫ ᐱᑐᑳᐃᑖᑴ, ᐃᔅᐱ ᐗᓚᐎᔦᑴ ᐊᓂᒪ ᐃᑖᐎᓂᒃ ᐅᒋ, ᐊᐳᒋᑲ ᐸᐸᐎᐸᓕᑖᒃ ᒪᒋᑾᓛᔕ ᑭᓯᑎᐙᒃ ᐅᒋ ᑭᒋ ᐅᒋ ᒫᒥᔑᒥᑯᒋᒃ᙮

6ᑮ ᑭᑐᑌᐗᒃ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐊᑭᓀᔥᑲᒶᒃ ᐃᑖᐎᓇ, ᐁ ᐙᐎᑕᑭᒃ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᐃᔑ ᐁ ᒥᓇᐙᒋᐃᐌᒋᒃ᙮

ᐦᐁᕋᑦ ᑲᑴᒋᑫᒧ ᐊᐌᓇ ᐁ ᐋᐎᓕᒋ ᒋᓴᓴ

(ᒫᑎᐤ 14:1–12; ᒫᕐᒃ 6:14–29)

7ᐦᐁᕋᑦ ᒫᑲ ᑳ ᑭᒋᐅᑭᒫᐎᑦ ᑮ ᐯᑕᒻ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᑳ ᑐᑕᒥᓕᒋ: ᑮ ᐙᐙᓀᓕᑕᒻ ᒫᑲ; ᐌᓴ ᐋᑎᑦ ᑮ ᐃᑗᐙᒃ, ᒑᓐ ᑮ ᐗᓂᔥᑲᐤ ᐅᓂᐱᐗ ᐅᒋ; 8ᓀᔥᑕ ᐋᑎᑦ, ᐃᓛᐃᒐ ᑮ ᓄᑯᓯᐤ; ᓀᔥᑕ ᑯᑕᑭᔭᒃ, ᐯᔭᒃ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᐌᔅᑲᒡ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐗᒃ ᒥᓇ ᑮ ᐗᓂᔥᑲᐤ᙮ 9ᐦᐁᕋᑦ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᒑᓐ ᓂ ᑮ ᑭᔥᑭᑴᐗᐤ: ᒫᑲ ᐊᐌᓇ ᐊᐗ ᑳ ᐅᒋ ᐯᑕᒫᓐ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ? ᑮ ᐎ ᐙᐸᒣᐤ ᒫᑲ᙮

ᒋᓴᔅ ᐊᔕᒣᐤ ᓂᔭᓚᓐ ᑭᒋᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ ᐃᓕᓕᐗ

(ᒫᑎᐤ 14:13–21; ᒫᕐᒃ 6:30–44; ᒑᓐ 6:1–14)

10ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ ᒫᑲ, ᐃᔅᐱ ᑳ ᑭᐌᒋᒃ, ᑮ ᐎᑕᒪᐌᐗᒃ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᑳ ᑭ ᑐᑕᑭᒃ᙮ ᑮ ᐅᑎᓀᐤ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑭᒧᒡ ᑮ ᐃᑐᑌᐤ ᐸᑾᑕᔅᑲᒥᑳᒃ, ᐯᔓᒡ ᐊᓂᒪ ᐃᑖᐎᓂᒃ ᐯᑦᓭᑕ ᑳ ᐃᔑᓂᑳᑌᒃ᙮ 11ᐃᓕᓕᐗᒃ ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᑫᔅᑫᓕᑕᒋᒃ, ᑮ ᓄᔅᐱᓇᑌᐙᒃ: ᑮ ᐅᑎᓀᐤ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐋᓕᒧᑕᒪᐌᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐒ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒥᓇᐙᒋᐁᐤ ᐊᓂᐃ ᑳ ᓇᑐᐌᓕᑕᒥᓕᒋ ᑭᒋ ᒥᓇᐙᒋᐋᑲᓂᐎᓕᒋ᙮

12ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐁᑎ ᐅᑖᑯᔑ ᑭᔑᑳᓕᒃ, ᐁᑯ ᐱᐁᒋ ᐃᑐᑌᒋᒃ ᐊᓂᑭ ᓂᔓᔖᑉ, ᑮ ᐃᑌᐗᒃ ᒫᑲ ᑭᒋᑎᔕᐅᒃ ᒥᔮᒪᐎᒥᒉᑎᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑲᒋ ᐃᑐᑎᒋᒃ ᐃᑖᐎᓂᒃ ᓂᔥᑕ ᐊᔅᑮᒃ ᒥᓯᐌ ᐙᔅᑲ, ᐁᑯᑕ ᑭᒋ ᐎᑭᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᐅᑎᓇᑭᒃ ᒥᒋᒥᓕᐤ: ᐌᓴ ᐅᑕ ᑭᑦ ᐃᑖᓈᓇᐤ ᐸᑾᑕᔅᑲᒥᑳᒃ᙮

13ᒫᑲ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᐊᔕᒥᑯᒃ ᑭᓚᐗᐤ᙮ ᑮ ᐃᑗᐗᒃ ᒫᑲ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᐋᔮᐙᓈᓇᒃ ᐊᐙᓯᑌ ᐃᔥᐱᔥ ᓂᔮᓚᓐ ᐊᓚᑯᓇᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᓂᔓ ᓇᒣᓴᒃ; ᐱᑯ ᓇᑕᐎ ᐊᑖᐌᔮᑭ ᑫ ᐅᒥᒋᒥᒥᒋᒃ ᒥᓯᐌ ᐅᑯ ᐃᓕᓕᐗᒃ᙮ 14ᐌᓴ ᓈᓐᑕᐤ ᓂᔮᓚᓦᐤ ᑭᒋᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ ᑮ ᐃᑕᓯᐗᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ᙮

ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᑐᑖᑯᒃ ᑭᒋ ᓇᐊᐱᒋᒃ ᓈᓂᔮᓚᓗᒥᑕᓇᐤ ᐹᐱᔅᑭᒡ᙮

15ᐁᑯ ᑎᐅᑕᑭᒃ, ᑮ ᑐᑕᐌᐗᒃ ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᓯᓕᒋ ᑭᒋ ᓇᐊᐱᓕᒋ᙮ 16ᑮ ᐅᑎᓀᐤ ᒫᑲ ᐊᓂᐃ ᓂᔮᓚᓪ ᐊᓚᑯᓈᐗ ᓀᔥᑕ ᓂᔓ ᓇᒣᓴ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᐁ ᐃᑖᐱᑦ, ᑮ ᒥᓦᑭᒣᐤ, ᑮ ᐱᑯᓀᐤ ᒫᑲ, ᐁᑯ ᒫᓛᑦ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᑭᒋ ᐅᓚᔅᑐᐙᓕᒋ ᒥᔮᒪᐎᒥᒉᑎᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ᙮ 17ᑮ ᒥᒋᓱᐗᒃ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᑮ ᑮᔥᐳᐗᒃ: ᑮ ᒪᐗᒋᑖᓂᐗᓋ ᒫᑲ ᐃᔅᑾᒋᑲᓇ ᑳ ᐃᔅᑾᑦᑕᑭᒃ, ᓂᔓᔖᑉ ᐗᑕᐱᐗᑕ᙮

ᐱᑕᕐ ᐎᑕᒫᑫᐤ ᐊᐌᓇ ᒋᓴᓴ ᐁ ᐊᐎᓕᒋ

(ᒫᑎᐤ 16:13–19; ᒫᕐᒃ 8:27–29)

18ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ, ᐁ ᐯᔭᑯᑦ ᐁ ᐋᔭᒥᐋᑦ, ᑮ ᐎᒉᐎᑯ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ; ᑮ ᑲᑴᒋᒣᐤ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐊᐌᓇ ᐁ ᐃᑗᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐁ ᐋᐎᔮᓐ?

19ᐎᓚᐗᐤ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐋᒋᒃ, ᑮ ᐃᑗᐗᒃ, ᒑᓐ ᐅᓯᑲᐋᑖᑫᐤ: ᒫᑲ ᐋᑎᑦ ᐃᓛᐃᒐ: ᑯᑕᑭᔭᒃ ᒫᑲ ᐃᑗᐗᒃ, ᐯᔭᒃ ᐁ ᐃᑌᓯᒋᒃ ᐌᔅᑲᒡ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐗᒃ ᒥᓇ ᑮ ᐗᓂᔥᑲᐤ᙮

20ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᒫᑲ ᐊᐌᓇ ᑭᓚᐗᐤ ᐁᑗᔦᒃ ᐁ ᐋᐎᔮᓐ?

