Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᕐᒃ 1

ᐅᑲᑫᔅᑭᒥᐌᐎᓐ ᒑᓐ ᐅᓯᑲᐋᑖᑫᐤ

(ᒫᑎᐤ 3:1–12; ᓘᒃ 3:1–18; ᒑᓐ 1:19–28)

1ᐁ ᒫᒋᐸᓕᓕᒃ ᐅ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓐ ᒋᓴᔅ ᙭, ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑯᓯᓴ; 2ᑳ ᐃᑕᓯᓇᐃᑫᒋᒃ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐗᒃ, ᒫᑎᑲ, ᓂᑦ ᐃᔑᑎᔕᐗᐤ ᓂᑦ ᐃᔑᑎᔕᐙᑲᓐ ᑭᒋ ᓂᑳᓄᑖᔉ, ᑫ ᓂᑳᓂ ᐙᐌᔑᑕᒫᔉ ᑭ ᒣᔅᑲᓈᓕᐤ᙮ 3ᐅ ᐯᑖᑯᓯᐎᓐ ᐊᐌᓇ ᐁ ᑌᐺᑦ ᐸᑾᑕᔅᑲᒥᑳᒃ, ᐋᔦᔅᑲᐎᑕᒫᒃ ᑫ ᐃᔑ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᑦ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ, ᒀᔭᔅᑯᒧᑕᐙᒃ ᐅ ᒣᔅᑲᓇᐗ᙮

4ᒑᓐ ᑮ ᓯᑲᐋᑖᑫᐤ ᐸᑾᑕᔅᑲᒥᑳᒃ, ᑮ ᐙᐎᑕᒻ ᒫᑲ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᑴᔅᑳᑎᓯᐎᓂ ᓯᑲᐋᑖᑫᐎᓂᓕᐤ, ᑭᒋ ᐅᒋ ᐌᐯᓕᒋᑳᑌᑭ ᒪᒋᑐᑕᒧᐎᓇ᙮ 5ᑮ ᐯᒋ ᓈᑎᑯ ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᒎᑎᐊ ᐊᔅᑮᒃ ᑳ ᐃᑖᓕᒋ, ᐊᓂᐃ ᓀᔥᑕ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᐅᒋ, ᒥᓯᐌ ᒫᑲ ᑮ ᓯᑲᐋᑕᐌᐤ ᒐᕐᑕᓐ ᓯᐱᒃ ᐁ ᐙᐎᑕᒥᓕᒋ ᐅ ᒪᒋᑐᑕᒧᐎᓂᓕᐗ᙮

6ᒑᓐ ᒫᑲ ᑮ ᐎᓛᑕᒻ ᑳᒥᓪ ᐅᐱᐌᔭ, ᓀᔥᑕ ᐸᔅᑴᑭᓐ ᐸᑾᑌᐅᓂᓕᐤ ᑮ ᐸᑾᑌᐅ; ᑮ ᒧᐌᐤ ᒫᑲ ᒀᑾᐱᔑᔕ ᓀᔥᑕ ᐋᒧᔔᑳᓕᐤ; 7ᑮ ᑲᑫᔅᑭᒥᐌᐤ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᓂ ᓄᔅᐱᓇᑎᒃ ᐊᐌᓇ ᐊᐙᓯᑌ ᐁ ᓱᑳᑎᓰᑦ ᐃᔥᐱᔥ ᓂᓚ, ᐅ ᒪᔅᑭᓯᓀᐋᐱᔭ ᓇᒪᐎᓚ ᓂᑦ ᐃᔅᐱᑌᓕᑖᑯᓯᓐ ᑭᒋ ᓇᐗᑭᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᐋᐸᐊᒶᒃ᙮ 8ᓂᓚ ᑖᐺ ᓂᐱ ᑭ ᑮ ᐅᒋ ᓯᑲᐋᑖᑎᓇᐗᐤ: ᐎᓚ ᒫᑲ ᐸᓓᑭ ᐊᒑᑾ ᑭ ᑳ ᐅᒋ ᓯᑲᐋᑖᑯᐗᐤ᙮

