Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᓘᒃ 9:43

43ᒥᓯᐌ ᒫᑲ ᑮ ᒫᒪᔅᑳᑕᒬᐗᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅ ᑭᒋ ᑲᔥᑭᐅᐎᓂᓕᐤ᙮

ᒋᓴᔅ ᐋᓕᒧᑕᒻ ᒥᓇ ᐅᓂᐱᐎᓐ

(ᒫᑎᐤ 17:22–23; ᒫᕐᒃ 9:30–32)

ᒫᑲ ᒣᒀᒡ ᑳ ᒫᒪᔅᑲᑕᒶᒋᒃ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᑳ ᑐᑕᒥᓕᒋ ᒋᓴᓴ, ᑮ ᐃᑌᐤ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ᙮