ᐱᑕᕐ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐋᑦ, ᑮ ᐃᑗᐤ, ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅ ᙭ᑎᒪ᙮

ᒋᓴᔅ ᐊᓕᒧᑕᒻ ᐅᐎᓴᑫᓕᑕᒧᐎᓐ ᓀᔥᑕ ᐅᓂᐱᐎᓐ

(ᒫᑎᐤ 16:20–28; ᒫᕐᒃ 8:30—9:1)

21ᓱᑲ ᒫᑲ ᑮ ᐋᔨᒋᒣᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑕᔓᒣᐤ ᐁᑳ ᑭᒋ ᐎᑕᒪᐙᓕᒋ ᐊᐌᓕᐗ ᐊᓂᐁᓕᐤ᙮ 22ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ ᑲᑕ ᐙᐎᓴᑫᓕᑕᒻ ᒥᒉᑦ ᑫᒀᓇ, ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᐋᑕᐌᓕᒥᑯ ᑳ ᓂᑲᓀᓕᑖᑯᓯᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗ, ᓀᔥᑕ ᐅᒪᓯᓇᐃᑫᐗ, ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᓂᐸᐋᐤ, ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᐗᓂᔥᑳᓇᐤ ᓂᔅᑐ ᑭᔑᑳᓕᑫ᙮

23ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ ᒥᓯᐌ, ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐌᓇ ᐙ ᓄᔅᐱᓇᔑᑴ, ᐁᑯᔑ ᑲᑕ ᐋᓉᑖᑎᓱ, ᑲᑕ ᐅᑎᓇᒻ ᒫᑲ ᐅᑦ ᐋᔑᑌᐋᑎᑯᒻ ᑕᑡᐤ ᐁ ᑭᔑᑳᓕᒃ, ᓂ ᑳ ᓄᔅᐱᓇᑎᒃ ᒫᑲ᙮ 24ᐌᓴ ᐊᐌᓇ ᐙ ᐱᒫᒋᑖᑴ ᐅ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᑲᑕ ᐗᓂᑕᐤ; ᒫᑲ ᐊᐌᓇ ᑫ ᐗᓂᑖᑴ ᐅ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᓂᓚ ᐅᒋ, ᐁᐗᒀᓇ ᑫ ᐱᒫᒋᑖᑦ᙮ 25ᐌᓴ ᑫᒀᓕᐤ ᑫ ᐅᑎᓰᑦ ᐃᓕᓕᐤ ᐋᑕ ᒥᓯᐌ ᐊᔅᑭᓕᐤ ᑫ ᑲᔥᑭᑖᑴ, ᐗᓂᐃᑎᓱᑌ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐌᐱᓈᑲᓂᐎᑌ᙮ 26ᐌᓴ ᐊᐌᓇ ᑫ ᓇᓀᐯᐎᓯᑴ ᓂᓚ ᐅᒋ ᓀᔥᑕ ᓂᑦ ᐋᔭᒥᐎᓇ ᐅᒋ, ᐁᐗᒀᓂᐃ ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ ᑫ ᐅᒋ ᓇᓀᐯᐎᓰᑦ, ᐃᔅᐱ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᑌ ᑎᐱᓚᐌ ᐅ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᐅᑖᐎᔭ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐸᓓᑭᓯᓕᒋ ᐁᓐᒐᓚ᙮ 27ᒫᑲ ᓂ ᑖᑆᓐ ᐁ ᐎᑕᒫᑕᑾᒃ, ᐋᑎᑦ ᐃᑕ ᓂᐸᐎᐗᒃ, ᐁᑳ ᑫ ᑯᒋᔅᑕᑭᒃ ᓂᐱᐎᓂᓕᐤ ᐹᑎᒫ ᑮ ᐙᐸᑕᒸᑡᐌ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᓕᐤ᙮

ᒋᓴᔅ ᑴᔅᑭᓈᑯᐊᑲᓂᐎᐤ ᐁ ᐃᔑᓈᑯᓯᑦ

(ᒫᑎᐤ 17:1–8; ᒫᕐᒃ 9:2–8)

28ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ ᓈᓐᑕᐤ ᔭᓈᓀᐤ ᑭᔑᑳᐗ ᐹᑎᒫ ᐅᐅ ᐃᑗᐎᓇ, ᑮ ᐅᑎᓀᐤ ᐱᑕᕋ, ᓀᔥᑕ ᒑᓇ, ᓀᔥᑕ ᒉᒻᓴ, ᑮ ᓵᑲᒋᐌᐤ ᒫᑲ ᐗᒌᒃ ᑭᒋ ᐋᔭᒥᐋᑦ᙮ 29ᒣᒀᒡ ᒫᑲ ᐁ ᐋᔭᒥᐋᑦ, ᐅᑖᔅᑕᒥᒃ ᐁ ᐃᔑᓈᑾᓂᓕᒃ ᑮ ᐋᒋᓈᑯᑖᓂᐗᓂᓕᐤ, ᐅ ᐎᓛᒋᑲᓇ ᒫᑲ ᑮ ᐙᐹᓕᐗ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐙᓯᑾᔅᑌᓕᐗ᙮ 30ᒫᑎᑲ, ᒫᑲ, ᑮ ᐎᒋᐋᔭᒥᒥᑯ ᓂᔓ ᐃᓕᓕᐗ, ᐁᐗᒀᓂᑭ ᒧᓯᔅ ᓀᔥᑕ ᐃᓛᐃᒐ; 31ᑳ ᓄᑯᓯᒋᒃ ᒪᓂᑐᐙᔅᑌᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᐋᓕᒧᑕᒸᒋᒃ ᐅ ᓂᐱᐎᓂᓕᐤ, ᑫ ᐃᔑ ᓂᐱᓕᒋ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ᙮ 32ᒫᑲ ᐱᑕᕐ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐎᒉᐎᑯᑦ, ᑮ ᑯᓯᑾᔑᐗᒃ, ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑴᔅᑯᓯᒋᒃ, ᑮ ᐙᐸᑕᒬᐗᒃ ᐅ ᒪᓂᑐᐙᔅᑌᐎᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐃ ᓂᔓ ᐃᓕᓕᐗ ᑳ ᐎᒋᑳᐸᐎᔅᑖᑯᓕᒋ᙮ 33ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ, ᐁᑎ ᓇᑲᑎᑯᓕᒋ, ᐱᑕᕐ ᑮ ᐃᑌᐤ ᒋᓴᓴ, ᑫᔅᑭᓄᐊᒫᑫᔭᓐ, ᒥᓨᔑᓐ ᐅᑕ ᐁ ᐃᑖᔮᒃ: ᐁᑯᔑ ᓂ ᑳ ᐅᔑᑖᓈᓐ ᓂᔅᑐ ᒥᑭᐙᒪ; ᐯᔭᒃ ᑭᓚ ᑭᒋ ᐋᔮᔭᓐ, ᐯᔭᒃ ᓀᔥᑕ ᒧᓯᔅ, ᐯᔭᒃ ᓀᔥᑕ ᐃᓛᐃᒐ᙮

34ᒣᒀᒡ ᐅᒪ ᐁᔑ ᐋᔭᒥᑦ, ᑮ ᐹᐸᓕᐤ ᐗᔅᑯ, ᑮ ᐋᑲᐙᔅᑌᐅᑯᐗᒃ ᒫᑲ ᐗᔅᑯᓕᐤ; ᑮ ᓭᑭᓯᐗᒃ ᒫᑲ ᐁ ᐊᑎ ᐃᑖᒋᒃ ᐗᔅᑯᒃ᙮ 35ᓀᔥᑕ ᐗᔅᑯᒃ ᑮ ᐅᒋᐸᓕᐤ ᐯᑖᑯᓯᐎᓐ, ᐁ ᐃᑗᒪᑲᒃ, ᐊᐗ ᐁᐗᑯ ᓂᑯᓯᔅ ᑳ ᓵᑭᐊᒃ; ᓇᑐᑖᐎᒃ᙮

36ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᒪᔭᐎᐸᓕᒃ ᐃᑗᐎᓐ, ᒋᓴᔅ ᑮ ᒥᔅᑲᐗᐤ ᐁ ᐯᔭᑯᑦ᙮ ᑮ ᑲᓇᐎᑳᑖᐗᒃ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᓇᒪᐎᓚ ᐅᒋ ᐎᑕᒪᐌᐗᒃ ᐊᐌᓕᐗ ᒣᒀᒡ ᐊᓂᐃ ᐁ ᑭᔑᑳᓕᑭ ᑫᒀᓕᐤ ᑳ ᑮ ᐙᐸᑕᑭᒃ᙮