ᒋᓴᔅ ᓯᑲᐋᑕᐗᑲᓂᐎᐤ ᐁᑯ ᑫᑴᒋᐃᑯᑦ ᒪᒋᒪᓂᑐᐗ

(ᒫᑎᐤ 3:13—4:11; ᓘᒃ 3:21–22, 4:1–13)

9ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ ᒣᒀᒡ ᐊᓂᐃ ᑭᔑᑳᐗ, ᒋᓴᔅ ᑮ ᐯᒋ ᐅᑐᑌᐤ ᓈᓴᕆᑎᒃ ᑳᓕᓕᒃ ᑳ ᐃᑕᑾᒃ, ᑮ ᓯᑲᐊᑖᑯ ᒫᑲ ᒑᓇ ᒐᕐᑕᓂᒃ᙮ 10ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᐁ ᐊᑎ ᑲᐹᑦ ᑮ ᐙᐸᑕᒻ ᑭᒋᑭᔑᑾ ᐁ ᐹᔅᑭᑌᐸᓕᓕᑭ, ᓀᔥᑕ ᐊᒑᑾ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐅᒥᒦᒃ, ᐁ ᑗᐅᑖᑯᑦ: 11ᐯᑖᑯᓯᐎᓐ ᒫᑲ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᑫ ᐅᒋᐸᓕᐤ, ᐁ ᐃᑗᒪᑲᒃ, ᑭᓚ ᓂᑯᓯᔅ ᓈᔅᐱᒡ ᑳ ᓵᑭᐃᑖᓐ, ᓈᔅᐱᒡ ᑳ ᓇᐃᓚᐌᐃᔭᓐ᙮

12ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᐊᒑᑾ ᐸᑾᑕᔅᑲᒥᑳᒃ ᑮ ᐃᔑᑎᔕᐅᑯ᙮ 13ᐁᑯᑕ ᒫᑲ ᐸᑾᑕᔅᑲᒥᑳᒃ ᑳ ᐃᑖᑦ ᓀᒥᑕᓇᐤ ᑭᔑᑳᐗ ᐁ ᑲᑴᒋᐃᑯᑦ ᓭᑕᓇ, ᑮ ᐎᒋᑕᔑᑫᒣᐤ ᒫᑲ ᑳ ᐊᒀᑎᓯᓕᒋ ᐊᐌᓯᓴ: ᑮ ᐅᒋᔅᑕᒫᑯ ᒫᑲ ᐁᓐᒐᓚ᙮

ᒋᓴᔅ ᓇᑐᒣᐤ ᓀᐤ ᓄᑕᒣᓭᐗ

(ᒫᑎᐤ 4:12–22; ᓘᒃ 4:14–15, 5:1–11)

14ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᒑᓐ ᑳ ᐃᔑ ᐌᐱᓈᑲᓂᐎᑦ ᑭᐸᐅᑐᐎᑲᒥᑯᒃ, ᒋᓴᔅ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐤ ᑳᓕᓕᒃ, ᐁ ᐙᐎᑕᒃ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓂᓕᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᒃ ᑳ ᐅᒋᐸᓕᓕᒃ, 15ᐁ ᐃᑗᑦ ᒫᑲ ᐋᔕᔾ ᑎᐱᐸᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓐ ᐯᔓᓈᑾᓂᓕᐤ: ᑴᔅᑳᑎᓰᒃ, ᑖᐺᑕᒧᒃ ᒫᑲ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓐ᙮

16ᒣᒀᒡ ᒫᑲ ᐁ ᐱᒧᑌᑦ ᔑᔓᒡ ᑭᒋᑲᒦᒃ ᑳᓕᓖᒃ, ᑮ ᐙᐸᒣᐤ ᓵᐃᒪᓇ, ᓀᔥᑕ ᐋᓐᑦᕉᐊ ᐎᒋᔖᓂᓕᐗ, ᐁ ᐸᑲᔅᑕᐌᐙᓕᒋ ᐊᓚᐱᔭ ᑭᒋᑲᒦᒃ: ᐌᓴ ᑮ ᓄᑕᒣᓭᐎᐗᒃ᙮ 17ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᐯᒋ ᓄᔅᐱᓇᔒᒃ, ᑭ ᑳ ᐃᔑᐃᑎᓇᐗᐤ ᒫᑲ ᑭᒋ ᐱᑕᐅᓓᑾᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ᙮ 18ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᑮ ᓇᑲᑌᐗᒃ ᐅᑦ ᐊᓚᐱᐙᐗ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓄᔅᐱᓇᑌᐗᒃ᙮

19ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐙᓚᐎᒃ ᑳ ᐊᑎ ᐃᑐᑌᑦ, ᑮ ᐙᐸᒣᐤ ᒉᒻᓴ ᓭᐱᑎ ᐅᑯᓯᓴ, ᓀᔥᑕ ᒑᓇ ᐎᒋᔖᓂᓕᐗ, ᓈᐱᒀᓂᒃ ᑳ ᐃᑖᓕᒋ ᐁ ᐙᔅᐱᑕᓚᐯᓕᒋ᙮ 20ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᑮ ᓇᑐᒣᐤ: ᑮ ᓇᑲᑌᐗᒃ ᒫᑲ ᐅᑖᐎᐙᐗ ᓭᐱᑎ ᓈᐱᒀᓂᒃ ᐊᓯᒋ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓇ, ᑮ ᓄᔅᐱᓇᑌᐗᒃ ᒫᑲ᙮

ᐃᓕᓕᐤ ᐁ ᑭᑭᔅᑳᑯᑦ ᐎᓕᐱ ᐊᒑᑾ

(ᓘᒃ 4:31–37)

21ᑮ ᐃᑐᑌᐗᒃ ᒫᑲ ᑲᐸᕐᓀᔭᒥᒃ: ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᐁ ᐋᔭᒥᐁᑭᔑᑳᓕᒃ ᑮ ᐱᑐᑫᐤ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ, ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐤ ᒫᑲ᙮ 22ᑮ ᒫᒪᔅᑳᑕᒬᐗᒃ ᒫᑲ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓂᓕᐤ; ᐌᓴ ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐌᐤ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐊᐌᓇ ᐁ ᑎᐯᓕᒋᑫᑦ, ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐅᒪᓯᓇᐃᑫᐗᒃ᙮

23ᐁᑯᑕ ᒫᑲ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᐙᒃ ᑮ ᐃᑕᐤ ᐯᔭᒃ ᐃᓕᓕᐤ ᑳ ᐱᒋᔅᑳᑯᑦ ᐎᓕᐱ ᐊᒑᑾ ᑮ ᑌᐺᐤ ᒫᑲ, 24ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐁᑳᐎᓚ ᐙᔦᔥ ᑐᑖᐎᓈᓐ; ᑖᓂ ᑫ ᐃᑖᐸᒋᐃᑖᒃ, ᑭᓚ ᒋᓴᔅ ᓈᓴᕆᑎᒃ ᐅᒋ? ᑭ ᐯᒋ ᐃᑐᑖᓐ ᓈ ᑭᒋ ᓂᔑᐗᓈᒋᐃᔮᒃ? ᑭ ᑭᔅᑫᓕᒥᑎᓐ ᐊᐌᓇ ᑭᓚ, ᐅ ᐸᓓᑭᓯᒪ ᑭᒋᒪᓂᑐ᙮

25ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᑭᑐᑌᐤ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐁᑳ ᑭᑐ, ᐯᒋ ᐗᓚᐎ ᒫᑲ ᐎᔮᐎᒃ ᐅᒋ᙮

26ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐎᓕᐱ ᐊᒑᒃ ᑳ ᑮ ᑖᑐᐱᑖᑦ, ᓀᔥᑕ ᑌᐺᑦ ᐁ ᑭᔗᐌᑦ, ᑮ ᐯᒋ ᐗᓚᐎᐤ᙮ 27ᒥᓯᐌ ᒫᑲ ᑮ ᒫᒪᔅᑳᑕᒶᒃ, ᑳ ᐅᒋ ᑲᑴᒋᒥᑐᒋᒃ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᑫᒀᓐ ᐅᒪ? ᑫᑯ ᐅᔥᑭ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓐ ᐅᒪ? ᐌᓴ ᑎᐯᓕᒋᑫᐎᓂᓕᐤ ᐅᒋ ᐅᓚᔓᐙᑌᐤ ᐙᐙᒡ ᐎᓕᐱ ᐊᒑᑾ, ᓇᓇᐃᑖᑯ ᒫᑲ᙮

28ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᑮ ᑭᒋ ᑎᐹᒋᒪᐤ ᒥᓯᐌ ᐊᔅᑮᒃ ᐙᔅᑲ ᑳᓕᓕᒃ᙮

ᒋᓴᔅ ᒥᓇᐙᒋᐁᐤ ᒥᒉᑦ ᐃᓕᓕᐗ

(ᒫᑎᐤ 8:14–17; ᓘᒃ 4:38–41)

29ᑣᔦᒃ ᒫᑲ, ᐃᔅᐱ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ ᑳ ᐅᒋ ᐗᓚᐎᒋᒃ, ᑮ ᐱᑐᑫᐌᐗᒃ ᐅ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒥᓕᒃ ᓵᐃᒪᓇ ᓀᔥᑕ ᐋᓐᑦᕉᐊ, ᐊᓯᒋ ᒉᒻᔅ ᓀᔥᑕ ᒑᓐ᙮ 30ᒫᑲ ᓵᐃᒪᓐ ᐎᐗ ᐅᑳᐎᓕᐗ ᑮ ᐱᒥᔑᓂᓕᐗ ᐁ ᑭᓯᓱᐎᐃᑖᔅᐱᓀᓕᒋ: ᐎᐸᒡ ᒫᑲ ᑮ ᐎᑕᒪᐌᐗᒃ᙮ 31ᑮ ᐯᒋ ᓴᑭᒋᒉᓀᐤ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐅᐱᓀᐤ; ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᑭᓯᓱᐎᐃᑖᔅᐱᓀᐎᓂᓕᐤ ᑮ ᓇᑲᑎᑯᓕᐗ, ᑮ ᐱᒥᐁᐤ ᒫᑲ᙮

32ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐁᑎ ᐅᑖᑯᔒᒃ, ᐃᔅᐱ ᐱᓯᒻ ᐯᑭᔑᒧᑦ, ᑮ ᐯᑐᐌᐗᒃ ᒥᓯᐌ ᑳ ᐋᑯᓯᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐱᒋᔅᑳᑯᓕᒋ ᒪᒋ ᐊᒑᑾ᙮ 33ᒥᓯᐌ ᒫᑲ ᐊᓂᒪ ᐃᑖᐎᓂᒃ ᑳ ᐃᑖᒋᒃ ᑮ ᒫᒪᐎ ᒪᐒᒋᐃᑐᐗᒃ ᐃᔥᒀᑌᒥᒃ᙮ 34ᑮ ᒥᓇᐙᒋᐁᐤ ᒫᑲ ᒥᒉᑦ ᑳ ᐋᑯᓯᓕᒋ ᒫᒪᔦᒡ ᑳ ᐃᑖᔅᐱᓀᓕᒋ, ᑮ ᐗᓚᐎᐌᐱᓀᐤ ᒫᑲ ᒥᒉᑦ ᒪᒋ ᐊᒑᑾ; ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᓕᓇᐌᐤ ᒪᒋ ᐊᒑᑾ ᑭᒋ ᐋᔭᒥᓕᒋ, ᐌᓴ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᒥᑯ᙮

ᒋᓴᔅ ᑲᑫᔅᑭᒥᐌᐤ ᑲᓕᓖᒃ

(ᓘᒃ 4:42–44)

35ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑭᔦᑭᔐᐹᔮᒃ, ᐁ ᐗᓂᔥᑳᑦ ᑭᓉᔥ ᐸᒧᔑ ᐁ ᐙᐸᓂᓕᒃ, ᐁ ᐗᓚᐎᑦ, ᑮ ᐃᑐᑌᐤ ᐃᑕ ᐁ ᓂᔑᑲᑐᐌᓕᑖᑾᓂᓕᒃ, ᐁᑯᑕ ᒫᑲ ᐁᔭᒥᐋᑦ᙮ 36ᓵᐃᒪᓐ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐎᒉᐎᑯᑦ, ᑮ ᓄᔅᐱᓇᑌᐗᒃ᙮ 37ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᒥᔅᑲᐙᒋᒃ, ᑮ ᐃᑌᐗᒃ, ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑮ ᓈᓇᑕᐌᓕᒥᑾᒃ᙮

38ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᐁᑯᔑ ᓈᑖᑕᐤ ᑯᑕᑭᔭ ᐃᑖᐎᓇ, ᐁᑯᑕ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᑲᑫᔅᑭᒥᐌᔮᓐ: ᐌᓴ ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᔮᓐ᙮

39ᑮ ᑲᑫᔅᑭᒥᐌᐤ ᒫᑲ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᓕᒃ ᒥᓯᐌ ᑳᓕᓖᒃ, ᑮ ᐗᓚᐎᐌᐱᓀᐤ ᓀᔥᑕ ᒪᒋ ᐊᒑᑾ᙮

ᒋᓴᔅ ᒥᓇᐙᒋᐁᐤ ᓈᐯᐗ

(ᒫᑎᐤ 8:1–4; ᓘᒃ 5:12–16)

40ᑮ ᐯᒋ ᓈᑎᑯ ᒫᑲ ᐅᓓᑉᕈᓯᐃᑖᔅᐱᓀᐗ, ᐁ ᓇᑐᑕᒫᑯᑦ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐅᒋᒋᑾᓇᐱᔅᑖᑯᑦ, ᐁ ᐃᑎᑯᑦ ᒫᑲ, ᑮᔥᐱᓐ ᐎ ᑐᑕᒪᓀ, ᑭ ᑳ ᑮ ᐹᔦᑭᐃᓐ᙮

41ᒋᓴᔅ ᒫᑲ, ᐁ ᔕᐎᑌᐁᑦ, ᑮ ᔓᐎᓂᔅᑫᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᓵᒥᓈᑦ, ᑮ ᐃᑌᐤ, ᓂ ᑳ ᑐᑌᓐ, ᐹᔦᑭᓯ᙮ 42ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᑳ ᐋᔭᒥᑦ, ᑭᔖᒡ ᑮ ᓇᑲᑎᑯᓕᐗ ᓓᑉᕈᓯᐃᑖᔅᐱᓀᐎᓂᓕᐤ, ᑮ ᐹᔦᑭᐊᐤ ᒫᑲ᙮ 43ᓈᔅᐱᒡ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑕᔓᒣᐤ, ᐁᑯ ᑣᔦᒃ ᑫᒋᑎᔕᐙᑦ; 44ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᔮᑾ ᐁᑳᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᐙᔦᔥ ᐃᔑ: ᒫᑲ ᑭᑐᑌ, ᐙᐸᑎᓐ ᑭᔭᐎᓕᐤ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᑭ ᐸᔦᑭᐃᑯᓯᐎᓐ ᐅᒋ ᐸᑭᑎᓂᑫ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᑳ ᑮ ᐃᑕᔓᐌᑦ ᒧᓯᔅ, ᑭᒋ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᑕᑭᒃ᙮

45ᒫᑲ ᑮ ᐗᓚᐎᐤ, ᓀᔥᑕ ᓱᑲ ᑮ ᒫᒋ ᐎᑕᒻ, ᐱᓕᔥ ᐃᓕᑯᒃ ᐁᑳ ᐙᐙᒡ ᐁ ᑮ ᒧᔑᔐ ᐱᑐᑫᑦ ᐃᑖᐎᓂᒃ ᒋᓴᔅ, ᒫᑲ ᐗᓚᐎᑎᒥᒃ ᑮ ᐃᑕᐤ ᐃᑕ ᐁ ᐸᑾᑕᔅᑭᐗᒃ: ᑮ ᐯᒋ ᓈᑎᑯ ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᓇᓈᑐᒃ ᐅᒋ᙮