Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᓘᒃ 9:22

22ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ ᑲᑕ ᐙᐎᓴᑫᓕᑕᒻ ᒥᒉᑦ ᑫᒀᓇ, ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᐋᑕᐌᓕᒥᑯ ᑳ ᓂᑲᓀᓕᑖᑯᓯᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗ, ᓀᔥᑕ ᐅᒪᓯᓇᐃᑫᐗ, ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᓂᐸᐋᐤ, ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᐗᓂᔥᑳᓇᐤ ᓂᔅᑐ ᑭᔑᑳᓕᑫ᙮