ᒋᓴᔅ ᒥᓇᐙᒋᐁᐤ ᓈᐯᔑᔕ ᒪᒋᐊᒑᑾ ᐁ ᐊᔭᐙᓕᒋ

(ᒫᑎᐤ 17:14–18; ᒫᕐᒃ 9:14–27)

37ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ ᐎᐋᐸᓂᓕᒃ, ᐃᔅᐱ ᑳ ᓂᑕᒪᒋᐌᒋᒃ ᐗᒌᒃ ᐅᒋ, ᑮ ᓇᑭᔥᑳᑯ ᒥᒉᑦ ᐃᓕᓕᐗ᙮ 38ᒫᑎᑲ ᒫᑲ, ᐃᓕᓕᐤ ᐁ ᒪᐗᒋᐃᑐᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐅᒋ, ᑮ ᑌᐺᐤ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᑫᔅᑭᓄᐊᒫᑫᔭᓐ, ᑭ ᓇᑐᑕᒫᑎᓐ, ᑲᓇᐙᐸᒻ ᓂᑯᓯᔅ; ᐌᓴ ᐁᐗᑯ ᓂ ᐯᔭᑯᔖᓐ᙮ 39ᒫᑎᑲ, ᒫᑲ, ᒫᑯᓂᑯ ᐊᒑᑾ; ᑖᑐᐱᑎᑯ ᒫᑲ ᐃᔥᐱᔥ ᑭᒋ ᐲᔅᑌᐙᑕᒧᑦ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐊᐱᑕᐅᑯᑦ ᐊᑳᐙᒡ ᓇᑲᑎᑯ᙮ 40ᓂ ᑮ ᓇᑐᑕᒪᐙᐗᒃ ᒫᑲ ᑭ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᑭᒋ ᐗᓚᐎᐌᐱᓈᒋᒃ; ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑮ ᑲᔥᑭᑖᐗᒃ᙮

41ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐋᑦ, ᑮ ᐃᑗᐤ, ᐅ ᐁᑳ ᐌᑖᐺᑕᒧᐎᓂᔦᒃ ᓀᔥᑕ ᓀᔦᑕᐙᑎᓯᔦᒃ ᑳ ᐋᓂᔅᑫ ᐱᒫᑎᓯᔦᒃ! ᑖᓀᓕᑯᒃ ᑫ ᐎᒉᐎᑖᑾᒃ, ᓀᔥᑕ ᐯᐃᑕᑾᒃ? ᐅᑕ ᐯᔑᐤ ᑭᑯᓯᔅ᙮

42ᒣᒀᒡ ᒫᑲ ᑫᔮᐸᒡ ᐁ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᑦ, ᑮ ᑲᐎᐌᐱᓂᑯ ᒪᒋ ᐊᒑᑾ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑕᑐᐱᑎᑯ᙮ ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᑭᑐᑌᐤ ᐎᓕᐱ ᐊᒑᑾ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒥᓇᐙᒋᐁᐤ ᐊᓂᐃ ᐊᐙᔑᔕ, ᐁᑯ ᐯᑭᑎᓇᒪᐙᑦ ᐅᑖᐎᓕᐗ᙮ 43ᒥᓯᐌ ᒫᑲ ᑮ ᒫᒪᔅᑳᑕᒬᐗᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅ ᑭᒋ ᑲᔥᑭᐅᐎᓂᓕᐤ᙮

ᒋᓴᔅ ᐋᓕᒧᑕᒻ ᒥᓇ ᐅᓂᐱᐎᓐ

(ᒫᑎᐤ 17:22–23; ᒫᕐᒃ 9:30–32)

