Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᕐᒃ 10:29

29ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᑦ, ᑮ ᐃᑗᐤ, ᑖᐺ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᐃᑕᐤ ᑳ ᑮ ᓇᑲᑕᒃ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐎᒋᔖᓇ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐎᒋᔖᓂᔅᑴᒪ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐅᑖᐎᔭ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐅᑳᐎᔭ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐎᐗ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔕ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐅᑦ ᐊᔅᑭᔭ, ᓂᓚ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᒥᓗᐋᒋᒪᐎᓂᓕᐤ ᐅᒋ,