ᒫᑲ ᒣᒀᒡ ᑳ ᒫᒪᔅᑲᑕᒶᒋᒃ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᑳ ᑐᑕᒥᓕᒋ ᒋᓴᓴ, ᑮ ᐃᑌᐤ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ᙮ 44ᐁᑯᔑ ᐅᐅ ᐃᑗᐎᓇ ᑲᑕ ᑭᒋᑕᐎᐸᓕᐗ ᑭᑕᐗᑳᐙᒃ; ᐌᓴ ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ ᑲᑕ ᐸᑭᑎᓇᐤ ᐃᓕᓕᐗ ᐅᒋᒋᓕᒃ᙮ 45ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᐅᒋ ᓂᓯᑐᑕᒶᒃ ᐅᒣᓕᐤ ᐃᑗᐎᓂᓕᐤ; ᑮ ᑳᑕᐙᐗᒃ ᒪᑲ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᐅᒋ ᑭᔅᑫᓕᑕᒶᒃ: ᑮ ᑯᔅᑖᒋᐗᒃ ᒫᑲ ᑭᒋ ᑲᑴᒋᒫᒋᒃ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐃᑗᐎᓂᓕᐤ᙮

ᐊᐌᓇ ᒫᐗᒡ ᑭᔅᑎᓯᑦ

(ᒫᑎᐤ 18:1–5; ᒫᕐᒃ 9:33–37)

46ᑮ ᒫᒋ ᐋᔑᑌᒥᑐᐗᒃ ᒫᑲ ᐊᐌᓇ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᑫ ᒫᐗᒋ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᑦ᙮ 47ᒋᓴᔅ ᒫᑲ, ᐁ ᑭᔅᑫᓕᑕᒸᑦ ᐁ ᐃᑌᓕᑕᒥᓕᒋ ᐅᑌᐃᓕᒃ, ᑮ ᐅᑎᓀᐤ ᐊᐙᔑᔕ, ᓀᔥᑕ ᐅᐱᒣ ᑮ ᐊᓓᐤ, 48ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᐊᐌᓇ ᑫ ᐅᑎᓈᑴ ᐅᐅ ᐊᐙᔑᔕ ᓂᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᒃ, ᓂᓚ ᓂᑦ ᐅᑎᓂᒃ: ᐊᐌᓇ ᒫᑲ ᑫ ᐅᑎᓂᑴ, ᐅᑎᓀᐤ ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐯᒋᑎᔕᐅᓕᒋ: ᐌᓴ ᐊᓇ ᑳ ᒪᐗᒋ ᐋᐱᔅᑌᓕᑖᑯᓯᑦ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ, ᐁᐗᒀᓇ ᑫ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᑦ᙮

ᐊᐌᓇ ᐁᑳ ᑳ ᓇᔅᑯᔅᑖᑕᒃ ᑭᐎᒋᐃᑯᓇᐤ

(ᒫᕐᒃ 9:38–40)

49ᒑᓐ ᒫᑲ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᐤ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᑫᔅᑭᓄᐊᒫᑫᔭᓐ, ᓂ ᑭ ᐙᐸᒫᓈᓐ ᐊᐌᓇ ᐁ ᐗᓚᐎᐌᐱᓈᑦ ᒪᒋ ᐊᒑᑾ ᑭᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᒃ; ᓂ ᑮ ᑭᑕᐊᒪᐙᓈᓐ ᒫᑲ ᐁᑳ ᐁ ᐎᒋᓄᔅᐱᓇᔑᐌᒥᔭᒥᑦ᙮

50ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᐁᑳᐎᓚ ᑭᑕᐊᒫᒃ: ᐌᓴ ᐊᓇ ᐁᑳ ᑳ ᓇᔅᑯᔅᑖᑕᒃ ᑭ ᐎᒋᐃᑯᓇᐤ᙮

ᓴᒫᕆᑕᓐ ᐃᑖᐎᓐ ᐋᑕᐌᓂᒥᑯ ᒋᓴᔅ

51ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ, ᐃᔅᐱ ᐌᑎᒋᐸᓕᒃ ᐃᔅᐱ ᑭᒋ ᐅᑎᓈᑲᓂᐎᑦ, ᑮ ᐃᔑᔅᑴᓕᐤ ᔮᓕᑌᓪ ᑭᒋ ᐃᑐᑌᑦ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ᙮ 52ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᔑᑎᔕᐌᐤ ᐃᔑᑎᔕᐙᑲᓇ ᑭᒋ ᓂᑳᓄᑖᑯᑦ: ᑮ ᑭᑐᑌᐗᒃ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐱᑐᑫᐌᐗᒃ ᓴᒣᕆᐊᐃᓕᓕᐗ ᐯᔭᒃ ᐅᑦ ᐃᑖᐎᓂᔑᓕᒃ ᑭᒋ ᐋᔦᔅᑲᐎᑕᒪᐙᒋᒃ᙮ 53ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑮ ᐅᒋ ᐱᑐᑲᐃᑯ ᐁ ᐃᑎᔅᑴᓕᑦ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᐎ ᐃᑐᑌᑦ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ᙮ 54ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᒉᒻᔅ ᓀᔥᑕ ᒑᓐ ᐎᐋᐸᑕᑭᒃ, ᑮ ᐃᑗᐗᒃ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᑭᑦ ᐃᑌᓕᑌᓐ ᒫᑲ ᑭᒋ ᐃᑕᔓᐌᔮᒃ ᐃᔥᑯᑌᐤ ᑭᒋ ᐯᒋ ᓛᔑᐸᓕᒃ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᐅᒋ, ᑭᒋ ᐃᔅᑳᓱᒋᒃ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑳ ᑐᑕᒃ ᐃᓛᐃᒐ?

55ᒫᑲ ᑮ ᑴᔅᑭᑳᐸᐎᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑭᑐᑌᐤ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓇᐗᐤ ᑫᑯ ᐊᒑᒃ ᐌᑕᒑᑯᔦᒃ᙮ 56ᐌᓴ ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐤ ᑭᒋ ᓂᔑᐗᓈᒋᑖᐙᑦ ᐃᓕᓕᐗ ᐅ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᓕᐗ, ᒫᑲ ᑭᒋ ᐱᒫᒋᑕᐙᑦ᙮ ᐁᑯ ᓂᐋᑕᑭᒃ ᑯᑕᑭᓕᐤ ᐃᑖᐎᓂᔑᓕᐤ᙮

ᐊᓂᑭ ᑫ ᑭ ᓄᔅᐱᓇᑕᐗᔅᐸᓐ ᒋᓴᓴ

(ᒫᑎᐤ 8:19–22)

57ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ, ᒣᒀᒡ ᐁ ᐱᒧᑌᒋᒃ ᒣᔅᑲᓈᒃ, ᑮ ᐃᑎᑯ ᐯᔭᒃ ᐃᓕᓕᐗ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᑭ ᑳ ᓄᔅᐱᓇᑎᑎᓐ ᐱᑯ ᐃᑕ ᑫ ᐃᑐᑌᐗᓀ᙮

58ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᒪᑫᓯᐗᒃ ᐙᑎᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᐱᓓᓯᐗᒃ ᑳ ᐸᐸᒥᓛᒋᒃ ᐗᒋᔅᑐᓂᐗᒃ; ᒫᑲ ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᐋᔭᐤ ᐃᑕ ᑫ ᐱᒥᑎᑖᑦ ᐅᔅᑎᒀᓐ᙮

59ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ ᑯᑕᑭᔭ ᓄᔅᐱᓇᔑᓐ᙮

ᒫᑲ ᑮ ᐃᑌᑯ ᑌᐯᓕᒋᑭᔭᓐ, ᐃᓕᓈᐎᓐ ᓃᔥᑕᒻ ᑭᒋ ᓇᑕᐎ ᓇᐃᑲᐗᒃ ᓄᑖᐎ᙮

60ᒋᓴᔅ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᐁᑯᔑ ᐅᓂᐱᐗᒃ ᑲᑕ ᓇᐃᑲᐌᐗᒃ ᐅ ᓂᐱᒥᐙᐗ; ᒫᑲ ᑭᑐᑌ ᑭᓚ ᓀᔥᑕ ᓇᑕᐎ ᐙᐎᑕᒻ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓐ᙮

61ᑯᑕᒃ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᑭ ᑳ ᓄᔅᐱᓇᑎᑎᓐ: ᒫᑲ ᐃᓕᓈᐎᓐ ᓃᔥᑕᒻ ᑭᒋ ᓇᑕᐎ ᐊᑕᒥᔅᑲᐗᑭᒃ ᐊᓂᑭ ᓂᑮᒃ ᑳ ᐃᑖᒋᒃ᙮

62ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓇ, ᐃᔅᐱ ᑳ ᓵᒥᓇᑭ ᐅᐺᐱᒋᑲᓂᓕᐤ, ᐁ ᐋᐸᓴᐱᒋ ᒫᑲ, ᑌᐸᑫᓕᑖᑯᓯᐤ ᑭᒋ ᐱᑐᑫᐙᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᓕᒃ᙮